Mövzunun  adı

İcraçılar

Elmi-Tədqiqat Mərkəzi və Problem Laboratoriyalarında aparılan ETİ

Ağır metal və mikroelementlərin hormonal sistemlə qarşılıqlı əlaqəsi və onların tənzimlənməsinin patoloji prosesin inkişafına təsiri

ETM

Azərbaycan florasına məxsus olan bəzi dərman bitkilərindən alınmış bioloji fəal maddələrin farmako-toksikoloji cəhətdən tədqiqi. Farmakoloji preparatlarının ozonlaşdırılmasının səmərəliliyinin öyrənilməsi

ETM

Β-talassemiyalar, fermentopatiyalar və struktur-anomal hemoqlobinlər zamanı dəmir mübadiləsinin pozulmalarının biokimyəvi xüsusiyyətləri

Biokimya kafed-rası üzrə PETL

Emosional gərgin şəraitdə yeniyetmələrin, tələbələrin, müəllim heyətinin və ekstremal peşə sahiblərinin yaş-cins xüsusiyyətlərindən asılı olaraq EEQ-krosskorrelyasiya və EKQ-dispersiya dəyişikliklərinin qarşılıqlı əlaqələri

Normal fiziologiya kafedrası və PETL

Xarici kompleksləşdirmə əsasında ETİ 

Bədxassəli şişlər zamanı angiogenezin immunohistokimyəvi və biokimyəvi meyarlarının təyini və optimallaşdırılması

Onkologiya kafedrası

Mədə-bağırsaq şişləri zamanı angiogenezin immunohisto-kimyəvi və biokimyəvi meyarlarının təyini və optimallaşdı-rılması

Onkologiya kafed-rası, Rusiya Milli Onkologiya Mər-kəzi

Uşaqlarda kardiorevmatoloji xəstəliklərin müasir epidemioloji, patogenetik, klinik-paraklinik aspektləri, erkən diaqnostikası və müalicə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi

II uşaq xəstəlikləri kafedrası, RTEA-nın ET Pediatriya İnstitutu

İnsanlarda bir sıra vəzilərin normada və bəzi patoloji proseslərdə morfoloji səciyyələrinin, kəllənin bəzi boşluqlarının, kanal, dəlik və yarıqlarının morfometriyasının topoqrafo-anatomik xüsusiyyətlərinin, onlardan keçən sinir elementlərinin və damarların topoqrafik yerləşmə səciyyələrinin tədqiqi, səhiyyə praktikasında tətbiqi 

İnsan anat. kafed-rası, İ.M.Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyası

Neyro- və psixoaktiv fəallığa malik təbii və sintetik mənşəli dərman preparatlarının və analoji aktivliyi etimal olunan müxtəlif dərman bitkilərindən alınmış çıxarışlarının əhatəli eksperimental farmakoloji tədqiqi və neyroleptoterapiya zamanı törənən mərkəzi mənşəli pozğunluqların eksperimental terapiya metodlarının işlənib hazırlanması

Farmakologiya kafedrası, RTEA ET Farmakologiya İnstitutu

Daxili kompleksləşdirmə əsasında ETİ 

Həzm sisteminin cərrahi xəstəlikləri

I, III cərrahi xəst., ümumi cərrahlıq, uşaq cərrahlığı,

Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəbləri və onun qarşısının alınması

I, II uşaq xəstəlik-ləri,  terapevtik və pediatrik propedev-tika  

Əhalinin sağlamlığının formalaşmasının sosial, gigiyenik və ekoloji əsasları

Ümumi gigiyena və ekologiya, qid. və kom. gigiyena uşaq və yeniyetmə­lərin sağlamlığı və əmək sağlamlığı, ic­ti­mai sağ­lam­lıq və səhiy. təşkili kafed­raları

Diş xəstəlikləri – kariyes və ağırlaşmaları. Parodont xəstəlikləri

 

Ağız və üz-çənə cər­rahlığı, terapev­tik, ortopedik və uşaq stomatologiya kafedraları

Тəbii, sintetik bioloji fəal maddələr və metalkompleks birləşmələrin tədqiqi, dərmanların marketinqi, alınma və standartlaşma üsullarının təkmilləşdirilməsi.

Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya, əczaçılığın texno­lo­giyası və idarəçi­liyi, ümu­mi və tok­sikoloji kimya, bio­fi­ziki və bioüzvü kimya ka­fedraları