(+99412) 597-38-98

Elmi-tədqiqat mərkəzi

Hesabat dövründə Elmi-Tədqiqat Mərkəzində 25 nəfər, o cümlədən Universitet əməkdaşlarından 16 nəfər, Səhiyyə Nazirliyi idarəsindən 2 nəfər, AMEA-dan 2 nəfər Təhsil Nazirliyi müəssisələrindən 3 nəfər tədqiqat işi aparmışlar.
Tədqiqatçılar ETM-ə aşağıdakı müəssisələrdən ezam olunmuşlar.
    Qeyri-üzvü kimya kafedrası.
    Farmakologiya kafedrası
    Urologiya kafedrası.
    Yoluxucu xəstəliklər kafedrası.
    II Cərrahi xəstəlikləri kafedrası.
    III Cərrahi xəstəlikləri kafedrası.
    Ailə təbabəti kafedrası.
    İnsan anatomiyası kafedrası.
    II Mamalıq Ginekologiya kafedrası.
    Ağız-üz çənə cərrahiyyəsi kafedrası.
    IV Daxili xəstəliklər kafedrası.
    Uşaq stomotologiya kafedrası.
    Ümumi cərrahi xəstəliklr kafedrası.
    Ortopedik stomatologiya kafedrası.
    Farmakoqnoziya və botanika kafedrası.
    Yoluxucu xəstəliklər kafedrası.
    Uşaq cərrahiyyəssi kafedrası.
    I cərrahi xəstəliklər kafedrası.
    Ə.Əliyev adına Aərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.
    Ak. C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu.
    AMEA-nın akademik A.Qarayev adına Fiziologiya institutu.
    AMEA-nın M.Nağıyev adına Kataliz və qeyri-üzvü kimya institutu.
    AMEA-nın Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya prosesləri İnstitutu.
    AMEA-nın Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar institutu.
    Azərbaycan Pedaqoji institutu.
    Bakı Dövlət Universiteti
Bu göstərilən idarələrdən ETM-ə 25 nəfər tədqiqatçı ezam olunmuşdur ki, onlardan 8 nəfəri doktorluq, 17 nəfər isə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi çərçivəsində tədqiqat aparırlar.
Hesabat ilində aparılan tədqiqat işlərindən 8-i başa çatmış, 17-si isə 2019-cu ildə davam etdiriləcəkdir.
I. ETM-nə ezam olunmuş tədqiqatçılara göstərilən
Elmi-metodik kömək.
I. Doktorluq dissertasiyası üzrə
    1.        Şolan R.F. – Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasının urologiya şöbəsinin həkim ordinatoru, kliniki immunologiya kursunun doktorantı. 2016-cı ildən Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Patoloji prosseslərin modelləşdirilməsi şöbəsində “İnterstisyal sistitin modelləşdirilməsi, onun etiopatogenezində multifaktorial amillərin araşdırılması və diaqnostik biomarkerlərin rolunun oyrənilməsi” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi məsləhətçilər:
1. Əməkdar elm xadimi, Professor Q.Ş.Qarayev.
2. Professor G.Nəsirullayeva.
       Hesabat ilində 10 baş dovşanda interstisyal sistit modeli yaradılmış və onu müxtəlif preparatlarla müalicə etmişdir. Təcrübələrin sonunda onlardan götürülən qanda biomarkerlər və immun sistem göstəricilərinin təyini üçün Neftçilər xəstəxanasına aparılmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    2.        Abdinov E.Ə. –II cərrahi xəstəlikləri kafedrasının assistenti. 2016-cı ildən Eksperimental cərrahiyyə şöbəsində “Bariatik əməliyyatdan sonrakı dövrdə qaraciyər və mədəaltı vəzin morfofunksional vəziyyəti”mövzusunda tədqiqat işi aparır. Elmi məsləhətçilər:
1. Professor S.İ.Hadiyev.
2. Əməkdar elm xadimi, professor Q.Ş.Qarayev.
Hesabat ilində 10 baş dovşan üzərində mədənin boruvari şəkilə salınması əməliyyatını aparmışdır. Hər birində 5 baş olmaqla cərrahi əməliyyatdan 4,5 ay sonra onlar cansızlaşdırılmış, qaraciyər və mədəaltı vəzidən götürülən nümunələrdən mikropreparatlar hazırlamaq üçün morfologiya şöbəsinə verilmişdir. Bundan əlavə həmin təcrübə heyvanlarından götürülən qanda biokimya şöbəsində AST, ALT, qələvi fosfatazanın, γ-qlütamin fosfatazanın, amilazanın qatılığı, ümumi bilirubinin miqdarı təyin edilmişdir.
3. Şadlinski R.V. – Müalicə-profilaktika, tibbi profilaktika fakültələri üçün stomatologiya kafedrasının assistenti. 2017-ci ildən Elektron mikroskopiyası şöbəsində “b-talassemiya zamanı diş ətində baş verən dəyişikliklərin işıq və elektron mikroskopik tədqiqi” mövzusunda tədqiqat işi aparır. Hesabat dövründə təqdim olunan nümunələrdən 6 blok hazırlanmış, elektron mikroskopda yarımnazik kəsiklərdən 46 ədəd, ultranazik kəsiklərdən isə 450 şəkil çəkilmişdir.
Tədqiqat işi davam edir.
4. Xəlilov V.H. – ETM-in morfologiya şöbəsinin müdiri. 2017-ci ildən Patoloji prossesin modelləşdirilməsi, Toksikologiya və Morfologiya şöbələrində “Ağır metallar və mikroelementlərin təsirindən endokrin sistemində yaranan dəyişikliklərin patoloji prosseslərin inkişafında rolu” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi məsləhətçi: Əməkdar elm xadimi, prof.Q.Ş.Qarayevdir.
Hesabat ilində 100 baş ağ siçovul üzərində təcrübə aparılmışdır. Onlardan 10 başı intakt vəziyyətində, qalanları isə CdCl2 duzlu məhlulu ilə yükləndirilmiş və təcrübədən 1,2 və 3 həftə sonra cansızlaşdırılmışdır. Cansızlaşdırılmış təcrübə heyvanlarının daxili orqanları qaraciyər, böyrək, hipoviz, qalxanabənzər vəzi, böyrəküstü vəz götürülmüş və onlardan hazırlanmış tikələrdən işıq və elektron mikroskopunda baxmaq üçün 260 ədəd blok hazırlanmışdır.
Qandan götürülən nümunələr isə Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və epidemiologiya mərkəzi nəznində olan Toksikoloji laboratoriyaya verilmişdir. Bu laboratoriyada qanda ağır metalların miqdarı təyini üzrə 235 müayinə aparılmışdır. Biokimya şöbəsində qanda T3, T4, TSH, Kortizol, AKTH, dofaminin təyini üzrə 240 müayinə aparılmıdır.
5. İbrahimov R.İ. – Elmi tədqiqat Mərkəzinin Farmakologiya şöbəsinin böyük elmi işçisi. 2018-ci ildən Toksikologiya, biokimya, patoloji proseslərin modellədirilməsi və eksperimental terapiya şöbələrində “Ateroskleroz zamanı ağır metalların toksiki effektləri və onların korreksiyası” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat ilində patoloji prosesin modelləşdirilməsi şöbəsində 50 baş ağ siçovullar üzərində ateroskleroz modeli yaradılmıdır. Biokimya şöbəsində isə qanda ümumi lipidlərin, ümumi xolesterinin, triqliseridlərin, yüksək sıxlıqlı lipidlərin, aşağı sıxlıqlı lipidlərin, çox aşağı sıxlıqlı lipidlərin qatılığının təyini üzrə cəmisi 180 müayinə aparılmıdır.
6. Şadlinskaya S.V.– İnsan anatomiyası və tibbi terminalogiya kafedrasının baş müəllimi. 2018-ci ildən tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Morfologiya və elektron mikroskopiyası şöbəsində “Макромикроскопическая анатомия, закономерности морфогенеза малых желез и лимфоидных оброзований преддверия влагалища в постнатальном онтогенеза человека и в эксперименте” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat dövründə morfologiya şöbəsində 10 baş dovşan üzərində təcrübə qoymuş üzvlərdən götürdüyü nümunələrdən 60 ədəd parafin blok hazırlanmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
7. Məmmədova M.M. – Farmakoqnoziya və botanika kafedrasının dosenti. 2018-ci ildən Elektron-mikroskopiya şöbəsində Azərbaycan florasından olan “Lamiaceall L fəsiləsinin bəzi növlərinin farmakoqnostik tədqiqi və tibbdə istifadə edilmə prespektivliyinin öyrənilməsi” mövzusunda elektron mikroskopiyası şöbəsində tədqiqat işi planladırılmışdır. Hesabat ilində kafedrada hazırlanmış bitki nümunəsindən 8 ədəd blok hazırlanmışdır. Yarımnazik kəsikdən 52 ədəd şəkil çəkilmişdir.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
8. Hümbətov A.F. – I cərrahi xəstəliklər kafedrasının baş laborantı. 2018-ci ildən Farmakologiya, Eksperimental endokrinologiya, Eksperimental cərrahiyyə şöbələrində tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Endemik düyünlü urun diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları” mövzusunda dissertasiya işi üzrə tədqiqat işi aparır.
Tədqiqat işi davam edir.
II. Fəlsəfə doktorluğu üzrə aparılan  elmi-tədqiqat işləri 
    1.   Mehtiyev S.B. – Urologiya kafedrasının dissertantı. 2016-cı ildən eksperimental cərrahiyyə, elektron mikroskopiya və morfologiya şöbələrində “Nefron qoruyucu əməliyyatlar zamanı antiişemik tədbirlərin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda tədqiqat işləri aparır.
Elmi rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü S.B.İmamverdiyevdir.
Hesabat dövründə morfologiya şöbəsində 24 baş dovşandan götürülmüş nümunədən 48 blok və 180 ədəd preparat hazırlayıb hemotoksilin-eozin boyağı ilə boyadılmışdır.
Elektron mikroskopiyası şöbəsində isə böyrəkdən götürülən nümunələrdən 4 ədəd blok hazırlanmışdır. Onlardan yarımnazik kəsiklər və ultranazik kəsiklər aparılmışdır. Yarımnazik kəsiklərdən 8 ədəd, ultranazik kəsiklərdən isə 52 ədəd elektron mikroskopik şəkil çəkilmişdir.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    2.   Məmmədov C.C. – Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının assistenti. 2014-cü ildən Patoloji prosesin modelləşdirilməsi, Morfologiya şöbələrində tədqiqat işi aparır.
Hesabat ilində 15 baş dovşan üzərində çənə sümüyü sınıqları modeli yaradılmışdır. Reperativ ostiogenez prosesini izləmək məqsədilə işıq mikroskopiyasında baxılmaq üçün götürülmüş hissələrdən 30 blok və ondan 150 preparat hazırlayaraq Van-Ginzon üsulu ilə boyadılmışdır.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    3.    Azayeva N.R. – C.Abdullayev adına Kardiologiya İnstitutunun doktorantı. 2017-ci ildən Patoloji prosesin modelləşdirilməsi, Biokimya və Morfologiya şöbələrində “Rezistent hipertoniyası olan xəstələrdə üçlük kombinasiya olunmuş preparatların klinik effektivliyinin müqayisəli öyrənilməsi” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi rəhbər: Professor A.B.Baxşəliyevdir.
Hesabat ilində Patoloji prosesin modelləşdirilməsi şöbəsində 40 baş dovşan üzərində böyrək mənşəli hipertoniya modeli yaratmışdır. Onlardan götürülmüş qanda LDH, KFK fermentlərinin qatılığı, kreatinin, qalıq azofun və sidk covhərinin təyini üzrə 228 müayinə aparılmışdrı. Morfologiya şöbəsində isə 5 baş dovşandan götürülmüş böyrək və ürəkdən  10 parafin blok hazırlanmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    4.        Əliyeva N.X. – AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Hüceyrənin membran sistemi laboratoriyasının doktorantı. 2018-ci ildən Elektron Mikroskopiyası şöbəsindtə “NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlı təsirinə məruz qalmış qarğıdalı bitkisində fotosintetik aparatlarda baş verən struktur-funksional dəyişikliklərin tədqiqi“ mövzusunda tədqiqat aparır.
Hesabat dövründə təqdim olunan nümunədən 8 ədəd blok hazırlanmışdır. Yarımnazik kəsiklərdən 28 ədəd, ultranazik kəsiklərdən isə 148 elektron mikroskopik şəkil çəkilmişdir.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    5.        Həsənova İ.R. – Bakı Dövlət Universitetinin Nanoaraşdırmalar Mərkəzinin kiçik elmi işçisi. 2018-ci ildən Elektron Mikroskopiyası şöbəsində “CaOH və CaCO3 birləşmələrindən nanoboruların alınması və onların ultrastruktur tədqiqi” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat dövründə təqdim olunmuş nümunədən 620 ədəd elektron mikroskopik şəkil çəkilmişdir.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    6.        Hacıyeva S.F. - Bakı Dövlət Universitetinin Nanoaraşdırmalar Mərkəzinin baş laborantı. 2018-ci ildən Elektron Mikroskopiyası şöbəsində “Müxtəlif nanohissəciklərin üzvü maddələrlə supermolekulyar komplekslərinin alınması və onların bioloji obyektlərə təsirinin TEM vasitəsilə öyrənilməsi” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat ilində təqdim olunmuş nümunələrdən 14 ədəd blok hazırlanmışdır. Yarımnazik kəsiklərdən isə 26, ultranazik kəsiklərdən isə 285 ədəd elektron mikroskopik şəkil çəkilmişdir.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    7.        Sultanlı M.E. – A.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun doktorantı. 2018-ci ildən Elektron Mikroskopiyası şöbəsində “Zülal aclığı şəraitində siçovulların beyninin orbital qabığının morfokimyəvi xüsusiyyətləri” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat dövründə təqdim olunmuş nümunələrdən 18 ədəd blok hazırlanmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    8.        Ağayeva K. – ATU-nun II mamalıq-ginekologiya kafedrasının doktorantı. 2018-ci ildən Biokimya şöbəsində “Preeklamsiyanın proqnozlaşdırılma-sına müasir yanaşma” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi rəhbər: Prof.H.F.Bağırovadır.
Hesabat dövründə 15 nəfər hamilədən götürülmüş qanda sitokininlərdən İLS, İL 10, TNF-α üzrə 120 müayinə aparılmışdır. 
Tədqiqat işi davam edir.
    9.        Heybətova Milana Faik qızı – ATU-nun farmakologiya kafedrasının baş laborantı. 2018-ci ildən Patoloji prosesin modelləşdirilməsi, Biokimya və Morfolologiya şöbələrində “Tsiklofosfamid və doksorubisin preparatlarının hamiləlik zamanı dölün prenatal inkişafına təsirini və qanda baş verən biokimyəvi dəyişikliklərin müqayisəli farmakoloji tədqiqininin öyrənilməsi” üzrə tədqiqat işi aparılır.
Elmi rəhbər: Professor M.Qəniyevdir.
Hesabat ilində patoloji prosesin modelləşdirilməsi şöbəsində 200 baş ağ siçovul üzərində təcrübə aparmışdır. Biokimya şöbəsində qanda LH, FSH, prolaktin, proqesteron, XG təyini üzrə 200 müayinə aparılmışdır. Morfologiya şöbəsində götürülmüş nümunələrdən  40 blok hazırlanmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    10.    Bədəlova K. – ATU-nun kimya kafedrasının dissertantı. 2018-ci ildə ETM-in Morfologiya şöbəsində “Ağ siçovullara ağır metallar (Cu və Mn) yüklədikdən sonra daxili orqanlarda baş verən patomorfoloji dəyişikliklər” mövzusunda tədqiqat işi aparmışdır.
Hesabat ilində 60 baş ağ siçovulda təcrübə aparılmış, onları Cu və Mn duzu ilə yüklədikdən sonra daxili üzvlərindən nümunələr götürülərək müvafiq işlənilmədən sonra 240 ədəd blok hazırlanmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    11.    Tağıyeva Fəxriyyə  – ATU-nun II mamalıq və ginekologiya kafedrasının assistenti. 2018-ci ildən ETM-in Biokimya şöbəsində “Piylənməsi olan hamilə qadınlarda hestasion və perinatal ağırlaşmaların xüsusiyyətləri, müalicəsi və profilaktikası” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat ilində qanda albuminin, ALT və AST-nın, qələvi fosfatazanın, ümumi xolesterinin, ASL, YSL, triqliseridlər, qlükoza, QQT, sidik çövhəri, kreatinin, estriol, İL6, TNF-α təyini üzrə 425 müayinə aparılmışdır.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    12.    Abdullayeva Püsənbər – ATU-nun ortopedik stomatologiya kafedrasının doktorantı. 2018-ci ildə Biokimya kafedrasında “Vinirlərin istifadəsi zamanı diş və ətraf toxumalarda yarana biləcək fəsadların profilaktikası” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi rəhbər: Professor N.Pənahovdur.
Hesabat dövründə ağız suyunda Ph-1, özlülüyün, albumi.nin qatılığının, kalsium ionlarının, fosfatların, amilaza və qələvi fosfatazanın qatılığı üzrə 326 müayinə aparılmışdır.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    13.    Məmmədov Ş.F. – Yoluxucu xəstəlikləri kafedrasının dissertantı. 2018-ci ildən “Helmintozların probiotiklərlə profilaktikası zamanı immun göstəricilərdə baş vermiş dəyişikliklər” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat ilində hüceyrə və humoral immunitetin T-limfosit, T-xelper, T-supressor, B-limfosit təyini üzrə 56 müayinə aparılmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    14.    Əhmədova S. – Pedaqoji universitetin dissertantı. 2017-ci ildən Patoloji prosesin modelləşdirilməsi şöbəsində ”Postnatal ontoqenezde ağ siçovullarda qida depressiyasının və bərpası fonunda tireoid hormonlarının səviyyəsinin müəyyən edilməsi” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi rəhbər: Prof. Ə.Əliyev.
Hesabat ilində 50 baş ağ siçovulda aclıq yaradılmış və onlarda tireoid hormonlarının təyini üçün qan götürülmüş və iddiaçının çalışdığı xəstəxanaya aparılmışdır.
Tədqiqat işi başa çatmışdır.
    15.    Məmmədov T. – ATU-nun Ümumi cərrahi xəstəliklər kafedrasının doktorantı. 2017-ci ildən ETM-in Eksperimental cərrahiyyə və morfologiya şöbələrində “Laparoskopik və açıq bağırsaq rezeksiyalarından sonrakı anastomoz buraxmasının profilaktikasında plasentar hidrolizatın rolu” mövzusunda tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair tədqiqat aparır.
Elmi rəhbər: Professor E.K.Ağayevdir.
Hesabat ilində 50 baş Şinşilla cinsinə mənsub olan dovşan üzərində əvvəlcə bağırsaq keçməməzliyi modeli yaratmışdır. Sonra laporatomiya apararaq nazik bağırsağı müxtəlif biçimdə kəsərək anastamoz qoymuş və əməliyyatdan 1,2,3.4,7 və 10 gün sonra anastomoz nahiyyəsindən götürülmüş nümunə  morfologiya şöbəsində müvafiq işlənilmədən sonra parafin blok (100 ədəd) şəklinə salınmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    16.    Quluyeva K.M. – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı. 2017-ci ildən ETM-nin Patoloji proseslərin modelləşdirilməsi və eksperimental terapiyası, Biokimya və Morfologiya şöbələrində ”Postnatal ontogenezde qida deprevasiyasının qanın leykoformulunun bəzi göstəricilərinə təsiri” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Hesabat ilində periferik qanın leykoformulunu aşkar etmək üçün 355 əşya şüşəsində qan yaxması hazırlanmış, qarın boşluğunda olan limfoid orqanlardan götürülmüş nümunə əsasında 120 ədəd parafin blok hazırlanmışdır.
Tədqiqat işi davam edir.
    17.    Şahməmmədova S. – Elmi Tədqiqat Mərkəzinin baş laborantı. 2017-ci ildən Eksperimental cərrahiyyə, biokimya və morfologiya şöbələrində “Qaraciyərin reperfuzion zədələnməsi zamanı limfosit, neytrofil və trombositlərdə baş vermiş dəyişikliklər” mövzusunda tədqiqat işi aparır.
Elmi rəhbər: Ə.e.x. prof. Q.Ş.Qarayev.
Hesabat dövründə 45 baş ağ siçovul üzərində təcrübə aparmışdır. Siçovullarda müxtəlif müddətli işemiya yaratmış və həmin işemiyanın müddətində asılı olaraq reperfuziyadan sonra qanın formalı elementlərində baş vermiş dəyişikliklər öyrənilmişdir.
Tədqiqat işi davam edir.
III. Elmi Tədqiqat Mərkəzində planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işləri 
Hesabat ilində ETM-də 2 mövzu üzrə planlaşdırılmış tədqiqat işləri aparılmışdır.
1-ci mövzu: “Ağır metal və mikroelementlərin hormonal sistem ilə qarşılıqlı əlaqəsi və onların patoloji prosesinin inkişafına təsiri”.
Tədqiqatın elmi rəhbəri: Əməkdar elm xadimi, prof.Q.Ş.Qarayev.
Hesabat ilində təcrübələr 136 baş ağ siçovul üzərində aparılmışdır. Onlar 3 qrupa bölünmüşdür.
1-ci qrupa daxil olan 60 baş ağ siçovula 2-4 həftə ərzində Cd duzu, 2-ci qrupa daxil olan bir o qədər ağ siçovula isə Pb duzu yeridilmişdir. 3-cü qrupa daxil olan 18 baş ağ siçovul isə intakt vəziyyətində saxlanılmışdır.
Bioetika komissiyasının qərarına uyğun olaraq hər 3 qrupa daxil olan təcrübə heyvanlaarı dekaputasiya edilərək onlardan götürülən qan nümunələrində toksikologiya şöbəsində paramesiya üsulu ilə qanın toksikliyi, biokimya şöbəsində hormonların o cümlədən proqesteronun, prolaktinin, estriolun, estradiolun lüteyinləşdirici hormonun, testesteronun qatılığı təyin edilmişdir. İmmunologiya şöbəsində T, B limfositləri, helperləri, supressorlar, G,A,M immunoqlobulinlər, lizosim fəallığı, komplement və dövr edən immun kompleks təyin edilmişdir. Morfologiya şöbəsində isə daxili orqanlardan o cümlədən, böyrək, böyrəküstü vəzi, hipofiz, qalxanabənzər vəz, yumurtalıqdan götürülmüş nümunələrdən 580 ədəd blok hazırlanmışdır.
2-ci mərhələ üzrə 60 baş ağ siçovulda təcrübə aparılmış və onlar 2 qrupa bölünmüşlər. 1-ci qrupa daxil olan 30 baş təcrübə heyvanlarında hipoterioz, 2-ci qrupa daxil olan təcrübə heyvanlarında isə hipsterioz modeli yaradıldıqdan sonra hər iki qrup heyvanların əzələsi daxilinə 2 həftə müddətində Pb duzu yeridilmidir. Heyvanlar yuxarıdakı qaydada dekaputasiya edilərək onlardan götürülmüş qan və daxili üzvlərdə 1-3-cü qruplarda aparılan müayinələr təkrar edilmişdir.
Alınmış kəmiyyət göstəriciləri statistik təhlil edilmidir.
Tədqiqat işi davam edir.
2-ci mövzu: Azərbaycan florasına məxsus olan bəzi dərman bitkilərindən alınmış bioloji fəal maddələrin farmakotoksikoloji cəhətdən tədqiqi. Farmakoloji preparatların ozonlaşdırılmasının səmərəliliyinin öyrənilməsi.
Tədqiqatın elmi rəhbəri: Professor R.A.Axundovdur.
Hesabat ilində təcrübələr 310 baş (200 ağ siçan və 110 baş ağ siçovul) heyvan üzərində aparılmışdır. Bundan əlavə ədəbiyyat və xalq təbabəti məlumatlarına əsaslanaraq Azərbaycan florasına məxsus fitokompleks yaradılmışdır. Onun tərkibinə gülümbahar, boymadərən, çobanyastığı, pitraqotu, zirinc, dazıotu, acı yovşan, qırxbuğum, qarğıdalı saçağı, alaqanqal, solmazçiçəyi və kərəviz daxil edilmişdir. Fitokompleksin toksiko-farmakoloji tədqiqi aparılmış və toksikliyinin (LD50) çox zəif olması müəyyən edilmişdir.
Aparılan hesablamaların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, fitokompleks 500 mq/kq dozada zəif toksikliyə malikdir. Onu əsas tutaraq hesab edirik ki, təklif etdiyimiz fitokompleks toksiki xüsusiyyətə malik deyildir.
Fitokompleksin hepatitlərdə təsirini öyrənmək məqsədilə 50 baş ağ siçovul üzərində hepatit üçün adekvat model yaradılmışdır. Bu məqsədlə tetraxlor metandan istifadə edilmişdir. Patoloji prosesin inkişafını təsdiqləmək məqsədilə bioloji kimya şöbəsində qanda ALT, AST və qələvi fosfatazanın qatılığı təyin edilmişdir. Morfologiya şöbəsində isə hepositlərdə gedən dəyişikliklər öyrənilmişdir.
Tədqiqat işi davam edir.
IV. Elmi Tədqiqat Mərkəzində Qrant layihələri üzrə aparılan
elmi tədqiqat işləri 
2018-ci ildə Toksikologiya şöbəsinin müdiri, Biologiya elmləri doktoru R.Ə.Cəfərova, prof.Q.Ş.Qarayev və dosent T.Ə.Eyvazov tərəfindən Elm Təhsil İnteqrasiyası “Fundamental və tətbiqi xarakterli layihələr” müsabiqəsi EİF/MQM/ Elm-təhsil 1-2016-1 (26) müsabiqəsinə “Texnoqen amillərin canlı orqanizmə texniki təsirinin azaldılması məqsədilə Azərbaycan florası əsasında hazırlanmış “Şit” fitokompleksinin adaptiv və qeyri spesifik immunitetə təsirinin tədqiqi” mövzusunda təqdim edilmiş layihə AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya institutu tərəfindən oxşar layihə ilə inteqrasiya etməklə müsabiqənin qalibi olmuşdur.
V. Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Əməkdaşlarının rəhbərliyi altında yerinə yetirilən dissertasiya işləri 
    1.        Mirzəyev M.İ. – Patoloji anatomiya kafedrasının assistenti.
Mövzunun adı: “Reperfuzion sindromla bağlı qaraciyərdə gedən morfoloji və biokimyavi dəyişikliklər, onların patogenezində antioksidant müdafiə sisteminin rolu”. Dissertasiya işi 2011-ci ildə 1-ci Müalicə-profilaktika fakültəsinin elmi şurasında təsdiq edilmişdir.
Elmi rəhbərlər: 1. Əməkdar elm xadimi, tibb ü.e.d., professor Q.Ş.Qarayev.
2. Tibb ü.e.d., professor Ə.B.Həsənov.
Hesabat ilində dissertasiya mövzusu üzrə 2 elmi məqalə və 2 elmi tezis çapdan çıxmışdır. 2 tezis və 1 məqalə çapa təqdim olunmuşdur.
Dissertasiya işi tamamlanmışdır. İlkin müzakirəyə hazırlanır
    2.        Əsgərova A.A. – Akademik C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutunun dissertantı.
Mövzunun adı: “Böyrək mənşəli hipertoniyalarda tac damarların funksional vəziyyətinin pozulmasının patogenezində kreatinin rolu”. Dissertasiya mövzusu 2010-cu ildə C.Abdullayev adına Kardiologiya İnstitutunun elmi şurasında təsdiq edilmişdir.
Elmi rəhbərlər: 1. Əməkdar elm xadimi, tibb ü.e.d., professor Q.Ş.Qarayev.
       2. Tibb ü.e.d., professor A.B.Baxşəliyev
Hesabat ilində dissertasiya materialları əsasında 3 məqalə, o cümlədən, 1 xarici nəşrdə çap olunmuşdur. 2 məqalə isə çapa təqdim olunmuşdur (o cümlədən, biri xarici jurnala). Dissertasiya işi tamamlanmış son variantı yazılmışdır. 2019-cu ildə ilkin müzakirəyə təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur.
    3.        Fərəcov V.F. – III cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti.
 Mövzunun adı: “Hepatobilyar sistemdə aparılan cərrahi əməliyyatdan sonra mədəaltı vəzin funksiyasında baş vermiş dəyişikliklər və onların tənzimlənmə yolları”. Dissertasiya mövzusu 2011-ci ildə 1-ci Müalicə Profilaktika fakültəsinin elmi şurasında təsdiq edilmişdir.
Elmi rəhbərlər: 1. Əməkdar elm xadimi, tibb ü.e.d., professor Q.Ş.Qarayev.
                          2. Tibb ü.e.d., profssor Ə.Məmmədovdur.
Hesabat ilində dissertasiya materialları əsasında 2 məqalə, o çümlədən biri infakt faktoru yüksək olan jurnalda çap olunmuşdur. 1 jurnal məqaləsi çapa təqdim olunmuşdur. Dissertasiya işi başa çatmışdır. İlkin müzakirəyə təqdim olunmuşdur.
    4.        Qasımova S.V. – Ailə Təbabəti kafedrasının assistenti.
Mövzunun adı: “Dərman hepatitlərinin müalicə və profilaktikasında fitopreparatlaın rolu”. Dissertasiya mövzusu 2007-ci ildə I Müalicə Profilaktika fakültəsinin iclasında təsdiq olmuşdur.
Elmi rəhbər: Biologiya elmləri doktoru, dosent R.Cəfərova.
Hesabat dövründə təcrübələrin metodikası mənimsənilmiş, dərman mənşəli hepatit modeli yaradılmışdır. Alınmış kəmiyyət göstəriciləri statistik işlənilmişdir. 2 tezis nəşr olunmuşdur. Hazırda dissertasiya işi yazılmaq üzrədir.
5. Hüseynova M.M. – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin qiyabı doktorantı “Azərbaycan florası əsasında hazırlanmış antidiabet” fitokompleksinin zülal mübadiləsinə təsiri” mövzusunda dissertasiya işi üzrə tədqiqat aparır (Aqrar universitetdə).
Elmi rəhbər: Biologiya elmləri doktoru, dosent R.Ə.Cəfərovadır.
Hesabat dövründə təcrübələr davam etdirilmiş alınmış nəticələr statistik işlənilmişdir. 2 jurnal məqaləsi çapa təqdim edilmişdir.
6. Zülfüqarova M.B. – AMEA-nın Botanika institunun dissertantı. “Gəndəlaş Sambukus L. Cinsi növlərinin bioloji fitokimyavi” mövzusunda dissertasiya işi üzrə tədqiqat aparır.
Elmi rəhbər: Biologiya elmləri doktoru, dosent R.Ə.Cəfərovadır.
Hesabat ilində dissertasiya yazılmış, şöbənin müzakirəsinə təqdim edilmişdir.
7. Əliyev S.Y. – Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının baş müəllimi. “İdmançılarda psixo-fizioloji adaptasiyanın fərdi və tipoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya üzrə tədqiqat aparır. (AD Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında).
Elmi məsləhətçi: Biologiya elmləri namizədi, dosent Y.B.İsmayılovdur.
VI. Beynəlxalq əlaqələr, müqavilələrə əsasən görülən işlər 
    Elektron mikroskopiya laboratoriyasında Gürcüstanın İlia Dövlət Universitetinin sifarişi əsasında təqdim edilmiş 10 ədəd blokdan (siçovul beyni) 525 ədəd elektron mikroskopik şəkil çəkilib təqdim olunmuşdur (Georgi Lobshanidze, Institute of Chemical Biology IIia State University, 3|5 K/ Cholokashvili Avenue, 1062 Tbilisi, Georgia). Çəkilmiş şəkillərin keyfiyyətindən razı qalan Eksperimental Biotibb Mərkəzinin rəhbərliyi birgə əməkdaşlıq üçün Elektron Mikroskopiya şöbəsi ilə elmi əməkdaşlıq müqaviləsi hazırlayır.
    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvü Kimya İnstitutu ilə elmi əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır.
VII. Yeni metodikaların işlənilməsi və mənimsənilməsi 
    Analitik kimyəvi üsulla toxumalarda ağır metalların təyini.
    Dərman maddələrinin ozonlaşdırılmasının optimal üsulu.
VIII. Əməkdaşların müxtəlif sərgi və festivallarda iştirakı 
    1.   Dosent Əzizova Ə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Sabahın alimləri” müsabiqəsində. Onun hazırladığı Bakı şəhər 177 saylı tam orta məktəbin IX sinif şagirdləri. Nurullayeva Selcan və Hüseynova Aydan bu müsabiqənin “Tibb və Sağlamlıq” nominasiyası üzrə III yerə layiq görülmüş və bürünc medalla təltif olunmuşdur.
    2.   Axundov R.A. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Sabahın alimləri” müsabiqəsində onun hazırladığı Bakı şəhər “Gənc istedadlar” litseyinin IX sinif şagirdləri bu müsabiqənin “Tibb və Sağlamlıq” nominasiyası üzrə II yerə çıxaraq gümüş medalla təltif olunmuşlar.
IX. Elmi konfranslarda iştirakı 
    1.   Professor İbrahimli F.İ. – ÜST 2018-ci il 10-11 oktyabr tarixində Alma-Atada keçirilən “Mikrobəleyhinə dərmanlara qarşı rezistentlik ilə mübarizədə milli planların tətbiqi” təşkilatı konfransında.
Alma-Atada 30 oktyabr – 1 noyabr 2018-ci il tarixində keçirilən “Səhiyyənin birinci tibbi yardım səviyyəsində mikrobəleyhinə dərmanlara rezistentliyin azaldılması” təşkilatı konfransında.
    2.   Dosent Quluyeva S.V. – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Davamlı Tibbi Təhsil üzrə elm və tədris tədbirlərinin akkreditasiya qaydaları” əsasında Davamlı Tibbi Təhsil üzrə akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2018” mövzusunda elmi-praktik konfransda iştirakına görə 5 kredit qazanmışdır.
    3.   Dosent Xəlilov V.H. – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Davamlı Tibbi Təhsil üzrə elm və tədris tədbirlərinin akkreditasiya qaydaları” əsasında Davamlı Tibbi Təhsil üzrə akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2018” mövzusunda elmi-praktik konfransda iştirakına görə 5 kredit qazanmışdır. Bakı 27 Aprel 2018-ci il.
    4.   Professor Axundov R.A. – 5-ci Interational Medical Congress – Bakı 1-2 noyabr.
    5.   Professor Qarayev Q.Ş. – 5-ci Interational Medical Congress.
    6.   Dosent İsmayılov Y.B.
1)  ATU-da keçirilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” 2018-ci il elmi-praktik konfransında çlxlş edib.
2)  Azərbaycan Fizioloqlarının A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50 illiyinə həsr edilimiş qurultayda çıxış edib.
X. Ekspertiza işi 
    1.   Əməkdar elm xadimi, professor Q.Ş.Qarayev.
1)  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tibb və əczaçılıq elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü.
2)  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurasının üzvü.
3)  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin yanında Farmakoloji Şuranın üzvü.
4)  İçtimai Sağlamlıq fakültəsinin elmi şurasının üzvü.
5)  Böyük elmi şuranın üzvü.
    2.   Biologiya elmləri doktoru, professor Axundov R.A.
1)  Patoloji fiziologiya, biokimya, insan anatomiyası və farmakologiya ixtisasları üzrə dissertasiya müdafiəsi şurasının üzvü.
2)  İçtimai Sağlamlıq fakültəsinin elmi şurasının üzvü.
    3.   Biologiya elmləri doktoru, dosent – Cəfərova R.Ə.
1)  Nəzəri elmlər üzrə problem komissiyasının üzvü.
    4.   Tibb elmləri doktoru, professor İbrahimli F.İ.
1)  Patoloji fiziologiya, biokimya, insan anatomiyası və farmakologiya ixtisasları üzrə dissertasiya müdafiəsi şurasının üzvü.
    5.   Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru – İsmayılov Y.B.
1)  Nəzəri elmlər üzrə problem komissiyasının üzvü.
2)  Səbinə Cəbrayıl qızı Məmmədovanın “Fiziki yükün prenatal hipoksiyaya məruz qalmış dovşan balalarında qanın bəzi komponentlərinə təsiri” mövzusunda 2411.01 – İnsan və heyvan fiziologiyası ixtisasından biologiya üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiya işinin rəsmi opponent olmuşdur. 
    6.   Rəcəbova F.O.-Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
1) Nəzəri elmlər üzrə problem komissiyasının üzvü.
2) Patoloji fiziologiya, biokimya, insan anatomiyası və farmakologiya ixtisasları üzrə dissertasiya şurası yanında aprobasiya şurasının üzvü.
3) Cəfərova Səbinə Əsgər qızının “Qanın və limfanın damardaxili laxtalanması və lipid mübadiləsi pozulmalarının diabetik nefropatiyanın patogenezində rolu, onların korreksiyası” mövzusunda “Patoloji fiziologiya” ixtisasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin ilkin müzakirəsində resenzent olmuşdur.
7. İsmayılova A.T.- biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
1. Patoloji fiziologiya, biokimya, insan anatomiyası və farmakologiya ixtisasları üzrə dissertasiya şurası yanında aprobasiya şurasının üzvü.
2. Tibbin nəzəri elmləri üzrə problem komissiyasının üzvü.
8. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.V.Quluyeva –hesabat ilində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ak.A.Qarayev adına Fiziologiya İnstitututnun dissertantı S.C.Məmmədovanın “Fiziki yükün prenatal hipoksiyaya məruz qalmış dovşan balalarında qanın bəzi komponentlərinə təsiri” mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiya işinin avtoreferatına rəy vermişdir.
XI. Praktik Səhiyyəyə kömək 
2018-ci ilin mart ayında Marat Ospanov adına Qərbi Qazaxıstan Dövlət Tibb Universitetinin 10 nəfər II kurs magistrantlarına ATU-da elmi işlərin qurulması, aparılması ilə əlaqədar təcrübə mübadiləsi keçirilmişdir. Onlardan 6 nəfəri:
    Сарсенова Майгуль Сагиновна
    Алиев Ондасны Минбаевич
    Жалдыбаева Динара Ерболовна
    Сисеналиев Айбек Амангельдиевич
    Гауполлина Гюльнур Гауполлаевна
    Ильясов Ерлан Нурдавленович
Elmi-Tədqiqat Mərkəzində 3 günlük seminar keçirilmişdir. Seminarda professor İbrahimli F.İ. “Моделирования патогенетических процессов и экспериментальная терапия”, Quluyeva S.V. “Современные методы биохимических исследований”, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Müseyibov F.M. “Что такое патология”, professor R.A.Axundov “Фармакоадаптогенные свойства, фитокомпозиции адаптофиторозина”, professor Q.Ş.Qarayev “Организация научных исследований в Азербайджане от проблемной до Высшей Аттестационой Комиссии (этапы, правила, типичные ощибки)”, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ə.Əzizova “Взаимосвязь между составам, строением биологической активностью координационных соединений”, biologiya elmləri doktoru R.Ə.Cəfərova “Наукометрические базы, индексация журналов и авторов, научные публикаций” mövzularında mühazirə oxunmuşdur.
XII. Çap olunan elmi işlərin siyahısı 
    1.        Гулиева С.В., Исмаилова А.Т. Роль окислительногостресса, митохондриальной дисфункции и апоптоза в остром периоде ишемического инсульта // «Вестник науки и образования», 2017, №10, (34), с.7З-76.
    2.        Ахундов Р.А., Эйвазова Т.А., Гулиева С.В., Халилов В.Г. Изучение действия фитогепатопротектора и воспроизведенный токсический гепатит / Azərbaycan Cümhüriyyətin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” elmi konfransın materialları, Bakı, 2018, s.253.
    3.        Мехдиева Д.А., Исмаилов Ю.Б., Гараева К.Г., Гараева С.Г., Гулиева С.В., Исмаилова А.Т., Гулиев Н.О. Влияние стресса на механизм нейроэндокринной системы гипоталамуса у беременных крыс и их детенышей в постнатальном периоде // «Вестник хирургии Казахстана», Алматы, 2018, №1(54), с.6-11.
    4.        Kərimova R.C., Haciyeva G.Y., Abdulova Y.B. Ekzogen, endogen intoksikasiyaların insan orqanizminə təsiri // Sağlamlıq, 2017, N5, s.198-202.
    5.        Kərimova R.C., İsmayılova A.T., Haciyeva G.Y., Bayramov A.A. Qaraciyər xəstəlikləri zamanı zülal mübadiləsində baş vermiş dəyişikliklər //  Sağlamlıq, 2018, N2, s.186-190.
    6.        Həsənov Ə.B., Mirzəyev M.İ., Qarayeva S.Q., Quliyeva S.V., Əliyeva S.İ. Qaraciyər işemiyası müddətində və hepositlərdə oksidativ stressin intensivliyindən asılı olaraq toxuma strukturunda gedən dəyişikliklər // Sağlamlıq, N5, Bakı 2017, s.152-155.
    7.        İsmayılov Y.B., İbrahimli F.İ., İsmayılova A.T., Qarayeva S.Q., Əzizova Ə.N., Vəliyeva Z.Y., Quliyev N.O. Anaları hamiləlikdə eksperimental stress reaksiyalara məruz qalmış balaların postnatal dövrdə hormonal-mediator statusun formalaşması / Azərbaycan Fizioloqlarının A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50 illiyinə həsr edilmiş V qurultayın materialları, Bakı, 2017, s.142-143.
    8.        Rzaquliyeva D.M., İsmayılov Y.B., Vəliyeva Z.Y., Haciyeva G.Y., Quliyev N.O. Yanıqlar zamanı qətransızlaşdırılmış naftalan neftinin orqanizmin immun markerlərinə təsiri / Həmin yerdə, Bakı, 2017, s.62-163.
    9.        Əliyev S.Y., İsmayılov Y.B., Məmmədov Z.H. Müxtəlif intensivli fiziki yükün voleybolçu qızlarda stressor hormonlar və monoaminlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə təsiri / Həmin yerdə, Bakı, 2017, s.240-242.
    10.    Mehtiyeva D.A., İsmayılov Y.B., Qarayeva K.Q. İsmayılova A.T., Qarayeva S.Q., Quliyev N.O. Prenatal dövrdə stresə məruz qalmış dölün postnatal inkişafında neyroendokrin sisteminin dinamikası // AMEA Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, 2017, №3, s.55-59
    11.    Рзакулиева Д.М., Гараев Г.Ш., Исмайылов Ю.Б., Велиева З.Я., Исмайылова А.Т., Джафарова Г.К., Влияние гипертиреоза на неспецифические показатели иммунитета и циркулирующие иммунные комплекси белых крыс // Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2017, №3, s.157-159.
    12.    Mehtiyeva D.A., İsmayılov Y.B., Qarayeva K.Q. Hamiləliyin inkişaf dinamikasında xronik emosional stressin hipotalamus-hipofız-cinsiyyət vəzi sisteminə təsiri // Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2017, №3, s.160-164.
    13.    İsmayılov Y.B., Əhmədova R.K., Zeynalova A.S. Döşlə əmizdirmənin təxirəsalınmaz təşkilinə müasir baxışlar // Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2017, №4, s.81-85
    14.    İsmayılov Y.B., Qarayev Q.Ş., Cəfərova Q.K., Əliyeva S.İ. Toksik stress və onun patogenezinə müasir baxışlar // Sağlamlıq, 2017, №6, s.21-26.
    15.    Гараев Г.Ш., Рзакулиева Д.М., Исмайылов Ю.Б., Велиева З.Я., Гулиев Н.О. Неспецифических факторов иммунитета и циркулирующие иммуных комплексов при гипо-и гипертиреоза в эксперименте // Биомедицина, 2018, №1, с.22-26.
    16.    Qarayev Q.Ş. İsmayılov Y.B., Cəfərova Q.K. Müxtəlif təbiətli stress və onun patogenezinin tədqiqi / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş Təbabətin aktual problemləri 2018 elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s.196.
    17.    İsmayılov Y.B., Rzaquliyeva D.M., Vəliyeva Z.Y., Ələkbərova M.Q. Qalxanabənzər vəzin müxtəlif funksional vəziyyətinin bəzi immun markerlərə təsiri / Həmin yerdə, Bakı, 2018, s.163.
    18.    Zubkov F, Muradova S., Asadov Z., Nasibova Sh, Gasimov E., Rzayev F., Nahida Asadova. Effects of head group on the properties of cationic surfactants containing hydroxyethyl- and hydroxyisopropyl fragments // Journal of Molecular Liquids, 2018.
    19.    Abasova N.M., Mustafayeva G.A., Rzayev F.H., Ahmadov B.A., Shirinova L.A., and Gubadova M.O. Biology and internal ultrastructure of oleander scale (Aspidiotus nerii Bche) at transsmission electron microscope // Journal of Entomology and Zoology Studies, 2018; 6(2): 730-734.
    20.    Seyidbeyli M.I., and Rzayev F.H. Systematical review of helminth fauna of waterfowl poultry in the territory of Babek region of Nakhchivan AR // Journal of Entomology and Zoology Studies, 2018; 6(1): 1668-1671.
    21.    Ибрагимова Н.Э., Рзаев Ф.Г. Паразитофауна каспийского лосося (Salmo trutta caspius Kessler) на рыборазводных заводах Азербайджана за период их существования // Харьковский Национальный университет 2018, №30, с. 23-25.
    22.    Babayeva N.T., İsayev C.I., Gasimov E.K., Rzayev F.H. Morphological and anatomical studies of Hedysarum formosum from the flora of Azerbaijan //Natural product chemistry and research, 2018.
    23.    Ahmadov I.S., Qasimov E.K., Sadiqova N.A., Agayeva N.J., Rzayev F.H., Manafov A.A. Transfer of nanoparticles in a simplified aquatic food chain: from water plant Elodea canadensis to molluscs Lymnaea auricularia 11 Journal of Low Dimensional Systems, 2018, v.2 (2), p.36-40.
    24.    Qasımov E.K., Bədəlova K.K., İsgəndərov Q.B., Qarayev E.A., Rzayev F.H., Əliyarbəyova A.Ə. Mis (II) sulfatin təsirindən qaraciyərin struktur elementlərində baş verən dəyişikliklərin mikroskopik və ultrastruktur xarakteristikasi. ATJ, 2018, №3, c.96-103.
    25.    Qasımov E.K., Nəsirov M.Y., Ələkbərova S.Ə., Rzayev F.H. Mexaniki sarılıq fəsadlarının aradan qaldırılmasında Megluminnin (Meglumine Sodium Succinate) tətbiqinin ultrtastruktur olaraq əsaslandırılması / “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: ATU, 2018.
    26.    Seyidbəyli M.İ., Rzayev F.H. Azərbaycanda qaz (Anser anser dom.) və ördəklərin (Anas platherhinchos dom.) helmint faunasinin öyrənilməsinə dair / Əməkdar elm xadimi, prof. R.Ə.Əşrəfovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans Materiallarının toplusu, Bakı: Təbib, 2018, s.127-128.
    27.    Qasımov E.K., Rzayev F.H. Elektron mikroskopiya laboratoriyasinin inkişaf perspektivləri /Əməkdar elm xadimi, prof. R.Ə.Əşrəfovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans Materiallarının toplusu, Bakı: Təbib, 2018, s.108-109.
    28.    Əliyarbəyova A.Ə., Qasımov E.K., İsayev O.R., Quliyev M.İ., Rzayev F.H. Onurğa beyni qanqlionu neyronlarının morfofunksional xarakteristikası (ədəbiyyat icmalı) /Əməkdar elm xadimi, prof. R.Ə.Əşrəfovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans Materiallarının toplusu, Bakı: Təbib, 2018, s.42-46.
    29.    Насиров A.M., Бунятова К.И., Ибрагимова Н.Э., Рзаев Ф.Г. Значение микроспоридии Thelohania opacita в распространении кровососущих комаров на территории Апшерона /VI Съезд Паразитологического общества: Современная паразитология – основные тренды и вызовы. Санкт-Петербург, 2018, с.168.
    30.    Qarayev Q.Ş. Cəfərova Q.K., İsmayılov Y.B. Zülallar və onların orqanizmdə rolu //Sağlamlıq, 2018, №2, s.11-16.
    31.    İsmayılov Y.B., İsmayılova A.T., Rüstəmov Q.D., Abdulova Y.B. Quliyev N.O. Hipotalamusun müxtəlif funksional vəziyyətinin somatostatinin fəallığına təsiri // AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun Azərbaycan Fizioloqlar cəmiyyətinin elmi əsərlərinin küliyyatı. Fiziologiya və biokimyanın problemləri. Bakı, 2018, cild XXXVI, s.205-211.
    32.    Рзакулиева Д.М., Велиева З.Я., Исмаилов Ю.Б., Алекперова М.Г., Салимли Т.А. Влияние кадмий хлорида на неспецифических факторов иммунитета и циркулирующих иммунных комплексов белых крыс // АМЕА Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2018, cild 16, №1, s.262-264.
    33.    Məmmədov C.C., Yusubov Y.Ə., Xəlilov V.H., Vəliyeva Z.Y. Çənə sınıqları zamanı immunokorreksiyanin reparativ osteogenezə təsiri // Azərbaycan Tibb Jurnalı 2018, № 2, c. 81-86.
    34.    Müseyibov F.M., Mustafa Gümüşok, Xəlilov V.H., İsgəndərova Z., Babayeva M., Yusibova M., Cəfərova Q. Kompyuter tomoqraflya ilə odontogenik keratokistaların dəyərləndirilməsi // Azərbaycan Metabolizm jurnalı, 2017, № 3, s.20.
    35.    Мусейибов Ф.М., Халилов В.Г., Бабаева M.X., Байрамов А.А., Джафарова Г.К., Йылдырым Б.Т. Поражения ротовой полости: ретроспективная работа // Биомедицина, 2018. №1, с.16-18.
    36.    Ələkbərova S.Ə., Nəsiriv M.Y., Qasımov Е.К., Rzayev F.H., Babayeva M.X. Eksperimental mexaniki sarılığın 7-cı və 10-cu günlərində qaraciyərdə baş verən dəyişkənliklərin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikası // Sağlamlıq, 2017, №2, s.130-137.
    37.    Qarayev Q.Ş., Xəlilov V.H., Babayeva M.X. Ağır metallasrın canlı orqanizmə təsiri // Sağlamlıq, 2017, №6, s.7-12.
    38.    Müseyibov F., Halilov V., Babayeva M., Bayramov A., Jafarova Q., Yilidirim B. Oral mucosal Lesions: a retrospektiv study // Биомедицина 2018, №1, c.16-19.
    39.    Müseyibov F.M., Benae Yıldırım, Xəlilov V., Babayeva M. Epitelial- mezenximal keçid göstəriciləribnin dəyərləndirilməsi // Sağlamlıq, 2018, №3, s.140-144.
    40.    Müseyibov F.M., Xəlilov V.H., Eyvazov T.Ə, Babayeva M.X., Okur B. Kəskin B virus hepatit mənşəli düyünlü poliartritlərin klinik xüsusiyyətləri, diaqnostika və müalicə məsələləri // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2018, №1, s.78-81.
    41.    İsmayılov Y.V., İsmayılova A.T., Cəfərova Q.K., Quliyev N.O. xronik emosional stress amilinin davranış reaksiyalarına təsiri // Elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2017, s.106-108.
    42.    Rzayev Z., Xəlilov V.H. Sinus liftinq zamanı istifadə olunan osteoplastik materialların effektivliyi // Sağlamlıq 2018 № 4, s.156
    43.    Ахундов P.A., Эйвазов T.A., Гулиева C.B., Халилов В.Г. Изучение действия фитогепатопротектора на воспроизведений токсический гепатит. // Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinion 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransın materialları, Bakı 2018, s.253.
    44.    Алиев P.A., Ахундов P.A., Халилов В.Г., Искендерова З.Ш. Изменение биопотенциальной энергии в различных органах и их значение для профилактики и лечения / Материалы V съезда фармакологов России «Нaучные основы поиска и создания новых лекарств». Москва, Ярославль 2018. c.11-12.
    45.    Rüstəmov A.A., Rəcəbova F.O. Mədə və onikibarmaq bağırsağın diskineziyaları: Ezofaqo, duodenal reflükslər. //Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Rüblük Elmi-praktik jurnal 2017, №1, s.101-103.
    46.    Rüstəmov A.A., Rəcəbova F.O., Böyrəküstü vəzilərin orqanizmin metabolik
    homeostazmı stabilləşdirmə funksiyaları // Sağlamlıq, 2018, №4.
    47.    İsmayılov Y.B., İsmayılova A.T., Hacıyeva G.Y., Səfərova Q.N. Xronik emosional stressin hıpofızar-agrenokortikal sistemə təsiri. Təbabətin aktual problemləri. Bakı-2017, elmi-praktik konfransın materialları, s.137.
    48.    Quliyev N.O., İsmayılov Y.B., İsmayılova A.T., Hacıyeva G.Y., Cəfərova Q.K. Endotoksikoz zamanı qaraciyərin fermentativ fəallığının korreksiyası. Təbabətin aktual problemləri. Bakı-2017, elmi-praktik konfransın materialları. s.143.
    49.    Гараев Г.Ш., Гулиева C.B., Гулиева H.T., Исмайылова А.Т., Эйвазов Т.А. Патобиохимческая изменения в тканях при ишемии. Санкт- Петербург 2017, с. 143.
    50.    Азизова A.H., Тагиев Д.Б., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Шестиядерные комплексы платины (II) и палладия (II) с меркамином и (3-меркаптоэтанолом. Журнал общей химии. 2018, Т.88, вып. 3, с.478-481.
    51.    Азизова А.Н., Тагиев Д.Б., Османова С.Н., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Кристаллическая и молекулярная комплекса платины (II) с р-меркаптоэтиламин гидрохлоридом. Журнал смриктурной химии. 2018, Том.59, №1, с.191-195.
    52.    Əzizova Ə.N., Acalova G.İ., Qasımov Ş.H., Həsənov X.İ. Palladiumun meksidol-tetrametiletilendiamin qarışıqliqandlı kompleksinin alınması və tədqiqi. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransın materialları. 2018 il, s.181.
    53.    Азизова А.Н., Тагиев Д.Б., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Полиядерный комплекс палладия (II) с p-меркаптоэтанолом // Журнал общей химии. 2018, Т.88, вып. 5, с.870-873.
    54.    Азизова А.Н., Тагиев Д.Б., Сулейманова Г.С., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Актуальные аспекты химической технологии биологически активных веществ // Российский химико-технологический универстет им. Д.Н. Менделеева. Сборник научных тродов, выпуск 190. 2018, с.96-98.
    55.    Azizova A.N., Tagiyev D.B., Gasanov Khl, Gasimov Sh.G. The varied coordination compounds of the anesthetic ligands with platinum (II) and palladium (II). Current chemical problems I International (XI Ukrainian) scientitic conference for students and young scientists Book of. Abstracts March-27-29, 2018. Vinnytsia, s.86.
    56.    Azizova A.N., Tagiyev D.B., Gasanov Kh.L, Gasimov Sh.G. The polynuclear complexes with simple and mixed ligands of palladium (II) with thioalcohol and thioamine // East European Science Journal Wschodnioeuropejskie Crasopismo Naukowe 7 (35) 2018, volume 1, s.63-65.
    57.    Азизова A.H., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Таиров И.А., Ганиев М.М., Асметов В.Я., Шадлински Э.А. Определение эффективной дозы биологически активной смеси, полученной из ясеня обыкновенного (FRAXİNUS EXCELSİOR), на фоне действия на количество продуктов перекисного окисления липидов. UNİVERSUM: Химия и Биология. Выпуск: 6 (48) июнь 2018, с.18-22.
    58.    Азизова А.Н., Тагиев Д.Б., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. Разнолигандные комплексы платины (II) с биологически активными серу-и азотсодержащими лигандами // Бутлеровские сообщения. №8, Том.51, 2017, с.27.
    59.    Əzizova Ə.N., Qasımov Ş.H., Həsənov X.İ. Kükürd tərkibli komplekslərin platin kompleksonatları. V.Y.Axundova adına Elmi-Tədqiqat tibbi profilaktika institutunun yaradılmasının 95 illiyinə həsr olunur. X cild. Bakı-2017, s.134.
    60.    Əzizova Ə.N., Acalova G.İ., Həsənov X.İ. Qeyri-klaster tipli üçnüvəli palladium kompleksinin sintezi və tədqiqi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Gənc Tədqiqatçı Elmi-praktik jurnal. III cild, №2, 2017, s.58-62.
    61.    Рзакулиева Д.М., Гараев Г.Ш., Велиева З.Я., Исмайлов Ю.Б., Гулиев Н.О., Гаджиев Г.Я. Динамика сдвигов неспецифических факторов иммунитета и циркулирующих иммунных комплексов при гипотиреозе в эксперименте. АМЕА-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri. Bakı 2017. Cild N15, N1, s.173-175.
    62.    Orucova A.S., Vəlıyeva Z.Y. Müxtəlif yaş qruplarına sub bakterial meninqitli uşaqlarda aparılan müalicənin qanın konplementar və faqositar göstəricilərinə təsiri. //Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı 2017, №3, s.71-74.
    63.    İsmayılov Y.B., İsmayılova A.T., Qarayeva S.Q., Quliyev N.O., Vəliyeva Z.Y., Hacıyeva G.Y., Abdulova Y.B. Hamilələrdə eksperimental xronik emosional stress reaksiyalara məruz qalmış dölün postnatal dövrdə neyroendokrin sistemin formalaşması. //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.İ.Qarayev adma Fiziologiya İnstitutunun və fızioloqlar cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyyatı Fiziologiya və biokimyanm problemləri. Bakı 2017, XXXV cild, s.90-98.
    64.    Алиева T.P., Талышинская М.Б., Абдулкеримова Ф.Д., Ахундов Р.А. Изучение иммуноглобулина E, G и интердейкина-4 в крови и лимфе при анафилактическом шоке и феномене Артюса в эксперименте. Межд. Журн. «Биомедицина», 2017, № 4 с. 29-31.
    65.    Müseyibov F.M., Xəlilov V.H., İskəndərova Z.Ş. Kompyuter tomografıya ilə odontogenik keratokistaların dəyəndirilməsi. Azərbaycan metabolizm jurnalı, 2017, №3. s.20.
    66.    Ахундов P.A., Абдулкеримова Ф.Д., Ханум Айдын гызы, Гулиева С.Т. Коррекция воспроизведенного острого гепатита оригинальным фитокомплексом, на основе флоры Азербайджана. Матер. V съезда Фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств», Москва-Ярославль, 2018, с. 19-20.
    67.    Алиев А.Н., Ахундов Р.А., Халилов В.Г., Искендерова З.Ш. Изменение биопотенциональной энергии в различных органах и их значение для профилактики и лечения. Матер. V съезда Фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств», Москва-Ярославль, 2018, с.11-12.
    68.    Алиев А.Н., Ахундов Р.А. Шадлинский Э.А. Типы и механизм аллергических реакций. Azərbaycan xalq cümhüriyyətinin 100 illik yübileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri”, 2018-ci ilin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2018, c.250.
    69.    Искендерова З.Ш., Бабаева С.М. Адекватная модель гепатита для выявления новых фитогепатопротекторов. “Təbabətin aktual problemləri”, 2018-ci ilin elmi-praktik konfransının materialları.  Bakı, 2018, c.264.
    70.    Ахундов P.A., Эйвазов T.A., Гулиева C.B., Халилов В.Г. Изучение действия фитогепатопротектора на воспроизведенный токсический гепатит. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 100 illik yübileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri”, 2018-ci ilin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2018, c.253.
    71.    Ахундов Р.А., Ханум Айдын гызы, Саилова Д.Д., Абдулкеримова Ф.Д., Гулиева С.Т. Азгепафлор – новая фитокомпозиция с гепатопротекторным эффектом / Матер. XXII Межд. научн. конф. «Здоровье нации – 21 век», Черногория, Подгорица, 2018, май, с.22-26.
    72.    Гараев Г.Ш., Джафарова Р.Э., Гафарова Ж.Р. Изменение состава белков в крови в период синдрома ишемии-реперфузии, моделированного нарушением кровотока в крови. Вестник российской военно-медицинской академии, 2018, № 2 (62), с.110-114.
    73.    Мусаева Э.М., Гусейнова Г.А., Полухова Ш.М., Гасымова С.В. Джафарова Р.Э. Возможности фармакологической коррекции патологий гепатобилиарной системы. Вестник российской военно-медицинской академии, 2018, №2 (62), с.221-225.
    74.    Cəfərova R.Ə., Qasımova S.V., Poluxova Ş.M., Abdullayeva R.M. Azərbaycan florası əsasında hepatitlərin müalicəsi üçün təklif olunan fıtokompleksin toksikliyinin təyini. Azərbaycan xalq cümhüriyyətinin 100 illik yübileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri”, 2018-ci ilin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2018, s.164.
    75.    Hüseynova G.A., Musayeva E.M., Qasımova S.V., Cəfərova R.Ə. Hepatopatiyalar zamanı farmakoloji korreksiyanın imkanı. Azərbaycan xalq cümhüriyyətinin 100 illik yübileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri”, 2018-ci ilin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2018, ş. 202.
    76.    Полухова Ш.М., Мусаева Э.М., Гусейнова Г. А., Гасымова С.В. Джафарова Р.Э. Лекарственные гепатопатии // Вестник Витебского государственного медицинского университета, 2018, том 17, №4, с.29-36
    77.     Шолан Р.Ф., Гараев Г.Ш., Насруллаева Г.М. Интерстициальной цистит: Синдром болезненного мочевого пузыря // Казанский Медицинский журнал, 2-18, № 1, с.84-91.
    78.    Гараев Г.Ш., Фараджев В.Ф., Ибрагимли Ф.И. Моделивание острого холецистита //Вестник Российской Военно-Медицинской Академии, 2017, № 4, с.101-103.
    79.    Гараев Г.Ш., Гафарова Ж.Р., Джафарова Р.Э. Изменения активность системы антиоксидантной защиты печени на фоне экспериментальной ишемии – реперфузии. В кН.:Biologiya and Medical Sciences. 2m Eoropen Conference on Vienna. Praugue December 15, 2017, p.41-47.
    80.    Qafarova J.R., Qarayev Q.Sh., Jafarova R.A. Determination of the intensity of lipid peroxidation in Liver Tissues Against the Background of Experimental Ischemia – Reperfuzion. Eupopean Science and Technology December 29th – 30th 2017, Münich, Germany p.91-96.
    81.    Гараев Г.Ш., Фараджев В.Ф., Ибрагимли Ф.И. Моделирование острого холецистита // Вестник Российской Военно-Медицинской Академии, 2017, № 4, с.101-103.
    82.    Шадлинский В.Б., Гараев Г.Ш., Хыдырова Х.Ф. К вопросу о микроциркуляторном русле печени при экзотоксикозе // Российский журнал Гастроэнтрологии, гепатологии, колопроктологии Приложение № 1. Материалы XXII ежегодного конгресса «Гепатология сегодня» 23-25 март 2018 г. Москва Россия 2018, № 2, с.41-45.
    83.    Qarayev G.Sh., Shadlinski V.B., Khidirova H.P. Dynamics of changes of inflammation Markers Depending on the Duration of Toxicoze // PANAS Preceedings of the Azerbaijan National Academy of Sciences (Biological and Medical Sciences) Special Issue, Baku 2017, v.72, № 3, p.148-151.
    84.    Qafarova J.R., Qarayev Q.Sh. Jafarova R.A. Determination of the intensity of lipid peroxidafion in liver tissues against the background of experimental ischemia-reperfuzion //European Science and technology December 29th – 30th 2017, p.91-96.
    85.    Qarayev Q.Ş., Mirzəyev M.İ. – Reperfuziyadan sonra qaraciyər toxumasında sərbəst radikallaşma prosesinin vəziyyəti və reperfuziyanın müddətindən asılı olaraq onun intensivliyinin dəyişməsi // Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, №3, s.237-241.
    86.    Qarayev Q.Ş., Şahməmmədova S.O. Neytrofil leykositlərin qaraciyərin reperfuzion zədələnmələrinin patogenezində rolu // Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, № 3, s.188-193.
XIII. Elmi Metodik Şuranın hesabatı
2018-ci ildə Elmi Metodik Şuranın 19 iclası keçirilmişdir.
Hesabat dövründə ETM-yə ezam olunmuşlar:
    AMEA-nın akademik Y.N.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutundan 8-saylı “Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi k.ü.f.d. Nəsibova Şəfiqə və elmi işçi Hüseynova Səidə həmin laboratoriyada alınmış “Səthi aktiv maddələrin mikroblara təsirinin ultrastruktur xüsusiyyətləri” nin Elektron-Mikroskopiya laboratoriyasında təd-qiq olunması üçün ezam olunmuşdur.
    Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində olan Nanoaraşdırmalar Mərkəzində alınmış nanostrukturların quruluş xüsusiyyətlərinin Elektron-Mikroskopiya laboratoriyasında tədqiq olunması üçün k.ü.f.d., prof.Həsənova Ülviyyə, baş laborant Hacıyeva Sərvinaz ezam olunmuşdur.
    ATU-nun Farmakologiya kafedrasının baş laborantı Heybətova Milana Faiq qızının “Diamidfosfat və antrasiklinlər qrupundan olan bəzi sitostatiklərin dölün prenatal inkişaf dövrünə təsirinin müqayisəli farmakoloji tədqiqi” mövzusunda “Farmakologiya və Klinik farmakologiya” ixtisası üzrə tibb ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin eksperimental hissəsi ETM-də yerinə yetirilməsi.
    İnsan anatomiyası kafedrasının baş müəllimi, tibb ü.f.d. Şadlinskaya Səbinə Vaqif qızı “Макромикроскопическая анатомия, закономерности морфогенеза малых желез и лимфоидных образований преддверия влагалица в постнатальном онтогенеза человека и в эксперименте” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün bəzi fraqmentlərinin ETM-də aparılması,
    ATU-nun Farmakoqnoziya və botanika kafedrasının dosenti N.M.Məmmədova Azərbaycan florasından olan “Lamiaceal L fəsiləsinin bəzi növlərinin farmakoqnostik tədqiqi və tibbdə istifadə edilmə perspektivliyinin öyrənilməsi” mövzusunda anatomik-morfoloji tədqiqatların Elektron-mikroskopiya şöbəsində yerinə yetirilməsi,
    ATU-nun II Mamalıq və ginekologiya kafedrasının dissertantı Ağayeva Könül Vəkil qızı “Preeklampsiyanın proqnozlaşmasına müasir yanaşma” mövzusunda “Mamalıq-ginekologiya” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair laborator müayinələrin ETM-də aparılması,
    AMEA-nın Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar institutunun hüceyrənin membran sistemləri laboratoriyasının dissertantı Əliyeva Nahidə Xanqulu qızı “NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlı təsirinə məruz qalmış qarğıdalı bitkisində fotosintetik aparatda baş verən struktur – funksional dəyişikliklərin tədqiqi” mövzusunda biol. ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair tədqiqatların Elektron-Mikroskopiya şöbəsində aparılması üçün ETM-nə ezam olunmuşlar.
    ATU-nun 165/T saylı 06.04.2018-ci il tarixli əmrinə əsasən Məhərrəmova Nigar Fəxrəddin qızı “Klinik farmakologiya” ixtisası üzrə t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün 02.04.2018-ci ildən 02.04.2002-ci il tarixə qədər (4 illik) ETM-nin dissertantı kimi təhsil üçün, (Elmi rəhdər və mövzunun təsdiqi).
ETM, Elmi Metodik Şurasında (prot. N 13; 25.06.2018-ci il). ETM-nin dissertantı N.F.Məhərrəmovanın “Palladium və Meksidolun əsasında alınan birləşmənin toksikoloji və farmakoloji tədqiqi” mövusunda “Farmakologiya və Klinik farmakologiya” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin mövzusu və tədqiqat planı müzakirə olunmuş və ATU-nun Nəzəri fənlər üzrə Problem Komissiyasında təsdiq olunmuşdur.
Elmi rəhbər: b.ü.e.d. Cəfərova R.Ə.
    ATU-nun Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının dissertantı Məmmədova Şirin Faiq qızı “Оценка иммунных показателей, цитокинового профиля при гельминтозах (аскаридоз, ентеребиоз, лямблиоз) и эффективности применения пробиотиков в комплексном лечении” “Yoluxucu xəstəliklər ixtisasında” tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair müayinələrin ETM-də aparılması,
10. Uşaq stomatologiya kafedrasının assistenti Həsənli Nigar Sübhan qızı “Çıxmayan ortodentik aparatlarla müalicə zamanı paradont xəstəliklərinin bitki tərkibli vasitələrlə profilaktikası” mövzusunda “Stomatologiya” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair tədqiqatın ETM-də aparılması,
11. ATU-nun uşaq cərrahlığı kafedrasının baş laborantı Əlibəyov Murad Akif oğlu “Uşaqlarda kriptorxizmin müalicəsinin nəticələrinin kompleks qiymətləndirilməsi” mövzusunda “Uşaq cərrahlığı” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair tədqiqatlar elektron-mikroskopiya şöbəsində aparılması,
12. ATU-nun I cərrahi xəstəliklər kafedrasının baş laborantı t.ü.f.d. Hümbətov Azər Fərahim oğlu “Endemik düyünlü urun diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin eksperimental hisəsi ETM-də aparılması,
13. AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya institutunun “Hüceyrənin morfofunksional plastikliyi” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi Sultanlı Maya Elxan qızı “Zülal aclığı şəraitində siçovulların beyninin orbital qabığının morfokimyəvi xüsusiyyətləri” mövzusunda b.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair tədqiqatlarını elektron-mikroskopiya şöbəsində, aparılması üçün ezam olunmuşlar.
2018-ci ildə tədqiqat işini  başa çatdıranlar
    ATU-nun II Mamalıq və ginekologiya kafedrasının assistenti F.Ə.Tağıyeva “Piylənməsi olan hamilə qadınlarda hestasion və perinatal ağırlaşmaların xüsusiyyətləri, müalicəsi və profilaktikası” mövzusunda dissertasiya işinə dair ETM-nin Biokimya şöbəsində aparılmış müayinələr başa çatmışdır.
    ATU-nun Ortopedik Stomatologiya kafedrasının doktorantı Abdullayeva Püsənbər Şahin qızının “Vinirlərin istifadəsi zamanı diş və ətraf toxumalarda yarana biləcək fəsadların profilaktikası” mövzusunda tibb ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinə dair biokimya şöbəsində aparılmış tədqiqatlar başa çatmışdır.
Hesabat ilində Elmi Tədqiqat Mərkəzində 172 baş dovşan, 956 baş ağ siçovul və 690 baş ağ siçan istifadə edilmişdir.