Elmi seminarın tarixi və saatı

Soyad, Ad, Ata adı

Dissertasiya işinin adı

Elm sahəsi

İxtisas şifri və adı

İddia olunan elmi dərəcə

Seminarın keçiriləcəyi  yer

19.05.2021

saat 11:00

Hüseynova Aynur Barat

"Сравнительный анализ эффективности методов предоперационной подготовки и анестезии у новорожденных с некротическим энтероколитом"

Tibb elmləri

3220.01-"Pediatriya" 3231.01-"Anesteziologiya və reanimasiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

04.06.2021

saat 12:00

Axundova Natəvan Eldar

“Qadın həyatının müxtəlif dövrlərində  hiperandrogeniya sindromunun  patogenetik xüsusiyyətləri,kompleks  diaqnostika və müalicə üsulları”

Tibb elmləri

3215.01-“Mamalıq-ginekologiya”

Elmlər doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

31.05.2021

saat 10:00

Pənahova Nurəngiz Ələddin

“Miokard infarktından sonra və stent qoyulmuş  stenokardiyası olan  xəstələrdə immun  status və iltihabın kliniki əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3218 .01 - "Kardiologiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

14.06.2021

saat 11:00

Əmiraslanova İlhamə Telman

"Оптимизация эрадикационного лечения  больных с гастродуоденальными заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori“

Tibb elmləri

3205.01- “Daxili xəstəlilər"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

24.06.21

saat 12:00

Xelilova Gunay Mirzecan

"Piylenmesi olan yeniyetme qizlarin reproduktiv sisteminin formalasmasinin ozellikleri"

Tibb elmləri

3215.01-“Mamalıq -ginekologiya”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

25.06.2021

saat 10:00

Axundova Afaq Arif

"Ранняя диагностика и  прогноз ишемической  нефропатии у  маловесных новорождённых”

Tibb elmləri

3220.01- “Pediatriya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris

Terapevtik Klinikası

27.12.2021

saat 10:00

Eyubova Ülviyyə Ələddin

“Xroniki ürək çatışmazlığı  xəstələrinin müasir müalicə üsullarının  müqayisəli səciyyələndirilməsi”

Tibb elmləri

3218 .01 - "Kardiologiya"

Fəlsəfə doktoru

Farmakologiya binasının

4-cü mərtəbə konfrans zalı

27.12.2021

saat 14:00

İbrahimova Aygün Ədalət

“Piylənməsi olan xəstələrdə  abdominal əməliyyatlardan sonrakı dövrdə qaraciyər  disfunksiyasının araşdırılması”

Tibb elmləri

3213.01- “ Cərrahlıq”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

28.12.2021

saat 14:00

Safiyeva Aynur Kamal

“Kolorektal poliplərdə  kök  hüceyrələrinin klinik əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3213.01-“ Cərrahlıq”

Elmlər doktoru

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

28.01.2022

saat 14:00

Yusifova
Cəmilə
Yusif qızı

 “Лекарственные растения  Азербайджана  и  отходы   их переработки - новые источники  биологически активных  веществ и лекарственных средств”

Əczaçılıq
elmləri

3400.02-“əczaçılıq
kimyası,
farmakoqnoziya”

Elmlər doktoru

ATU

22.02.2022
saat 15:00

Firdosi
İbrahimov

“Ürəyin işemik xəstəliyinin  kəskin  formalarında  invaziv  müdaxilənin  effektivliyinin qiymətləndirilməsi”

Kardiologiya

3218.01-
“Kardiologiya”

Elmlər doktoru

Zoom meeting

02.03.2022
saat 14:30

Məmmədova Nərgiz
Vidadi qızı

“Perinatal  asfiksiya ilə vaxtından  əvvəl  doğulan uşaqlarda neonatal  dövrdə  və katamnezdə eritropoezin vəziyyəti”

Pediatriya

3220.01-
“Pediatriya”

T.ü.f.d.

Atu-nun 
 farmakologiya binasında (dekanlığın yanı) 4-cü mərtəbə

04.03.2022
saat 11:00

Qaraşova
Mina
Arif qızı

Патогенетические  механизмы, клиника и современные  методы диагностики опухолей  репродуктивных  органов  в постменопаузе

I Mamalıq və
Ginekologiya

3215.01-
“Mamalıq və
ginekologiya”

T.e.d

Terapevtik
Klinika

07.03.2022 saat 12:00

Məmmədzadə
Gülnarə
Tüçər qızı

Врождённые пороки развития у новорожденных в Азербайджанской Республике  (эпидемиология, диагностика)

Pediatriya

3220.01-
“Pediatriya”

T.e.d.

Farmakologiya binasında
(dekanlığın yanı) 4-cü
mərtəbə

11.03.2022 saat 12:00

Sarıyeva Ellada Qoşqar qızı

B,C virus hepatitləri olan hamilələrdə  xəstəliyin klinik-patogenetik  və terapevtik aspektləri

II Mamalıq və ginekologiya

3215.01-
Mamalıq və
ginekologiya

2420.01 - Virusologiya

T.e.d.

Farmakologiya binasında
(dekanlığın yanı)

29.03.2022 saat 11:00

Ağayeva Könül Vəkil qızı

Hamilə qadınlarda preeklampsiyanın  proqnozlaşdırılmasında ciftin böyümə amili və sitokinlərin əhəmiyyəti

II Mamalıq və ginekologiya

3215.01-
Mamalıq və
ginekologiya

T.ü.f.d.

Farmakologiya  binasında
(dekanlığın
yanı)

22.04.2022 saat 14:00

Ağamaliyeva Ülkən Cəfər qızı

Eksperimental şəkərli diabet  zamanı   immunoloji reaktivliyin və hemolimfakoaqulyasiyanın  pozulması, onların korreksiyası

Patoloji
fiziologiya

3243.01-
Patoloji
fiziologiya

T.ü.f.d.

Farmakologiya  binasında
(dekanlığın
yanı)

27.04.2022 saat 14:00

Məmmədova Fərəh İsmayıl
qızı

Ürəyin işemik xəstəliyinin risk  qruplarında apoptoz biomarkerlərinin tədqiqi

Biokimya

24.06.02-
Biokimya

T.ü.f.d.

Farmakologiya  binasında
(dekanlığın
yanı)

28.04.2022
saat 14:00

Ömərov Taryel İsgəndər oğlu

Aşırı piylənməli xəstələrdə  bariatrik-metabolik cərrahi müalicənin optimallaşdırılması

Cərrahlıq

3213.01 - Cərrahlıq

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası
13-cü mərtəbə

17.05.2022
-ci il saat
14:00

Abbasəliyeva Könül
Tofiq qızı.

“Ağciyərin xronik obstruktiv xəstəliyinin ağır kəskinləşmələrində sistem,  pulmonar biomarkerlərin  klinik əhəmiyyəti və xəstəliyin müalicəsinin  optimallaşdırılması”

Terapevtik və  pediatrik propedevtika

3205.01 -“Daxili xəstəliklər”

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris-Terapevtik Kinikası, II mərtəbə, 201 saylı mühazirə zalı

06.06.2022
-ci il saat
14:00

Ələkbərov Rövşən
Hüseyn
oğlu

“Оптимизация терапии больных со стабильной стенокардией  напряжения с помощью  метода  наружной контрпульсации”

Kardiologiya

3218 .01 - “Kardiologiya"

T.ü.f.d.

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası I mərtəbə 102 otaq.

07.06.2022
-ci il, saat
14:00

Mehdiyev Samir
Xasay
oğlu

“Azərbaycanda şəkərli diabet tip  2 xəstələrdə mikro- və makroangiopatiyaların  kliniki-epidemioloji xüsusiyyətləri”

Daxili
xəstəliklər

3205.01 - “Daxili
xəstəliklər”

T.e.d.

ATU-nun Tədris-Terapevtik Kinikası, II mərtəbə, 201 saylı mühazirə zalı.

14.09.2022
saat 11:00

Davudov
Məhəmməd
Mirabdulla
oğlu.

Ağız boşluğu selikli qişa xərçəngi olan xəstələrin müalicəsində  həyat keyfiyyəti göstəriciləri əsasında  cərrahi rekonstruksiya  tədbirlərinin qiymətləndirilməsi

Stomatologiya,
Onkologiya

3226.01- Stomatologiya
3224.01- Onkologiya

T.e.d.

ATU-nun Stomatoloji klinikası, lV mərtəbə

21.09.2022
saat 14:30

Kəsəmənli Əfqanə
Kamran qızı

Normada 16-20 yaşlı qızların bədən quruluşu tiplərinin anatomik  xüsusiyyətləri və fiziki inkişafının  antropometrik göstəriciləri

Tibb elmləri

3241.01 – “İnsan
anatomiyası”

Fəlsəfə doktoru

İnsan anatomiyası  və tibbi terminologiya kafedrası

07.10.2022 saat 14.00

Məmmədov Cahid Calal oğlu

Çənə sınıqlarının kompleks  müalicəsində  immunokorreksiya   ilə reparativ osteogenezin optimallaşdırılması

 

 

 

Zoom Meeting