Azərbaycan respublikasi standartlaşma, metrologiya və patent komitəsindən alinan patentlərin siyahisi

 2018-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya, I cərrahi xəstəlikləri, ümumi cərrahiyyə, I mama-ginekologiya, I daxili xəstəliklər, şüa diaqnostika və terapiyası, ağciyər xəstəlikləri, patoloji anatomiya, histologiya, embriologiya və sitologiya, biokimya, normal fiziologiya, Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, mikrobiologiya və immunologiya kafedralarının əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yayında Elmin İnkişafı Fondu, AMEA-nın elmi-tədqiqat proqramlarının və beynəlxalq layihələr üzrə işlər aparmışdılar.  Bu layihələrin on ikisi müştərəkdir.   

2018-ci ildə udulan qrant layihələrinin siyahısı
ATU-da Elmin İnkişafı Fondunun «Elm – Təhsil İnteqrasiyası» məqsədli qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələrinin siyahısı

Layihənin adı Rəhbərin A.A.S. Kafedra Layihənin məbləği İcra müddəti
Qeyri-alkoqol mənşəli yağlı qaraciyər xəstəliklərində sir­ro­zun inkişafında rol oynayan gen polimorfizmlərinin proq­nostik rolunun tədqiqi Bayramov Nuru Yusif oğlu I cərrahi xəstəliklər kafedrası 70 000 12 ay
Qaraciyər transplantasiyasın­dan sonra biliar fəsadlarının profilaktikasının və erkən diaqnostikasında mikro-RNT-lərin rolu Məmmədov Ruslan Aydın oğlu I cərrahi xəstəliklər kafedrası 65 000 12 ay
Azərbaycanda klinik mate­rial­lar­dan və ətraf mühitdən izolə edilən Aspergillus fumi­ga­tus ştamlarının genotipik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi Cavadov Samir Sabir oğlu Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası 55 000 12 ay
Oynaq xəstəlikləri zamanı sinovial mayedə və qan plaz­masında sərbəst amintur­şuların və zülal fraksiyala­rının dəyişmə dinami-kasının öyrənilməsi və diaqnostik terapevtik məqsədilə tətqiqi Əzizova Gülnarə İbrahim qız Biokimya kafedrası 80 000 12 ay
Texnogen amillərin canlı orqanizmə toksiki təsirinin azaldılması məqsədilə Azər­bay­can florası əsasında hazır­lanmış “Şit” fito-kompleksinin adaptiv və qeyri-spesifik im­mu­nitetə təsiri Həmrəhbər – Cəfərova Rəna Ənvər qızı ETM 65 000 12 ay

Beynəlxalq qrantlar:   AMEA-nın elmi-tədqiqat proqramlarının respublika müsabiqəsi üzrə qalib layihə

Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF- vasi-təsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhə­miyyəti

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu ATU-dan icraçı – İsayev Orxan Rasim oğlu

Onkologiya, histologiya, embriologiya və sitologiya kafedraları

600000

36 ay 

 

Elmin İnkişafı Fondunun 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə Beynəlxalq qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələrin siyahısı

Azərbaycanın dərman flora­sının bəzi endem və nadir növlərinin antimikrob fəallığı­nın, fitokimyəvi tərkibinin təd­qiqi və onlardan dərman xam­malının alınması üçün biotex­noloji yanaşmaların işlənməsi

Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı – AMEA-nın Botanika İnstitutu

 

ATU-dan icraçılar: Kamilova Nigar Mir Nağı qızı (I mama-ginekologiya kafedrası) Muradova Sevda Ağarəhim qızı (mikrobiologiya və immunologiya kafedrası)

125 000

24 ay

Bukkal epitelidə siqnal mole­kulların ekspressiyası: homeo­stazın stabilliyinin qiymətləndi­ril­məsi və sosial-əhəmiyyətli insan xəstə-liklərinin diaqnosti­kası və proqnozunun optimal­laş­dı­rıl­ması üçün markerlər pa­ne­linin işlənməsinə yeni yanaş­malar

Hacıyev Əhməd  AMEA-nın Fiziologiya İnstitutu

 

ATU-dan icraçılar: Məmmədov Arif Məmməd oğlu (Normal fiziologiya), Muradova Samirə Rafiq qızı (I daxili xəstəliklər kafedrası) Cəfərova İnara Uğur qızı (onkologiya kafedrası),

115 000

24 ay

Cəmi:

 

 

335 000

 

Elmin İnkişafı Fondunun 2-ci Azərbaycan-Belarus birgə Beynəlxalq qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihəsi

9.Metillevorinin təsiri altında klonogen şiş hüceyrələrinin apoptoz mexanizminin in vitro öyrənilməsi

Sultanova Gülnar Hacıbəy qızı (AMEA-nın Botanika İnstitutu)

 

ATU-dan icraçı: Rəhimov Nurməmməd Rəhim  (Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrası)

80 000

24ay

 

Cəmi:

 

 

1 255 000

 

 

2018-ci ildə davam edilən qrant layihələrinin siyahısı

Layihənin adı

Rəhbərin S.A.A.

Kafedra

Layihənin məbləği,

AZN

Layihənin

 növü

İcra

müd-dəti

1.Qarın boşluğu üzvlərinin bədxas-səli şişləri zamanı gözətçi limfa düyününün aşkar edilməsi və onların me­tastatik zədələnib zədələnməmə-sinin təcili patohistoloji müayinə ilə müəyyənləşdirilməsi.

Muradov Habil Kamil

Onkologiya kafedrası

200 000

KETPL

24 ay

2. Azərbaycan Tibb Universite­tində aparılan eksperimental-klinik yönüm­lü elmi-tədqiqat işləri zamanı patoloji dəyişik­lilərin molekulyar-genetik ­də­yərləndirilməsinin təmini

Həsənov Ədalət

Bəybala

Patoloji anatomiya

120 000

KETPL

24 ay

3. Böyük verilənlər («Big Data») mühitində informasiya təhlükəsizliyi­nin təmin olunması metodları və alqoritmləri­nin işlənilməsi və onların bəzi tətbiqləri

Alıquliyev Ramiz Məhəmməd (AMEA-nın İnfor-masiya Texnologi-ya­ları İnstitutu)

Həmrəhbər: Rüstəmov Rauf Məmməd oğlu (ABŞ)

ATU-dan iştirakçı-İsayev Orxan Rasim (Histolo­giya, embrio­logiya və sitologiya kafedrası)

25000

KETPL

24 ay

4. Azərbaycan Respublikasında ağci­yər vərəmi olan xəstələrdə vərəm mikobakte-riyası ştam­ları­nın molekul­yar-genetik mutasiyalarının tədqiqi

Axundova İradə 

Mirsahab (ET Ağ-ciyər xəstəlikləri institute)

 

ATU-dan iştirakçı: Bayramov Rafiq İdris oğlu (ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası)

100 000

KETPL

12 ay

5. Dərman preparatlarının im­mu­­bilizə olunması üçün tər­kibində azot və oksigen sax­layan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi

Zeynalov Nizami Allahverdi (AMEA-nin Kataliz və Qeyri-üzvü Kimya İnstitutu)

ATU-dan iştirakçı: Qasımov Elnur Mübariz oğlu  (ümumi cərra-hiyyə kafedrası)

150 000

KETPL

24 ay

Hesabat ilində Tibb Universitetində  3 elmi istiqamət, 9 problem və 61 mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. Onlardan 3 mövzu tamamlanmış və 58 iş keçici mövzular olmuşdur. Oktyabr ayında 2018-ci ildə görüləcək işlərin planları və dekabr ayın¬da 2018-ci ildə aparılan mühüm elmi-tədqiqat işlərin əsas nəticələri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasına təqdim edilmişdir.
 
PATENT VƏ İNFORMASİYA İŞİ
Hesabat ilində Tibb Universitetinin əməkdaşları tərəfindən 4 Avrasiya patenti alınmışdır.
2018-ci ildə universitetin 2 əməkdaşın ixtirası üçün ərizə Avrasiya patent Komitə¬sinə, 1 əməkdaşın ixtirası üçün ərizə Azərbaycan Respub¬likası Standartlaşma, Metrolo¬giya və Patent Komitəsinə təqdim edilmişdir.
Bundan başqa universitetin doktorant və dissertantlarının elmi işlərinə 85 patent axtarışı aparılmışdır.
 
2018-ci ildə AVRASİYA PATENT KOMİTƏSİNDƏN ALINAN PATENTLƏRİN SİYAHISI

1

029829

Способ получения лекарственной губки (варианты)

Алиева К.Я. ,Тагиев С.А.

2

031207

Способ получения стероидных сапогенинов из купены гладкой

Искендеров Г.Б., Пашаева С.А.

3

030786

Способ хирургического лечения атонии желудка

Гырхларова А.С., Гаджиев С.Х.

4

030858

Применение средства для очищения организма от оксидантов

Велиева М.Н., Атакишизаде С.А.

Велиев П.М.