Dosent Şöhrət Qasımov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şöhrət İbrahim oğlu Qasımov

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

İnsan anatomiyası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

Pediatriya

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1972-1973

Baş laborant

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu,

Bakı şəh. Bakıxanov 23

2

1973-1978

Assistent

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

3

1978-1989

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

4

1989

Dosent

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Морфологические особенности сфинктерных зон внепеченочных желчевыводящих путей людей разного возраста

Аллахвердиев М.Г., Шадлинский В.Б., Гасымов Ш.И.

Научно-теоретический медицинский журнал «Морфология», С-Петербург, 2004, т. 126, 4, с. 137 (517).

2

İnsan anatomiyası. Atlas, I cilddə.

Şadlinski V.B., Qasımov Ş.İ., Mövsümov N.T.

"Müəllim" nəşriyyatı, Bakı, 2007, 524 s.

3

İnsan anatomiyası (iki cilddə)  

Şadlinski V.B., Qasımov Ş.İ., Mövsümov N.T.

"Müəllim" nəşriyyatı, Bakı, 2008, 336 s.

4

Топография блуждающих и диаф-рагмальных нервов и их взаи-моотношение с фасцифльныьи образованиями в области кория легкого

Аскеров Р.А., Гасымов Ш.И.

Ə.e.x., prof. R.Ə. Əsgərovun anadan olma-sının 75 illiyinə həsr olun-muş elmi konfransın ma-terilları, "Müəllim nəşriy-yatı", Bakı, 2008, s. 126-127.

5

Роль топографо-анатомических особенностей коронарных артерий в развитии ишемии и инфаркта миокард

Баширова Д.Б., Гасымов Ш.И.

Материалы научной кон-ференции посвященной юбилею Д.Б.Никитюка. Москва, 2012.