Dosent Elmira Ocaqverdizadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Elmira Əli qızı  Ocaqverdizadə

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

İnsan anatomiyası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1958-1964

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1965-1966

Bas laborant

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

2

1966-1969

Müəllim

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

3

1969-1974

Assistent

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23

4

1974-2000

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov 23

5

2000

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov 23

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

İnsanın qalxanabənzər vəzisi-nin mikrovaskulyarizasiya, in-nervasiya və morfoqurulu-şunun xüsusiyyətləri.

Şadlinski V.B.,

Əsgərov R.Ə.,

Ocaqverdizadə E.А.,

Abdullayeva Q.M.,

Rüstəmova S.M.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2000, №2, s.38-42.

2

Морфологическая характе-ристика внутриорганных ар-териальных сосудов щито-видной железы в воз-растном аспекте.

Э.А.Оджахвердизаде.

Журнал «Здоровье», Баку, 2002, с.52-54.

3

Возрастная характеристика капиллярных сосудов фол-ликулярного компонента щитовидного железы чело-века.

Баширова Д.Б., Э.А.Оджахвердизаде.,

Байрамов М.И..

Журнал «Морфология» Ма-териал VIII конгресса меж-дународной ассоциации морфологов г. Орел  15.09.06 стр. 95 Санкт-Петербург 2006.

4

Изменения строения и микроцир-куляторного русла при инволюции некоторых эндокринных желез.

Шадлинский В.Б.,

Баширова Д.Б.,

Оджагвердизаде Э.А.,

Рустамова С.M.

Ə.e.x., t.e.d., prof. N.C. Əliyevin anadn olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfran-sının məqalələr toplusu. Bakı, 2011, IV cild s. 175-179.

5

Возрастные особенности ве-нозного отдела сосудистого  русла некоторых эндок-ринных желез.

Баширова Д.Б.,

Оджахвердизаде Э.А.

Сборник материалов меж-дународной научной кон-ференции, посвященной 95 – летнему юбилею  соз-дания кафедры анатомии человека Азербайджанс-кого медицинского уни-верситета. “Müəllim” nəşriy-yatı. Bakı. 2014.