Ədəbiyyat siyahısı

Farmakoqnoziya 2 fənni üzrə

                     Azərbaycan bölməsi

1. Kərimov Y.B., Süleymanov T.A., İsayev C.İ., Xəlilov C.S. Farmakoqnoziya, 2010, 741 s.

2. Süleymanov T.A., Kərimov Y.B., İsayev C.İ. Farmakoqnoziya praktikumu, 2017, 676 s.

3. Mühazirə materialı.

               

                    Rus bölməsi

1. Ковалев В.М., Павлий О.Н., Исакова Т.И. Фармакогнозия с основами биохимии растений. Харьков, 2000, 704 с.

2. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного происхождения. Под редакцией Г.П.Яковлева, 2010, 862 с.

3. Лекционный материал.   

                      

                     İngilis bölməsi

1. Evans W.C. Pharmacognosy, 2000, 612 p.

2. Bruneten I. Pharmacognosie (Phytochemie Plant medicinalis). Paris: Technique and documentation,1999, 1120 p.     

3. Lecture material.

 

                    Botanika 2 fənni üzrə

                  Azərbaycan bölməsi

1. Kərimov Y.B., Xəlilov C.S., İslamova N.A., İsayev C.İ., Süleymanov T.A. Botanika praktikumu, 2000, 306 s.

2. Mühazirə materialı.

       

                      Rus bölməsi

1. Керимов Ю.Б., Исламова Н.А., Халилов Д.С., Исаев Д.И. Практикум по ботанике, 1999, 238 с.

2. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А., Дорофеев В.И. Ботаника, 2008, 687 с. 

3. Лекционный материал.  

 

                        İngilis bölməsi

1. Gontova T.M., Serbin A.H., Marchyshyn S.M., Rudenko V.P., Kishymasova Ya.S. Pharmaceutical botany, 2013, 378 p.

2. Lecture material. 

Qeyd: Farmakoqnoziya 2 və Botanika 2 fənnləri üzrə mühazirə materialları hər 3 dildə kafedranın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.