Baş müəllim Güney Qəniyeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qəniyeva Güney Musa

2

İxtisas

Həkim-oftalmoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2003-2009

Həkim-oftalmoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-2010

Həkim-oftalmoloq (İnternatura)

Şirvan şəhər Mərkəzi xəstəxanası

Şirvan şəhəri,

Heydər Əliyev 16

2

2010-2012

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

3

2012-bu günə qədər

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,

Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

DOI

Müəlliflər. Elmi iş və məqalənin adı. Nəşr.

rəqəmsal identifikator

1

Qəniyeva G.M. / Tezis / Toksiki zob zamanı qalxanabənzər vəzidə törənən struktur dəyişikliklərin morfo-anatomik xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasında “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2022” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans materialları, 24-25 may 2022, Bakı, Azərbaycan, səh. 293

 

2

Qəniyeva G.M. / Tezis / Qalxanabənzər vəz patologiyalarının diaqnostikasında tireoidstimuledici hormonla bağlı immunohistikimyəvi parametrlərin rolu. Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2021” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları, 6-8 oktyabr 2021, Bakı – 2021, səh. 314

 

3

Ganieva G.M., Mustafayeva N.A., Rzayeva A.M., Gasimova T.M. / Tezis / The gender differences of the orbit. Annals of Anatomy (Abstracts part II, 27th International Symposium on Morphological Sciences – ISMS 2021),Volume 235S – 2021, p. 14-15

 

4

Ганиева Г.М., Мустафаева Н.А.,Пашаева А.М.,

Гасымова Т.М. / Tezis / Нейроанатомический анализ возможной локализации и активности д-3 субтипа дофаминовых рецептов в структурах головного мозга крыс. “Medical drugs for humans. Modern issues of pharmacotherapy and prescription of medcine” (Materials of the V International Scientific and Practical Conference), 11-12 March 2021, Kharkiv (NUPh) – 2021, p. 302-303

 

5

Ганиева Г.М., Мустафаева Н.А.,Пашаева А.М.,

Гасымова Т.М. / Tezis / Межмедиаторного взаимодействия между даергической и гамкергической системами мозга на уровне стрио-нигрального комплекса. “Modern approach of experimental and preclinical pharmacology” (Materials of the International Distance Scientific and Practical Conference), 19 February 2021, Kharkiv (NUPh) – 2021, p.69-71  

 

6

Ганиева Г.М. / Tezis / Характерные изменение в фолликулах щитовидной железы при токсическом и узловом эутиреоидном зобе. «Актуальные вопросы анатомии», материалы международной научно-практической конференции, посвященной 125 – летию дня рождения профессора Василия Ивановича Ошкадерова, Витебск - 2020  стр. 109-112

 

7

Qəniyeva G.M. / Tezis / Toksiki zob zamanı qalxanabənzər vəz toxumasında törənən dəyişikliklər. Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri - 2020” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları, 19-20 dekabr 2020, Bakı – 2020 səh. 351-352.

 

8

Qəniyeva G.M., Mustafayeva N.A., Qasımova T.M., Rzayeva A.M. / Tezis / Beynin anatomik yapılarının ilaç müdahalelerine farklı cevap tepkileri. Cappadocia University, Sanar Abstract book 2nd international congress on sports, anthroplogy, nutrition, anatomy and radiology, 20-23 july, Cappadocia – Turkey - 2020, səh. 19-22

 

9

Ганиева Г.М. / Tezis / Сравнительная анатомическая характеристика щитовидной железы при норме и токсическом зобе. Морфология (Научно-теоретический медицинский журнал), ТОМ 157 (2-3), Санкт-петербург – «Эскулап» - 2020 стр. 54-55

 

10

Qəniyeva G.M. / Tezis / Toksiki zob zamanı qalxanvari vəz follikullarında törənən bəzi dəyişikliklərin diaqnostik qiymətləndirilməsi. (Сборник материалов). Международной научно-практической конференции, посвященной 100 – летию основания кафедры анатомии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицинского университета. Баку – 2019, стр 66-67

 

11

Ганиева Г.М. / Məqalə / Иммуногистохимическая характеристика экспрессии тиреостимулирующего гормона и сосудистого эндотелиального фактор роста. Nəzəri, Klinik və Eksperimental Morfologiya jurnalı, cild 1, №3-4, Bakı – 2019, səh. 110-113

 

12

Qəniyeva G.M. / Tezis / Normada və hipertireozda qalxanabənzər vəzin strukturunun xarakteristikası. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik konfransın materialları. Bakı, 2019, s.114

 

13

Qəniyeva G.M. / Tezis / Zobun müxtəlif formaları zamanı tireoidstimuləedici hormonun ekspresiyasında törənən dəyişikliklərin müqayisəli tədqiqi. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik konfransın materialları. Bakı, 2019, s. 123-124

 

14

Qəniyeva G.M. / Tezis / Toksiki zob zamanı qalxanabənzər vəzin ultrastrukturunun müqayisəli səciyyəsi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən, otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransın materialları. Bakı, 2018, s. 84-85

 

15

Ганиева Г.М. / Tezis / Морфология сосудисто-стромального комплекса щитовидной железы при токсической форме зоба. Əməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əsqərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2018, s. 235-236

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyi

2

Yeni Azərbaycan Partiyası