Assistent Vaqidə Məmmədov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vaqidə Məmmədova Vaqif qızı

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

assistent 

4

Şöbə

Farmakoqnoziya

li

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1992

Bioloq

Bakı Dövlət Universiteti

Zahid Xəliliov küç.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1997-2002

laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı  şəhəri Bakıxanov küç. 23,

2

2002-2014

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı  şəhəri, Bakıxanov küç. 23

3

2014-2 hal hazıra qədər

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı  şəhəri, Bakıxanov küç. 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

   1 Məmmədova Z.Ə., Məmmədova V.V. “Hikran Florasında bəzi dərman əhamiyyətli bitkilərin xammal ehtiyatının oyrənilməsi” Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Mərkəzi Nəbatət bağının elmi əsərləri. 2018 XVI cild,səh.169-172.   
   2 Əliyeva S.E., Məmmədova V.V. Azyarpaq Güllücə (Lathyrus Aphaca L ) bitkisinin farmakoqnostik tədqiqinin bəzi nəticələri. Əməkdar elim xadimi, prof. Rafiq Əşrəf oq. Əsgərovun anadan olmasını 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. 2018 .      
   3 Məmmədova Z.Ə.,Məmmədova V.V. “Abşeronda Rosmarinus officinalis L növünün morfoloji xüsusiyyətləri, efir yağları”. Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi-nəzəri jurnal № 1 2019, səh.113-115.     
   4 Əliyeva K.Y.,Əliyeva S.Ş. ,Qocayeva F.Ə.,Məmmədova V.V. “Yarasağaldıcı təsirə malik bitki kompleksindən alınan maye ekstraktın bəzi keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi”. Sağlamlıq jurnalı, 2019 № 2 səh.122-125.   
   5 Əliyeva K.Y. ,Əliyeva S.Ş., Qocayeva F.Ə.,Məmmədova V.V.“Yarasağaldıcı təsirə malik olan bəzi bitki xammalının analizi”. Ə.Əliyev adına elmi-praktiki jurnal. “Tibb və Elm” 2019 № 1. səh.58-63.   
   6 Məmmədova Z.Ə.,Məmmədova V.V.  Российская Академия Наук. Ботанический институт им. В.Л.Комарова. Ботанический сад Петра Великого. Цветоводство история,теория,практика.2019. “Интродукция, размножение и использование в озеленении некоторых видов рода Rosmarinus L. в условиях Абшерона ” .   
   7  Əliyeva S.Ş., Qocayeva F.Ə.,Məmmədova V.V. “Yarasağaldıcı təsirə malik bitkilər və onların tibbdə istifadə perspektivləri”.“Təbiətin aktual problemləri-2019”adlı elmi-praktiki konfrans materialları. 2019 səh.226  
   8 Əliyeva S.Ş.,Qocayeva F.Ə.,Məmmədova V.V. Astara-Lənkəran bölğəsində becərilən feyxoa bitkisinin (Feijoa Sellowiana Berg) tibbdə istifadə perspektivləri. “Təbiətin aktual problemləri-2019” adlı elmi-praktiki konfransın materialları. 2019.  səh 225.   
   9 Məmmədov T.S., Məmmədova Z.Ə., Məmmədova V.V. İnternational Conference on Food Science, Technology & Nutritional Science September 23-24, 2019 Barcelona, Spain. Use of Species of the Genus Rosmarinus L. in the Food Industry in Azerbaijan.  
   10 Məmmədova V.V. Məmmədova Z.Ə. Məmmədova N.H. Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasım 2019, Antalya . (Rosmarinus officinalis L), cultivated in Azerbaijan. Səh 216.   
   11 Məmmədova Z.Ə., Məmmədova V.V. Qarabağ zonasında Rosmarinus L. Cinsi növlərinin introduksiyasının mümkünlüyü  “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” Online Konfrans, 20-21 may 2021, Bakı, Azərbaycan, səh 59.  
   12 Məmmədova V.V. , Rosmarinus officinalis L. növünün Abşeronda introduksiyası və çoxaldılma üsulları, Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90, Azərbaycanda ali əczaçılıq təhsilinin 80 illik yubileylərinə həsr edilmiş “Əczaçılığın müasir problemləri” mövzusunda V Benəlxalq Elmi Konqresin materialları. Bakı 2021, səh 159-160.  
   13 Məmmədova V.V., Məmmədova Z.Ə., Məmmədova N.H. Reproduction and use of medicinal rosemary in the Absheron peninsula. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021), Turkey July 01-03, 2021, p.127-131.  
   14 Məmmədova V.V. , Dərman Rozmarini (Rosmarinus officinalis L.) bioloji fəal birləşmələr mənbəyidir, Internatıonal Health Sciences and Innovation Congress July 5-6, 2021, Baku/Azerbaijan, p.779.  
   15 Məmmədova V.V., Məmmədova Z.Ə., Məmmədova N.H. Etnobotanik  Dərman Rozmarini (Rozmarinus officinalis L.) Bitkisinin Tibbi xüsüsiyyətləri., Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Təbiət və Tibb elmləri seriyası №3 (112). Naxçıvan-2021 səh 105-109  
   16 Məmmədova V.V., Məmmədova Z.Ə., The Morphology Study of Rosmarinus L. Seedlings. Bulletin of Science and Practice. T.8. №9. 2022 səh 49-55.   

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1