(+99412) 597-38-98

Xarici dildən minimum imtahan proqramı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

XARİCİ DİL (İNGİLİS DİLİ)
Doktorantura (aspirantura)
minimum imtahanı proqramı
HF – B01

BAKI – 2018

ngilis dili fənni üzrə tədris proqramı Azərbaycan Tibb Universitetinin Xarici dillər kafedrasının müdiri, professor Z.Ş.Məmmədova və kafedranın imgilis dili müəllimi Ç.N.İsmayılova tərəfindən hazırlanmışdır.
Rəy verənlər:         1. Dosent R.Hüseynova, Xarici dillər kafedrasının dosenti;
                               2. f.f.d. S.Q.Əliyeva, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Akademiyası, Xarici dillər - 2 kafedrasının müəllimi

İzahat vərəqəsi
Xarici dil (İngilis dili) fənni
Program fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün keçirilən minimum imtahanı sualları ilə bağlı mövzuları əhatə edir. Bu proqram Azərbaycan Tibb Universiteti tədris planında nəzərdə tutulan Xarici dil (İngilis dili) tədrisi proqramı əsasında tərtib edilmişdir.
Doktorantura (aspirantura) minimum imtahanında iştirak edən iddiaçılar xarici dil (ingilis dili) üzrə:
-    ümumi və tibbi lüğət (3000 leksik vahid həcmində) ehtiyatına malik olmalı;
-    akademik yazili və şifahi nitqin xüsusiyyətlərini fərqləndirməyi bacarmalı;
-    proqramda nəzərdə tutulan orta çətinlikdə olan tibbi mətnlərin məzmununu bilməli;
-    tibb sahələrinə dair elmi mətnləri oxuyub anlamağı bacarmalı;
-    praktik qrammatikanın əsaslarını bilməli;

Tədqiqatçı (doktorant, aspirant) xarici (ingilis) dildə:
-    ixtisas ədəbiyyatını oxuyub anlamaq və lazımi məlumatı seçərək, qeydlər aparmaq;
-    nisbətən çətin ixtisas mətnlərini (lüğətsiz və ya lüğət vasitəsi ilə) tərcümə etmək;
-    termin və anlayışlar lüğətini tərtib etmək;
-    ixtisas ədəbiyyatını təhlil edərək öz fikirlərini şifahi və yazılı şəkildə əlasaslandırmaq;
-    elmi məruzələr ilə auditoriya qarşısında çıxış etmək və sualları cavablandırmaq;
-    ixtisasla bağlı tezis, elmi məqalə və təqdimat hazırlamaq bacarıqlarına malik olmalıdır.

Proqramın məzmununa aşağıdakı mövzular daxildir
Organ Systems:
Respiratoy system. Lungs. The Exchange of Gases in the Lungs.
Cardiovascular system. Heart cycle.
Digestive system. Liver.
Urinary system. Kidneys.
Nervous system. Brain.
Examination of Patient:
Basic Investigations.
Endoscopy.
X-ray and CT.
MRI and Ultrasound.
Screening and Immunization.
Organ Diseases:
Dental Caries.
Pnuemonia.
Tuberculosis.
Atherosclerosis.
Indigestion.
Food Poisoning.
Anxiety Disorders.
Anaemia.
Allergies.
Acquired Immunodeficiency.

METODİKİ TƏMİNAT
Məmmədova Z.Ş. English for medical sudents, Bakı, Elm və Təhsil, 2015.
Eric H. Glendening, Ron Howard. Professional English in Use Medicine. Cambridge University Press, 2007.
Марковина И.Ю., Максимова З.К, Вайнштейн М.Б. «Английский язык», Москва, «Гэотар Медиа», 2010.
P.Fitzgerald, M.McCullagh, R.Wright. English for Medicine in Higher Education Studies, Garnet Publishing Ltd., Edinburgh University, 2010.