Elmi seminarın tarixi və saatı

Soyad, Ad, Ata adı

Dissertasiya işinin adı

Elm sahəsi

İxtisas şifri və adı

İddia olunan elmi dərəcə

Seminarın keçiriləcəyi  yer

19.05.2021

saat 11:00

Hüseynova Aynur Barat

"Сравнительный анализ эффективности методов предоперационной подготовки и анестезии у новорожденных с некротическим энтероколитом"

Tibb elmləri

3220.01-"Pediatriya" 3231.01-"Anesteziologiya və reanimasiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

04.06.2021

saat 12:00

Axundova Natəvan Eldar

“Qadın həyatının müxtəlif dövrlərində  hiperandrogeniya sindromunun  patogenetik xüsusiyyətləri,kompleks  diaqnostika və müalicə üsulları”

Tibb elmləri

3215.01-“Mamalıq-ginekologiya”

Elmlər doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

31.05.2021

saat 10:00

Pənahova Nurəngiz Ələddin

“Miokard infarktından sonra və stent qoyulmuş  stenokardiyası olan  xəstələrdə immun  status və iltihabın kliniki əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3218 .01 - "Kardiologiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

14.06.2021

saat 11:00

Əmiraslanova İlhamə Telman

"Оптимизация эрадикационного лечения  больных с гастродуоденальными заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori“

Tibb elmləri

3205.01- “Daxili xəstəlilər"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

24.06.21

saat 12:00

Xelilova Gunay Mirzecan

"Piylenmesi olan yeniyetme qizlarin reproduktiv sisteminin formalasmasinin ozellikleri"

Tibb elmləri

3215.01-“Mamalıq -ginekologiya”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

25.06.2021

saat 10:00

Axundova Afaq Arif

"Ранняя диагностика и  прогноз ишемической  нефропатии у  маловесных новорождённых”

Tibb elmləri

3220.01- “Pediatriya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris

Terapevtik Klinikası

27.12.2021

saat 10:00

Eyubova Ülviyyə Ələddin

“Xroniki ürək çatışmazlığı  xəstələrinin müasir müalicə üsullarının  müqayisəli səciyyələndirilməsi”

Tibb elmləri

3218 .01 - "Kardiologiya"

Fəlsəfə doktoru

Farmakologiya binasının

4-cü mərtəbə konfrans zalı

27.12.2021

saat 14:00

İbrahimova Aygün Ədalət

“Piylənməsi olan xəstələrdə  abdominal əməliyyatlardan sonrakı dövrdə qaraciyər  disfunksiyasının araşdırılması”

Tibb elmləri

3213.01- “ Cərrahlıq”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

28.12.2021

saat 14:00

Safiyeva Aynur Kamal

“Kolorektal poliplərdə  kök  hüceyrələrinin klinik əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3213.01-“ Cərrahlıq”

Elmlər doktoru

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

28.01.2022

saat 14:00

Yusifova
Cəmilə
Yusif qızı

 “Лекарственные растения  Азербайджана  и  отходы   их переработки - новые источники  биологически активных  веществ и лекарственных средств”

Əczaçılıq
elmləri

3400.02-“əczaçılıq
kimyası,
farmakoqnoziya”

Elmlər doktoru

ATU

22.02.2022
saat 15:00

Firdosi
İbrahimov

“Ürəyin işemik xəstəliyinin  kəskin  formalarında  invaziv  müdaxilənin  effektivliyinin qiymətləndirilməsi”

Kardiologiya

3218.01-
“Kardiologiya”

Elmlər doktoru

Zoom meeting

02.03.2022
saat 14:30

Məmmədova Nərgiz
Vidadi qızı

“Perinatal  asfiksiya ilə vaxtından  əvvəl  doğulan uşaqlarda neonatal  dövrdə  və katamnezdə eritropoezin vəziyyəti”

Pediatriya

3220.01-
“Pediatriya”

T.ü.f.d.

Atu-nun 
 farmakologiya binasında (dekanlığın yanı) 4-cü mərtəbə

04.03.2022
saat 11:00

Qaraşova
Mina
Arif qızı

Патогенетические  механизмы, клиника и современные  методы диагностики опухолей  репродуктивных  органов  в постменопаузе

I Mamalıq və
Ginekologiya

3215.01-
“Mamalıq və
ginekologiya”

T.e.d

Terapevtik
Klinika

07.03.2022 saat 12:00

Məmmədzadə
Gülnarə
Tüçər qızı

Врождённые пороки развития у новорожденных в Азербайджанской Республике  (эпидемиология, диагностика)

Pediatriya

3220.01-
“Pediatriya”

T.e.d.

Farmakologiya binasında
(dekanlığın yanı) 4-cü
mərtəbə

11.03.2022 saat 12:00

Sarıyeva Ellada Qoşqar qızı

B,C virus hepatitləri olan hamilələrdə  xəstəliyin klinik-patogenetik  və terapevtik aspektləri

II Mamalıq və ginekologiya

3215.01-
Mamalıq və
ginekologiya

2420.01 - Virusologiya

T.e.d.

Farmakologiya binasında
(dekanlığın yanı)

29.03.2022 saat 11:00

Ağayeva Könül Vəkil qızı

Hamilə qadınlarda preeklampsiyanın  proqnozlaşdırılmasında ciftin böyümə amili və sitokinlərin əhəmiyyəti

II Mamalıq və ginekologiya

3215.01-
Mamalıq və
ginekologiya

T.ü.f.d.

Farmakologiya  binasında
(dekanlığın
yanı)

22.04.2022 saat 14:00

Ağamaliyeva Ülkən Cəfər qızı

Eksperimental şəkərli diabet  zamanı   immunoloji reaktivliyin və hemolimfakoaqulyasiyanın  pozulması, onların korreksiyası

Patoloji
fiziologiya

3243.01-
Patoloji
fiziologiya

T.ü.f.d.

Farmakologiya  binasında
(dekanlığın
yanı)

27.04.2022 saat 14:00

Məmmədova Fərəh İsmayıl
qızı

Ürəyin işemik xəstəliyinin risk  qruplarında apoptoz biomarkerlərinin tədqiqi

Biokimya

24.06.02-
Biokimya

T.ü.f.d.

Farmakologiya  binasında
(dekanlığın
yanı)

28.04.2022
saat 14:00

Ömərov Taryel İsgəndər oğlu

Aşırı piylənməli xəstələrdə  bariatrik-metabolik cərrahi müalicənin optimallaşdırılması

Cərrahlıq

3213.01 - Cərrahlıq

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası
13-cü mərtəbə

17.05.2022
-ci il saat
14:00

Abbasəliyeva Könül
Tofiq qızı.

“Ağciyərin xronik obstruktiv xəstəliyinin ağır kəskinləşmələrində sistem,  pulmonar biomarkerlərin  klinik əhəmiyyəti və xəstəliyin müalicəsinin  optimallaşdırılması”

Terapevtik və  pediatrik propedevtika

3205.01 -“Daxili xəstəliklər”

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris-Terapevtik Kinikası, II mərtəbə, 201 saylı mühazirə zalı

06.06.2022
-ci il saat
14:00

Ələkbərov Rövşən
Hüseyn
oğlu

“Оптимизация терапии больных со стабильной стенокардией  напряжения с помощью  метода  наружной контрпульсации”

Kardiologiya

3218 .01 - “Kardiologiya"

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası I mərtəbə 102 otaq.

07.06.2022
-ci il, saat
14:00

Mehdiyev Samir
Xasay
oğlu

“Azərbaycanda şəkərli diabet tip  2 xəstələrdə mikro- və makroangiopatiyaların  kliniki-epidemioloji xüsusiyyətləri”

Daxili
xəstəliklər

3205.01 - “Daxili
xəstəliklər”

T.e.d.

ATU-nun Tədris-Terapevtik Kinikası, II mərtəbə, 201 saylı mühazirə zalı.

14.09.2022
saat 11:00

Davudov
Məhəmməd
Mirabdulla
oğlu.

Ağız boşluğu selikli qişa xərçəngi olan xəstələrin müalicəsində  həyat keyfiyyəti göstəriciləri əsasında  cərrahi rekonstruksiya  tədbirlərinin qiymətləndirilməsi

Stomatologiya,
Onkologiya

3226.01- Stomatologiya
3224.01- Onkologiya

T.e.d.

ATU-nun Stomatoloji klinikası, lV mərtəbə

21.09.2022
saat 14:30

Kəsəmənli Əfqanə
Kamran qızı

Normada 16-20 yaşlı qızların bədən quruluşu tiplərinin anatomik  xüsusiyyətləri və fiziki inkişafının  antropometrik göstəriciləri

Tibb elmləri

3241.01 – “İnsan
anatomiyası”

Fəlsəfə doktoru

İnsan anatomiyası  və tibbi terminologiya kafedrası

07.10.2022 saat 14.00

Məmmədov Cahid Calal oğlu

Çənə sınıqlarının kompleks  müalicəsində  immunokorreksiya   ilə reparativ osteogenezin optimallaşdırılması

 

 

 

Zoom Meeting

21.09.2023
saat 13:00

Ağayeva 
Sevda
Çingiz qızı

«Значение латентной инфекции вирусного гепатита Б в
прогрессировании хронических
заболеваний печени»

Tibb elmləri

3205.01 - Daxili xəstəliklər

T.ü.f.d.

TTK, 1 mərtəbə, 

iclas zalında

26.10.2023
saat 14:30

Hüseynova
İlhamə
Yelmar qızı

“Uşaqlarda tənəffüs yolları  xəstəliklərində sitokinlərin klinik-
diaqnostik və  proqnostik
əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3220.01-“Pediatriya"

T.ü.f.d.

K.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda akt iclas zalında

27.10.2023
11:00

Ələsgərova
Fəridə Əli
qızı

“Ağız boşluğu selikli qişasında qırmızı
yastı dəmrovun diaqnostika və
müalicəsinin təkmilləşdirilməsi”

Stomatologiya

3226.01- “Stomatologiya"

T.ü.f.d.

Stomatoloji klinikada 4-cü mərtəbə, otaq 415.

01.11.2023
11:00

Həsənli Nigar
Sübhan qızı

“Çıxmayan ortodontik qurğularda müalicə zamanı parodont
xəstəliklərinin bitki mənşəli vasitələrlə
profilaktikası”

Stomatologiya

3226.01- “Stomatologiya"

T.ü.f.d.

Stomatoloji klinikada 4-cü mərtəbə, otaq 415.

03.11.2023
11:00

Abdullayev
Elnur Musa
oğlu

“Uşaqlarda çənə sümüyünün
travmatik zədələnmələrində
müalicə yanaşmalarının qiymətləndirilməsi”

Stomatologiya

3226.01- “Stomatologiya"

T.ü.f.d.

Stomatoloji klinikada 4-cü mərtəbə, otaq 415.

07.11.2023
11:00

Əliquliyev Vüqar
Qəzənfər oğlu

“Оценка патологии челюстно-лицевой
области у призывников”

Stomatologiya

3226.01- “Stomatologiya”

T.ü.f.d.

Stomatoloji klinikada 4-cü mərtəbə, otaq 415.

21.11.2023
14:30

Məmmədova Tükaz Əsgər qızı

“Оптимизация ранней диагностики и тактики ведения некротического энтероколита у доношенных новорожденных”

Pediatriya

3220.01-“Pediatriya”

T.ü.f.d.

ET Pediatriya İnstitutu

27.11.2023
14:00

Babayeva Ramilə
Emil qızı

“Yoğun bağırsağın vegetativ sinir təchizatının quruluş təşkilinin insanda
normada və eksperiment yolu ilə öyrənilməsi”

Tibb elmləri

3241.01- “İnsan anatomiyası”

Elmlər doktoru

ATU-nun İnsan anatomiyası və
tibbi terminologiya kafedrası, II mərtəbə, 18№-li otaq

30.11.2023 14:00

Əfqanə Kamran qızı  Kəsəmənli

Normada 16-20 yaşlı qızların bədən quruluşu tiplərinin anatomik xüsusiyyətləri və fiziki inkişafının antropometrik göstəriciləri

Tibb elmləri

3241.01 - İnsan anatomiyası

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı, Ə.Qasımzadə küçəsi 14, II mərtəbə. Azərbaycan Tibb Universiteti

28.12.2023
15:00

Qasımova
Kamalə
Fəxrəddin
qızı
“Hepatobiliar zonanın bəzi
cərrahi xəstəliklərində malabsorbsiya 
sindromu və onun tənzimlənməsi”

Cərrahlıq

3213.01 - “Cərrahlıq”

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası, 7-ci mərtəbə

28.12.2023
15:00

Bayramlı
Günel Rasim
qızı

“Liposaksiya əməliyyatından sonrakı yumşaq toxuma defektlərinin mezenximal kök hüceyrə köçürülməsi ilə profilaktika və korreksiyası”

Cərrahlıq

3213.01 - “Cərrahlıq”

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası, 7-ci mərtəbə

10.01.2024
11:00

Mahmudov
Vasif
Seymur oğlu
“İmplantüstü çıxan protezlərin istifadəsi
zamanı implant və implantətrafı
toxumalarda yaranan streslərin təhlili”

Stomatologiya

3226.01 - “Stomatologiya

T.ü.f.d.

Stomatoloji klinikada 4-cü
mərtəbədə, Otaq 415.

09.01.2024
11:00

Bəkirova
Leyla Həsən
qızı
“Оптимизация профилактических
мер, направленных на раннее устранение
факторов риска  развития
воспалительных заболеваний
пародонта при ношении
ортопедических конструкций”

Stomatologiya

3226.01 - “Stomatologiya

T.ü.f.d.

Stomatoloji klinikada 4-cü
mərtəbədə, Otaq 415.

12.01.2024
14:00

Bayramzadə Sara Rəfayıl qızı

“Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə aparılan kimyəvi dərman müalicəsi
nəticəsində inkişaf edən ürək
çatışmazlığının erkən diaqnostikası”

Kardiologiya

3218.01- “Kardiologiya”

T.ü.f.d.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik klinikası

15.01.2024
15:00

Sadıxov Fətta  Qafar oğlu

“Autoimmun tireoidit xəstəliyinin
diaqnostika və müalicə taktikasının
müasir aspektləri”

Cərrahlıq

3213.01 - “Cərrahlıq”

T.ü.f.d.

Tədris Cərr. Klinikanın
7-ci mərtəbəsində

20.02.2024
14:00
İradə Əfəndiyeva Musa qızı “Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial
hipertenziya xəstəliyi olan qadınlarda
qalxanabənzər vəzin funksional vəziyyəti ”
Tibb elmləri 3218.01 - “Kardiologiya” T.ü.f.d. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapiya klinikası,102 kabinet, 
1 mərtəbə.
27.02.2024
15:00
Abbasəliyev
Rəşad
Binyamin oğlu
“Destruktiv xolesistitlərin
diaqnostikasinda və cərrahi
müalicəsində sitokinlərin rolu”
Tibb elmləri 3213.01- “Cərrahlıq” T.ü.f.d. Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 7-ci
mərtəbəsində mühazirə
zalında keçiriləcək.

28.02.2024
13:00

Aytən
Məmmədzadə
Yaqub qızı
“Şəkərli diabet xəstələrində 
poliorqan çatışmazlığının
patogenezində endotelial
disfunksiya və limfadrenajın
pozulma mexanizmləri,
onların korreksiyası”
Tibb elmləri 3205.01- “Daxili xəstəliklər” T.ü.f.d. Azərbaycan Tibb Universitetinin
Tədris Terapiya klinikası, 103
otaq 1 mərtəbə.
01.03.2024 15:00 Qurbanova Zeynəb Tamrelha qızı

“Ağciyər vərəmi ilə yanaşi gedən şəkərli diabetli xəstələrdə ürəyin funksional vəziyyəti və ritm dəyişiklikləri”

Tibb elmləri 3228.01-“Ftiziatriya” T.ü.f.d. 4 saylı VƏD, Ağciyər xəstəlikləri kafedrası
01.03.2024 15:00 Vəliyeva Şəfa Məlik qızı

“Xroniki destruktiv ağciyər vərəmi zamanı ürəyin ritm pozğunluqlarının erkən diaqnostikası və antiaritmik müalicənin effektivliyi”

Tibb elmləri 3228.01-“Ftiziatriya” T.ü.f.d. 4 saylı VƏD, Ağciyər xəstəlikləri kafedrası

11. 03.2024

11.00

Sadıqova Nigar Nəriman qızı ” Клинико-лабораторное обоснование использования пробиотических средств в комплексном лечении и профилактике воспалительных заболеваний пародонта»  Tibb elmləri

3226.01- 

“Stomatologiya

T.ü.f.d. Stomatolojı klinikada 4-cü mərtəbədə, otaq 415 
05.04.2024
14:00
İsgəndər Bağırov
Əliniyaz oğlu
“Azərbaycanda kəskin limfoblast
leykozun epidemiologiyası
və müalicə prinsipləri”
Tibb elmləri 3232.01 –“Hematologiya və
qan köçürmə”
T.e.d. Azərbaycan Tibb Universitetinin
Tədris Terapiya klinikası, 102 kabinet, 1 mərtəbə
05.04.2024
14:00
Əsədova Təranə
Arif qızı
“Клиническое значение
вазорегуляторных факторов в
поражении центральной
нервной системы у недоношенных
новорожденных”
Tibb elmləri 3220.01–“Pediatriya” T.ü.f.d. ET Pediatriya İnstitutu
26.04.2024
12:00
Musayeva Sevinc
Elxan qızı
“Tüksüz biyan (Glycyrrhizaa
glabra L.) bitkisi əsasında vaginal
dərman formalarının alınma
texnologiyasının işlənib hazırlanması”
Əczaçılıq
elmləri
3400.01 –“Dərmanların
alınma texnologiyası,
əczaçılıq işinin təşkili”
t.ü.f.d. ATU-nun 2 saylı korpusu
2-ci mərtəbə
26.04.2024
13:00
Xəlilov Nicat 
Qədiməli oğlu
“Tüksüz biyan (Glycyrrhizaa
glabra L.) bitkisi əsasında vaginal
dərman formalarının alınma
texnologiyasının işlənib hazırlanması”
Əczaçılıq
elmləri
3400.01 –“Dərmanların
alınma texnologiyası,
əczaçılıq işinin təşkili”
t.ü.f.d. ATU-nun 2 saylı korpusu
2-ci mərtəbə
22.05.2024
12:00
Qəribova Kubra    Alik qızı “Tip 2 şəkərli diabetdə təlimatlandırmanın,
özünənəzarətin və “qaynar xətt”in
arterial hipertenziya və metabolizmin
tənzimlənməsində rolu”
Tibb elmləri 3205.01 –
“Daxili xəstəliklər”
t.ü.f.d. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik klinikası
31.05.2024
12:00
Abbasova Sevinc Arif qızı “Qeyri virus mənşəli hepatitlərin
müalicəsində bitki mənşəli 
komponentlərin hepatoprotektiv rolunun eksperimental və kliniki tədbiqi”
Tibb elmləri 3205.01 – “Daxili xəstəliklər”
3209.01- “Farmakologiya,
klinik farmakologiya”
t.ü.f.d. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik klinikası, 1 mərt.

Elmi seminarın tarixi və saatı

Soyad, Ad, Ata adı

Dissertasiya işinin adı

Elm sahəsi

İxtisas şifri və adı

İddia olunan  elmi dərəcə

Seminarın keçiriləcəyi yer

10.06.2024

15:00

Əliyeva Şəfəq Eldar qızı

“Uşaqlıq boynu xərçəngönü xəstəliklərinin klinik və patomorfoloji meyarlarının qiymətləndirilməsi”

Tibb elmləri

3242.01 – “Patoloji anatomiya”

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası, II mərtəbə, 18№-li otaq

10.06.2024

13:30

İbişova Arzu Vaqif qızı

“Endotoksinin təsirindən böyrək kanalcıqlarında patomorfoloji dəyişikliklərin xüsusiyyətləri”

Tibb elmləri

3242.01 – “Patoloji anatomiya”

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası, II mərtəbə, 18№-li otaq

14.06.2024

12:30

Mirzəyev Mirhafiz İbrahim oğlu

“Qaraciyərdə reperfuziya sindromunun törətdiyi morfoloji, biokimyəvi dəyişikliklər və onların patogenezində antioksidant müdafiə sisteminin rolu”

Tibb elmləri

3242.01 – “Patoloji anatomiya”

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası, II mərtəbə, 18№-li otaq

Elmi seminarın tarixi və saatı

Soyad, Ad, Ata adı

Dissertasiya işinin adı

Elm sahəsi

İxtisas şifri və adı

İddia olunan  elmi dərəcə

Seminarın keçiriləcəyi yer

10.06.2024

12:00

Hümbətova

Təranə Süleyman

qızı

“Nekrotik enterokolitin immunogenetik meyarları”

Tibb elmləri

 3220.01 –“Pediatriya”

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU-nun

Tədris Terapiya Klinikası 

10.06.2024

13:30

Sadıqova Şövkət Azər qızı

“Perinatal asfiksiya kecirmiş yenidoğulanlarda metabolik status və ion homeostazın vəziyyəti”

Tibb elmləri

3220.01 –“Pediatriya”

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU-nun

Tədris Terapiya Klinikası 

11.06.2024

   13:00      

 Sultanova Ləman Bəxtiyar qızı

“Şəkərli diabet tip 1 olan uşaqlarda ürək ritminin variabelliyinin və miokardın elektrofizioloji remodelləşmə xüsusiyyətləri”

Tibb elmləri

3220.01 –“Pediatriya

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU-nun

Tədris Terapiya Klinikası 

 

Elmi seminarın tarixi və saatı

Soyad, Ad, Ata adı

Dissertasiya işinin adı

Elm 

sahəsi

İxtisas şifri və adı

İddia olunan  elmi dərəcə

Seminarın keçiriləcəyi yer

10.06.2024

14:00

Abbasəliyev Babək Binyamin
oğlu

“Aşağı ətraflarda xroniki venoz xoraların müalicəsində
lazeroterapiya və “Venocoryl” məlhəminin müştərək tətbiqinin effektivliyi”

Tibb elmləri

3213.01-“Cərrahlıq”

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 7-ci mərtəbəsində mühazirə zalında

 

14.06.2024

12:00

Məmmədyarova

 İradə

 Ənvər qızı

“Клиническая эффективность сеансов низкоинтенсивного лазерного облучения крови и кинезотерапии в комплексном лечении дилатационной кардиомиопатии”

Tibb elmləri

3205.01

“Daxili xəstəliklər” 

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

ATU TTK 1ci mərtəbə İclas zalı