Azərbaycan Tibb Universiteti yarandığı ilk dövrdən burada xarici dillər tədris edilmişdir. Yalnız 1943-cü ildə Xarici dillər kafedrası müstəqil fəaliyyətə başlamış və G.İ.Sidorçuk kafedra müdiri təyin edilmişdir.

1960-1991-ci illər ərzində kafedraya Respublikanın Əməkdar müəllimi Ş.X.Cəbrayılbəyova, 1992-2001-ci illərdə isə professor A.H.Qarayev rəhbərlik etmişdir. 2002-ci ildən bu günə qədər professor, filologiya üzrə elmlər doktoru Z.Ş.Məmmədova kafedraya rəhbərlik edir.

Son dövrdə Azərbaycan Ali Təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası nəticəsində xarici dillərin, xüsusilə də ingilis dilinin öyrənilməsinə maraq və tələbat nəzərəçarpan dərəcədə artmışdır. Bu  səbəbdən xarici dillərin tədrisində tamamilə yeni yanaşmalara istinad edilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi bir zərurət olmuşdur. Müasir tələblərə uyğun olaraq xarici (ingilis, alman, fransız, rus) dillərinin tədrisinin məzmun və metodlarının təkmilləşdirilməsi kafedranın fəaliyyətinin başlıca istiqamətini təşkil edir. Təlim materialların məzmununun yeniləşdirilməsi, real həyat gerçəkliyini əks etdirən məlumatlara əsaslanan dərsliklərin işlənilməsi də daima diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biridir.

Hal-hazırda kafedra əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış və çap edilmiş bir çox tədris materialları – “Русский язык” (Bakı, 2014, prof., f.e.d. T.Ə.Xəlilova) dərs vəsaiti, “Engilish for medical students (tibb tələbələri üçün ingilis dili dərsliyi)” (Bakı, 2015, prof. Z.Ş.Məmmədova) dərsliyi, “İngils, rus və Azərbaycanca danışıq nitqinin intensiv təlimi üzrə dərs vəsaiti” (Bakı, 2015, prof. Z.Ş.Məmmədova, baş müəl. T.M.Hüseynova) dərs vəsaiti, “Программа по русскому языку как иностранному (для студентов Медицинского Университета)” (Bakı, 2015, prof. Z.Ş.Məmmədova) rus dili proqramı, “Engilish for medical students (tibb tələbələri üçün ingilis dili)” (Bakı, 2015, dos. G.S.Rəhimova) dərs vəsaiti, “Русский язык” (учебное пособие для студентов стоматологического факультета) (Bakı, 2015, baş müəl. N.H.Hacıyeva, Ə.C.Əlizadə, N.A.Əliyeva) dərs vəsaiti, “Учебно-практический материал по русскому языку при обучении научному стилю речи студентов-медиков” (Bakı, 2016, prof. T.Ə.Xəlilova, prof. Z.Ş.Məmmədova, baş müəl. İ.İ.Kazımova, baş müəl. S.Ə.Səmədova) tədris vəsaiti, “Tests in English course for Medical Students” (Bakı, 2016, müəl. Ç.N.İsmayılova) tədris vəsaiti, “English” (Tibb Universitetinin hazırlıq şöbəsinin xarici dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti) (Bakı, 2017, baş müəl., f.f.d. M.A.Gərayzadə) dərs vəsaiti və s. tədris fəaliyyətində səmərəli şəkildə tətbiq edilməkdədir.

Kafedranın 35 nəfərdən ibarət müəllim heyəti dilçilik və pedaqoji sahələrlə bağlı tədqiqatlar aparır, nəticələri elmi dövrü mətbuatda dərc etdirir, elmi-professional hazırlıq səviyyələrini təkmilləşdirməyə səy göstərir.

Tədrisin səmərəli təşkilinin nəticəsidir ki, tələbələr aktual tibb problemləri ilə bağlı konfranslarda xarici dildə uğurla çıxış edirlər. Kafedrada müxtəlif tibb ixtisaslı universitet müəllimləri, həmçinin  aspirant və xarici tələbələr üçün mütəmadi təşkil olunan xarici dil kursları təbabəti ingiliscə öyrənməyə üstünlük verənlər üçün ən yaxşı yoldur.

Xarici dillər kafedrası gənc tibb mütəxəssislərinin hazırlığında müasir təhsil standartlarını həyata keçirmək üçün bundan sonra da əlindən gələni edəcəkdir.