Elmi işlər

Dərsliklər və monoqrafiyalar:

1. “Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası” Dərslik, Bakı-1995; V.Ə.Əliyev

2. “Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası” təcrübə məş­­ğələlərinə aid dərslik, Bakı-2010, (müəlliflər: S.A.Gürzəliyev, Z.B.Məmmədova, N.Q.Sü­ley­man­­za­də, S.Ə. Həsənova, Ş.M. Balayeva, Z.Q. İsmayılova);

3. “Əmək gi­gi­ye­­nası”- nəzəri kursa aid dərslik, Bakı-2013, (müəlliflər: S.A.Gür­zə­li­yev, R.H.Əliyeva, R.A.Oru­cov, M.Y.Nəbiyeva) çapdan çıx­mışdır;

4. “Uşaq və yeniyetmələrin gigiye­nası”na aid nə­zə­ri kurs üz­rə dərslik, (müəl­lif­lər: Ş.M.Balayeva,S.A.Gürzəliyev,  Z.Q.İsmayılova);

5. “Xü­susi əmək gigiyenası”na aid nəzəri kurs üzrə dərslik, (müəlliflər: S.A.Gürzəliyev, R.H.Əli­­yeva, R.A.Orucov, M.Y.Nəbiyeva, C.Y.Salihova) Bakı , 2015, 393s.

6. «Əmək təbabəti ensiklоpediyası», (Mоskva-2005, R.H.Əliyeva və həm­müəlliflər);

7. “Əmək gi­giyenasından mühazirələr” azərbaycan dilində dərslik Bakı-2007, (müəlliflər: S.A.Gürzəliyev, R.H.Əliyeva);

8. «Azərbaycan neftçilərinin sağlamlığının mühafizəsi və əmək gigiyenasının bəzi aspektləri», mоnоqrafiya (Bakı-1997, R.H.Əliyeva);

 

Dərs vəsaitləri və metodik tövsiyələr:

1. “Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi üzrə metodik tövsiyələr” Bakı, 2017, 28 səh. / H.Qabulov, Ş.M.Balayeva, T.Musayev, C.Kərimova

2. Məktəblilərin sağlam qidalanmasına dair metodik tövsiyələr/ Metodik tövsiyə; Bakı – 2017 / H.H.Qabulov,

Ş.M.Balayeva, Z.Q.İsmayılova, Ş.İsmayılova

3. H.Qabulov, Ş.M.Balayeva, Z.Q.İsmayılova, Ş.Süleymanlı və b. “Müəllim də mühəndisdir”/ Metodik tövsiyələr; Bakı-2017, 46 səh.

4. Ç.Əsədov, İ.Əhmədov, Ş.Balayeva və b., unun zənginləşdirilməsinin dəmir defisitli anemiya (DDA) ilə mübarizədə əhəmiyyətli rolu. Məlumat paketi / AR SN, İSİM; Bakı-2016, 40 səh.

5. “Əmək gigiyenasından təcrübə məşğələləri”, tədris metоdik vəsait (Bakı-2007, R.H.Əliyeva);

6. «Əmək gigiyenasından təcrübə məşğələləri», tədris metоdik vəsait (Bakı-2007, R.H.Əliyeva)

7. “Təhsil müəssisələrində tibb xidmətinin təşkili və uşaqların məktəb təliminə funksional hazırlığının qiymətləndirilməsi”, metodik tövsiyyələr, (Bakı-2011, S.A.Gürzəliyev, S.Ə.Hə­sənova, Ş.M.Balayeva)

8. Bakı şəhəri məktəblilərinin fiziki inkişaf standartları və qiymətləndirmə cədvəlləri. Metodik tövsiyələr. Bakı-2015./ Ş.M.Balayeva, N.Q.Süleymanzadə, S.Ə.Həsənova, Z.Q.İsmayılova İ.İ.Mustafayeva

9. “Neft emalının saneyi tezlikli elektromaqnit sahəsinin işçi orqanizminə təsiri və profilaktikası”, metodik tövsiyyələr, (Bakı-2010, R.H.Əliyeva və həmmüəlliflər.

10. Ümumtəhsil müəssisələrində təhsil şəraitinə olan gigiyenik tələblər” Metodik tövsiyə, / həmmüəllif A.M.Məmədov  və b. /    Baki, 2010, 37 səh.

11. Uşaq evləri və internat məktəblərində uşaqların qidalanmasına olan gigiyenik tələblər /həmmüəllif  S.A.Gürzəliyev və b. /Metodik tövsiyə, Bakı, 2011, 24 səh.

12. “Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metоdik töv­si­yələr” (Bakı-2006, azərbaycan dilində, Ş.M.Balayeva və həmmüəlliflər);