Əczaçılıq toksikologiyası və kimya kafedrası 1989-cu ildə iki müstəqil kafedranın (Ümumi kimya kafedrası və Toksikoloji kimya kafedrası) birləşdirilməsi nəticəsində yaranmışdır. Bu günkü kafedranın əsasını təşkil etmiş birləşdirilən hər iki kafedra haqqında aşağıdakı məlumatı vermək lazım gəlir.

      Kafedra 1987-ci ilə qədər sərbəst fəaliyyət göstərmiş,  həmin ildə bioüzvi kimya kafedrası ilə birləşdirilmiş, bundan 2 il sonra, yəni 1989-cu ildə  toksikoloji kimya fənni üzrə tədris saatları Bioüzvi kimya kafedrasından alınaraq, Ümumi kimya kafedrasına verilmiş və Ümumi və toksikoloji kimya adlı yeni kafedra yaradılmışdır. Beləliklə, bugünkü Əczaçılıq toksikologiyası və kimya (keçmiş adı–Ümumi və toksikoloji kimya) kafedrasının yaranma tarixini 1989-cu ildən hesablamaq olar.   

            Bakı Universitetinin Tibb fakültəsində ümumi kimya fənləri 1920-1923-cü illərdə prof. L.Q.Qurviçin rəhbərlik etdiyi kafedrada tədris edilirdi. 1923/24-cü tədris ilində kafedra iki hissəyə – qeyri-üzvi və üzvi kimya kafedralarına ayrılmışdır. Qeyri-üzvi kimya kafedrasına 1932-ci ilə qədər, o cümlədən Tibb İnstitutu yaradıldıqdan sonrakı 2 il ərzində prof. İ.İ.Kuznetsov rəhbərlik etmişdir. Bundan sonra kafedraya 1932–1940 və 1946–1952-ci illərdə görkəmli kimyaçı alim, əməkdar elm xadimi, professor Sadıq Cavad oğlu Hüseynov rəhbərlik etmişdir. Aradakı 6 il ərzində kafedra müdiri vəzifəsində dos. İ.M.Novruzlu (1940–1941), prof. H.B.Şahtaxtinski (1941–1942) və prof. F.M.Əfəndiyev (1942–1945) işləmişlər.

            Prof. S.C.Hüseynovun vəfatından sonra bu kafedraya 2 il ərzində (1952–1954) dos. S.X.Dzotsoti rəhbərlik etmiş, 1954-cü ildə isə kafedra müdiri vəzifəsinə təkrarən prof. Faiq Əfəndiyev (1912–1965) seçilmişdir. Professor F.M.Əfəndiyev res­pub­likanın görkəmli kimyaçı alimi kimi tanınaraq Mendeleyev cədvəlinə əlavələr et­miş, bu sahədə yeni nəzəriyyə irəli sürmüşdür. Onun vəfatından sonra 1965–1967-ci illərdə kafedraya prof. A.Z.Babayev, 1967–1968-ci illərdə dos. H.İ.Əlimərdanov rəhbərlik etmişdir. 1969-cu ildə kafedra müdiri vəzifəsinə prof. Z.Ş.Qarayev seçil­miş­dir. O, təqaüdə çıxana qədər (1995-ci il) kafedraya rəhbərlik etmiş, Tibb İnstitutunun  tələbələri üçün “Qeyri-üzvi kimya” (1975, 1983) və “Bioqeyri-üzvi və bofiziki kimya” (1988) dərslikləri çap etdirmişdir.

            Toksikoloji kimya kafedrası ilk dəfə 1940-cı ildə Azərbaycan Əczaçılıq İnstitutu nəzdində təşkil edilmiş və “məhkəmə kimyası” kafedrası adı altında fəaliy­yətə başlamışdır. İlk gündən kafedraya rəhbərlik dos. Q.L.Avalianiyə həvalə edilmiş və o, bu vəzifəni 1940–1947-ci illərdə yerinə yetirmişdir. Əczaçılıq İnstitutu­nun bağlanması ilə əlaqədar olaraq həmin kafedra Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu nəzdində müstəqil kafedra kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

            Dos. Q.L.Avaliani vəfat etdikdən sonra kafedraya 2 il ərzində (1947–1949-cu illər) professor İ.K.Qolberq, sonrakı bir il ərzində (1949–1950-ci illər) isə biologiya elm­ləri namizədi, dosent V.V.Malenyuk rəhbərlik etmişdir. 1950-ci ildən başlayaraq kafedraya rəhbərlik milli mütəxəssislərə tapşırılmışdır. Belə ki, 1950–1967-ci illər ərzində kafedraya həmin kafedrada doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş biologiya elm­ləri doktoru, professor A.Z.Babayev, 1968–1982-ci illərdə isə prof. D.Y.Hüseynov rəh­bərlik etmişdir. 1982–1986-cı illərdə kafedra müdiri vəzifəsi yenidən prof. A.Z.Baba­­ye­və tapşırılmışdır. Professor A.Z.Babayev vəfat etdikdən sonra bir il ərzində həmin kafedraya rəhbərlik müvəqqəti olaraq əczaçılıq elmləri namizədi, do­sent Q.B.İskəndərova həvalə edilmişdir. Sonrakı iki il ərzində (1987–1989-cu illər) Toksikoloji kimya kafedrası Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvi, professor R.A.Baba­xa­novun rəhbərlik etdiyi Bioüzvi kimya kafedrası ilə, 1989–1995-ci illər ərzində isə prof. Z.Ş.Qarayevin rəhbərlik etdiyi Ümumi kimya kafedrası ilə birləş­di­ri­lə­rək Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası adlandırılmışdır.

            1995-2017-ci illərdə Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının müdiri vəzifəsini professor Qayıbverdi Bəşir oğlu İskəndərov icra etmişdir. 20.09.2017-ci il tarıxındən kafedra müdiri vəzifəsinə bu kafedranın yetirməsi, professor Eldar Abdulla oğlu Qarayev seçilmiş və hazırda uğurla fəaliyyət göstərir.

            2020-ci ilin sentyabr ayında ATU-nun Bioüzvi və biofiziki kimya kafedrası ləğv edildikdən sonra professor-müəllim heyətindən 5, tədrisə köməkçi heyətdən isə 3 nəfər fəaliyyətlərini  Əczaçılıq  toksikologiyası və  kimya kafedrasında davam etdi­rir­lər. Hazırda kafedrada 3 professor, 7 dosent, 2 baş müəllim, 7 assistent, 5 baş labo­rant, 2 laborant, 3 baş preparator və 2 preparator olmaqla 31 əməkdaş işləyir.

            Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının 28.06.2022-ci il tarixli iclasının qərarına və  417/K №-li əmrinə əsasən 2022/2023 – cü tədris ilinin 07.09.2022-ci il tarixindən etibarən, “Ümumi və toksikoloji kimya” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Əczaçılıq toksikologiyası və kimya” kafedrası adıandırılmışdır.

Əczaçılıq toksikologiyası və kimya kafedrasında Əczaçılıq,  Stomatologiya, İctimai Səhiyyə, Hərbi Tibb fakültələrinin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr   üçün müxtəlif  kimya fənləri, həmçinin, Əczaçılıq fakültəsinin magistr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün isə müxtəlif ixtisas fənləri tədris olunur.

            Professor-müəllim və laborant  heyəti

 1. Eldar Abdulla oğlu Qarayev - kafedra müdiri, professor, əczaçılıq üzrə elmləri doktoru.
 2. Qayıbverdi Bəşir oğlu İskəndərov – məsləhətçi-professor, əczaçılıq üzrə elmlər doktoru, əməkdar müəllim.
 3. Fikrət Əli oğlu Quliyev - professor, kimya üzrə elmlər doktoru.
 4. Namiq Şahid oğlu Rəsulov - dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.
 5. Eldar Lətif oğlu Əhmədov - dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.
 6. Gültəkin İlyas qızı Acalova - dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, tədris hissə müdiri.
 7. Qulu Əhməd oğlu Bağırzadə - dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.
 8. Çimnaz Hökmalı qızı İsmayılova - dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.
 9. Şahnaz Yusif qızı İsmayılova dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.
 10. Nazilə Sadıx qızı Hüseynova – dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.
 11. Sara Ağakişi qızı Paşayeva - baş müəllim.
 12. Könül Fəda qızı Hüseynquliyeva - baş müəllim.
 13. Kəmalə Kamal qızı Bədəlova - assistent.
 14. Sadıqova Alvina İskryabin    - assistent.
 15. Quliyeva Ofelya Müslət qızı - assistent
 16. Səidə Şamil qızı Əkbərova – assistent
 17. Quliyeva Şəhanə İsrayil qızı – assistent
 18. Nəzrin Natiq qızı Musabəyova – assistent
 19. Mansurova Günay Əhliman qızı - assistent
 20. Nəsirli İlkin Üzeyir oğlu   – baş laborant
 21.  Kərimova Nailə Qulamhüseyn qızı  – baş laborant
 22. Teyyubova Arzu Yusif qızı – baş laborant
 23. Məmmədova Püsən Bilman qızı - baş laborant
 24. Mirzəyeva Cəmilə Nadir qızı - baş laborant
 25. Çəltikova Hüsnüyar  Hacı qızı -  laborant
 26.  Qəmbərova  Maya Cəfər qızı -  laborant
 27. Novruzova  Nuridə  Hacı qızı - b/preparator
 28. Qasımov Əli Dilavər oğlu-b/preparator
 29. Məmmədova Leyla Qara qızı - b/preparator
 30.  Tağızadə  Günay  Aydın qızı - preparator
 31. Qədirli Rəvanə İskəndər -  preparator