Professor Gülqız Hüseynova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hüseynova Gülqız Ağahəsən

2

İxtisas

Müalicə işi; İnsan anatomiyası

3

Vəzifə

Professor, t.e.d

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kaferdrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1988

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Nəsimi rayonu, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-1989

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası kafedrası

Bakı, Bakıxanov 23

2

1989-1992

aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası kafedrası

Bakı, Bakıxanov 23

3

1992-2007

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası kafedrası

Bakı, Bakıxanov 23

4

2007-2011

baş müəllim 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası kafedrası

Bakı, Bakıxanov 23

5

2011-2017

dosent 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası kafedrası

Bakı, Bakıxanov 23

6

2017-2022

professor 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

1

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Şadlinski V.B.,Hüseynova G.A. Plastik anatomiya (dərslik). Bakı: Müəllim, 2018, 316 s.

 

2

Гусейнова Г.А., Насирова З.Д. Особенности пренатальной миелинизации волокон разных периферических нервов. Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı, 2018, s.194-195

 

3

Hüseynova G.A., Şadlinskaya S.V. Anatomik terminlərin tarixi haqqında. Ə.e.x.  R.Ə.Əsgərovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi  konfrans materialları toplusu, Bakı, 2018, s.67-71

 

4

Hüseynova G.A. Postnatal ontogenezdə sidiklik vəzilərinn stroma və sıxlığının morfoloji xüsusiyyətləri. Ə.e.x. R.Ə.Əsgərovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi  konfrans materialları toplusu,Bakı, 2018, s. 72

 

5

Hüseynova G.A.Qan-damar sisteminin morfofunksional anatomiyası və inkişaf xüsusiyyətləri (metodik vəsait). Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbəəsi , 2018, 56 s.

 

6

Hüseynova G.A., Şadlinskaya S.V.,Seyidova Z.R., Babayeva R.E.Anatomik terminlər, onların tarixi əsasları və insan anatomiyası fənnində istifadəsi (dərs vəsaiti). Bakı: Müəllim, 2018, 132 s.

 

7

Шадлинский В.Б., Гусейнова Г.А. Рафик Ашрафович Аскеров (к 85-летию со дня рождения). Журнал Морфология, 2018,  Санкт Петербург: Эскулап, том 153, №2, с.90

 

8

Гусейнова Г.А..Структурные особенности периферических нервов плода. Журнал Морфология, 2018, Санкт Петербург: Эскулап, том 153, №3, с.88

 

9

Hüseynova G.A. Səthi incik sinirində mielinli liflərin formalaşma xüsusiyyətləri. Təbabətin aktual problemləri. Elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2018, s. 188

 

10

Гусейнова Г.А. Различие в процессе миелинизации анимальных и вегетативных нервов в пренатальном онтогенезе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международном участием, посвященной 90-летию кафедры анатомии ГЦОЛИФК и 85-летию со дня рождения зас.деят. науки РФ Б.А. Никитюка, Москва, 2018, с.48-49

 

11

Гусейнова Г.А. Отношение толщины миелиновой оболочки аксона к его диаметру в мышечнокожном нерве в пренатальном онтогенезе. Журнал Морфологические ведомости, 2018, том 26, №3, с. 37-40

 

12

Hüseynova G.A. Dölün diafraqma sinirinin mielinləşmə xüsusiyyətləri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2018, №4, s.66-70

 

13

Hüseynova G.A. Postnatal ontogenezdə sidiklik vəzilərinin stroma və sıxlığının morfoloji xüsusiyyətləri. JTCEM (Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı), Vol 1, Issue 3  10 April 2018

 

14

Hüseynova G.A., Şadlinskaya S.V. Anatomik terminlərin tarixi haqqında. JTCEM, Vol 1, Issue 3  10 April 2018

 

15

Шадлинский В.Б., Гусейнова Г.А. Особенности ранней миелинизации периферических нервов. Единство науки, образования  и практики медицине будущего. Сборник статей посвящается 110-летию со дня рождения академика АМН СССР, профессора Д.А. Жданова  и 260-летию Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, c. 234-236

 

16

Hüseynova G.A. Periferik sinirlər və mielinləşmə prosesi. Təbabətin aktual problemləri. Elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2019, s. 237

 

17

Hüseynova G.A. Diafraqma siniri və onun mielinləşmə xüsusiyyətləri. Akademik  D.V.Hacıyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları.Bakı, 2019, s.102

 

18

Hüseynova G.A. Təpəarası sümük və onun morfoloji xüsusiyyətləri. Tibbin görən gözü (şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları).Bakı, 2019, s.98

 

19

Hüseynova G.A. Postnatal ontogenezdə sidik kisəsi vəzi və limfoid törəmələrinin morfoloji xüsusiyyətləri haqqında. JTCEM (Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı), 2019, Vol 1, Issue 1, s . 35-40

 

20

Hüseynova G.A. Prenatal ontogenezdə səthi incik sinirinin struktur xüsusiyyətləri. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2019,  №4, s. 46-49

 

21

Гусейнова Г.А.Макромикроскопическая и микроанатомическая характеристика лимфоидных образований мочевого пузыря в разных этапах постнатального онтогенеза. JTCEM (Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı), 2019, cild I, № 3-4, s.114-121

 

22

V.B. Şadlinski, A.B. İsayev,M.Q. Allahverdiyev,E.Ə., Xıdırov, G.A. Hüseynova. İnsan anatomiyası (azərbaycan bölməsi, stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur). Bakı:  “Ülvi-həyat”nəşriyyatı, 2019, 2 cilddə - I cild, səh.243

 

23

V.B. Şadlinski, A.B. İsayev,M.Q. Allahverdiyev,E.Ə., Xıdırov, G.A. Hüseynova. İnsan anatomiyası (azərbaycan bölməsi, stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur). Bakı: “Ülvi-həyat”nəşriyyatı, 2019, 2 cilddə - II cild, səh.263

 

24

В.Б. Шадлинский, А.Б. Исаев, М.Г. Аллахвердиев,

Б.М. Гусейнов, Г.А. Гусейнова. Анатомия человека (для студентов стоматологического факультета). Баку:Муаллим, 2019, I том, 260 стр.

 

25

В.Б. Шадлинский, А.Б. Исаев, М.Г. Аллахвердиев, Б.М. Гусейнов,Г.А.Гусейнова. Анатомия человека (для студентов стоматологического факультета). Баку: Муаллим, 2019, II том, 238 стр.

 

26

V.B. Şadlinski, A.B. İsayev,M.Q. Allahverdiyev,E.Ə. Xıdırov, G.A. Hüseynova (translated by:  R.A. Gafarova,  S.A. Alieva,  K.J. Gulieva). İnsan anatomiyası (ingilis bölməsi, stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur). Bakı: Tərəqqi, 2019,  səh. 383

 

27

V.B. Şadlinski, G.A. Hüseynova. İnsan anatomiyası (əczaçılıq fakültəsi tələbələri üçün). Bakı: Müəllim, 2019, 260 səh.

 

28

Гусейнова Г.А. Макромикроскопические и микроанатомические особенности желез и лимфоидных структур сфинктерных зон мочевого пузыря человека. American Scientific Journal. 2020 (33):8-13

 

29

Huseynova G.A. About the morphological peculiarities of the glands and lymphoid structures of the urinary bladder in the postnatal ontogenesis. East European Scientific Journal.  Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 2020;1(53):41-43

 

30

Гусейнова Г.А. Морфологическая характеристика желез с s-образным изгибом общего выводного протока в стенках мочевого пузыря человека. Актуальные вопросы анатомии. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 125-летию дня рождения профессора Василия Ивановича Ошкадерова. – Витебск: ВГМУ, 2020, стр.120

 

31

Huseynova G.A. Morphologıcal changes of the lymphoıd apparatus of urınary bladder of rats after experımental ınfluence of varıous balneologıcal factors. American Scientific Journal. 2020 (38): 20-25

 

32

Huseynova G.A. The glands ducts of the human urinary bladder and their morphological peculiarities. International Journal of Recent Scientific Research, 2020, volume 11, issue 07 (B), pp. 39169-39172

http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2020.1107.5455

 

33

Huseynova G.A. Morphologıcal characterıstıcs of glands with s-shaped curvature ın general excretory duct on the walls of the human urınary bladder. International Journal of Medicine Research, 2020,volume 5, issue 3, pp. 54-58

http://www.medicinesjournal.com/download/414/5-3-18-872

 

34

Гусейнова Г.А. Особенности лимфоидных узлов сфинктеров мочевого пузыря. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2020,  № 3, s. 75-78

 

35

Hüseynova G.A. İnsanın idrar kesesinin duvarlarında genel duktusunda S - şekilli egrilik yaradan bezlerin morfolojik özellikleri. Abstract book 2nd international congres on sports, antropology, nutrition,anatomy and radiology. 20-23 july 2020, Cappadocia – Turkey, pp. 49-52

 

36

Hüseynova G.A. İnsanın idrar kesesinin duvarlarında genel duktusunda S - şekilli egrilik yaradan bezlerin morfolojik özellikleri. Proceeding book 2nd international congres on sports, antropology, nutrition,anatomy and radiology. 20-23 july 2020, Cappadocia – Turkey, pp. 27-33

 

37

Huseynova G.A. Features of Peripheral Nerves Early Myelination of a Fetus. EC Clinical and Experimental Anatomy 3.9 (2020): 23-26

 

38

Huseynova G.A. The Ratio of the Thickness of Myelin Sheath of the Axon to its Diameter in Nervous Fibers of the Musculocutaneous Nerve in the Prenatal Ontogenesis. EC Clinical and Experimental Anatomy 3.9 (2020): 27-31

 

39

Железы и лимфоидные структуры сфинктеров мочевого пузыря человека. Azərbaycan Tibb universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2020” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik kongresin materialları, 2020, s. 372-373

 

40

Гусейнова Г.А., Насирова З.Д. Железы и лимфоидные структуры мочевого пузыря человека в области сфинктеров. East European Scientific Journal.  Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 2021;4(68):67-72

 

https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.4.68.26

41

Huseynova G.A., Nasirova Z.J.  The micro-anatomical features of the lymphoid structures of the urinary bladder. Journal of Morphology and Anatomy, 5 (2021) : 125:1-4

DOI: 10.37421/2684-4265.21.s1.002

42

Гусейнова Г.А. Микроанатомическая морфология желез мочевого пузыря у крыс после воздействия сульфидных факторов. Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых»; 2021; 1(5-86):28-31

https://www.doi.org/ 10.31618/ESU.2413 - 9335.2021.1.86

 

43

Huseynova G.A., Bashirova D.B. Features of peripheral nerves early myelination of the fetus. XXV National Congress of the Bulgarian Anatomical Society with International participation (28-30 may 2021), Journal of Biomedical and Clinical Research , 2021,Vol. 14, No. 1, Suppl. 1, pp. 54-55

 

44

Гусейнова Г.А., Оджагвердизаде Э.А, Насирова З.Д. Железы мочевого пузыря человека и их макромикроскопические особенности. East European Scientific JournalWschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 2021;6 (70 ):9-15

https://www.doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.1.70.64

45

Huseynova G.A., Nasirova Z.J. The macro-microscopic peculiarities of the human urinary bladder glands. 12th. International Conference on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences, July 9-11, 2021 Paris, France, abstract book, p.28

 

46

Huseynova G.A., Nasirova Z.J. Features of the mielinization in different parts of the oculomotor nerve. TOKYO SUMMIT 4th international conference on innovative studies of contemporary sciences,  July 29-31,2021 Tokyo, Japan, p.138

 

47

Huseynova G.A., Nasirova Z.J. Myelination of superficial peroneal nerve. 4th International European Conference On Interdisciplinary Scientific Research, August 8-9, 2021/ Warsaw, Poland, p.103

 

48

Huseynova G.A., Nasirova Z.J. Myelination of the great splanchnic nerve. International Halich Congress On MultidisciplinaryScientific Research, August 15-16, 2021, Istanbul, Turkey, p. 644

 

49

Шадлинский В.Б., Гусейнова Г.А., Насирова З.Д., Сеидова З.Р. Анатомия человека (учебник для фарм. факультета). Bakı: Müəllim, 2021, 292 s.

 

50

Huseynova G.A.,Nasirova Z.J., Ojagverdizade E.A.

Difference in the process of myelination of vegetative and somatic nervous fibers. UBSDER 3rd İnternational Congresses AUGUST 21-22, 2021 Paris, France, p. 40

 

51

Huseynova G.A.,Nasirova Z.J. The urinary bladder glands in postnatal ontogenesis. 5th International NEW YORK Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practice, October 3-5, 2021, Manhattan, New York, p. 299

 

52

Huseynova G.A., Nasirova Z.J.The morphologycal peculıarıtıes of the human urınary bladder glands ın postnatal ontogenesıs. 3rd İnternatıonal Harran Health Scıences Congress, 1-3 October 2021, Harran University, Şanlıurfa, p.371

 

53

Huseynova G.A. The morphological features of the lymphoid structures of the urinary. Hoca Ahmet Yesevi 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 5-6 noyabr 2021, Naxçıvan, s.118

 

54

Huseynova G.A. The regionally features of the lymphoid structures of the urinary bladder. Karabağ 2. Uluslararasi Uygulamalı Bölmeler Kongresi "Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına", 8-10 Kasım 2021, s. 134

 

55

Huseynova G.A. The genital features of the glands of the urinary bladder walls in reproductive periods. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VIII, November 19-20, 2021/Istanbul, Turkey/Proceedings Book,  p. 134 

www.gevhernesibe.org,ISBN:978-625-7464-59-8

56

Hüseynova G.A., Nasirova Z.J.Əzələ-dəri sinirində mielinli liflərin formalaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2021,  № 3, s. 141-144

 

57

Hüseynova G.A.,Nəsirova Z.C.Sidik kisəsi divarında vəzilərin quruluş xüsusiyyətləri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2021, №4

 

58

Huseynova G.A. Peculiarities of the glands wıth divertıcula in the general excretory duct of the human urinary bladder walls. Proceedings books 5th International Conference On Innovative Studies Of Contemporary Sciences. January 14-16, 2022, Tokyo, Japan, p.58

 

59

Huseynova G.A. Morphological characteristics of the lymphoid formations of urınary bladder in different age periods. Proceedings books 6th International Conference on Covid-19 Studies, January 16-17, 2022, Manhattan, New York, p.185

 

60

Huseynova G.A. About of the human urınary bladder glands genital peculiarities. Proceedings books V-International European Conference On Inter disciplinary Scientific Research, January 28-29, 2022, Valencia, Spain, p.124

 

61

Huseynova G.A.,Ojagverdizade E.A. The macro-mıcroscopic peculiarities of the human urinary bladder glands Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых»; Серия: медицинские, биологические и химические науки, 2022, 1(94), стр. 3-7

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2022.4.94.1593

62

Huseynova G.A., Mammadova A.J. About the glands general excretory ducts of the human urinary bladder in norm. 5th International Aegean Conference on Natural & Medical Sciences, February 25-26, 2022, Turkey, Izmir, p.416

 

63

Hüseynova G.A. İnsanın sidik kisəsinin divarlarında axacağı genişliklər əmələ gətirən vəzilərin morfoloji xüsusiyyətləri. “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları, 2022, s.283

 

64

Hüseynova G.A. İnsanda sidik kisəsinin divarında yerləşən vəzilərin axacaq dəliyinin morfoloji xüsusiyyətləri. Cərrahiyyə jurnalı, 2022, № 2, s. 57

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Anatomiya, Embriologiya və Histologiya Cəmiyyəti” İctimai Birliyi

2

 

3

 

4