Toksikoloji kimya ixtisas fənnindən doktoranturaya (aspiranturaya) qəbul imtahanı keçirilməsi üçün imtahan biletlərini və bilet suallarını əhatə edən PROQRAM

Zəhərli maddələrin təsnifatı, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (üzvi zəhərlər, qeyri-üzvi zəhərlər).
2. Üzvi zəhərlərin təsnifatı, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (təbii mənşəli, sintetik və yarımsintetik zəhərlər).
3. Təbii mənşəli toksikantlar, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (bitki və heyvan mənşəli toksikantlar).
4. Saponinlər, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (steroid və triterpen saponinlər).
5. Qlikozidlər, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (sianogen qlikozidlər, ürək qlikozidləri).
6. Alkaloidlərin təsnifatı, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (piridin və piperidin, tropan, xinolin və izoxinolin, indol, pirrolizidin, purin, xinolizidin, xinazolin və imidazol törəməli alkaloidlər).
7. Kannabinoidlər, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri (təbii və sintetik kannabinoidlər).
8. Barbituratlar, törəmələri, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri.
9. Benzodiazepinlər, törəmələri, kimyəvi-toksikoloji analizi və canlı orqanizmlərə təsiri.
10. Kimyəvi-toksikoloji analiz üsulları: klassik və müasir analiz üsulları
11. Kimyəvi-toksikoloji analizdə tətbiq edilən təcridetmə üsulları.
12. Xromatoqrafiya üsulları (NTX, QMX və YEMX).
13. Spektroskopiya üsulları (UB-, İQ- və NMR-spektroskopiya, MS).
14. Zəhərlərin skrininq analizi: NTX- və QMX-skrininq.