Ədəbiyyat siyahısı

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİ IV KURS

UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏR GİGİYENASININ ƏSASLARI FƏNNİ ÜZRƏ  ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

 1. Əliyev V.Ə. “Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası” Dərslik. Bakı, 1995.
 2. Gürzəliyev S.A. və b. “Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası” Dərslik (təc.məşğələsi). Bakı, 2010.
 3. Сердюковская Г.Н. Руководство для школьных врачей. Москва, 1983.
 4. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков» Руководство к практическим занятиям. Москва, 1983.
 5. Сердюковская Г.Н., Гельнитс Г. «Психо-гигиена детей и подростков». Москва, 1985.
 6. Сердюковская Г.Н., Сухарев А.Г. «Гигиена детей и подростков» Руководство для санитарных врачей. Москва, 1986.
 7. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков» Учебник. Москва, 1988.
 8. Cağatay Güler, Levent Akin. Halk sağlığı. Temel bilgiler. Hacitepe Universitesi yayımlar 2006.
 9. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков» Учебник. Москва, 2014.

  

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİ VI KURS

UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏR GİGİYENASINDA DÖVLƏT SANİTARİYA NƏZARƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ  ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

 1. Əliyev V.Ə. “Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası” Dərslik. Bakı, 1995.
 2. Gürzəliyev S.A. və b. “Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası” Dərslik (təc.məşğələsi). Bakı, 2010.
 3. Сердюковская Г.Н. Руководство для школьных врачей. Москва, 1983.
 4. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков» Руководство к практическим занятиям. Москва, 1983.
 5. Сердюковская Г.Н., Гельнитс Г. «Психо-гигиена детей и подростков». Москва, 1985.
 6. Сердюковская Г.Н., Сухарев А.Г. «Гигиена детей и подростков» Руководство для санитарных врачей. Москва, 1986.
 7. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков» Учебник. Москва, 1988.
 8. Cağatay Güler, Levent Akin. Halk sağlığı. Temel bilgiler. Hacitepe Universitesi yayımlar 2006.
 9. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков» Учебник. Москва, 2014. 

 

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİ V KURS

XÜSUSİ  İSTEHSALAT SAHƏLƏRİNDƏ ƏMƏK GİGİYENASI FƏNNİ ÜZRƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

 1. S.A.Gürzəliyev, R.H.Əliyeva, R.A.Orucov, M.Y.Nəbiyeva “Əmək gigiyenası” Bakı 2013
 2. S.A.Gürzəliyev, R.H.Əliyeva, R.A.Orucov, M.Y.Nəbiyeva,  C.Y. Salihova “Xüsusi əmək gigiyenası” Bakı 2015
 3. M.Y.Nəbiyeva “İstehsalat şəraitində zərərli amillərdən qorunmaq üçün fərdi mühafizə vasitələri” tələbələr üçün tədris metodik vəsait. Bakı. 2004
 4. R.A.Orucov “Əmək gigiyenası” Bakı 1992
 5. R.A.Orucov “Əmək gigiyenası praktik məşğələlərə dair dərs vəsaiti” Bakı 1987
 6. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене труда под ред. З.И.Израельсона и Н.Ю.Тарасенко.  М., 1981.
 7. С.В.Алексеев, В.Р.Усенка. Гигиена труда. М., 1988
 8. Гигиена труда под ред. акад.РАМН, проф.Н.Ф.Измерова, проф.В.Ф.Кириллова. М., 2008
 9. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда под ред. проф. В.Ф.Кириллова «ГЭОТАР- Медиа».  М., 2008.

 

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİ VI KURS

İSTEHSALATDA DÖVLƏT SANİTARİYA NƏZARƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

 1. S.A.Gürzəliyev, R.H.Əliyeva, R.A.Orucov, M.Y.Nəbiyeva “Əmək gigiyenası” Bakı 2013
 2. S.A.Gürzəliyev, R.H.Əliyeva, R.A.Orucov, M.Y.Nəbiyeva,  C.Y. Salihova “Xüsusi əmək gigiyenası” Bakı 2015
 3. M.Y.Nəbiyeva “İstehsalat şəraitində zərərli amillərdən qorunmaq üçün fərdi mühafizə vasitələri” tələbələr üçün tədris metodik vəsait. Bakı. 2004
 4. R.A.Orucov “Əmək gigiyenası” Bakı 1992
 5. R.A.Orucov “Əmək gigiyenası praktik məşğələlərə dair dərs vəsaiti” Bakı 1987
 6. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене труда под ред. З.И.Израельсона и Н.Ю.Тарасенко.  М., 1981.
 7. С.В.Алексеев, В.Р.Усенка. Гигиена труда. М., 1988
 8. Гигиена труда под ред. акад.РАМН, проф.Н.Ф.Измерова, проф.В.Ф.Кириллова. М., 2008
 9. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда под ред. проф. В.Ф.Кириллова «ГЭОТАР- Медиа».  М., 2008.