Elmi işlər

Çapdan  çıxmış  elmi  işlərin  siyahisi. 2021-2022

 1. К лечению острых кищечных инфекций у детей первого года жизни.Tezis. Əməkdar elm xadimi,professor T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları.6-8 oktyabr 2021.Bakı.səh.248, Nəzərova R.T., İbrahimova G,X., Əhmədova S.İ., Bağırova M.H.
 2. Эффэктивность применения украферона при диареях с проявлениями ОРВИ у детей раннего возраста. Tezis,Əməkdar elm xadimi,professor  T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları.6-8 oktyabr 2021.Bakı.səh.249, Nəzərova R.T., İbrahimova G,X., Əhmədova S.İ.,Bağırova M.H.
 3. Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста. Tezis,Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания. Материалы VIII Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции с муждународным участием.   Сочи 26-29 октября 2021 года.Səh.68-69. Ş.M.Rəşidova, İbrahimova G.X., Məmmədov S.B., Nəzərova R.T.
 4. Salmonelloz. Metodiki tövsiyyə.Bakı-2021. , 137 səh. Vəliyev.Ə.H.,Əhmədova    S.İ., İbrahimova G.X.
 5.  5.Эпидемиологическая характеристика COVID-19 среди детского населения             г.Баку. Материалы ХХ Юбилейного Конгресса детских инфекционистов России.Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики.Москва, 2021.стр.85. Рустамова Л.И., Кулиева З.М.,Мухтаров М.М., İbrahimova G.X.
 6. 6. SARS-CoV-2 virus infeksiyası zamanı qastrointestinal pozulmalar. Azərbaycan Tibb Jurnalı. Rüblük emi-praktik jurnal. Bakı, 2021,№4,  Səh.41-50. İsayev C.P. İbrahimova G.X.
 7. 7. The clinical features of polyarteritis nodosa during acute HBV infection.  Znanstvena misel journal, №64/2022

    The journal is registered and published in Slovenia, p. 21-26.

     ISSN 3124-1123. İsayev C.P. İbrahimova G.X.

 1. Uşaqlarda askaridoz. Azərbaycan Respublikasında “ŞUŞA İLİ”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları, 24-25 may 2022, səh.135. Əhmədova S.İ., İsayev C., Məmmədov S.B. İbrahimova G.X.
 2. HBeAg statusundan asılı olaraq xroniki B virus hepatit olan xəstələrin klinik-laborator xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasında “ŞUŞA İLİ”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları, 24-25 may 2022, səh.159. İsayev C., Əhmədova S.İ.,Cavadzadə V.N., İbrahimova G.X.
 3. «Лечение  хронического гепатита С комбинированной терапией препаратами Гратезиано и Дакловир» - Г.А.Керимова , Л.Б.Джаванширова, М.М.Джамалдинов, М.Г.Багирова, О.А Абдуллаева, Н.О.Мамедова.  Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Jurnal № 1, 2021 səh. 178-181
 4.  «Ошибка в диагностике редкой для Азербайджана болезни – геморрагической лихорадки с почечным синдромом» Г.А.Керимова и др. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Jurnal № 2, 2021 səh. 203-207.
 5.  «Комбинированное применение искадор с антиоксидантами Биомолином (альфа – линоевой кислоты), силимарин (легалона)  и селенметионина в лечении больных хр. Вирусным гепатитом В  (ХВГВ) и Д (ХВГД)» Н.М.Худавердиева.ю Г.А.Керимова. Sağlamlıq № 4, 2021
 6.  «Стандартная терапия короновирусной иинфекции с препаратами камфора» Г.А.Керимова и Л.Б.Джаванширова, Худавердиева.Н.М. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Jurnal № 1, 2021 səh. 197-200
 7.  “Artemisia  cinsindən olan yovşan növündən alınan efir yağının antivirus fəaliyyətinin eksperimental modeldə tədqiqi”. Elmi iş Beynəlxalq elmi jurnal impakt faktor 2022, cild 16. № 2, səh. 133. E.Q.Orucova, G.A.Kərimova.
 8.  Orucova E.Q. Rüstəmova L.İ., İsayev C.P., Bəylərova R.R. “Yovşanın bəzi növlərindən alınan efir yağının respirator viruslara qarşı antivirus fəallığın öyrənilməsi”. Əməkdar elm xadimi Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri - 2021” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konqresin materialları, “Təbib” nəşriyyatı, 2021, Bakı, səh. 194-195
 9.  Orucova E.Q., Rüstəmova L.İ., Bağırova M.N. “Yovşanın A. İsayevi növünün bəzi respirator viruslara qarşı antivirus təsirinin müqayisəli öyrənilməsi”. Əməkdar elm xadimi Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri - 2021” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konqresin materialları, “Təbib” nəşriyyatı, 2021, Bakı, səh. 195
 10.  Alasgarova A.N.,  Rustamova L.I., Orujova E.Q., Heydarova F.H., Jahangirova I.R.,  Haciyeva T.I. “Bioecologial and medical characteristics of the centaurea iberica plant”. Proceedings book, International Anatolian Congresa on medicinal and Aromatic Plants, Apargir Municipality, Malatiya-Turkey, 16-17 november, 2021,  page 47
 11. İsayev C.P., Muxtarov M.M., Orucova E.Q., Cavadzadə V.N.  ”Xronik mikst virus hepatitlərinin proqressivləşmə faktorları”. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans materialları, “Təbib” nəşriyyatı, 24-25 may, 2022, Bakı, səh. 160-161
 12.  Vəliyev Ə.H., Orucova E. Q., Məmmədova N. O., Mətiyeva. A.T.  “Brüsellozun diaqnozuna və müalicəsinə müasir baxışlar”. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans materialları, “Təbib” nəşriyyatı, 24-25 may, 2022, Bakı, səh. 196-197
 13.  Orucova E. Q., Rüstəmova L.İ., Ələsgərova A.N., Kərimova G.A., Heydərova F.H. “Artemisia cinsindən olan Yovşan növündən alınan efir yağının antivirus fəallığının eksperimental  modeldə tədqiqi“. “Elmi iş” impakt faktorlu Beynəlxalq elmi jurnal, cild: 16, sayı: 2, Bakı, 2022, səh. 133-138.
 14.  Керимова Г.А., Оруджева Э.Г., Беглярова Р.Р., Худавердиева Н.М. «Стандартная терапия коронавирусной инфекции с препаратами камфора». “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” yurnalı,  № 1,  Bakı, səh. 197-200
 15. .“SARS - CoV-2 virus infeksiyası zamanı qastrointestinal pozulmalar” 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2021, N4, səh.41-49  Həmmüəllif: İbrahimova G.X.

23.“SARS CoV-2 virus infeksiyasının klinik xüsusiyyətləri”.

T.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin materialları. 6-8 oktyabr  2021, Bakı, səh. 164-165. İsayev C.P.

 1. .“Yaşlı şəxslərdə SARS CoV-2 virus infeksiyasından ölüm hallarının təhlili”

T.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin materialları. 6-8 oktyabr  2021, Bakı, səh. 164-165. İsayev C.P.

 1. .Yovşanın bəzi növlərindən alınan efir yağının respirator viruslara qarşı antivirus təsirinin müqayisəli öyrənilməsi

T.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin materialları. 6-8 oktyabr  2021, Bakı, səh. 164-165. İsayev C.P.

 1. . Особенности клинического течения узелкового полиартериита при остром вирусном гепатите В

“Znanstvena Misel Journal”, Slovenia. 2022, N6 P. 21-26. Həmmüəllif: İsayev C.P., İbrahimova G.X.

 1. . COVİD-19 infeksiyasında meydana çıxan qalıq əlamətlırin qiymətləndirilməsi

Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İlinə” həsr olunmuş ”Təbabətin Aktual Problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları. 24-25 may 2022, Bakı, səh.171-172. Həmmüəlif : İsayev C.P.,  Məmmədova H.H.

 1. .   HbeAg statusundan asılı olaraq xronik B virus hepatiti olan xəstələrin klinik
       laborator xüsusiyyətləri

Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İlinə” həsr olunmuş ”Təbabətin Aktual Problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları. 24-25 may 2022, Bakı, səh.159-160. Həmmüəliflər: İsayev C.P., İbrahimova G.X. Əhmədova S.İ. Cavadzadı V.N.

 1. .  Xronik mikst virus hepatitlərinin proqressivləşmə faktorları

Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İlinə” həsr olunmuş ”Təbabətin Aktual Problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları. 24-25 may 2022, Bakı, səh.160-161. Həmmüəliflər: İsayev C.P.,  Muxtarov M.M. Orucova E.Q. Cavadzadə V.N.

 1. Uşaqlarda askaridoz Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İlinə” həsr olunmuş ”Təbabətin Aktual Problemləri - 2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik   Konfransın materialları. 24-25 may 2022, Bakı, səh.171-172. Həmmüəliflər: İsayev C.P., Əhmədova S.İ., İbrahimova G.X, Məmmədov S.B.
 2. Bağırova M.N., Orucova E.Q., Muxtarov M.M., R.R. Bəylərova və  b. “ XXI əsrin pandemiyası olan COVID-19 infeksiysında baş verən atipik pnevmoniya”. “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” yurnalı, Bakı, 8 səh.
 3. Bəylərova R.R., Orucova E.Q., Muxtarov M.M., Xudaverdiyeva N.M., Cavadzadə  V.N. və b. “Uşaqlarda stafilokokk mənşəli bağırsaq infeksiyasının patogenezində intraleykositar mikrobisid sisteminin əhəmiyyəti və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi. ”Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” yurnalı, Bakı.,

       5  səh.

 1. Dos.Ə.H.Vəliyevin müştərək müəlliflərlə dərc etdiyi “Brüselloz”  monoqrafiyasının  elmi redaktoru olmuşdur (Bakı, 2021, “Füyuzat” nəşriyyatı, 173 səh.).
 2. Краткая информация о течении короновируса у детей. Way Science 2 nd International Scientific and Practical Internet Connference/ Ukraine 2021 June 3 – 4 Dnipro p – 251-252. Джафарова К.А.
 3. “C virus hepatitinin Qratiziano və Deklovirlə kombinə  olunmuş müalicəsi”. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2021, № 1, səh.178-181.
 4. Xlamidiozun  törətdiyi xəstəliklərin differensial diaqnostikasının xüsusiyyətləri. Təbabətin aktual problemləri 24-25 may, 2022, səh.131,  Şuşa – 270 il. Cəfərova K.Ə., Rəşidova Ş.M. Atakişizadə S.A., Muxtarov M.M.
 5. “Роль изучение  характеристики больных  с Сovid -19 осложненного плевральным выпотом. Конферекнция. Украина, 2021, апрель – 1 – 2. Р -415 -417. Cəfərova K.Ə., Аtakişizadə S.A.
 6. “Listeriozun klinika, diaqnostika və müalicəsi haqqında müasir təsəvvürlər”. Tibb və elm , 2021, N2, səh-8. Cəfərova K.Ə.
 7. “Uşaqlarda kəskin övrə zamanı bağırsaq mikroflorası ilə sitokin kaskadları arasında qarşılıqlı əlaqə” . Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri. Bakı , 2021, N1, səh-138. Bağırova M.H., Muxtarov M.M., Vəliyev Ə.H, Rəşidova Ş.M.
 8. “Brusellozda terapiya tədbirlərinin effektivliyi və onların səbəblərinin araşdırılması haqqında” . Vəliyev Ə.H, Onkologiya jurnalı 2021. N1, səh-77