Əsas və təşəbbüs mövzuları üzrə ETİ-nin 2018-ci ildə yerinə yetirilməsi haqqında müqayisəli məlumatlar

Məlumatlar

Cəmi

Əsas mövzular

Təşəbbüs

mövzular

Plan

Fakt

Plan

Fakt

Plan

Fakt

Cəmi yerinə yetirilən mövzular

 61

 61

 9

 9

 52

 52

ETМ və PETL-lər

4

4

4

4

-

-

Qrant üzrə ETİ

14

14

4

4

10

10

Xarici kompleksləşdirmə əsasında

 5

 5

 5

 5

 -

 -

Daxili kompleksləşdirmə əsasında

Müdafiə qabiliyyətli

mövzuların sayı

 21

 

48

 21

 

48

 1

 

6

 1

 

6

 20

 

42

 20

 

42

Yerinə yetirilməsi başa çatan ETİ-i

5 ildə

4 ildə

3 ildə

59

1

59

1

1

9

-

-

9

-

-

52

1

1

52

1

1

 

2018-ci ildə ETİ-nin problem üzrə paylanması

Mövzular

İşlənilən mövzular

Cərrahlıq

Terapiya

Pediatriya

Nevrologiya,

Psixiatriya

Gigiyena

Nəzəri fənlər

Epid., mikrob.,

yolux. xəst.

Stomatologiya

Əczaçılıq, kimya

İctimai,

dilçilik

Cəmi

1.Əsas mövzular:

Cəmi

O cümlədən,

 

3

 

-

 

1

 

-

 

-

 

3

 

-

 

-

 

2

 

-

 

9

Xarici kompleksləşdirmə

2

-

1

-

-

1

-

-

1

-

5

2.Müdafiə olunmuş dissertasiyalar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorluq

2

1

-

-

1

1

-

1

-

-

6

Fəlsəfə doktoru

11

6

2

4

-

3

2

4

2

2

36

3.Təşəbbüs mövzular,

11

12

3

3

5

6

2

5

5

-

52

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxili kompleksləşdirmə

 4

 -

 3

 -

 5

 -

 -

 4

 5

 -

 21

Müdafiə qabiliyyətli

11

11

5

4

-

5

2

5

5

-

48

 

ETİ-nin yerinə yetirən kadrları

Kadrlar

Müəssisədə cəmi

ETM

PETL

ETB

Elmi-pedaqoji kadrların ümumi sayı

1274

40

9

1

Onlardan:

Elmlər doktorları

 

174

 

5

 

3

 

-

Fəlsəfə doktoru

846

18

4

1

 

2018-ci ildə ETİ-nin maliyyə təminatı 01/01/2019-cu il tarixə

Xərclər

Universitet üzrə (min manat)

Elmi-Tədqiqat Laboratoriyaları üzrə (min manat)

Büdcə xərcləri (azərbaycan yeni manatı)

8458,9

445,1

1 bənd (əmək haqqı)

5178,2

270,0

2 bənd (dövlət sosial fonduna ayrılıq)

1142,3

57,7

3 bənd (təsərrüfat məqsədləri üçün xərclər)

2021,4

53,7

Sair digər xərclər

117,0

63,7

 

Nəşriyyat planın yerinə yetirilməsi

Xərclər

Müəssisələr üzrə cəmi

Respublikada nəşr edilən monoqrafiya, kitablar

7 Respublikada, 4 xaricdə

Kitabça və sorğu ədəbiyyat

4

Elmi əsərlərin məcmuəsi

4

Dərsliklər

15

Dərs vəsaitləri

30

Metodik ədəbiyat

25

Elmi işlər (tezis/məqalə): xaricdə

566 (294/272)

Respublikada 

1074(640/434)

 

Elmi nəticələrin tətbiqi

Tətbiqin növləri

Cəmi

Metodik sənədlər (tövsiyələr, göstərişlər, rəhbərlik və s.)

25

Alınan patentlər

4 Avrasiya patenti

Rəsmi bülletendə dərc olunan patentlərin sayı

7

İlkin ekspertizanın müsbət nəticələri haqqında bildiriş

4

İxtiraya ərizə

3

  

2017-2018-ci illərdə kadr hazırlanması (müqayisəli məlumat)

Kadrlar

2017

2018

Elmlər doktorları

178

174

Fəlsəfə doktoru

837

846