Monoqrafiyalar, kitablar

T.P.Camalova,M.Y.Nəsirov,F.H.Camalov E.Y.Şərifov

Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların müasir müalicəsi. (monoqrafiya). Bakı, Səda nəşriyyatı, 2018, 280 səh.

Ə.T.Əmiraslanov, H.K.Muradov

Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. Monoqrafiya, Bakı, 2017, «Elm», 532 səh.

N.V.İsmayılov

 

Azərbaycan psixiatriya assosiasiyası  (AzPA), Bakı, «Apastroff», 2018, s.132

F.N.İsmayılov ets.

Mental Health Atlas 2017 World  Health Organization, Geneva.

F.N.İsmayılov ets.

Mental health, human rights and standards of care. (Assessment of the quality of institutional care for adult with psychosocial and intellectual disabilities in the WHO European Region) WHO, Copenhagen 2018, 44 s.

Л.К.Каримова, А.Б.Бакирова, Р.Х.Алиева и др.

Гигиена труда и переработка нефти. Уфа, Нижний Новгород, Баку, 2017, 336 стр. (монография)

Kerim M.Munir, Tara A.Lavelle, David T.Helm

Ikram Rustamov, Waqar Azeem

Encyclopedia of Autizm Mental health and cerebral palcy. USA. 2018

Məmməd Salmanov, Aynur Ənsərova

Azərbaycanın əsas su anbarlarının mikrobioloji rejimi və müasir ekoloji, sanitar-hidrobioloji vəziyyəti. (monoqrafiya), Bakı, «Apostroff» MMC, 2018, 312 səh.

C.Ə.Nəcəfov, S.A.Əlizadə

Azərbaycanın kirpiləri (morfologiyası və bioekoloji xüsusiyyətləri). Monoqrafiya, Bakı, «Mütərcim», 2018, 128 s.

А.М.Пашаев, А.М.Мамедов

Психофизиологические характеристики авиадиспетчеров УВД. Контроль и коррекция психофизиологических показателей человечесткого фактора в аэронавигации. LAMBERT Academic Publishing is trademark of International Book Market Service, Germany, 2018, p.231

N.Zamanov

Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti. III kitab. Monoqrafiya, Bakı, 2018, «Elm və təhsil», 520 səh.

 

S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova

Klinik kardiologiya. Dərs vəsaiti, Bakı, «Elm və təhsil», 2018, 348 səh.

M.Sh.Aminova, V.M.Karimov,S.A.Alizadeh

 L.M.Suleymanova, R.K.Karimova 

Medical Biology (Schemes and Problems). Manual (New edition). Baku, 2018, Mutarjim, 172 s.

R.Baymanlı Y.Hacısoy

Klinik laborator diaqnostika. Tibb Universitetinin tələbələri və həkim rezidentlər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 297 səh.

N.Y.Bayramov, M.G.Mahmudov, M.R.Hüseynova

Cərrahi xəstəliklər. (Hərbi-səhra cərrahlığı üzrə tədris vəsaiti). Bakı, «Təbib», 2018, 77 səh.

E.L.Əhmədov, K.F.Hüseynquliyeva

Ümumi kimyadan mühazirələr. Dərs vəsaiti. Bakı, «Təbib» nəşr., 2018, 148 səh.

E.L.Əhmədov

Ümumi kimyadan mühazirələr. Dərs vəsaiti. Bakı, «Red NLine» MMC., 2017, 126 səh.             

A.N.Əliyev

Endodontiya. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 200 səh.

C.Ə.Əliyev, M.Ə.Mərdanlı, İ.H.İsayev, 

K.S.Əkbərov, 

Ş.A.Alıyev, R.Ş.Hənifəyeva

Uşaqlıq boynu və cismi xərçəngi. Dərs vəsaiti, Bakı, «Təbib», 2018, s.101

M.Ş.Əminova, V.M.Kərimov, S.A.Əlizadə

L.M.Suleymanova, R.K.Kərimova, 

Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər).

Dərs vəsaiti (yeni nəşr). Bakı, «Mütərcim», 2018, 172 səh.

A.H.Ənsərova, G.Ə.Vəliyeva, 

Z.Ə.Abaszadə

Hazırlıq şöbəsinin müdavimləri üçün testlər toplusu (biologiya fənni üzrə). Dərs vəsaiti. Bakı, «Təbib», 2018, 140 s.

A.A.Əyyubova, G.Ə.Əhmədov 

A.A.Süleymanlı

Uşaqlarda şəkərli diabet. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 207 səh.

Z.H.Fərəcovun redaktəsi ilə

Dermatovenerologiya üzrə situasion məsələlər. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, «Təbib», 134 səh.

G.A.Hüseynova,S.V.Şadlinskaya, 

Z.R.Seyidova, 

R.E.Babayeva

Anatomik terminlər, onların tarixi əsasları və insan anatomiyası fənnində  istifadəsi. Dərs vəsaiti. Bakı, «Müəllim», 2018, 132 səh.

R.S.Xəlilzadə

Fəqərəarası disklərin protruziyaları və yırtıqları. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 128 səh.

M.S.Qasımov, K.A.Qurbanov A.A.Namazova

K.H.Qasımova İ.F.Ramazanova

Azərbaycan Milli mətbəxində pəhriz və əhalinin səmərəli qidalanmasının bəzi məsələləri. Dərs vəsaiti. Bakı, «Nurlan», 2017, 776 səh.

M.S.Qasımov, İ.Abdullayev, İ.R.Əhmədov, 

İ.Həsənov

Süd və süd məhsulları. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 219 səh.

 

E.K.Qasımov

Ümumi histologiya. Sxemlər. Bakı, Time Print, 2018, 131 s.

E.K.Qasımov

Xüsusi hitologiya. Sxemlər. Bakı, Time Print, 2018, 139 s.

E.K.Qasımov G.M.Ayyubova

Cell membrane. Baku: “Tebib”, 2018, 97 p.

M.Qəniyev, F.Abdulkərimova

Ümumi reseptura. Dərs vəsaiti, VI Nəşr., (yenidən işlənilmiş və təkmilləşdirilmişdir). Bakı, «Təbib» nəşr., 2018, 326 səh.

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова, А.Э.Дадашева

Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (второе дополненное издание). Учебное пособие. Изд. «Сада», Баку, 2018, 300 с.

S.Ə.Məmmədova

Terapevtik stomatologiya. Parodont və oral mukoza xəstəlikləri (rezidenturaya hazırlaşanlar üçün vəsait). Bakı, 2018, 301 səh.

A.Ə.Namazova, T.Q.Tağı-zadə

Uşaqlarda qan-damar sistemi xəstəlikləri. Müalicə və profilaktikası. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018

A.Ə.Namazova, T.Q.Tağı-zadə

Biotibbi etikanın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018

GM.Nəsrullayeva redaktəsi ilə

Anadangəlmə immun patologiyalar. Dərs vəsaiti, Bakı, 2017, 163 səh.

M.S.Novruzova, T.H.Süleymanova

Patogen ibtidailər. (Dərs vəsaiti), Bakı, 2018, «Təbib», 75 səh.

M.S.Pənahova

Hepatobiliar sistem xəstəliklərinin ultrasəs diaqnostikası. Dərs vəsaiti. Bakı, 2017

D.M.Rəhimzadə, P.Ə.Əzizova

Azərbaycan dili (Hazırlıq şöbəsinin Azərbaycan bölməsinin dinləyiciləri üçün). «Bakı Universiteti Nəşriyyatı», Bakı, 2018

Q.R.Seyidov, F.İ.Əlimərdanov, G.R.Ələkbərova

Qazanılmış ürək qüsurları. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 119 səh.

S.H.Şahsuvarova

Limfoproliferativ xəstəliklər. Dərs vəsaiti, Bakı, 2017, 129 səh.           

Dərsliklər

N.Y.Bayramovun ümumi redaktəsi ilə

Cərrahi xəstəliklər. Dərslik, 2018, 2000 s. www.bck.az

Ç.M.Cəfərov, E.K.Ağayev, Z.E.İsmayılova

Həkiməqədər yardım. Dərslik, Bakı, «Təhsil», 2018, 224 s.

A.A.Əyyubova, H.H.Qabulov, N.H.Sultanova

Uşaq xəstəlikləri. Dərslik. Bakı, 2018, «Təbib»,  569 s.

T.Ə.Qafarov, N.A.Əliyev, Z.N.Əliyev

Autizm spektrli pozuntular. Dərslik, Bakı, “Təbib” nəşr., 2018, 206 s.

E.A.Qarayev, E.E.Qarayev

Spektroskopik analiz üsulları. Dərslik, Bakı, «Təbib», 2018, 491 s.

V.Qələndər

Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə. Dərslik, Bakı, 2018, 500 s.

Сamir Javadov, Zakir Karayev, Hayat Aliyeva, 

Gular Seyidova,  Akif Kurbanov

Microbiology and Immunology Laboratory manual in general microbiology Textbook for Medical and Stomatological students. Baku,  2018, p.185

İ.İ.Kerimova

Pathological anatomy Lectures I part., Baku,  «Tebib», 2018, p.319

Y.B.Kərimov,  C.İ.İsayev, T.A.Süleymanov

Farmakoqnoziya., Dərslik, Bakı, 2017, 675 s.

V.T.Palçun, M.M.Maqomedov, Ə.M.Talışınskiy, 

A.Ə.Talışınskiy, L.A.Luçixin

Otorinolarinqologiya., Dərslik (Azərbaycan dilində), Moskva, «Geotar-Media», 2018, 670 s.

T.Süleymanov, C.Yusifova, N.Babayev

Əczaçılıq kimyası. I hissə. Dərslik, Bakı, 2018, 896 s.

V.B.Şadlinski, G.A.Hüseynova

Plastik anatomiya. Bakı, «Müəllim nəşr.», 2018, 316 s.

Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov

Tibbi və bioloji fizika praktikumu. Ali tibb məktəbləri üçün dərslik. Bakı, 2018, 277 s.

Z.H.Tağıyev

Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər. Ali tibb məktəbləri üçün dərslik. Bakı, 2018,231 s.

Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə

Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Bakı, 2018, 585 s.

Metodik ədəbiyyat

X.R.Axundova, Y.N.Dudinskaya

Şəkərli Diabet və ağırlaşmalarının diaqnostika, müalicə və profilaktikası üzrə beynəlxalq tövsiyələrin praktik aspektləri. (Metodik vəsait), Bakı, 2018, 232 səh. (Ailə təbabəti kafedrası)

N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəm, N.A.Zeynalov, 

M.G.Mahmudov

«Cərrahi xəstəliklər» fənni üzrə situasiyaya əsaslanmış klinik səriştə metodikası adlı metodik vəsait. Bakı, 2018, 19 s. (I cərrahi xəstəliklər kafedrası)

K.İ.Cəlilova, N.S.Zülfüqarova, L.N.Mansurova

Əczaçılıq menecmentinin əsasları  fənni üzrə  tədris proqramı. Bakı, 2018, 10 səh.  (əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası)

G.Ə.Əhmədov

Şəkərli diabetdə molekulyar genetik müayinələrin aparma üsulları. (Metodik tövsiyə). Bakı, 2017, 19 səh. (II uşaq xəstəlikləri kafedrası)

Ç.B.Əllərov, C.N.İskəndərov, C.C.Məmmədov

 

Qoşunların döyüş fəaliyyəti zamanı neyrocərrahi zədə almış hərbi qulluqçulara tibbi yardımın təşkili. Bakı, 2018, «3 saylı Bakı Mətbəəsi», ASC, 52 səh. (metodik vəsait) Hərbi Tibb fakültəsi, Neyrocərrahlıq kafedrası)

V.Ə.Əzizov, L.Q.Əhmədova, X.İ.Qurbanova, 

N.İ.Hüseynova, Z.Ə.Əlixanova, G.R.Fətəliyeva

Diaqnoz və differensial diaqnoz prosesi. Metodik vəsait, 2018, 35 səh. (I-II Daxili xəstəliklər kafedrası)

V.Ə.Əzizov, A.Y.Məmmədzadə

Nefrologiya fənni üzrə tədris proqram. Bakı, 2018, 9 səh. (I xəstəliklər kafedrası)

B.Ə.Hüseynov, N.İ.Babayev, T.Q.Tağı-zadə

Əzələlərin zəiflənməsi ilə gedən nevroloji xəstəliklərin müasir müalicəsində plazmoferezin əhəmiyyətli rolu. Metodik vəsait, Bakı, 2018  (II uşaq xəstəlikləri kafedrası)

G.A.Hüseynova

Qan-damar sisteminin morfofunksional anatomiyası və inkişaf xüsusiyyətləri. Metodik vəsait. Bakı, 2018, 56 səh. (insan anatomiyası kafedrası)

İ.Ə.İsayev

İmmobilizasiya. Metodik vəsait. Bakı, 2018, «Elm və təhsil», 119 səh. (Travmatologiya və ortopediya kafedrası)

M.A.Kazımov, Ə.S.Qurbanov

Gigiyenik diaqnostika fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2018, 12 s. (Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası)

M.A.Kazımov, Ə.S.Qurbanov

Gigiyena profilli laboratoriya işinin əsasları fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2018, 10 s. (Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası)

H.Qabulov, Ş.Balayeva, T.Musayev, C.Kərimova

Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi üzrə metodik tövsiyələr. Bakı, 2017, 28 səh. (II uşaq xəstəlikləri; uşaq və yeniyetmələr gigiyenası və əmək gigiyenası  kafedraları)

M.Ş.Qasımov, İ.R.Əhmədov 

Y.T.Sultanova, A.Z.Səmədzadə

Əmək və əhalinin sosial təminat sistemində az təminatlı, ahıl və qoca yaşlı adamların, əlillərin səmərəli və pəhriz qidalanmasının təşkili. (Metodik tövsiyə), Bakı, «Nurlan», 2017, 128 səh. (qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası)

M.Qəniyev V.Əsmətov,E.Şadlinski,S.Quliyeva

Sidikqovucu dərman maddələrinin farmakologiyası (Metodik vəsait). Bakı, 2018, 39 səh. (farmakologiya kafedrası)

F.Ə.Quliyev, S.Ş.Verdiyeva. Q.Ə.Bağırzadə

H.N.Hacızadə

Biofiziki və bioüzvü kimya fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2018, 37 səh. (Biofizika və bioüzvi kimya kafedrası)

C.F.Qurbanova, G.C.Əliyeva, G.T.Nəcəfova. 

N.A.Şahbazova

Qeysəriyyə kəsiyi ilə vaxtından əvvəl doğulan uşaqların vəziyyəti və respirator terapiya üsulları. Metodik tövsiyə. Bakı, 2018 (II uşaq xəstəlikləri kafedrası)

А.Б.Гусейнова

Комплексный подход к диагностике и лечению некротического энтероколита у новорожденных. Учебно-методические пособие. Баку – 2017 +. (I uşaq xəstəlikləri kafedrası)

N.M.Məmmədova, M.Z.Əfəndiyeva, A.M.Əliyeva

Vaxtından əvvəl doğulan uşaqların qidalanmasına müasir yanaşma.. Metodik tövsiyə. Bakı, 2018

(II uşaq  xəstəlikləri kafedrası)

Л.М.Мамедова

И.С.Алиева

Сборник упражнений по морфологии русского языка. Существительное (методические рекомендации). Баку, 2017, 25 с.(xarici dillər kafedrası)

A.Ə.Namazova, T.G.Tağızadə, F.M.Məmmədova,

 L.Ə.Hidayətova, Ü.K.Hacıyeva

Uşaqlarda mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi. Metodik vəsait, Bakı, 2018 (II uşaq xəstəlikləri kafedrası)

A.Ə.Namazova

F.M.Məmmədova T.G.Tağızadə

Uşaqlarda tonzillitlərin differensial diaqnostikası. Metodik vəsait, Bakı, 2018 (II uşaq xəstəlikləri kafedrası)

E.Q.Orucova

Ə.H.Vəliyev

İ.P.Bayramov

Yoluxucu xəstəliklər üzrə proqram. Bakı, 2018, 27 səh. (yoluxucu xəstəliklər kafedrası)

T.A.Süleymanov

Əczasılıq kimyası fənni üzrə proqram. Bakı, 2018, (əczaçılıq kimyası kafedrası)

M.N.Vəliyeva, S.Ə.Tağıyev, C.C.Səilova, 

S.C.Mehralıyeva. S.E.Musayeva

Biofarmasiyanın əsasları fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2018, 9 səh. (əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası)

KİTABÇALAR VƏ SORĞU ƏDƏBİYYATI

 Р.А.Аскеров

Люди и время. «Муаллим», Баку, 2018, 198 стр.

N.B.Aşurova

Bəhram Aşurov – Nura çevrilmiş həyat. Bakı, «Nurlan» nəşr., 2017, 224 səh.

S.B.İmamverdiyev

Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. «Səda» nəşr., Bakı, 218, 138 səh.

N.T.Zamanov

Aşıq Şəmşir yaradıcılığında fəlsəfi fikirlər. Bakı, «Elm və təhsil», 2018, 512 səh.

 

Elmi əsərlərin məcmuəsi

1.    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təbabətin Aktual Problemləri – 2018» elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2018, 290 səh.
2.    Əməkdar elm xadimi, professor Abbas Əhməd oğlu Axunbəylinin anadan olmasının 80+-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, 316 səh.
3.    Əməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsgərovun anadan olmasının 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans.
4.    5 International Medical Congress, 1-2 november 2018, AMU, Baku, Azerbaijan. 
 

UZAQ XARİCDƏ ÇAP  OLUNMUŞ İŞLƏR «World Journal of Surgery» vol.42, № 1, 2018, 

S.M.Zeynalov, N.Y.Bayramov, R.Y.Aliyev

Endosurgical methods in management of acute biliary pancreatitis, p.13

A.A.Qeybulla, S.F.Rafiyev, N.A.Hasanov, A.M.Rustam

Blood reinfusion in injuires of the chest and abdomen in the conditions of Armenia’s military aggression Against Azerbaijan, p.21

A.A.Qeybulla

Mathematical models for predicting the probability of recovery and complications of esophagoplasty for canser, p.24

A.A.Ibrahimova, N.Y.Bayramov

Analysis of liver function tests in obese patients after abdominal surgery, p.24

A.Sofiyeva, N.Y.Bayramov, Cihat M.

CD 133 sensitivity on colorectal inflammatory polyps, p.25

R.A.Mammadov, N.Y.Bayramov, E.M.Isazade

Intrahepatic cholangioyeyunostom y (seqment-3 bypass) as bridge to biliary stending in unresectable biliar towors, p.25

S.S.Imanova

Result’s of Delorme’s operation with prolapse of rectum, p.28

N.H.Novruzov, N.Y.Bayramov, E.Mammadov, A.Safiyeva

Role of CT liver volumetry for donor selection on living donor liver transplantation, p.29

E.H.Azimov

Study of TME quality in the abnormal derivatives of the rectum, p.29

S.SH.Salahova, M.P.Huseynova, N.Y.Bayramov

The significiance of spleen elastography in determining portal (hypertension (Initial Results), p.31

T.I.Omarov, N.A.Zeynalov N.Y.Bayramov, F.Ahmadov

Our experience of omentopexy for sleeve gastrectomy, p.36

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğı 15 Ulusal Konqresi, 26-29 kasım 2018

K.Musayev, R.Aliyev, R.İbrahimov, N.Kazımzade

Characteristics of coronary bypass surgery in young patients with acute coronary syndrome.

K.Musayev, R.İbrahimov, N.Kazımzade, B.Abbaszade, 

R.Aliyev

Single center experience in isolated aortic valve repair.

K.Musayev, R.İbrahimov, R.Aliyev, N.Kazımzade, 

V.Gapagov

Outcome of mitral valve repair: a single center experience of Baku Central Clinic Hospital.

K.Musayev, R.İbrahimov, R.Aliyev

Post MI VSD lerde  cerrahi tedavi sonuclarımız.

K.Musayev, K.Ahmedov, R.İbrahimov

Successful surgical correction of the patient with Aorta-Right Atrial Tunnel.

K.Musayev, K.Ahmedov, N.Kazımzade, R.Aliyev

Rare combination and surgical treatment of a PDA and major aortopulmonary collateral in an infant presenting with reccurent lower respiratory tract infection.

K.Musayev, K.Ahmedov, R.İbrahimov,N.Kazımzade, 

M.Bayramli

Successful surgical treatment of aortoesofageul fistula with infected thoracic artery aneurysm.

K.Musayev K.Ahmedov, R.İbrahimov, R.Aliyev

Pulmonary root translocation for malposition of great arteries with right ventricular outflow tract.

1st APIMSF Congress BAKU 2018 and 30th Anniversary Meeting of APIMSF (Ambroise Pare International Military Surgery Forum) “World Journal of Surgery”, vol.42, N S1, May 2018

M.O.Masimov, I.O.Omarov, Z.E.Ismayilov

Realization of Surgery Saving Principle in Grave Gunshot Wounds of Limbs, Abstract 75, S33

 

M.O.Masimov, I.O.Omarov

Use of Cutaneous-Subcutaneous-Fascial Flaps Adopted to Hipoxia in Reconstruction-Restoration Surgery for Severe Gunshot Extremity Fractures (Long-Term Results 20-25 year), p. S5-6

M.O.Masimov, I.O.Omarov

Surgical Tactics Mine-Explosive Injuries with Tearing off and Crashing of One Limb and Bone Ruptures with Tissue Defects of the Contralateral Limb, s.5

21 Ulusal Cerrahi Konqresi 11-15 nisan 2018, Antalya, Turkiye

E.Q.Tagiyev

Koledokolitiaz kökenli obturasion sarılıkta ola bilen postope­ratif komplikasyon riskinin degerlendirilmesi ve bireysel cerra­hi müdahale taktiklerinin seçiminin qeyri-selis modeli, p.2150

R.R.Babayeva

Destruktiv kolesistitin erkən diaqnostikasında biomarkerlərin önemi.

S.M.Zeynalov, N.Y.Bayramov, 

R.Y.Aliyev

Ekstrahepatik fabra yollarının iyatrojenik yaralanmalarında tedavi yaklaşım.

 

S.M.Zeynalov, N.Y.Bayramov, 

R.Y.Aliyev,  A.M.Rustamov

Laparoskopik kolesistomi sonrası gelişen safra peritoniti olgularına yaklaşım.

  
XVI Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi  konqresi IX Kolorektal Hemşireliyi konqresi 16-20 mayıs 2017, Antaliya

X.N.Musayev

Infliksimabin ulserativ kolitlərin tedavisində yeri, p.119

The 13th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 26-28 September 2018 The 13th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 26-28 September 2018

S.Imanova, B.Zeynalov

Defecography in the diaqnosis of rectocele and prolapse of the rectum, P025, p.37

Güncel Androloji Sempozyumu bilimsel proqram ve özet kitabı Bodrum 2018

İ.S.Ahmedov

1 Uzun süreli iskemik priapizmde proksimal şant. Detümesans ve erektil fonksion sonuçları.

APACRS 31 Meeting, 18-21 July 2018, Tailand

H.M.Gahramanov,G.G.Zulfiyev, 

G.M.Ismayilov

Treatment of Best disease with choroidal neovascularization in 17 year-old boy with intravitreal Bevacizumal –case report.

The 9th International Congress of the Jordanian Society of Otorhinolaryngolugy Hear and Neck Surgery 2-4 may 2018 Amman – Jordan

Azizagha Talishinskiy

 Aydin Talishinskiy

Congenital cholesteatoma of Petrous Part and of Bredge Cerebellum Angle of Patient with Chronic Otitis Media

 The 16th International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology May 13-16, 2018, Jerusalim, Israel

Azizagha Talishinskiy Aydin Talishinskiy

The Ways of Improvement Diaqnosis and Treatment of Otogenic Intracranial Complications (OIC)

 

XXV Всемирный конгресс по реабилитации в медицине и имуунореабилитации Барселона, Испания, 19 25 апреля 2018 Ж. «Аллергия и иммунология», 2018, том 19, № 1

И.А.Сафарова, А.Ю.Казиев

Роль про- и противовоспалительных цитокинов в патогенезе рака шейки матки, с.38

Д.Зейналлы

Заболеваемость злокачественными новообразованиями костей в Азербайджанской республике в 2017 году, с.39

У.Ф.Мамедова, В.З.Халилова, 

А.А.Рустамова

Изменение цитокиного профиля и антимикробных пептидов при аденомах щитовидной железы, с.39

Р.С.Мирзоева, А.Ю.Казиев

Изменение цитокиного статуса и антимикробных пептидов после проведенной ферментозаместительной терапии после гастрэктомии у больных раком желудка, с.39

З.Ш.Кадымова, Г.К.Гаджиева, 

Г.К.Садыгов

Диагностическая значимость иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактерием туберкулеза, с.43

Р.Е.Бабаева

И.И.Марков

Синтициальные связи нейроцитов в вегетативных ганглиях кишечника, с.54

А.Ф.Рустамова, З.Т.Бахшиева, Г.А.Гасанова,

 Г.Дж.Велиева, А.Ш.Рустамзаде

Исследование участия ангиотензина и в реализации алкогольной мотивации на «модели избегания», с.54

С.А.Алиева

Сравнительная характеристика размеров «бокового веера» у взрослого человека, с.57

Ш.Ф.Ганбаева, Э.А.Хыдыров

Остеометрические характеристики нормальных и узких форм таза у женщин в возрастной группе 16-21 год, с.57

В.Б.Шадлинский, С.В.Шадлинская

Возрастные особенности количественных показателей малых желез в разных участках преддверия влагалища, с.63

 

APASL Single Topic Conference, Istanbul September 27-29, 2018

A.Hidayatov, G.Aghayeva, L.Hidayatova. 

I.Alihanova. V.Hidayatova

Evaluation of the efficacy of tenofovir in chronic hepatitis B patients with relapse followinq pegulated interferon threatment, p.129

A.Hidayatov, G.Aghayeva

Thrombocytopenia and its correction in long-term pegulated interferon (Peq-INF) treatment in cirrhotic patients with delta hepatitis, p.115

 

34. Ulusal Gastroenteroloji Haftasi, 1-6 aralik 2017 Turkiye, Antalya

N.Suleyman. Y.Z.Qurbanov, Z.Suleymanov,

 H.Muradov, I.Hasanov

Azərbaycanda kolorektal mikozanın yüzeysel tümörleri: makroskobik ve mikroskobik incelere, s.29

Z.Suleymanov, Y.Z.Qurbanov, N.Suleyman, 

H.Muradov, I.Hasanov

Azərbaycanda kolon ve rektumun nonneplastik yasralıkları: makroskobik ve mikroskobik incelere, s.186

“ESID-2017” meeting of the Society for  Immunodeficiecies, Edinburg, UK, 11-14 September, 2017

G.M.Nasrullayeva, S.H.Shahsuvarova

Rare Autoinflammatory Syndrome-Candle Syndrome, p.3

G.M.Nasrullayeva

Splenectomy in patient with CVID in Azerbaijan, p.58

G.M.Nasrullayeva

The Newly two patients with Di George Syndrome in Azerbaijan, p.586

1st IAMRS Medical Conference Guide,  6-7 april, 2018 Iraq, Basrah

G.M.Nasrullayeva

The role of MMP-9 in breast cancer: A comparative study in Basrah and Baku.

 

World Immune Regulation Meeting XII, 14-17 March 2018, Davos, Switzerland

G.M.Nasrullayeva

Identification of Louis-Bar syndrome  in a family with beta-thalassemia, p.85-86

 

“Immynology-2018”, May 4-8, Austin TX, USA

G.M.Nasrullayeva

Genetic mutation in Primary Immune Deficiencies (PID) patients Azerbaijan population, p.253

 

Türkiyə Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari konqresi Türkiyə, Antaliya

Ə.Z.İbrahimo , L.Z.Ağabəyli

A predidive model to distinguish maliqnant and beningh thyroid nodules based on some ultrasonographic features, p.20

 

ХХII Международная научная конференция «Онкология – XXI век» VIII Итало-российская научная конференция по онкологии и эндокринной хирургии

ХХII Международная научная конференця «Здоровье нации – XXI век» 29.04 – 05.05 2018, г.Подгорица, Черногория

S.S.Safarova

Evaluation of bone turnover in type 1 diabetes Mellitus, 169

Н.М.Камилова

Г.М.Халилова

Ожирение у девушек-подростков – фактор риска развития гинекологической и соматической заболеваемости в будущем, с.85-88

Р.А.Ахундов ХанымАйдынгызы,  Д.Д.Саилова 

Ф.Д.Абдулкеримова С.Т.Гулиева

Азгепатофлор – новая фитокомпозиция с гепатопротекторным эффектом, с.22-26

Ш.И.Магалов, Д.М.Халилова, А.А.Мурсалова

Моно- и политерапия в лечении больных эпилепсией, с.113-118

 

Proceedings 1st International Conference One Health Problems and Solution Baku, 2018

R.I.Bayramov, J.M.Ismayilzada

Drug-resistant destructive pulmonary tuberculosis, vol.17

J.M.Ismayilzada, R.I.Bayramov

Dru-resistant destructive pulmonary tuberculosis, vol.18

 

CSACİ Annual Scientific Meeting, Sep.12-16, 2018 (Halifax, NS)

L.I.Allahverdiyeva, A.V.Xalilova

Molecular diagnostics as a predictor of efficacy of sublingual allergen-specific immunotherapy in pediatric patients. p.21

 

“Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine”, 2018, Oct.02, Canada

L.I.Allahverdiyeva

Umbilical cord-derived stem cells for the prevention and treatment of brain injury as a consequence of preterm, p.21

 

“American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”, 2018

A.Sadiqov, A.Bagirzadeh, R.Rzayeva, G.Akhunbeyli

Emerging Therapies for Treatment of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Associated with Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis, 197; A 3256

 

8th Emirates Cardiac Society Congress in collaboration with ACC Middle East Conference Submision, 2017

Y.Rustamova, G.Imanov

The evaluation of the long-term results of percutaneous coronary intervention of patients with previous myocardial infaction using cardiac MRI with delayed enhancement, A-1143

 

7th Congress of the EuropeanAcademy of Paediatric Societies (EAPS) 2018 October 30 – November 3, Paris, France

N.N.Haciyeva

The role of perinatal hypoxic injury of the intestineas a risk factor for the development of sideroblastic anemia in preterm infands.

N.N.Haciyeva, N.F.Panahova, A.Axundova, 

N.V.Mammadova

MUC 2 and ITF are anemia’s prognostic marters.

A.Axundova, N.N.Haciyeva, N.F.Panakhova, 

R.O.Beylerov, P.A.Orujova

Comparative analysis of serum creatinine (SCR), kidney injure molecule-1 (KIM-1) and urine neuthrophil gelatinase associated lipokalin (ungal) biomarkers levels for determining aki in LBW infants.

  

Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım konqresi, Türkiye, 20-23 aprel 2018

M.K.Kərimova, A.Veysəlova, 

B.Qədiməliyeva

Tekrarlayan Vizingi olan çocukta Cytomeqalovirus pnomonisi: Olgu sunumu, P.059, səh.135

S.N.Musaev, Z.U.Məmmədova, 

M.K.Kərimova

Yuvenil dermatomiozit, P.060, səh.136  

S.N.Musaev, Z.U.Məmmədova, 

M.K.Kərimova

Anemisi olan yuvenil revmotoid artritli genclerdə yaşan kalitesinin değerlendirilməsi. P.061, səh.137

 

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for paediatric nephrology, 3-6 october 2018, Antalya, Turkey

Ozgur Senol, Merve Atan, Afig Berdeli, Rauf Baylarov

NPHS2 gene mutations in Azerbaijan children with steroid-resistant nephrotic syndrome, p.315

 

ATS Journals, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018, vol.197, 10.10.2018

A.S.Sadiqov, R.O.Baylarov, K.Abasaliyeva

Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasic Associated with Chromic Obstructive Pulmonary Disease: Who at Risk for more Severe Disease?

 

XLIV International Correspondence Scientific and Practical Conference International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education Boston, USA, April 24-25, 2018

Ш.А.Садыгова

Нервнопсихическое развитие и формирование когнитивных функций ребенка, с.132-133

 

4th International Conference on Biology and Medical Sciences:

Innovations and practic. New-York, 2018

S.Z.Garayeva, G.T.Agayeva,S.S.Jafarova, S.J.Ismayilova

Congenital parvovirus infection, p.13-17  

 

XIII European Conference on Biology and Medical Sciences 15.03.2017, Австрия, Вена 

С.М.Джафарова

Роль иммунного воспаления в развитии анемического синдрома при ревматических болезнях у детей.

 

5. Marmara Pediatri Konqresi 15-17 Fevral 2018, İstanbul, Türkiyə

N.A.Sədiyeva, A.Şahbazova

Hasta sunumu: Treacher-Collinz Sendromu, Doğrubilinen yanlışlar.

N.A.Sədiyeva, A.Şıxməmmədova

Hasta sunumu: Ataksi-teleangiektazi. Doğrubilinen yanlışlar.

61. Türkiye Milli Pediatri konqresi 15-19 noyabr 2017, Antalya

N.A.Sədiyeva A.Şahbazova

Prömonili çocuklarda anemi.

 

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalikları Konqresi 04-08.04.2018, Antaliya

N.A.Sədiyeva, A.Şahbazova

Akut qastroenteritlerin etiolojisi.

 

 

33. Ankem Konqresi, 02-06.05.2018, Fethiyye

N.A.Sədiyeva, A.Şahbazova

Iotrar yolları enfeksiyonlarının etiolojisi.

 

Çocuk Göğüz hastalikləri 3-cü konqresi 26-28 sentyabr, 2018, İstanbul

Maleyka Karimova, Fizza Cafarova

Inatçı psikojenik hapşırık: olgu sunumu, PS-55, p.116

Maleyka Karimova, Adile Namazova. Jale Ahmedova

Çocukluk   çağı astım atağının risk faktorlerı  ve klinik özellikleri, PS-56, p.117

Maleyka Karimova, Adile Namazova, Sevda İsmayılova

 Noromuskuler hastalığı olan çocuklar tekrarlayan pnömoni: olgua sunumu. PS-57, p.117

Türkay Karimli, Adile Namazova. Maleyka Karimova. Jale Ahmedova

Kronik öksürük nedeni ile başvuran çocuklarda atopi sıklığı, PS-58, p.118

Maleyka Karimova, Azer Khudiyev

Yabançı cisim aspirasyon şübhesi olan çocuklarda bilgisayar tomoqrafi ve sanal bronkospopinin önemi: olgu sunumu, PS-60, p.119 

Maleyka Karimova, Nurane Nacafova, Kamale Alıyeva, Leyla Abbaszade, Mahabbet Aliyeva, Elsever Cafarova, Elba Tağızade, Afet İbrahimli

Şık hastalanan çocuklarda solunum hastalikları sırasında fırsatçı enfeksiyonların rolu, PS-68, p.125

Maleyka Karimova. Nurane Nacafova. Kamale Alıyeva, Leyla Abbaszade, Mahabbet Aliyeva, Elsever Cafarova, Elba Tağızade, Afet İbrahimli

Akut respiratuar viral enfeksiyonlarla şık hastalanan çocukların sitokin durumundakı değişikliklerin solunum sistemi hastaliklarına etkisi, PS-69, p.125

Maleyka Karimova, Solmaz,.Eyvazova, Destebey Zahirov, Naile Şahbazova, Gülbeniz Kahramanova,Yasemin Samedova

Bronşiolitis obliteranslı hastaların klinik özellikleri, PS-70, p.126

Maleyka Karimova, Solmaz Eyvazova, Destebey Zahirov, Naile Şahbazova, Gülbeniz Kahramanova, Yasemin Samedova

Perinatal sitomeqalovirus ve C.Trachomatis enfeksiyonlarına bağlı interstisyel pnömoni, PS-71, p.126

Maleyka Karimova, Tarane Ağayeva

Tekrarlayan pnömonili çocukta wiskott-Aldrich sendromu, PS-73, p.127

Kamile Garaisalı, Tahira Panahova

Bronşiyal astımlı çocuklarda bedensel sağlık göstergelerinin degerlendirmesi, PS-38, p.103

 

25th  European Conqress of Psychiatry April 2017

G.A.Mammadzada

Social stigma and disclosure of diagnosis among women with breast cancer in Azerbaijan. Vol.41, Supplement, page S 575

 

33.ANKEM konqresi  2-6 Mayıs 2018, Türkey, Fathiye

F.Yılmaz, N. Ağayeva, G.Corglia

Karbapenemlere Dirençli Acinetobacter Baumanni Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Varlığının Genotopik ve Fenotipik yontemlerle Araştırılması, PB33

N. Ağayeva, H.Mansurova, H.Aliyeva, 

Y.Hacısoy, L.Haşımova

Bazi patolojik Süreçlerde p.aeruginosa-nın diger firsatçı bakterilerle birlikteliyi və antibiyotik duyarlılıkları, PB33-9

 

Klinik Biokimya Uzmanları Dernegi Uluslararası Katılımlı preanalitik evrə sempozyumu  23-24 mart 2018

Y.Hacısoy, L.Mammadova, E.Afandiyeva

Preanalitical errors and preventive methods, S-13

 

ERS International Congress, Paris (15-19 September 2018)

A.A.Kadirova, I.M.Akhundova, R.M.Abuzarov ets.

Study of molecular-genetic mutations of tuberculosis mycobacteria in patients with pulmonary TB in Azerbaijan, № 10652 abstract

 

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2018, 26-30 may, Munich, Germany

H.A.Gadirova, I.M.Akhundova, R.M.Abuzarov ets.

Genotypic (seguence) analysis of  Mycobacterium tuberculosis, isolated from patient with pulmonary TB, Absstract № 1111

 

ASTMH 67th annual meeting, October 28 – November 1 2018

S.T.Mammadov

Seroprevalence and Seroincidence indicators of the anthropodborne and zoonotic infections among male communities (aged 18-35) in the Republic of Azerbaijan. LB-5131

 

XXIV Всемирный конгресс по клинической медицине и иммунореабилитации Дубай, ОАЭ,  1-7 февраля 2018

М.Х.Алиев, А.Я.Мамедзаде, С.И.Алиев, 

Ш.М.Гусейнова, В.Н.Гасимова, Л.Х.Сафаралиева

Влияние Сулодексида на липидный состав и свертываемость лимфы при экспериментальном сазарном диабете, с.241

С.Д.Алиев, Э.М.Алиев, М.А.Панахи, Н.А.Джафарова, 

У.И.Ахмедзаде, С.И.Гаджиева, Г.Г.Шахвердиев

Влияние Аторвастатина на липидный состав и свертываемость крови и лимфы при экспериментальном сахарном диабете, с.242

Н.Ф.Лятифова, Г.А.Джафарова. 

С.А.Багирова. Э.Э.Гусейнова

Роль некоторых цитокинов в патогенезе диабетической нефропатии, с.242-243

Г.А.Гасанова. Г.Дж.Велиева, А.Ш.Рустамзаде, 

З.Т.Бахшиева, А.Ф.Рустамова. Т.М.Исмайлов

Белковосинтезирующая функция слизистой желудка в условиях ваготомии.

Я.Д.Мамедов, С.Ф.Нифталиева,М.Б.Талышинская, 

С.Т.Алиева, С.Р.Панахова, А.Т.Бадалова

Противосвертывающее и лимфостимулирующее действие Эмоксипина при экс-периментальном сахарном диабете.

 

С.А.Алиева, И.А.Тагиева, Ш.М.Аскерова, 

А.М.Рзаева, Г.Р.Джавадова

Оценка Т-клеточного иммунитета у беременных с системной красной волчанской.

Р.Ш.Байрамова, А.М.Эфендиев, 

Р.А.Салманова

Уровень секреции фекального и сывороточного кальпротектина в диагностике колоректаль-ного рака и полипов толстой кишки.

Ф.И.Мамедова. Г.И.Азизовa, А.Р.Дадашева

Роль оксида азота в патогенезе хронической сердечной недостаточности.

М.Х.Алиев, О.С.Алиев, А.Ш.Гасимова, 

А.А.Кулиева, У.Д.Агамалиева, Ж.Ш.Ибрагимова

Лимфостимулирующий эффект Танакана при экспериментальном сахарном диабете.

Н.М.Гусейнова, А.А.Карагезева, Ш.Ф.Мамедова

Клинико-иммунологические особенности  современного течения аскaридоза, лямблиоза, энтеробиоза.

 

 

«Science and Justica» 2nd International Congress ITAC, 2018 Istanbul, Turkey, 01-04 September 2018

A.Damirli, J.Musayev, A.Hasanov

The giant retroperitoneal masses: retrospective analysis of 24 case, p.264-265

 

J.Musayev

Pathological examination of biopsy specimens containing extensive traumatic lesions, p.37-38

M.Baghirzade

Tumor to tumor metastases.

 

41st European Congress of Cytology Madrid, 10-13 June 2018 Cytopathology 2018; 29 (Supplement 1):

J.Musayev, E.Farajov, M.Kazimi,  

R.Rustamov

JC-nephropathy in renal transplant recipient detected by urine cytology, p.123-124

 

J.Musayev, A.Hasanov, 

M.Baghirzade, Kh.Bakshaliyeva

Fine needl aspiration cytology of rare salivary gland tumor: mucoepidermoid carcinoma ex pleomorphic adenoma, p.56

B.Onal, J.Musayev, W.P.Walker

Metastatic malignant melanoma in intraparotid lymph node: report of three cases with cytology and histology correlation, p.57

  

102 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Pathologie. Berlin, 24-26 mai 2018. Der Pathologe Berlin, bis 26. Mai 2018, Virchows Archiv (Supplement 1)

M.Baghirzade, J.Musayev, A.Hasanov

Benign cystic mesothelioma of the peritoneum:  a case report, S 139

M.Baghirzade, R.Sholon, J.Musayev, 

K.Bakshaliyeva, A.Hasanov

Idiopathic scrotal calcinosis: a rare case report, 473: 337-338

 

The 2nd International conference “Beyond porizon” Lahore, Pakistan, February 03-04 2018

V.Q.Mammadov

Ethical Challengesin Research, p.15, 22

V.Q.Mammadov

Euthanasia and Physician Assisted Suicide, p.27

V.Q.Mammadov

Biometric identification in disastervictim, p.32

V.Q.Mammadov

Importans of Bioethics and Medical Law Courses, p.46

 

The 3rd Conference of Silk Road Forensic ConsortiumYantai; China Journal of Xi’an Jiaotong University (Medical Sciences) Vol. 39, Suppl. Sept.2018

V.Q.Mammadov

Role of international cooperation on forensic education/science for justice and role of law,  p.15

 

24th World Congress of Medical Law, Tel-Aviv, Israel “Medicine and Law” J.,USA, vol.37 № 2, part 2, 02-05 September 2018

V.Q.Mammadov V.Y.Mammadova

Forensic expertise of medical staffmis conduct: lega. Landerthical perspectives, p.65

V.Q.Mammadov S.Ismaylova

Problems of exaluation of expert’s reportat international cooperation, p.107

 

“Euromedica Hannover-2017” International Congres Stuttgart, 19-25 may 2017

S.A.Aliyeva

Features of craniological signs of the facial skull of mature people, p.5

 

International conference on Law, Economy and Health “Harmonization on Law, Economy and HealthToward Social Justice Society” Semarang, Indonesia, January 29-30, 2018

V.Q.Mammadov

Medical Law, Patient Safety and Health Law, p.1

 

30th European Congress of Pathology, 08-12 September, Billao Spain, 2018. Virchows Archiv 2018, 473 (Supplement 1)

M.Baghirzade,J.Musayev. R.Sholon, A.Damirli, A.Hasanov

A rare case report of testicular lesion-paratesticular fibrous pseudotumour, p.340

V International Scientific and Practical Conference and Technology August 31, 2018, Warsaw, Poland

K.A.Aliyeva,A.K.Mamedbeyli, L.S.Huseynova 

 S.A.Aghayeva

Description of two families with inherited diseases as Duchenne muscular dystrophy and phenyeketonuria from Azerbaijan Republic, p.32-35 

 

International Neuroscience Graduate Summer Workshop  and Practical Training Turkey, Ankara, 2018, 25-27 June

G.M.Ayyubova E.K.Gasimov

Neuroglial cells of cerebral cortes at systemic inflammation. Electron microscopic investigation, p.98

 

2nd Conference on Vienna, Praugue, Desember 15, 2017 “Biologiya and Medical Sciences”

Г.Ш.Гараев Ж.Р.Гафарова 

Р.Э.Джафарова

Изменения активности системы антиоксидантной защиты печени на фоне экспериментальной ишемии-реперфузии, с.41-47

 

Europian  Science and Technology, December 29-30, 2017, Munich, Germany

J.R.Qafarova Q.Sh.Qarayev

R.A.Jafarova

Determination of the intensity of lipid peroxidation in Liver Tissues Against – the Background of Experimental ischemia-reperfuzion, p.91-96

 

IAOMS-ACBID Joint Congress, Belek, Antaliya, 9-13 May, 2018

Ch.Rahimov I.Farzaliyev G.Haсiyeva

Introduction of new 3D cephalometric landmarks in diagnosis of craniofacial abnormalities.

Ch.Rahimov I.Farzaliyev D.Aliyev

Mixed reality in maxillofacial surgery.

 

5th International Congress of Lip Cleft and Palate

27-28 October 2018, Baku, Azerbaijan

N.Sultanova

Anthropometric examination and secondary cheilorhinoplasty, p.22

A.A.Yusubov

Surgical treatment of the children with cleft and lip palate Azerbaijan, p.24

 

24 EACMFS-2018 konqress, 18-21 September, Germany, Munhen

Y.Ə.Yusubov S.Y.Bilalzadə

Treatment Principles of Hemangiomas Maxillofacial zone.

Y.Ə.Yusubov O.H.Mehdiyev

Immunity changes and Bone Healing on Mandibular Fracture.

  

12th World Congress of the International Cleft lip and Palate Foundation (ICPF 2018), 19-21 April, 2018, Leipzig, Germany

Ch.Rahimov, G.Hajiyeva, Z.Novruzov. I.Farzaliyev

The application of new cephalometric landmarks for orthognatic surgery planning in craniofacial patients.

 

16th International Congress of Iranian Society of Oral and maxsifacial Surgeous Tehran, Iran, 13-16 Febrary, 2018

M.M.Davudov

Surgical rehabilitation and Quality of life patients with oral cancer in advance stages, p.66

 

25th  International Congress, TAOMS-2018, Cypras, 13-17 may 2018

Ch.Rahimov, I.Farzaliyev, D.Aliyev

Reality and virtuality. Future is now in reconstructive surgery.

 

Int. J.Dent and Oral Health, 2018

Ch.Rahimov, N.Sultanova

Result of free flap reconstruction and dental implant rehabilitation in patients with advance tumors of maxillo-facial area, 4(2) 1

 

14th  International Simpozium on Natural product chemistry (ISNPS-14), November 6-8, 2018

E.A.Garayev, I.S.Movsumov, T.A.Suleymanov, 

H.Osmanov, E.E.Qarayev

Biologic al Active Compounds of Stachys annua L.from Azerbaijan Flora, p.54

K.K.Badalova, G.B.Iskandarov

Determination of Aluminium in some Natural Biological Objects, p.96

 

15th Eurasia Conference on Chemical Sciences Rome, 5-8 September 2018

I.S.Movsumov, T.A.Suleymanov, 

E.A.Qarayev, H.M.Osmanov

The Study of Chemical Components of Cephalaria procera from Azerbaijan Flora, P.25, p.150

 

International Scientific review XXXVI conference of the  problems and prospects  of modern science and education Boston, USA, 2017, № 7(88)

Г.Б.Искендеров, С.А.Пашаев

Изолирование из печени сапонинов купены гладкой, р.56-59

  

4th International Congress on applied biological sciences (ICABS, 2018) by Anadolu University in Eskişehir, Türkey 03-05 may, 2018

N.T.Babayeva, C.I.Isayev  

 The morpholical and anatomical investigation and quantitative analysis of hedysarum forsmosun. Basiner and Hedysarun atropatanum Boiss., p.75

 

 «Международный симпозиум в рамках – Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности  - «Гейдар Алиев и тюркский мир» посвященный 95-летию со дня рождения создателя независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева 13-14 апреля 2018, г. Эрзурум, Турция

С.А.Самедова

Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках русской языка как иностранного, с.273-277

G.J.Aliyev

Heyder Əliyev və Milli ləyaqətin qorunmasının metodologiyası, s.32-35

Фарида Ганиева, Ширин Мазахир

Идеи Гейдара Алиева и задачи науки, с.72-75

 Leyla Talışinski

Müstəqil Azerbaycan dövlətinin memarı, c.314-316

Bəsti Qasımova

Ümummilli lider “Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideyası”, s.80-82

G.H.Səfərova

Müasir dövrdə Azərbaycan ali məktəblərində  fəlsəfə  fənninin tədrisinin problemlərinə dair, s.471-472

Şirin M.M., F.M.Qəniyeva

Heydər Əliyev və türk dünyası

Z.Sh.Mamadova

The problem of Teaching Russian as a Foreing Language in Turkic speaking Audiences, s.204-211

S.B.Mammadova

The problem of translation from linguistic and figurative aspect in a multicultural concept, p.207-211

 

«Eyfor-8» Uluslararası egitim yönetimi forumu 19-21 ekim 2017, Ankara

G.H.Səfərova

Müasir dövrdə Azərbaycan ali məktəblərində fəlsəfə fənninin tədrisinin problemlərinə dair, s.471-472

 

Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayı 25-28 oktyabr 2018, Varşava, Polşa

D.M.Rəhimzadə

Ərəb mənşəli mücərrəd sözlərin oğuz dilində müqayisəsi

 

YAXIN XARİCDƏ ÇAP  OLUNMUŞ İŞLƏR Х Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии памяти академика Н.Н.Трапезникова, 23-25 апреля, 2018 Россия, Сочи. «Евразийский Онкологический Журнал», 2018, том 6, № 1

Х.К.Мурадов,Ф.Р.Намазов.С.Р. Мурадова, Ф.Х.Ибрагимова

COX-2 Expression in Bazal Cell Carcinomas and Well-Differentiated Squamous Cell Carcinomas of the skin, p.116

Х.К.Мурадов  Ф.Р.Намазов   С.Р.Мурадова  Ф.Х.Ибрагимова

Maturation Status of Dendritic Cells in Invasive Ductal Carcinoma of the Breast: Relation with Vascular Endothelial Growth Factor Expression, p.132

Н.В.Керимова, Н.М.Амиралиев

Значение мультиспиральной компьютерной томографии в выборе объема операции при органосохраняющем лечении рака гортани, с.185

Н.В.Керимова, Н.М.Амиралиев

Влияние трахеостомии на результаты органосохраняющего хирургического лечения рака гортани, с.185

С.М.Зейналова,Н.М.Амиралиев,

Ф.А.Исмайлова

Качество жизни пациентов с местнораспространенным раком кожи головы и шеи после реконструктивно-пластической хирургии, с.186

С.М.Зейналова Н.М.Амиралиев, Ф.А.Исмайлова

Результаты лечения реконструктивно-пластической хирургии местнораспространенного рака кожи головы и шеи, с.187

Н.М.Амиралиев А.Т.Искендерова и др.

Роль шейной диссекции в профилактике регионарных метастазов у пациентов с раком гортани, с.187

Н.М.Амиралиев Н.В.Керимова и др.

Проблема органосохраняющего лечения рецидивного рака гортани, с.188

Э.Г.Мехтиева Н.М.Амиралиев и др.

Качество жизни ларингэктомированных пациентов после голосовой реабилитации с применением эндопротезов, с.189

Э.Г.Мехтиева Н.М.Амиралиев и др.

Современное состояние проблемы реабилитации голосовой функции у пациентов после ларинэктомии по поводу рака гортани в Азербайджане, с.189

А.Т.Искендерова Н.М.Амиралиев Н.В.Керимова и др.

Результаты хирургического лечения пациентов с раком гортани после неэффективной лучевой терапии, с.192

А.Т.Искендерова Н.М.Амиралиев и др.

Результаты хирургического лечения пациентов с раком гортани после неэффективной лучевой терапии, с.192-193

А.Т.Искендерова Н.М.Амиралиев и др.

Местные осложнения после ларингэктомии у пациентов с раком гортании, с.193

У.Ф.Мамедова

Изменение некоторых антимикробных пептидов у пациентов с раком щитовидной железы, с.211

Ф.Р.Намазов

Прогностическое значение экспрессии цитомембранного рецептора к интерлейкину-2 (СД25) при злокачественных опухолях желудка, с.269-270

Р.С.Мирзоева

А.Ю.Казиев

Изменение активности некоторых пищеварительных ферментов после хирургического лечения рака желудка. с.279-280

Х.К.Мурадов  Ф.Р.Намазов   С.Р.Мурадова  Ф.Х.Ибрагимова

GLUT-1 Expression in Prolifferative Endometrium, Endometrial Hyperplasia, Endometrial Adenocarcinoma, p.288

 

И.А.Сафарова, А.Ю.Казиев

Изменение содержания некоторых цитокинов у пациентов с раком шейки матки, с.291-292

И.А.Сафарова, А.Ю.Казиев

Изменение содержания некоторых цитокинов у пациентов с раком шейки матки, с.292-293

И.А.Сафарова

 

Исследование ультраструктуры клеточной мембраны железистых клетокк при простой эндометриальной гиперплазии, с.293

М.А.Гарашова

Современные технологии в гинекологии, с.325-326

А.Т.Амирасланов Э.Э.Ибрагимов В.З.Халилова С.В.Абдыева

Диагностическое значение антимикробных пептидов при костных метастазах, с.339

Э.Э.Ибрагимов С.В.Абдыева В.З.Халилова

Значение биохимических показателей при костных опухолях, с.339-340

Ш.Д.Тагиев

Наш опыт органосберегательного лечения костных сарком, с.341

Ш.Д.Тагиев

Пути коррекции осложнений после эндопротезирования крупных суставов у онкологических пациентов, с.341

Э.Э.Ибрагимов  Х.К.Мурадов

С.В.Абдыева

Иммуногистохимические особенности злокачественной фиброзного гистиоцитомы мягких тканей, с.342

А.Т.Амирасланов Х.К.Мурадов Э.Э.Ибрагимов С.В.Абдыева

Клинико-морфологические аспекты фиброгистиоцитарных опухолей, с.352

Д.А.Зейналлы

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразовании костей в Губа-Хачмазском  экономическом регионе, с.354-355

Я.Г.Годжаманов, А.Т.Амирасланов Э.Э.Ибрагимов Ш.Д.Тагиев

Опыт пластики пострезекционных дефектов у больных с рецидивными опухолями грудной стенки, с.360

F.R.Namazov, H.K.Muradov F.H.Ibrahimova

S.R.Muradova

Relationship Between b-Catenin Expression and Proqrostik Parameters of Colorectal Carcinomas, p.392

 

«Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: Вопросы ургентной хирургии при заболеваниях  и травмах гепатопанкреатодуоденальной зоны» Узбекистан, г.Ташкент, 12 декабря 2017г. 14ая Республиканская научно-практическая конференция

Э.Г.Тагиев, Дж.Н.Гаджиев, Н.Дж.Гаджиев, Р.Ю.Шихлинская

Выбор хирургической тактики на основе нечеткой логики принятия решений при механической желтухе холедохолитиазной этиологии, с.52

 

Всеукраинский научно-практическая конференция молодых ученых «Медицинская наука – в практику охраны здоровья» Полтава, 2017

И.Т.Ахундов, Ф.Г.Джамалов, Т.П.Джамалова, 

Д.М.Панахов, Д.М.Джамалова, З.Т.Захидов

Клиническая эффективность ЭЛТ в комплексном лечении больных перитонитом, с.45-46

 

XXIII Объединенная Российская Гастроэнтерологическая неделя, 9-11.10.2017 г., Москва «Российский Журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колонопрактологии» Москва, том 27, № 5, 2017

Л.В.Лятифова, К.А.Эйвазова, 

Э.М.Мамедова

Острый послеоперационный панкреатит и гнойно-септичесские осложнения у больных, опериро-ванных по поводу рака желудка, с.48 

 

XI  Российская школа колоректальной хирургии Москва, 1-3 июня 2018

С.С.Иманова, Б.М.Зейналов, М.Р.Гусейнова

Промежностные операции при выпадении прямой кишки, с.94-95

 

100 лет АСТ КМУ конференция «Актуальные вопросы современной медицины»

Т.С.Кулиева

Заболеваемость саркомами мягких тканей в Азербайджане в 2017 г.

 

XIX Всероссийский форум «Мать и Дитя» и VI съезд акушеров-гинекологии России, 26-28 сентября 2018

Н.М.Камилова И.А.Султанова Р.Б.Сафарова

Анализ гестационного периода родов и состояния новорожденных у беременных старше 35 лет, с.19

Н.М.Камилова,Г.М.Халилова

Анализ факторов риска развития ожирения у девушек-подростков, с.69

Н.М.Камилова. Н.Я.Абдуллаева

Основание применения суппозиториев «Biogest» в комплексной терапии у беременных с преждевремен-ными родами, с.174

Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования VIII Международная научно практическая конференция, Москва, 2018, февраль 27

В.В.Рагимова В.А.Мирзазаде Э.М.Алиева С.Г.Султанова

Причины, клинические проявления гиперандрогении у женщин в постменопаузальном периоде, с.6-11

 

«Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования». Сборник статей по материалам IX международной научно-практической конференции, М., изд. «Интернаука», 2018, № 3(8), с.140

А.В.Рзаева, Э.М.Алиева, С.Г.Султанова, 

Н.Э.Ахундова. Э.В.Байрамова

Состояние гипоталамо-гипофизарной-надпочечниково-яичниковой системы и гипоталамо-гипофизарной-тиреоидной системы при гиперпролактинемии различного генеза.

 

ХХ Международная конференция «Мультимодальнi аспекты вiкових особливостей профiлактики ма терапii цереброваскулярных захворховань» 22-24 квiтня, 2018, Трусковець

А.З.Сафарова, Г.М.Халилова. Н.М.Камилова

Клинико-диагностические аспекты репродуктивного здоровья дiвчат: жiнок при ожирении.

 

«Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем» Международная научная конференция, ХIII съезд Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков, Беларусь, Минск, 27-29 июня 2018

N.M.Kamilova

Ftir of human blood  plazma as a diaqnostic tool for myoma patients, p.184

 

«Актуальные вопросы современной медицины» III Международная конференция Прикаспийских государств 3-5 октября 2018, г.Астрахань

В.А.Азизов   Я.К.Рустамова, Г.Г.Иманов,И.С.Исмайлов

MRT сердца в оценке отдельных результатов эндоваскулярных вмешательств у пациентов с инфарктом миокарда в анамн  езе, с.13-15

И.Дж.Алиев

Заболеваемость населения сахарным диабетом в городах Азербайджанской Республики, с.15-17

П.И.Алиева

Особенности влияния эффективного лечения на клинику у многорожавших женщин с железодефицитной  анемией, с.18-19

Р.И.Байрамов, Дж.М.Исмаилзаде

Лекарственно-устойчивый деструктивный туберкулез легких, пути оптимизации комплексного лечения, с.28-29

А.А.Бегдамирова. Т.А.Садыгова

Влияние кандесартана на гемодинамику и ремоделирование левого желудочка у пожилых больных артериальной гипертензией с сопуствующей хронической сердечной недостаточностью, с.30-31

Р.О.Бейляров

Ген подоцин (NPHS2) и его мутации у азербайджанских детей с нефротическим синдромом, с.31-34

И.Д.Гараев, С.А.Этибарлы, Э.Г.Новрузов

О результатах хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника больных разных возрастных групп, с.42-43

С.Ш.Гасанов, Н.Ф.Панахов, С.О.Шахмамедова, С.А.Кулиева

Диагностическая ценность симптома «времени наполнения капилляров» у новорожденных с перинатальной гипоксией, с.44-46   

А.Ф.Гумметов. С.А.Алиев

Профилактика йодного дефицита в эндомических регионахАзербайджанской Республики, с.49-50

Ш.Р.Гусейнова. С.Ш.Кулиева. К.А.Агаева. А.А.Бейдамирова

Влияние Омега-3 ПНЖК на электрическую нестабильность миокарда у больных метаболическим синдромом с сопуствующим сахарным диабетом типа 2, с.51-53

З.Ш.Кадымова, Г.К.Гаджиева

Некоторые показатели иммунитета и эндотоксикоза как дополнительные индикаторы латентной туберкулезной инфекции, с.78-80

Н.М.Камилова. Р.Б.Сафарова, И.А.Султанова

Комплексная эхографическая оценка внутриутробного состояния плода у беременных старше 35 лет, с.80-82     

Т.С.Кулиева

Заболеваемость саркомами мягких тканей в Азербайджане в 2017 году, с.102-103

Р.Э.Мамедзаде. Р.М.Ахмедбейли

Оценка успешности различных схем эндодонтического лечения зубов с периапикальными деструктивными изменениями, с.119-120

Т.Г.Махмудов

Состояние цитокинового профиля до и после дентальной имплантации, с.128-130

Р.А.Рзаева

Длительность сахарного диабета 2-го типа и обмен липидов при сопуствующем метаболическом синдроме и без него, с.150-151

Э.Г.Сарыева

 

Массо-Ростовое распределение и показатели по шкале Ангар новорожденных, родившихся от матерей инфицированных HBV- и  HCV-инфекцией, с.169-171

С.С.Сафарова

Влияние гликемического контроля на изменение маркеров костного метаболизма при сахарном диабете 2-го типа, с.171-173

 

Евразийский конгресс кардиологов. Москва, 18-19 апреля, 2018

В.А.Азизов, А.Я.Мамедзаде, Ш.С.Ибрагимова, В.С.Мамедова

Состояние биохимических почечных показателей и уровня протеинурии у больных сахарный диабетом и артериальной гипертензий, с.21-22

Т.А.Садыгова, В.А.Азизов, С.Р.Мурадова

Оптимизация профилактики кардиотоксических осложнений у пациентов принимающих химиотерапию паклитакселем, с.47

 

В.А.Азизов, Л.Г.Эфендиева, Т.А.Садыгова

Риск смерти вследствие болезней сердечно-сосудистой системы от температуры воздуха в Азербайджане, с.65-66

В.А.Азизов, С.З.Гаджиева, С.Р.Мурадова

Влияние Helicobacter pylori на липидный спектр крови и провоспалительные показатели у больных с рестенозом коронарной артерии, с.69-70

 

«Физиология – медицина, фармация и педагогика  : актуальные проблемы и современные достижения» Материалы V Всеукраинской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием 16 травня 2018, Харьков, ХНМУ

С.Д.Ахмедова

Дерматомикозы в Азербайджанской Республике, с.27-29

К.Г.Габибова

Эффективность средств контрацепции в предотвращении нежеланной беременности, с.38-39

Д.Г.Гаджиев

К вопросу о состоянии полости рта спортсменов, пользующихся защитными каппами, с.39

В.Л.Гасанова

К вопросу особенностей аллергодерматозов, с.40-41

Ш.А.Садыгова

Нарушение клеточного метаболизма у новорожденных, перенесших перинатальную асфикцию, с.75

Р.В.Шадлинская, М.Р.Гулиев, Р.В.Пириев

Нарушение обмена железа в развитии стоматологической патологии у больных b-талассемией, с.90-92

 

«Современная Медицина: новые подходы и актуальные исследования» Сборник статей по материалам Х Международной научно-практической конференции, апрель 2018г., № 4(9), Москва, 2018

М.Р.Аббасова

Сравнительная оценка атеросклеротического поражения магистральных сосудов шеи у больных с СД и  при его сочетании с Метаболическим синдромом, с.49-53

Р.А.Рзаева

Особенности изменений сосудодвигательной функции эндотелия при СД и при его сочетании с метаболическим синдромом, с.54-59

 

Современные концепции научных исследований ХХХVI Международная научная конференция, Москва, февраль, 2018

F.R.Mahmudov, I.Barinsky, L.Alimbarova, A.Lazarenko, E.Mordvintseva, O.Sergeya

Specific inactivated vaccines and immunomodulators as means of urgent control of acute viral infection and Recurrent Chronic Viral Diseaseas, c.82-85

  

ХХVII Национальный конгресс по белезням органов дыхания

г.Санкт-Петербург, 17-20 октября, 2017    

Л.И.Аллахвердиева

Отдаленные результаты наблюдения за детьми с бронхиальной астмой, с.49

Л.И.Аллахвердиева

Катамнез больных хроническим облитерирующим бронхиолитом, с.60

 

«Актуальные вопросы контроля качества образования в ВУЗ»ах

Научная конференция, Украина, Полтава, 2018

Г.А.Ахунбейли, Т.Т.Алиева, Г.Р.Фаталиева, И.Д.Алиева, А.Г.Мустафаева, З.И.Джафарова

Некоторые актуальные вопросы студенческой научно-исс-ледовательской работы в рамках медицинского универси-тета, с.15-18

Р.Э.Чобанов, И.Ф.Исмаилзаде

Система обеспечения качества образования на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения Азербайджанского Медицинского Университета, с.243-245

 

ХХ Международная конференция «Мультимодальнi аспекти вiкових особливостей профiлактики та терапii цереброваскулярних захворювань» 22-24 квiтня 2018, Украина, г.Трускавець

С.С.Сафарова

Значение биохимических маркеров в диагностике нарушении костного ремоделирования у лиц с сахарным диабетом, с.8

 

      «Современная медицина: новые подходы  и актуальные исследования» XIV Международная научно-практическая конференция Август 2018, Москва

С.С.Сафарова

Изменения маркеров костного метаболизма при сахарном диабете типа 2: влияние гликемического контроля, с.53-57

 

«Научный Форум: Инновационная наука» XV Международная научно-практическая конференция 2018, Москва

С.С.Сафарова

Опыт применения  алгоритмов прогнозирования для  оценки риска нарушений ремоделирования костной ткани при сахарном диабете, с.33-37

 

«Актуальные вопросы современной эндокринологии: фокус на регионы» Всероссийская научная  конференция с международным участием Санкт-Петербург, 2018

С.С.Сафарова

Сахарный диабет и биохимические маркеры костного метаболизма, с.41

  

IV Европейский конгресс ревматологов Москва, 26-28 сентября 2018 «Научно-практическая Ревматология», 2018, 56(3, прил.2)

Н.И.Гусейнова

Нафталанотерапия больных анкилозирующим спондило- артритом, с.32-33

Н.И.Гусейнова, Н.Н.Гусейнова, Р.Т.Сулейманова

Энзимотерапия при диабетической артропатии, с.33

                                           

«Актуальные проблемы медицины», Вестник Украинской медицинской стоматологической академии. г.Полтава, 2018

Т.Т.Алиева

Изучение некоторых биохимических показателей, ассоциированных с патологией сосудистой системы при метаболическом синдроме, с.94

 

Конгресс Стопа и Голеностопный сустав, 13-14 сентбря, Москва, 2018

С.Г.Гулиева

Частота травм костей стопы и голени в любительском футболе, с.21

 

Сборник трудов научно-практической конференции молодых ученых с международным участием, Москва, 2018

Дж.М.Исмаилзаде, Р.И.Байрамов, У.Б.Нагиева, И.М.Ахундова

Влияние табакокурения на развитие лекарственно-устойчивого туберкулеза и его особенности у больных хронической обструктивной болезнью легких, с.140-141

 

ХХ  Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» Москва, 2018, 16-18 февраля

А.А.Намазова. Ф.И.Мамедова, А.Г.Гасанов

Уровень провоспалительных цитокинов у детей с синдромом доброкачественной гипермобильности суставов, с.225

С.Н.Мусаев. С.Н.Мамедова

Ревматические заболевания как дебют системных болезней крови, с.217

Н.Н.Гаджиева, А.А.Эюбова, Н.Ф.Панахова

Кесарево сечение как риск развития пищевой аллергии и атопического дерматита у детей раннего возраста.

А.А,Полухова. Н.Д.Рагимова

Медико-социальные аспекты грудного вскармливания, с.257

М.З.Эфендиева. С.А.Гулиева, Г.Х.Гаджизаде, Х.Г.Агаева

Нутритивная поддержка новорожденных детей с хирургической патологией, с.257

Р.О.Бегляров

Частота мутаций гена NPHS1 и  NPHS2 у детей с нефро-тической формой хронического гломерулонефрита из Азербайджанской популяции, с.27

 

23 Всероссийская Гастроэнтерологическая Неделя Москва, 9-11 ноября 2017 г., РЖГГК

Н.С.Магалова. Т.Г.Салимова. Л.Р.Мансурова. Л.А.Гидаятова

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и Helicobacter pylori, c.5

А.А.Гидаятов. З.М.Шамхалов, Л.А.Гидаятова, И.А.Рустамли

Эффективность комплексного лечения неалкагольного стеатогепатита, с.53

 

Материалы III конгресса детских хирургов России, Российский Вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Октябрь 2017, Москва, Приложение

Р.Ш.Полухов

Эффективность оротата магния при консервативном лечении болезни Пайра у детей, с.209-210

Р.Ш.Полухов

Принципы аноректальных нарушений после хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей и их коррекция, с.210-211

                                                       

«Актуальные проблемы педиатрии», ХХ конгресс педиатров России с Международным участием. Москва, 16-18 февраля 2018

А.А.Намазова. Ф.М.Мамедова, А.Г.Гасанов

Уровень провоспалительных цитокинов у детей с синдромом доброкачественной гипермобильности суставов, с.225

Ш.М.Балаева

Медико-социальные особенности подростков, обучающихся в профессиональных училищах Баку, с.14

 

«Медицина: вызовы сегодяшнего дня», Материалы V Международной научной конференции.  Санкт-Петербург, июль 2018

С.З.Гараева, А.Э.Мамедова, Т.А.Мамедова. К.Т.Велиева

Биомаркеры неонатального сепсиса при внутриутробных инфекциях.

 

Europian and Central Asia Conference “Early Childhood Intervention Strengthening Systems and Empowering Families, Minsk, Belarus, June, 2018

N.A.Sadiyeva

Strengthening capacity of healthcare providers in ADDECD (addrоssing developmental difficulties and early childhood development): the Azerbaijan experience.

  

VII Съезд Ревматологов России 26-28 апреля 2017, г.Москва Ж. «Ревматология», 2017, 55 (2, приложение 1)

С.Н.Мусаев  С.М.Джафарова

Особенности факторов приводящих к развитию анемического синдрома у детей с ревматическими заболеваниями.

 

Всероссийская педиатрическая научная конференция «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатричкской практике» г.Пенза, 20-22 сентября 2018

И.И.Исаев, М.М.Фаталиева, А.И.Мустафаева

Малые аномалий развития сердца у детей: варианты и их клинические особенности, с.210-212

И.И.Исаев, А.И.Мустафаева М.М.Фаталиева

Изучение элементов ранней реполяризации миокарда желудочков у детей с малыми аномалиями развития сердца, с.212-213

 

VII Международный форум кардиологов и терапевтов 21-23 марта 2018, г.Москва

Р.О.Бегляров

Соотношение про- и противовоспалительных цитокинов в крови CIGA Нефропатией, с.26-27

 

«Современная Медицина: новые подходы и актуальные исследования» XI Международная научно-практическая конференция Москва. 2018, 5(10)

А.Э.Зейналов

Влияние перинатального поражения ЦНС на клинико-психопатологические особенности органических расстройств личности и поведения у детей и подростков.

 

Организация и основные принципы оказания специализированной нейрохирургической помощи больным с мозговым инсультом» Научно-практическая конференция нейрохирургов Украины  с международным участием 5-7 сентября 2018, Винница, Украина

Р.Т.Пишанов, С.А.Этибарлы. Э.Г.Новрузов, Э.В.Гусейнзаде

Результаты эндоваскулярного лечения различных типов кавернозно каротидных соустий.

Р.Т.Пишанов, Э.Г.Новрузов,Р.С.Халил-заде, С.А.Этибарлы, Левент Арас

Оценка результатов эндоваскулярного лечения при стенозах каротидных и вертебральных артерий.

Э.Г.Новрузов, С.А.Этибарлы, Р.З.Набизаде

О результатах хирургического лечения постгеморагиче-ской гидроцефалии методом вентрикулоперитонеального шунтирования, с.99

Д.Н.Искендеров. Э.Г.Новрузов, И.Д.Гараев

Миниинвазивный подход при травматических переломах позвоночника, с.114

Н.И. Ахмедов. Д.Д.Мамедов, А.С.Аллахвердиев, Т.С.Мустафаев

Эндоскопическая эндовазально-трансфеноидальная хирургия аденомы гипофиза

 

«Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях» VI Национальный конгресс по школьной и университетской медицине с международным участием 9-10 ноября 2018г., РФ Екатеринбург

Ш.М.Балаева, Р.Х.Алиева

Состояние здоровья учащихся учреждений профессионального образования г.Баку, с.39-41

В.Р.Кучма, М.А.Поленова, И.К.Рапопорт, М.А.Степанова. 

П.И.Храмцов, Ш.М.Балаева, Е.О.Гузик. Б.А.Калиева

Дорожная карта здоровьесберегающей деятельности школ стран Восточной Европы и Центральной Азии, с.112-115

 

«Актуальные вопросы медицины»  VII Ежегодная Международная научная конференция, 2018

Я.Г.Гаджиева

Популяционная характеристика распространенности разных уровней холестерина среди городских жителей, с.81-82

 

«Полтавськi днi громадського здоров‘я» Всеукраинская научная конференция с международным участием, Украина, Полтава, 2018

Я.Г.Гаджиева

Оценка качества жизни населения с разным уровнем холестерина в организме, с.58-59

 

«Российский национальный конгресс кардиологов» Москва, 2018

Я.Г.Гаджиева, А.А.Агаев

Уровни общего холестерина в крови как маркеры выявляемости маскированных форм артериальной гипертензии, с.197

 

«Радиобиология: актуальные проблемы» Международная научная конференция, Белорусь, Гомель, 2018

Y.H.Hajiyeva, F.A.Aslanov, S.R.Akhmedov

The importance of complex study of the effect of ionizing radiation in small doses to the population living in the territory of the fоrmer oilfields of Absheron Peninsula, c.32-35

                                                                            

«Медична наука в практику охрани здоровья» Всеукраинская научная конференция молодых ученых Полтава, 17 листопада, 2017

А.А.Тагиева

Формирование артериальной гипертензии среди детей школьного возраста, с.39-40

 

13 Евразийская научная конференция «Донозология – 2017», Санкт-Петербург, 2018

Р.Х.Алиева, Дж.Я.Салихова

Состояние здоровья работающих производства нефтяного битума по данным периодических осмотров, с.68-71

 

Журнал «Морфология», 2018 Санкт-Петербург: Эскулап. Том 153, № 3

В.Б.Шадлинский, С.А.Алиева

Возрастные особенности формы и размеров верхней челюсти у детей, с.311

В.Б.Шадлинский, Т.М.Гасымова

Анализ процентного содержания желез глоточной стенки с одним и двумя секреторными отделами у людей разного возраста, с.311-312

Р.А.Аскеров, А.Д.Мамедова. Г.М.Абдуллаева

Сосудисто-нервные взаимоотношения в гортани человека в возрастном аспекте, с.24

М.К.Аллахвердиев

Сравнительные особенности площади начального отдела желез, расположенных в складках и между складками слизистой оболочки желчного пузыря и внепеченочных желчевыводящих путей, с.17-18

М.К.Аллахвердиев. А.К.Кесеменли

Конституционально-типологические особенности индекса массы тела у девушек 16-17 лет, с.18

Г.А.Гусейнова

Структурные особенности периферических нервов плода, с.88

З.Р.Сеидова

Увеличение массы гортанных нервов под влиянием йодо-бромных и бутиминозных ванн, с.247-248

С.В.Шадлинская, Д.Б.Никитюк

Возрастные особенности морфометрических показателей малых желез преддверия влагалища, с.311

Д.Б.Баширова

Анатомия и топография сонного клубочка у плодов и новорожденных, с.37-38

Э.А.Оджагвердизаде

Особенности микроскопического строения стенок крупных артерии щитовидной железы в отдельных этапах постнатального онтогенеза, с.207

З.Д.Насирова

Макроскопическая анатомия ресничного узла человека, с.195

У.Т.Джафарова

Некоторые морфологические особенности собственных   желез пищевода у пожилых людей, с.93-94

К.Дж.Гулиева

Типологические особенности крыловидно-верхнечелюстной щели, с.84

I.I.Markov, V.I.Markova, R.E.Babayeva

A new universal metod of impregnating – new result in morphology, c.72

 

Материалы V съезда фармакологов России «Научная основы поиска и создания новых лекарств». Москва-Ярославль, 2018

Р.А.Алиев, Р.А.Ахундов, В.Г.Халилов, З.Ш.Искендерова

Изменение биопотенциальной энергии в различных органах и их значение в профилактике и лечении, с.11-12

Р.А.Ахундов,Ф.Д.Абдулкеримова.ХанумАйдын кызы С.Т.Гулиева

Коррекция воспроизведенного острого гепатита оригинальным фитокомплексном на основе флоры Азербайджана, с.19-20

 

I International (XI Ukrainias) Scientific Conference for students and young scientists, March 27-29, 2018, Vinnytsia

A.N.Azizova, D.B.Tagiyev, Kh.I.Qasanov, Sh.G.Gasimov

The varied coordination compounds of the anesthetic liqands with platinum (II) and palladium (II).Current Chemical Problems, p.86

 

Журнал «Бутлеровские сообщения», № 8, том 51, 2017

А.Н.Азизова. Д.Б.Тагиев. Ш.Г.Касумов, Х.И.Гасанов

Разнолигандные комплексы платины (II) с биологическим активными серу- и азотосодержащими лигандами, с.27

 

ХXII ежегодный конгресс «Гепатология сегодня» «Российский журнал Гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии» Москва, 23-25 марта 2018

В.Б.Шадлинский, Г.Ш.Гараев, Х.Ф.Хыдырова

К вопросу о микроциркуляторным русле печени при экзотоксикозе, с.41-45

 

VI Съезд  Паразитологического общества: «Современная паразитология – основные тренды и вызовы», Санкт-Петербург, 2018

А.М.Насиров. К.И.Бунятова, Н.Э.Ибрагимова, Ф.Г.Рзаев

Значение микроспоридии Thelohania opacita в распространении кровососущих комаров на территории Апшерона, с.168

 

«Лекарство – человеку. Современные проблемы фармакотерапии и назначение лекарственных средств» Материалы II Международной научно-практической конференции» 28-29 марта 2018, серия «Наука», том 2, г.Харьков

И.К.Гейдарова

С.В.Серкеров Н.Х.Микаилова

Рецептурные компоненты  препаратов применяемых при лечении псориаз, витилиго и др. болезней выделенные из некоторых растений флоры Азербайджана, с. 85-86

  

 «Научные основы поиска и создания новых лекарств V съезд фармакологов России Ярославль, 14-18 мая 2018

Р.А.Ахундов, Ф.Д.Абдулкеримова, Ханым Айдын гызы, С.Т.Гулиева

Коррекция воспроизведенного острого гепатита оригинальных фитокомплексом на основе флоры Азербайджана, с.19-20

 

«Информационные телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологических систем» Всероссийская конференция с международным участием Москва, 16-20 апреля 2018 (РУДН)

Б.Г.Ибрагимов, В.Р.Керимов, Н.К.Гаджизаде, А.М.Исаев

Исследование ресурсов в мультисервисных сетях связи на базе единого информационного пространства, с.44-48

 

«Современная паразитология – основные тренды и вызовы» VI Съезд паразитологов Санкт-Петербург, 15-19 октября 2018 г.

М.И.Сеидбейли

К изучению гельминто-фауны домашних водоплаваю-щих птиц Нахчыванской АР, с.215

 

IV Всероссийская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Социально значимых и особоопасные инфекционные заболевания», 2017, Сочи

Э.М.Агаева, Р.Э.Мамедова, В.А.Нариманов, Г.М.Сеидова

Резистентность к антимикробным препаратам возбудителей гнойно-воспалитель-ных заболеваний  кожи, с.7-8

Г.М.Сеидова Э.М.Агаева

Проблемы микотоксиновой контаминации сельскохозяйственных продуктов в Азербайджане, с.210-211

Э.М.Агаева, Йылмаз Ф.О., Х.М.Алиева

Сравнительное изучение идентификации актиномицетов по методу Maldi-Tof спектрометрии и фенотипическим свойствам, с.67 

Н.А.Агаева, Йылмаз Ф.О., Roka I., Kormalia C.

Идентификация Acinetobacter spp. с методом Maldi-Tof и молекулярная эпидем-иология карбапенем-резистентных штаммов, с.108-109

 

V Всероссийская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Социально-значимых и особоопасные инфекционные заболевания», 30.Х.-02.ХI.2018, Сочи

Я.Г.Гаджиева, А.В.Алиев

Гиперхолестеринемия у больных туберкулезом легких в Губинским регионе Азербайджана, с.45-47

 

III International Scientific Conference “Microbiology and immunology the development outlook in the 21sCentury”. Ukrayna, Kiyev, 2018

Э.М.Агаева, В.А.Нариманов, Г.М.Сеидова,Р.Э.Мамедова, Р.М.Гусейнов

Meticellin resistant staphylococcus aureus and coagulase  negative staphylocci as pathogens  causing inflammatory skin diseases, p.22

Э.М.Агаева, З.А.Алескеров, И.Д.Гурбанлы

Etiological structure and antibiotic resistance of  Salmonella-acute intestinal infections agents in Azerbaijan, p.21

 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии юга России» ХI Научная конференция посвященная 115-летию ГБУЗ Краснодар, 31 мая – 1 июня 2018г.

Н.А.Агаева, Х.Т.Мансурова, Т.Х.Сулейманова, Р.С.Байрамова

Антибиотикочувствительность p.aeruginosae, выделенных из различных патологических процессов, с.15-17

 

«Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания» IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием Сочи, 1-4 ноября, 2017

И.А.Агаев, Э.М.Кулиева      

Актуальные проблемы пищевых токсикоинфекций, с.5-6

 

Сборник  научных трудов, посвященных 30-летию стоматологического факультета Приволжского исследовательского медицинского университета (г.Нижний Новгород), 2018

Р.В.Шадлинская, Р.В.Пириев

Роль нарушения метаболизма железа и кальция в развитии стоматологической патологии у больных β-талассемией, с.835-836

 

V Всеукраинская научная конференция студентов и молодых ученых физиологов с международным участием

Д.Г.Гаджиев

К вопросу о состоянии полости рта спортсменов, пользующихся защитными каппами.

 

«Сучаснi проблеми фармакотерапiii призначения лiкарських засобiв» II Международная научно-практическая конференция 28-29 березня 2018 року, м.Харкiв, том 1.

Ю.Б.Керимов, Д.И.Исаев

Результаты исследования кафедры фармакогнозии и ботаники Азербайджанского  Медицинского Университета, с.78-83

Э.Г.Керимли, С.В.Серкеров

Исследование компонентного состава эфирного масла Achillea millefolium, с.98-101

 

II Всероссийский Межвузовский GxP-саммит с международним участием: «Выбор лучших. Время вперед»,  2018 г., г.Сочи, Россия

Т.А.Сулейманов, А.С.Гарибли

Перспективи фитохимического исследования  видов рода Medicago L из флоры Азербайджана.

Т.А.Сулейманов, Э.З.Балаева

Разработка и валидация ВЭМХ методики количественного определений тимола в сиропе «Калинол плюс».

 

Проблемы рекультивации отходов быта промышленного и сельскохозяйственного производства» Сборник научных трудов по материалам V Международной научной экологической  конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ Краснодар, 2017

И.А.Алиев, У.М.Абилова,Г.Б.Искендеров,

Ф.М.Чырагов, Н.С.Гусейнова

Хелатообразующий сорбент для концентрирования и выделения иона свинца, с.438-440.             

 

«Физико-химический анализ в образовании, науке и технике» V Международной Бергмановской конференции Махачкала, 27-28 сентября 2017

Н.С.Гусейнова и др.

Хелатообразующий сорбент для концентрирования и разделения иона кадмия, с.93

  

UZAQ XARİCDƏ ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

N.M.Abasova, G.A.Mustafayeva, F.H.Rzayev, 

B.A.Ahmadov, I.A.Shirinova,M.O.Gubadova

Biology and internal ultrastructure of oleander scale (Aspidiotus nerii Bche) at transsmission electron microscope. “Journal of Entomology and Zoology Studies”, 2018, 6(2), p.730-734

H.A.Abiyev,Sh.A.Topchiyeva.E.S.Jafarov

The Study Influence of Environmental Pollutants on Venom of Snake Macrovipera Lebetina Obtusa.

Journal Ciencia Texnica Vitivinicola. ISSN: 0254-0223, Portugal, Vol.33 (n.3, 2018), pp.85-96

S.A.Aghayeva, L.S.Huseynova, 

B.R.Kichibekov, K.A.Aliyeva, R.I.Khalilov

Inherited metabolic disease phenylketonuria and deficiency of G6PD enzyme in a family study. Deutscher Wissenschalftcherold “German Science Herald, №2/2018, p.34-36

I.S.Ahmadov, E.K.Qasimov, N.A.Sadiqovaş.

 N.J.Agayeva,F.H.Rzayev

Transfer of nanoparticles in a simplified aquatic  food chain: from water plant  Elodea canadensis to molluscs Lymnaea auricu-laria. Journal of Low Dimensional Systems, 2018, v2(2), p.36-40

Gunduz Akhmedov ets.

Quantitative CrAssphage real-time PCR assay derived from data of multiple geographically distant  populations. J. “Medical Virology”, 2018, 1-5

A.Aliyev, Y.Hajiyeva, R.Chobanov

Social Consequences of  Pulmonary Tuberculosis in Kural Azerbaijan. «American Journal of Medicine and Medical Sciences», 2018, 8(7), p.129-131

A.Aliyev, Y.Hajiyeva

Hypercholesterolemia –аs a Serious Independent Risk Factor for Health. «American Journal of Medicine and Medical Sciences», 2018, 8(8), p.198-203

A.Aliyev, R.Chobanov et all

Level of Macronutrients and Microelements of Blood Plasma in Different Forms of Pulmonary Tuberculosis. “Journal of Biosciences and Medicines”, 2017, 5, p.81-87

A.Aliyev et all

Monitoring of the Treatment Process of Tuberculosis Patients via Mobile Applications. «American Journal of Intelligent System», 2018, 8(1), p.1-5

N.A.Aliyev, Z.N.Aliyev,S.E.Aliyev

Selective neuronal potassium channel opener (SNEPCO) flupirtine in treatment-resistant epilepsy, comorbid depression in adults. «International Journal of Mental Health and Addiction Research», 2018, vol.3(1): p.1-5

 

N.A.Aliyev

Z.N.Aliyev

Neuronal Potassium Channel Openers  Flupirtine (SNEPCO) in the Treatment of the Alconol Withdrawal without Psichiatric Comorbidity Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. «Journal of Addiction and Addictive Disorders», 2017, 4, 013, p.2-6

E.H.Azimov 

E.M.Gadirova

Criteria for assessing the Exent of towor Regression in malignant tumors of rectum. “Journal of Medicinal chemistry” (Los Angeles, USA), 2017, vol.7(8), 235-8

A.N.Azizova, D.B.Tagiyev, Kh.I.Gasanov,

 Sh.G.Gasimov

The polynuclear compleses with simple and mixed liqands of Polladium(II) with Thioalcohol and thioamine. “East European Science Journal Wschodnioeuropejskie Crasopisno Naukowe”, 7(35) 2018, vol.1, p.63-65

N.T.Babayeva,C.J.Isaye. E.K.Gasimov.

 F.H.Rzayev

Morphological and anatomical studies of Hedysarum formosum from the frora of Azerbaijan. J. “Natural product chemistry and research, 2018

G.A.Bagirzade, D.B.Tagiyev, F.A.Guliyev

,M.R.Manafov

Preparation of Phthalimide and Kinetics of Vapour Phase Ammoxidation of o-Xyeene on V-Sb-Bi-Cr/ϒ-Al2O3 Oxide Catalyst-III.

“Asian Journal of Chemistry”; 2018, v.30, No2, p.305-308

R.O.Baylarov,M.Guliyev

Cytokine status and oxidative stress in children with chronic glomerulonephritis.

“International Journal of Medicine and Medicine research”, p.8-11

N.Y.Bayramov, A.A.Ibrahimova

Comparison of open laparoendoscopic and one-stage laparoscopic approaches for treatment of gallbladder and  common bile duet stones.

“Laparosc Endosc. Surg. Sci” 2017, 24(3): 85-93

G.M.Dadashova,Y.Lopatin, A.Grembennikova,

 Z.Pagava et all

Optimization of heart rate lowering therapy in hospitalized patients with health failure: Insights from the optimize Heart Failure care proqram.

“International Journal of cardiology”, vol.260, p.113-117

G.M.Dadashova

Ivabradin in the treatment of hearth failure with reduced ejection fraction. “European Heart Failure”, 2018, Avstria, Vienna

M.M.Davudov, C.R.Ragimov, E.T.Ahmedov et all

Xondsroblastoma of the TMJ. “Balkan J.Stom.”, N 4, p.25-32

V.V.Dynnik. E.V.Grishina. N.P.Sirota, 

E.A.Turovsky, Rustam, H.Djafarov, A.I.Sergeev

Feedback control of second messengers signaling systems in white adipose tissue adipocytes in healthy state and its loss at adiposity. In book: “Adipose Tissue”, Ed.L.Srablewski, May 2018, chapter 11, pp.227-250, Intech Open, London| 

 

S.Sh.Hasanov

Functional study of the kidney tubules in ILIGR newborns, using NGAL, the novel biomarker of kidney injury.«Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine», vol.6, №1, 2017

L.S.Huseynova. K.A.Aliyeva, G.B.Najafzada, 

Kh.J.Yusufova, A.R.Hashimova

Molecular-genetic research of MEFV gene in population of Azerbaijan Republic” SYLWAN, p.31-36, Warszawa, Poland, 2018

L.S.Huseynova, E.M.Rasulova, 

K.A.Aliyeva, R.I.Khalilov

Two new mutations identified in Azerbaijan: the gene  BCKDHB 508(C-T) and the gene DBT 1199(A-G) in a homozygous state in two families with MSUD diaqnosis. Deutscher Wissenschalftcherold “German Science Herald, №5/2017, p.26-30

4I.J.Qambarli, E.M.Agayeva, S.I.Ibadullayeva.

 V.A.Narimanov, V.N.Abbasova

The Prospects Usage for Certain Herbal Medicinals preparation in Azerbaijan and the Fighting Against the Spread of Antibiotic – Resistant Microorganizms. “International Journal of Science and Research methodology (Human Journals)”, 31 Match, 2018, vol.9(1), p.142-148

N.C.Quliyev

Role of single nucleotide polymorphisms of the interleukin genes in the development of perinatal infections among newborns.

Intersiencia Journal (ISSN; 0378-1844) Science Citation Index Expanded (Impact Factor: 0,28), p.298-313

K.G.Guliyev. A.I.Sadiqova, S.B.Mamedli, 

Ts.D.Gulverdashvili, A.M.Aliyeva, D.B.Tagiyev

Copolymerization of (p-2-Ethoxycarbonyl) cyclopropyl Styrene with Glycidyl Methacrylate.“International of Engineering Research and Science, 2018, vol.4, Issue-7, p.18-23

J.M.Ismayilzade, R.I.Bayramov,

 R.I.Hamzayeva, U.B.Nagiyeva

Optimization of  complex treatment of patients with destructive pulmonary tuberculosis.«European  International Journal of Science and Technology», vol.7, № 3, pp.101-106

J.M.Ismayilzade, R.I.Bayramov, U.R.Nagiyeva R.I.Hamzayeva

The clinical and functional features of drug resistant pulmonary tuberculosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease.//International Journal of Current Research. Vol.10, Issue, 07, pp.71116-71119

Ş.Q.İsmayılova, A.Ibishova, A.Hasanov. M.Orujov

The morphological changes in renal proximal tubules  during E/Coli endotoxemia – electron microscopic study.//Medicine Science International Medical Journal, vol.7, № 1, March 2018, p.151-153

 

Z.Sh.Kadimova. G.K.Hajiyeva, R.V.Sadiqov

The Diagnostic Immortance of Immunofermental Indentification of Total Antibiodies to Mycobacterium Tuberculosis. //Allergy, Asthma, COPD, Immunophysiology and Immunorehabilitology: Innoretive, Technologies, vol.10-2018, E-book Filodiritto International Proceddings, pp.271-276

A.U.Kazimova, G.A.Guseynova, R.M.Abdulayeva

Medicinal plants with antidiabetic effects. «European Applied Sciences», № 3, 2018, (may), p.19-23

A.U.Kazimova. G.A.Guseynova, R.M.Abdulayeva

Phytotherapy of diabetes in pregnant women. J. «Problems of modern Science and education», № 8, Moscow, 2018, p.87-93

R.J.Kasumova,ŞG.A.Safarova, 

A.R.Ahmadova, N.K.Kerimova

Influence of self- and cross-phase modulations on an optical flequency doublinq process for metamaterials.«Optical Society of American Journal»,   vol.57, № 25 (1 september) 2018, p.7385-7390

S.A.Kbulut, P.Abbasov, S.Karakas,

 A.Karabulut, S.Yilmaz

Evaluation of Serum Thiamine and Pyridoxine Levels in Patients Undergoing Liver Transplant: A Prospective Study. Exp: Clin.Transplant, 2018, Jan 2, doi: 10 6002/ets. 2017, 0102, Epub ahead of print.

M.M.Kerimov, G.B.Huseynova, Kh.M.Hagverdieva

New innovative method of treatment of Varicose disease endovazal lazer ablation. First experitience. J. «The Cardiologist», vol.2, № 2, 2018, pp.39-45

Gulay Mammadzada, Kerim Munir                 

Disclosure and insight of breast cancer diagnosis and mental well-being: a pilot study among Azerbaijani women. J. “Psycho-Oncology”, 2018, 27.02, p.700-702

V.Q.Mammadov, V.Y.Mammadova

Violations of main bioethical and human rights UN declarations by corrupted actions in health system.

“Medicine and Law” Journal of World Association for Medical Law, 2018, New York, USA, vol.37, Nub 2, p.285-296

S.Mammadova

Different sources and types of classification of polysemy and homonymy and their significance for the study of the meaning of the word.

“Norwegian journal of development of the International science”, 2017, № 12, vol.2, ISSN 3453-9875, p.56-58.

P.P.Mamedov, B.M.Azadov

Социально-демографические особенности жителей г.Баку, страдающих наркоманией., «European Journal of Technical and Natural Sciences», 2017, № 4, Austria, Vienna, p.28-33

Sh.Melikova, H.Bagirova, Sh.Magalov

The course of epilepsy and seizure control in pregnant women. J. “Acta Neurologica Belgica (2018), p.459-464

 

И.А.Мирзоева

Современные аспекты этиопатогенеза, диагностики и лечения  респираторного дистресс-синдрома новорож-денных.

«European Journal of Biomedical and Life Sciences», 2018, № 4

I.S.Movsumov, B.Baghdikian, F.Mabrouki, G.Herbette,

 E.Ollivier, T.A.Suleymanov, E.A.Qarayev, E.E.Qarayev

Flavonoids from Stachys annu a growing in Azerbaijan. Chemistry of Natural Compounds, 2018, vol.54, № 2, p.261-262, Spinger Science, USA

K.K.Musayev, D.F.Gurbanova, 

K.K.Dadashova, V.Q.Mammadov

Ethical and Deontology Problems in Cardiovascular Medicine. “The American Medicine and Law” Journal, vol.36, 2, June 2017, p.323

S.K.Musayev, Sh.Hadiyeva

Dependence of morphological changes in the gastric mucosa in patients with rheumatoid arthritis in the duration of the pathologic process. “Transactions of the International Academy of Science H and E”, vol.4, 2018, SWB, Innsburh.

E.M.Nasibova

Prospects for anesthesia in Day Surgery in children. «International  journal of Anesthesia intensive care Medicine»,   Vol.4, issue 3, November 2017, p.1-7

E.M.Nasibova

Caudal anesthesia in Surgery Intervertions of the lower Extremities in children. «International  Journal of Anesthesiology, Pain Medicine»,   2018, vol.4, № 1:2. p.1-9

G.M.Nasrullayeva

The Novel Patient with BLNK Gene Type of Agammaglobulinemia. “Open Access Library Journal”, 2017, vol.4, e 4114 ISSN. Online: 2333-9705

T.Omarov, S.Salakhova, A.Ibrahimova, 

N.Bayramov

Comparative estimation of results of various surgical bariatric operations. “Klinicheskaia Khirurgiya”, vol.85, N 3(2018): 39-42

T.Omarov,A.Ibrahimova, A.Abdullayev, 

N.Bayramov, Telfik Tolga Sahin

Bariatric surgery in Azerbaijan: A single center experience. LESS (Laparosc.Endosc.Surg. Science), 2017, 24(4):122-127

R.A.Orucov

Eksperimental study of the Volatile petroleum products effect on the central nervous system. “Asian journal of pharmacentical and clinical Research”, 2018, vol.11 (ISS №№ 097 4241-India Scopus)

 

Andreas C.Petropoulos, Medine,

Hajiyeva, Necile Rzazade, Aynur Xudiyeva. Ibrahim Isayev

Adolescences hypertension: a late case of coarctation of aorta: a case report and short review of literature. “J. Cardiovascular Thoracic Surgery”, 2018, 3(1): 1-7

A.C.Petropoulos, M.Moschovi, A.Xudiyeva.

 F.Qarayev, I.Isayev

Late coarctation presenters suffer chronic hypertension resisting to medicine treatment. “Peertechz Journal of Pediatric Therapy”, 2017, 3(1), 001-008

G.Rahimov 

The techniques of teaching languages in multiculturalistic and multilingual contekt. “Science Rewiew” Open access peer-reviewed Journal 3(10), march 2018, vol.7, ISSN 2544-9346, p.22-25, Warsawa, Poland

E.Sadiqov, Y.Afendiyev, Ch.Rahimov, 

M.Davudov, J.Musayev, S.Quliyev, B.Aliyev

Sublingual Epidermoid Cyst Simulating a Plunging Ranula: 2 Rare Case Reports. «POJ Dental and Oral Care»,  2(1); 2018, p.1-4

I.A.Safarova, A.Y.Gasiyev

The role of pro-and antiinflamatory cytokines in patogenesis of cervix cancer. J. “Allergy, Asthma, COPD, Immunophysiology and Immunoreha-bilitology: innovative technologies, vol.10, 2018, p.433-435

S.S.Safarova

Evaluation of Bone Tumover in Patients with Type 1, Diabetes Mellitus. “Journal of Endocrinology and Metabolizm, (ESCI – Web of Science), 2018, № 8(1), s.2-5

I.A.Safarova. A.Y.Kaziyev, 

G.A.Jafarova, I.A.Gafarov

Study of imformative value and proqnostic siqnificance of some cytokines and antimicrobial peptides for early detection of metastases in patients with cervical cancer. International Scientific Journal «Theoretical and Applied Science», 2018, issue 06,  № 62, p.201-206

K.A.Salayev. B.Sanne, R.Salayev

Psychiatric and Behavioural Problems in Children and Adolescents with Epilepsy. “East Asian Arch Psychiatry”, 2017, 106-114

M.I.Seyidbeyli, F.H.Rzayev

Systematical review of helminth  fauna of waterfowl poultry in the territory of Babek region of Nakhchivan AR. “Journal of Entomology and Zoology Studies”, 2018, 6(1), 1668-1671

M.I.Seyidbeyli, F.H.Rzayev

Helminth  fauna of waterfowl poultry in the territory of Babek region of Nakhchivan AR. “Journal of Entomology and Zoology Studies”, ISSN online, (India), 2018, 6(1), 1668-1671

Shuai Yin, Tim Bleul, Yifan Zhu, 

Orkhan Isayev et all.

MirNas are Unlikely to be Involved in Retinoid Receptor Gene Regulation in Pancreatic Cancer Cells. J. “Cellular Physiology and Biochemistry”, 2017, 44, 644-656

T.A.Suleymanov, C.Y.Yusifov

Determination of a number of indicatore of “Venocoryl” ointment. “News of Pharmacy”, 2018, № 2(94), p.8-11

T.A.Suleymanov, N.Kirimer, 

M.Karkcuoglu, A.S.Shukurova

Essential oil constituents of Phlomis pungens Willd from Azerbaijan Taylor and Francis. Journal of Essential oil Bearing Plants, 2017, vol.20, № 6, p.1492-1501

F.A.Tagiyeva

Modern view of the problem of obesity in women of a reproductive age. J. “European Science review”, № 5-6,  may-june 2018, p.193-194

L.R.Talishinskaya

Effectiveness use of sofosbuvir/ladypasvir in patients with hepatitis C. “International Scientific journal. Theoretical and applied science, Philadelphia, USA, vol.65, 2018, http:/T-science orq., p.124-128 

Sh.A.Topchiyeva H.A.Abiyev, 

E.T.Babayev

Ecology factor and Venom of snake Macrovipera lebetina obtusa. «International Journal of Environment Agriculture and  Biotechnology (IJEAB)», 2017, vol.2, Issue 5, p.2354-2360 (Indesing: Thomson Renters), Impact factor 3.118

Sh.A.Topchiyeva, E.T.Babayev, 

H.A.Abiyev

Study of the Activity of Phospholipase A2 in Venom of the transcaucasian Macrovipera Lebetina Obtusa. «International Journal of Environment Agriculture and  Biotechnology»,  Jule-Aug. vol.2, Issue 4, p.2102-2107, Impact factor 3.118 (Indesing: Thomson Renters),

M.N.Veliyeva, P.M.Veliyev,

 S.A.Atakishizade, T.P.Abasaliyeva

Remedy for human orqanizm clarification from toxins and pharma-cological properties investigation. “Science without borders”, transactions of the  International Academy of Science, vol.3, Innsburck, 2018, p.152-163

I.A.Zarbaliyev

Synthesis and study of surfactants based on enanthic acid, propylene oxide, ortophosphoric acid and ethanolaminex. J. “Processes of petrochemistry and oil refining”, 2018, v.19, No1, p.27-40

I.A.Zarbaliyeva

Synthesis and properties of non-ionic surface-active substances based on heptadecanoic asid and propylene oxide. “Chemical Problems” Journal, 2018, year-Edition 3, p.350-361 

F.Zubkov, S.Muradova, Z.Asadov, 

Sh.Nasibova, E.Gasimov, F.Rzayev

Effects of head group on the properties of cationic surfactants containing hidroxyethyl-and hidroxypropyl fragments. “Journal of Molecular  Liquids”, 2018, 274, p.125-132

Дж.Ю.Юсифова, Т.А.Сулейманов

Разработка технологии мягкой лекарственной формы на основе экстракта листьев лещины обыкновенной., Science Rise, 2017, № 2(6), p.32-37

  

YAXIN XARİCDƏ ÇAP  OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR 

М.А.Алибеков

Роль дисплазии соединительной ткани при рецидивном крипторхизме., Ж. «Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 1, с.55-59

С.А.Алиев, Т.М.Рзаев. 

Н.М.Хыдырова, А.М.Ахмедов

Эндоскопическое склерозирование варикознорасши-ренных вен желудка у больных портальной гипертензией осложненной кровотечением., Ж. «Вестник хирургической гастроэнтерологии», 2017, № 3, с.26

С.А.Алиев. Э.С.Алиев. 

М.Т.Махмудов, А.Э.Намазов

Интегральные системы оценки тяжести состояния больных и критерии прогнозирования исхода при абдоминальном сепсисе. Ж. «Вестник хирургии», 2017, № 5, с.3-11

С.А.Алиев. Б.Ш.Зейналов,

 Г.Б.Искандеров. Э.С.Алиев

Эволюция методов хирургического лечения острых нарушений мезентериального кровообращения., Ж. «Вестник хирургии», 2017, № 6, с.109-3

С.А.Алиев. Э.С.Алиев

Эндовидеохирургия перфоративных гастродуоденаль-ных язв. Обзор литературы. Ж. «Вестник хирургической гастроэнтерологии», 2017, № 4, с.17-5

 

С.А.Алиев. Э.С.Алиев

Малоинвазивная хирургия инфицированного панкреонекроза. Обзор литературы. Ж. «Вестник хирургии», 2017, № 6, с.106-0

С.А.Алиев, Э.С.Алиев

Лапароскопические технологии в хирургии перфоративных гастродуоденальных язв. Обзор литературы. Ж. «Вестник хирургии», 2018, № 4, с.101-105

А.Т.Амирасланов   А.М.Панахова

Этиопатогенетические аспекты происхождения предраковых  заболеваний и рак шейки матки.  Ж. «Вестник хирургии Казахстана», 2017, № 4(53), с.17-22

Э.Г.Азимов

Сравнительное изучение циркулярного края резекции при различных способах тотальной мезо-ректумэктомии и анализ его влияния на отдаленные результаты лечения больных.

J. “Sciences of Europe”, 2017, vol.1, No16(16), p.16-2

Э.Г.Азимов

Изучение особенностей латерального распространения рака прямой кишки и влияния на него неоадъювантной терапии.

«Евразийский онкологический журнал», 2017, Е.5, № 4, с.494-504

I.T.Axundov G.T.Huseynova F.H.Camalov

S.G.Huseynov J.E.Salimova

Fetures and benefist of allohemioplasty by the of trabucco in patients with inguinal hernia. Ж. «Хирургия Восточная Европа», Минск, 2018, № 3 

Р.Р.Бабаева

Оценка течения воспалительной реакции после лапароскопической холецистэктомии у больных острым калькулезным холециститом. Ж. «Харьковская Хирургическая школа», 2018, № 3

Д.Н.Гаджиев В.А.Аллахвердиев Н.Д.Гаджиев

Особенности нарушений в системе цитокинов и перекисного окисления липидов при острых гастродуоденальных язвенных кровоте-чениях. «Казанский Медицинский Журнал», 2017, т.98, № 5, с.686-691

Ф.Гумматов, С.А.Алиев А.Г.Аббасов, 

А.К.Исмайлов, М.Р.Гусейнова

Сравнительная оценка диагностической информатив-ности тонкоигольной аспирационной биопсии и патоморфологического исследования узловых образовании щитовидной железы. Ж. «Клиническая хирургия», 2018, June, 85(6), 60-62

H.M.Gahramanov, G.G.Zulfiyev, 

G.M.Ismayilov, R.M.Allahverdiyev, M.H.Gurbanova, 

E.B.Agayev, L.I.Yusifova

Best disease with choroidal neovascularization in 17-year old boy treated with intravitreal bevacizumab-case report. //Международный Научный Журнал «Интернаука»  № 4(44) 1т., 2018. Сборник научных трудов, 2018, Киев, с.22-24

Ф.Г.Джамалов, М.М.Абдуллаев,

Э.В.Набиева, Т.П.Джамалова, М.Т.Кафадар

Роль лапароскопической технологии в диагностике и лечении острых хирургических патологий органов брюшной полости. Украинский журнал «Медицина, биология и спорт», том 3, № 2(11), 2018, с.178-179

Ф.Г.Джамалов, Э.В.Набиева, 

М.М.Абдуллаев, А.Б.Баранов, 

Р.Дж.Мустафаев, З.Т.Захидов

Диагностика и лечение гангрены Фурнье (практический опыт). Ж. «Лазерная медицина», 2018, том 22, вып.2

Ш.Р.Ибрагимов

Критерий для постановки диагноза инфекционных осложнений в ЛОР-отделениях лечебно-профилактических учреждений. Ж. «Медицинские новости»,  Минск, 2018, № 9, с.66-69

Ш.Р.Ибрагимов

Система профилактики инфекционных осложнений в ЛОР-отделениях лечебно-профилактических учреждений. Ж. «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования», Москва, 2018,  № 5(10), с.17-20

С.С.Иманова

Значение динамической рентгенологической дефекографии в диагностике заболеваний прямой кишки и тазового дна. Ж. «Клиническая хирургия», 2017, № 12, с.27

С.Б.Имамвердиев, Э.Я.Биннатова

Преимущества трансвагинального доступа при ликвидации везии-вагинальных фистул. Ж. «Вестник хирургии Казахстана», 2017, № 4(53), с.38-44.

 

С.Б.Имамвердиев, Э.Я.Биннетова

Хирургическое лечение без тканевого лоскута везиковагинальных фистул. Ж. «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа»,  2018, том 8, № 3, с.321-325

С.Б.Имамвердиев, Т.А.Талыбов, 

И.Ф.Махмудов

Результаты открытого лечения двустороннего коралловидного и множественного нефролитиаза. «Казанский медицинский журнал», 2018, № 4, с.45-48

С.Б.Имамвердиев, Р.Н.Нагиев, О.М.Шанлы

Результаты лапароскопической уретеролитетомии в зависимости  от вида доступа и локализации конкремента. Ж. «Урология», 2018, № 1, с.58-62

Р.С.Мирзоева, А.Ю.Казиев, М.Р.Кулиев

Синдром  нарушенного пищеварения и изменения цитокинов и эндогенных антимик-робных пептидов при хирургическом лечении рака желудка. Ж. «Медицинские новости», 2017, № 9, с.52.54

Э.М.Насибова, А.Б.Гусейнова

Каудальный блок как компонент общей анестезии при оперативном лечении ново-рожденных с НЭК. Ж. «Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 1, с.60-66

Э.М.Насибова и др.

Наш опыт применения каудальной анестезии при «малых» оперативных вмеша-тельст-вах у новорожденных. Ж. «Педиатрия. Восточная Европа», 2018, том 6, № 3, с.396-399

Э.М.Насибова и др.

Каудальная анестезия при оперативных вмешательствах на нижных конечностях у детей. Ж. «Регионарная анестезия и лечение острой боли», 2018, том 12, с.113-118

Э.М.Насибова

Современная анестезиологическая тактика ведения больных с ДУП при оперативных вмешательствах нижних конечностей. MEDICUS, 2018, № 5(23), сентябрь

Э.М.Насибова

Наш опыт применения каудальной анестезии при малых оперативных вмешательствах у детей. Ж. «Педиатрия и детская хирургия», Казахстан, 2017, № 3, с.54-57

Э.М.Насибова и др.

Сравнительное изучение применения бупивокаина и ропивакаина при каудальной анестезии при малых оперативных вмешательствах у детей.

«International  medical journal», 2017, № 5(17), c.8-14

В.М.Панахиан, Р.Ш.Гувалов, Р.Я.Гурбанов

Влияния экстракта граната на течение экспериментально вызванного мирингоскле-роза.

«Журнал Ушных, носовых и горловых хворот». Киев, 2018, с.54-58

Р.Ш.Полухов

Определение эффективности комплексного консервативность лечения хронических запоров у детей. «Казанский Медицинский Журнал», 2017, т.98, № 5, с.742-746

 

Р.Ш.Полухов

Операция Ребейна при вторичном мегаколон у детей. «Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова», 2017,  № 11, с.28-31

Р.Ш.Полухов, Э.М.Насибова

Сравнительное изучение разных методов анестезии при трансректальной резекции толстого кишечника при болезни Гиршпрунга у детей раннего возраста. «Казанский Медицинский Журнал», 2018, № 3, т.99

Р.Ш.Полухов

Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей. «Казанский Медицинский Журнал», 2018, т.99(2), с.230-234

А.К.Сафиева

Мелкие колоректальные полипы как предшественники колоректального рака. Ж. «Клиническая Хирургия», 2018, № 7, с.21-3

И.А.Сафарова, А.Ю.Казиев

Роль про-и  противовоспалительных цитокинов, а также эндогенных антимик-робных пептидов патогенезе заболеваний шейки матки. Ж. «Медицинские новости», 2018, № 5, с.74-76

Э.Г.Тагиев, Дж.Н.Гаджиев, 

Н.Дж.Гаджиев, Р.Ю.Шихлинская

Применение нечеткой математической модели принятия решений в выборе оптимальной хирургической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой. «Казанский Медицинский Журнал», 2018, т.99(№3), с.439-445

В.Ф.Фараджли, Г.Ш.Гараев

Моделирование острого холецистита. Ж. «Вестник Российской Военно-Медицинской Академии», Санкт-Петербург, 2017, № 4

Э.Г.Ягубов, З.Р.Рагимов, А.Я.Ахмедзаде

Лечение сочетанной травмы позвоночника и конечностей. Ж. «Вiсник проблем бiологii  та медицини», 2018, вып.1, т.2(143)

А.И.Алиева, Э.М.Алиева,

 С.Н.Мамедова,Э.В.Байрамова

Эффективность комплексной патогенетической терапии беременных с маловодием. Ж. «Медицинские новости», 2018, № 1, с.77-79

Н.Э.Ахундова

Клинико-диагностические критерии гипогонадотроп-ного гипогонадизма у женщин с гиперандрогенней в репродуктивном периоде. Ж. «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2017, том 7, № 1, с.35-40

Н.Э.Ахундова

Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-яич­ни­ко­вой системы и функциальной активности щитовидной   железы у женщин с гиперандрогенней на фоне гиперпро­лактинемии. «Вестник Современной Клинической Медицины», 2017, том 10, вып.5, с.7-11

Н.Э.Ахундова

Патогенез, клинические проявления, диагностика гипергонадотропного гипого-надизма у женщин с гиперандрогенией в репродуктивном периоде. Ж. «Клиническая Медицина», 2017, том 95, № 12, с.1101-1105

 

Н.Н.Ахундова

Синдром поликистозных яичников: современные возможности лечения с использованием малоинвазивных технологий. «Центрально-Азиатский Медицинский Журнал» имени М.Миррахимова». т.XXIV, № 1-2, 2018, vol.XXIV, num 1-2, 2018, c.73-76

Н.Н.Ахундова

Сочетение эндоскопических методов в диагностике и лечении различных форм бесплодия у женщин. «Хирургия. Журнал имени Н.И.Пирогова», 2017, № 7, с.44-48

Н.Н.Ахундова

Современные аспекты развития эндоскопической хирургии в диагностике и лечении трубно-перитонеального бесплодия. Ж. «Хирургия. Восточная Европа», 2017, том 6, № 2, с.266-275

Х.Ф.Багирова, Г.М.Гасымова

Особенности течения беременности и родов у женщин инвазированных лямблиями. Ж. «Здоровье женщины», Украина, Киев, 2018, № 4, с.48-51

У.Ф.Гашимова, Н.М.Камилова, И.А.Султанова, 

Н.М.Садыхов, Ч.С.Алиев, Н.Г.Курбанова

Показатели содержания макро-микроэлементов крови в комплексной оценке состояния здоровья. Ж. «Неврологii iм.Б.М.Маньковського», 2018, № 1, т.6, с.99-104

Н.М.Камилова, Г.М.Халилова, И.А.Султанова, 

В.А.Ахмедзаде

Оценка физического и полового созревания у девушек-подростков при алиментарно-конституциональном ожирении» Ж. «Неврологii iм.Б.М.Маньковського, 2018, № 2, т.6, с.80-85

В.В.Рагимова, Э.М.Алиева, С.Г.Султанова

Особенности проявлений климактерического синдрома у женщин в постмено-паузальный период в современных условиях. Ж. «Здоровье женщины», 2018, № 1(127), с.68-72

А.В.Рзаева, М.Д.Султанова, Э.М.Алиева

А.Я.Будагова, Ф.Ю.Аббасова

Диагностическая значимость рентгенологических (ра-диологических) методов иссле-дования у девочек и женщин с гиперпролактинемией различного генеза. Ж. «Здоровье женщины», 2018, № 2(128), с.78-80

И.Д.Алиева

Динамика и изменчивость уровня заболеваемости населения сахарным диабетом II типа в Ленкоранском экономическом регионе. Ж. «Общественное здоровье и здравоох-ранение», № 1, Казань, с.31

Л.И.Аллахвердиева

 

Клиническая эффективность и лабораторный мониторинг сублингвальной аллергенс-пецифической иммунотерапии при респираторной аллергии у детей. Ж. «Иммуно-логия», 2017, том 38, № 4, с.206-209 

В.А.Азизов, Э.М.Хатамзаде, А.С.Рагимова, 

А.К.Алекперова,