(+99412) 597-38-98

I cərrahlıq proqram

 1. Əməliyyatönü rutin müayi­nə­lər.
 2. Əməliyyatönü dövrdə tənəffüs sisteminin dəyərləndirilməsi.
 3. Əməliyyatönü dövrdə ürəyin dəyərləndirilməsi.
 4. Əməliyyatönü dövrdə qastro­in­tes­tinal sistemin dəyərləndirilməsi.
 5. Əməliyyatönü dövrdə sidik-cinsiyyət sisteminin dəyərləndirilməsi.
 6. Əməliyyatönü dövrdə ət­raf­ların dəyərləndirilməsi.
 7. Əməliyyatönü dövrdə vaskulyar sistemin dəyərləndirilməsi.
 8. Əməliyyatönü dövrdə endokrin sis­temin dəyərləndirilməsi.
 9. Əməliyyatönü dövrdə qanyaradıcı sistemin dəyərləndirilməsi.
 10. Əməliyyatönü dövrdə psixiatrik prob­lemlərin dəyərləndirilməsi.
 11. Əməliyyatönü dövrdə immun sisteminin dəyərləndirilməsi.
 12. Əməliyyatönü dövrdə su-elektrolit mübadiləsinin dəyərləndirilməsi.
 13. Əməliyyatönü dövrdə anestezioloji baxımdan xəstənin dəyərləndirilməsi. Cərrahi riskin qiymətləndirilməsi. Əməliyyata razılığın alınması.
 14. Tromboz, profilakstikası. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 15. Preoperativ antibiotikoprofilaktiaka.
 16. Premedikasiya və sedasiya.
 17. Aseptika və antiseptika.
 18. Yerli və ümumi anesteziyanın prinsipləri.
 19. Əməliyyatdaxili monitorizasiya.
 20. Postoperativ monitorizasiya və gedişi qiymətləndirmə.
 21. Rutin postoperativ müalicələr (ağrıkəsicilər, infuziya, antibiotik, tromboprofilaktika, qidalandırma,drenlərə və yaraya qulluq və s).
 22. Postoperativ ağırlaşmalar (cərrahi sahə ağırlaşmaları, pulmonar, kardio-vaskulyar, sinir sistemi, qaraciyər, qastroin­testinal, renal, endokrin, hematoloji və s).
 23. Kritik vəziyyətlərdəki xəstələrdə həyatqurtarma.
 24. İntensiv terapiya şöbəsinə yatışa və çıxışa göstərişlər. İntensiv terapiyada monitorizasiya.
 25. Ürək dayanması. səbəbləri, diaqnostikası, ilk yardım
 26. Beyin ölü­mü.
 27. Anafilaksiya. səbəbləri, diaqnostikası, müalicəsi
 28. Kəskin tənəffüs yetməzliyi, KRDS. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 29. Ürək yetməzliyi, aritmiya­lar. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 30. Şok (hipovolemik, kardiogen septik, neyrogen). səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 31. Nevroloji disfunksiya (koma və di­gər). səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 32. Qaraciyər yetməzliyi. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 33. Böyrək yetməzliyi. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 34. Qastrointestinal yetməzlik. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 35. Endo­krin disfunksiya. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 36. Su-elektrolit, turşu-qələvi pozulmaları. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 37. Koaqulopatiya səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 38. Sepsis Kəs­kin qarın, abdominal kompartman sindromu. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 39. Pnevmoniya. Tromboem­boli­yalar. Hi­per­termik kriz. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 40. Çoxlu orqan yetməzliyi. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 41. İntensiv terapiyada nozokomial in­fek­si­ya­lar. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 42. Elektrolit pozulmaları. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 43. Maye pozulma­ları. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 44. Tur­şu-qələvi pozulmaları. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 45. Qidalanmanın qiymət­lən­diril­məsi. Enerji ehtiyacının hesablanması.
 46. Xəstənin anestezioloji qiy­mət­­ləndirilməsi. Anestezioloji ağırlaşmalar.
 47. Yara sağalması. Açıq yaraların müa­li­cə­­si.
 48. Cərrahi infeksiya və profilkatikası.
 49. Aseptika və antiseptika.
 50. Anemiyalar. Hemoqlobinopatiya və hemolitik anemiyalar.
 51. Poli­sitemiya. Leykopeniyalar. Trobmositopeniyalar.
 52. Koaqulopatiyalar. Yayğın da­mar­­daxili qanaxma.
 53. Antikoaqulyant alan xəstələrin aparılması. Trombofiliya.
 54. Trans­fuziya reaksiyaları. Trombozlar.
 55. İmmunosupressiya.
 56. Kanser skrinningi.
 57. Yaşlı xəstələrin müayinəsi və qiymət­lən­diril­məsi.
 58. Kəskin qarın. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 59. Kəskin mədə-bağırsaq qanaxmaları. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 60. Mədə-bağırsaq keçməzliyi. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 61. Qarındaxili qanaxma. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 62. Qarında şişkinlik. Sarılıq. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 63. Qastrointestinal kanalın xoraları. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 64. Qastrointestinal fistullar. Növləri, səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 65. Xronik abdominal ağrı. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 66. Disfagiya. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 67. Qida borusu perforasiyası (spontan, yatrogen). Qida borusu yad cisimləri. Mallori-Veys sindromu. səbəbləri, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 68. Axalaziya. GERX. Barret ezofaqusu. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 69. Hiatal yırtıq. Divertikul (Zenker, Epifrenik). Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 70. Qida borusu strikturları. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 71. Qida borusu əməliyyatlarından sonrakı ağırlaşmalar.
 72. Mədə və 12bb xorası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 73. Xora ağırlaşmaları (qanaxma, perforasiya, stenoz, penetrasiya və maliqnizasiya). Stress xoraları.
 74. Mədə xərçəngi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 75. Mədə limfoması. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 76. Mədə polipləri. Menetriye xəstəliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 77. Mədə burulması. Mədə divertikulu. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 78. Bezoar. Qastroenterit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 79. Postoperativ sindromlar.
 80. Bağırsaq keçməzliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 81. İnvaginasiya. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 82. Kron xəstəliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 83. Radiasion enteritlər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 84. Mekkel divertikulu. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 85. Mezenterik işemiya, tromboz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 86. Fistulalar. Nazik bağırsaq polipləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 87. Bağırsağın xoş törəmələri. Bağırsağın bəd törəmələri. Bağırsağın karsinoid şişləri. Qastrointestinal stromal tumorlar (QİST). Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 88. Bağırsaq kistləri, qaz kistləri (intestinal pneumatosis). Mezenterik sist.
 89. Aşağı mədə-bağırsaq qanaxmaları. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 90. Yoğun bağırsaq keçməzliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi
 91. Psevdoobstruksiya. Yoğun bağırsaq burulması. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 92. Toksik meqakolon. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 93. Yoğun bağırsaq divertikulitləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 94. Kəs­kin appendisit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 95. Xoralı kolit. Kron xəstəliyi. İnfeksion ko­lit­llər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 96. Antibiotiklərə bağlı kolit. İşemik kolit. Spastik kolit.
 97. Yoğun bağırsaq divertikul və divertikulyozu.
 98. Kolon po­lipləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 99. Kolonun bədxassəli törəmələri. Kolonun xoşxassəli törəmələri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 100. Rektal qanaxma. Anal tromboz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 101. Kəskin parapoktit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 102. Hemor­roy. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 103. Anal çat. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 104. Pararektal  fistullar. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 105. Qıl dönməsi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 106. Düz bağırsaq polipləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 107. Düz bağır­sağın bədxassəli törəmələri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 108. Anal və perianal bəd xassəli törəmələr. Anal və peri­anal prekanseroz xəstəliklər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 109. Retrorektal törəmələr. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 110. Varikoz, qanaxma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 111. Qaraciyər absesi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 112. Qaraciyər törəmələrinin qiymət­ləndirilməsi.
 113. Qaraciyər sistləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 114. Hemangioma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 115. Fokal nodulyar hiperplaziya. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 116. Hepatik adenoma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 117. Hepatosellülyar karsinoma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 118. Qaraciyərin metastatik törəmələri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 119. Sirroz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 120. Portal hipertenziya. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 121. Öd sancısı. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 122. Kəskin xolesistit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 123. Kəskin xolangit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 124. Mexaniki sarılıq. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 125. Öd daşı xəstəliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 126. Xroniki daşlı xolesistit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 127. Daşsız xolesistit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 128. Öd kisəsinin polipləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 129. Xoledoxo­litiaz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 130. Öd daşına bağlı bağırsaq keçməzliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 131. Öd daşına bağlı pankreatit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 132. Kəskin pankreatit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 133. Pankreatik abses və nekroz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 134. Psevdosistlər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 135. Pankreas xərçəngi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 136. Dalaq absesi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 137. Postsplenektomik sepsis. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 138. Splenomeqaliya və hipersplenizm. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 139. Hemolitik anemiyalar. İdiopatik trombositopenik purpura. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 140. Boğulmuş yırtıqlar. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 141. Eventerasiya. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 142. Qasıq yırtığı. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 143. Göbək yırtığı. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 144. Bud yırtığı. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 145. Ağ xətt yırtığı. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 146. Əməliyyatdan sonrakı yırtıqlar. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 147. Qarın divarının ağrısı. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 148. Düz əzələ hematoması. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 149. Yamaq infeksiyaları. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 150. Kəskin qarın. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 151. İkincili  peritonit. Üçüncülü peritonit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 152. Qarın­daxili abses. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 153. Bitişmə xəstəliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 154. Retroperitoneal hematoma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 155. Omentit. Omentum burulması və nekrozu. Apendagit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 156. Assit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 157. Tirotoksik kriz. Hipotiroid kriz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 158. Karsinoid kriz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 159. Diabetik koma. Hipoqlikemik koma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 160. Adrenal yetmzəlik. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 161. Hiperkalsemik kriz. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 162. Düyünlü ur. Hipertiroidizm. Hipotiroidizm. Tirotoksikoz. Graves xəstəliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 163. Tiroid törəmələri. Papilyar xərşəng. Follikulyar karsinoma. Medulyar karsinoma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 164. Hürthle hüceyrəli xərçəng. Anaplastik xərçəng. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 165. Birincili  hiperparatiroidizm. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 166. Birincili hiperaldosteronizm. Feoxromasitoma. Adrenal yetməzlik. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 167. Kəskin laktasion mastit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 168. Süd vəzi əməliyyatlarının ağırlaşmaları. Mast­algiya. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 169. Gilədən ifrazat. Süd vəzində kütlə. Kəskin mastitlər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 170. Fibrokistik xəstəlik. Fibroadenoma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 171. Süd vəzi sistləri. Piy nekrozu. Travmaları. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 172. Süd vəzi xərçəngi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 173. Kəskin irinli xəstəliklər (furunkul, karbunkul, fleqmona). Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 174. Sel­lülitlər. Nekrotik yumşaq toxuma infeksiyaları. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 175. Hidradenit. Dolama. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 176. Yara irinləməsi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 177. Dəri və darialtı toxuma törə­mələri. Dəri və darialtı sistlər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 178. Pilonidal sinus. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 179. Epidermal sist. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 180. Nevuslar. Fibroma. Lipoma. Vaskulyar törəmələr. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 181. Yastı hüceyrəli xərçəng. Bazal hüceyrəli xərçəng. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 182. Melanoma. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 183. Yataq  yarası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 184. Yuxarı tənəffüs yolları obstruksiyası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 185. Burun qanaxması. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 186. Boyunda kütlə. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 187. Baş və boyun əməliyyatlarının ağırlaşmaları. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi
 188. Beyin ölümü. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, proqnozu
 189. Son mərhələ orqan yetməzlikləri və transplantasiyaya göstərişlər.
 190. Kəskin tənəffüs yetməzliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 191. Pnevmotoraks. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 192. Hemotoraks. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 193. İrinli plevrit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 194. Ağciyər absesi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 195. Ağciyər qanaxması. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 196. Ağciyər xərçəngi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 197. Kəskin arterial tıxanma (tromboz və emboliya). Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 198. Mezenterik arteriya trom­bo­zu və emboliyası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 199. Kompartman sindrom. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 200. Axsama. Diabetik angiopatiya və ayaq. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, differensial diaqnostika, müalicəsi, proqnozu
 201. Aorto-iliak ok­klyu­ziv xəstəlik. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 202. Femopopliteal okklyuziv xəstəlik. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 203. İnfrapopliteal okklyuziv xəstəlik. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 204. Bürger xəs­təliyi (obliterasiyaedici  trombangit). Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 205. Renal arteriyanın okklyuziyası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 206. Serebrovaskulyar xəstə­lik­lər. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 207. Kəskin tromboflebit. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 208. Dərin ven trombozu. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 209. Ağciyər arteriyası trombemboliyası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 210. Varikoz xəstəliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 211. Xronik venoz yetməzlik. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 212. Postflebitik sindrom. Limfedema. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 213. Şok. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 214. kəskin ürək yetməzliyi. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 215. Ürək tamponadası. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 216. Koranar damar xəstəlikləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu
 217. Ürək qapağı xəstəlikləri. Etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicəsi, proqnozu