Professor Həqiqət Qədirova

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Həqiqət Qədirova Əbdül qızı

2

İxtisas

Həkim - müalicə işi

3

Vəzifə

Professor

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

 

Təhsili 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

01.09.1967 - 30.06.1973

Həkim-müalicə işi (Fərqlənmə diplomu P № 121101, 30.06.1973)

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23                           

2

 

01.10.1974 – 01.10.1977

Virusologiya ixisası üzrə məqsədli as-pirantura (123 №-li şəhadətnamə)

SSSR-i Tibb Elmləri Akademiyasının D.İ.İvanovskiy ad. Virusologiya İnstitutu

Moskva şəh, N.F.Qamaleya küç, 16

3

 

12.12.1977

03.00.06 -“Viruso-logiya” ixtisası üzrə namizədlik disserta-siyasının müdafiəsi (diplom МД№ 005105, 15.03.1978)

SSSR-i Tibb Elmləri Akademiyasının D.İ.İvanovskiy ad. Virusologiya İnstitutu

Moskva şəh, N.F.Qamaleya küç, 16

4

 

31.10.1983

Mikrobiologiya ka-fedrası üzrə dosent (diplom ДЦ № 081205, 5.06.1985)

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

5

 

06.11.2005

03.00.07 -“Mikrobio-logiya” və 14.00.16 – “Patoloji fiziologiya” ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi (diplom ED№ 0805, 10.02.2006)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

6

28.10.2008

Mikrobiologiya və immunologiya ka-fedrası üzrə professor (diplom PR № 01251, 12.04.2013)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında 

 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

05.03.2019 – hal-hazıradək

 (28.04.2022-yə qədər əvəzçilik üzrə)

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

2 09.02.2017- 28.04.2022 Direktor Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xıstəlikləri İnstitutu  

3

24.02.2014-09.02.2017                     

Direktor müavini

V.Axundov ad. Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Bakı şəh., C.Cabbarlı küç, 35

4

25.07.2006 – 07.11.2012

Direktor

Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi

Bakı şəh., Mir-Qasımov küç., 1/8

5 18.11.2002 – 25.07.2006 Tibb, biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri şöbəsinin müdiri Azerbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Bakı şəh., İstiqlaliyyət küç., 8

6

25.11.2008- 05.03.2019   (əvəzçilik üzrə)

Azərbaycan  Tibb Universiteti, Mikrobiologiya  və immunologiya kafedrası, professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

7

31.10.1983 – 28.10.2008 (18.11.2002 – 28.10.2008 əvəzçilik üzrə )

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dosenti

Azərbaycan Tibb İnstitututu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

8

09.01.1978 – 31.10.1983

Mikrobiologiya, virusologiya və immunologiya kafedrasının assistenti

Azərbaycan Tibb İnstitututu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

9

01.10.1974 - 01.10.1977

Məqsədli aspirant

SSSR-i Tibb Elmləri Akademiyasının D.İ.İvanovskiy ad. Virusologiya İnstitutu

Moskva şəh, N.F.Qamaleya küç, 16

10

01.08.1973 – 20.09.1974

Mikrobiologiya kafedrasının baş laborantı

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitututu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Гудpатов H.О., Мамедов М.К., Кадыpова А.А., Ахмедова И.H., Гулиева А.А.,  Мамедов Г.М. О возможности пpименения тpансплантационного  теста для оценки изменений вpожденного иммунитета in vivo. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2022, N.3  
  М.К.Мамедов, А.А.Кадыpова. Патогенетическое значение и особенности обеспечения гомеостаза и реактивности в защите организма от инфекционных и онкологических заболеваний. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri №1/2022, s.5-16  
 

Axundov R.A. , Xəlilov V.H., Qədirova H.Ə.,Zeynalova S.Q.,Qasımov Ş.H., Şadlinski E.A. Keçibuynuzu (Gleditsia Triacanthos L.) toxumlarından alınmış ekstraktın bioloji aktivliyi və antimikrob fəallılığının öyrənilməsi. Sağlamlıq, 2021, №3;, s.125-130

 
  М.К.Мамедов, А.А.Кадыpова. HeLa: опухолевые клетки, pазмножение котоpых 70 лет служит науке. Биомедицина, - 2021, 19 (3), c. 34-37.  
  Кадыpова А. А., Мамедов М. К. Живая вакцина, как важнейшее средство борьбы с туберкулезом. Биомедицина, - 2021, 19 (2), c. 24-28.  
 

Гадирова А., Исазаде Г., Сейфеддинова М., Абузаров Р. Молеулярно-генетический анализ гена rpob в штаммах Mycobacterium Tuberculosis. 4th Health Sciences and Innovation Congress July 5-6, 2021, Baku/Azerbaijan, p.306-310

 
  Aliyeva G. R., Kadyrova A.A., Hajiyeva R. S., Aliyeva G. F. Respiratory diseases among the  comorbidities of patients with COVID-19.TTD 24. Yıllık Ulusal Kongresi, 17-21 Kasım 2021, Antalya Türkiye  
  Гадирова А., Исазаде Г., Сейфеддинова М., Абузаров Р. Молеулярно-генетический анализ гена rpob в штаммах Mycobacterium Tuberculosis.4th Health Sciences and Innovation Congress July 5-6, 2021, Baku/Azerbaijan, p.306-310  
 

Кадырова А. А.,  Исазаде Г. Ф., Сейфеддинова M.Н., Абузаров Р. М.Молекулярно-генетический анализ Mycobacterium tuberculosis при пандемии COVID-19. Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. 2021, 1 (69), с. 32-34

 
 

Кадырова А. А.,  Алиева Г. Р., Аскерова Ш.М., Гаджиева Р. С., Алиева Г. Ф. Вторичная респираторная микрофлора у пациентов с COVID-19. Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. 2021, 1 (69), с. 35-38

 
 

S.S.Cavadov, H.Qədirova, İ.Karaltı, B.Tağıyev, Ş.Əsgərova, L.Həşimova R.M.Hüseynov. Аллергический бронхолегочный аспергиллез как осложнение бронхиальной астмы. Медицинские новости, - 2020, 6, с. 61-63.

 
 

S.Cavadov, H.Qədirova, Ş.Əsgərova, İ.Karaltı, B.Tağıyev, B.Bozdoğan, A.Bayramov.Азол- и амфотерицин Б-резистентные штаммы Aspergillus fumigatus, изолированные из клинических материалов. Биомедицина, - 2020, 18(3), c. 10-15.

 
  Qədirova H.Ə., Əliyeva G. R., Axundova İ. M., Mustafayev İ. A. Bakı şəhərində böyüklər arasında bronxial astma və ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi: əhaliyə əsaslanmış tədqiqatın nəticələri. Sağlamlıq jurnalı, 2020, Cild 25, № 5, s.67-70  
 

Qədirova H.Ə, İsazadə G.F, Seyfəddinova M.N, Abuzərov R.M. Flüorxinolonlara davamlı Mycobacterium tuberculosis çöplərində gyrA və gyrB genlərində rast gələn mutasiyaların xüsusiyyətləri. Sağlamlıq jurnalı, 2020, Cild 25, № 5, s.67-70

 

 
  Qədirova H.Ə, İsazadə G.F, Seyfəddinova M.N, Abuzərov R.M. Mycobacterium tuberculosis bakteriyasında rrs gendə gedən mutasiyaların dəyərləndirilməsi. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2020, xüsusi buraxılış, s.138-140   
 

Qədirova H. Ə.,Əliyeva G. R., Abdullayev V. A., Mustafayeva S. İ. COVİD-19 xəstələrin kliniki-laborator səciyyələndirilməsi. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2020, xüsusi buraxılış, s.29-33.

 
  Abuzərov R. M., Qədirova H. Ə., Şıxəliyev Y. Ş., Qasımov İ. Ə., Seyfəddinova M. N., Murquzova N. M., İsazadə G. F. İlkin ÇDD ağciyər vərəmi olan xəstələrdə prosesin ölçüsündən asılı olaraq vərəm mikobakteriyalarında baş verən mutasiyalarin xüsusiyyəti. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2020, s.200  
 

Qədirova H. Ə., Səlimova N. A.Azərbaycan Respublikasında ağciyər vərəmi olan xəstələrdə dərmanlara davamlı vərəm mikobakteriyaları ştammlarında mutasiyaların bioloji mikroçip texnologiyasına əsaslanan “TB-TEST” metodu ilə tədqiqi. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2020, s.204-205

 
 

R.M.Abuzərov, H.Ə.Qədirova, M.N.Seyfəddinova, G.F.İsazadə.Azərbaycan Respublikasında 2012-2018-ci illərdə vərəmli xəstələrdən alınmış vərəm mikobakteriyalarında izoniazidə davamlılığı təmin edən mutasiyaların xüsusiyyətləri. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2020, s. 201-202

 
  Исазаде Г. Ф., Кадырова A.A., Абузаров Р. М., Сейфаддинова М. Н. Комбинация мутаций генов katG и inhA у пациентов с туберкулезом, устойчивым к изониазиду.Межвузовский научный конгресс-Высшая школа: научные исследования. 2020, s. 68-74  
 

Кравченко А.В., Покровская А.В Кулабухова Е.И Зимина В.Н., Суворова З.К., Хохлова О.Н., Ли Е.А., Замковая Т.Н., Кадырова А.А, Папоян А.С., Светогор Т.Н., Солиев А.А., Бекболотов А.А, Бекметова М.Ю., Покровский В.В. Динамика развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в станах СНГ в 2014-2018 гг. Ж.Эпидемиология и инфекционные болезни, 2020, т. 10, №3, стр. 47-53.

 
 

Покровская А.В. ,Харламов Е.А.,  Кадырова А.А., Алмамедова Э.А., Григрян С.Р., Папоян А.С., Светогор Т.Н., Сергеенко С.В., Бекболотов А.А., Рахимова Р.А., Абдухамедов Н.А., Мустафаева Д.А., Покровский В.В., Акимкин В.Г. Социально-демографические особенности мужчин и женщин, получающих медицинские услуги в связи с ВИЧ-инфекцией в 7 странах Восточной Европы и Центральной Азии. Ж.Эпидемиология и инфекционные болезни, 2020, т. 10, №3, стр. 39-46.

 
  Ravil Huseynov, Samir Javadov, Hagigat Kadyrova, İskender Karaltı, Bayram Tağıyev, Shahla Askerova, Leyla Hashimova.Diaqnostic Significance of Aspergillus Spesies İsolated from Clinical Specimens.Mantar dergisi/The Journal of Fungus, Nisan (2020), 11 (1), s. 94-100.  
  Кадыpова А.А., Мамедов Г.М., Гулиева А.А. О комплексе          лабоpатоpных методов для количественной оценки состояния обоих звеньев врожденного иммунитета у людей. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri Jurnalı, 2020, N.2, с.45-47  
  Дадашева А.Э., Исмаилова Р.И., Халилов H.Х., Кадырова А.А., Велиев Т.В., Мамедов М.К. Основные показатели начальной динамики pаспpостpанения "новой" коpонавиpусной инфекции человека в Азеpбайджане и пpедпpинятые меpы боpьбы с эпидемией. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri Jurnalı, 2020, N.2, с.33-37  
  Мамедов М.К., Дадашева А.Э., Исмаилова Р.И., Кадырова А.А. Коpонавиpусные инфекции: вчеpа и сегодня.Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri Jurnalı,  2020, N.1, c.3-11.  
  Кадыpова А.А., Гулиева А.А., Мамедов Г.М., Ахмедова И.H. Подход к оценке показателей вpожденного имунитета и диапазона их физиологических колебаний в популяции молодых жителей Азеpбайджана.Биомедицина (Баку). 2020;18(2):13-16. DOI: 10.24411/1815-3917-2020-11807  
  Кадыpова А.А., Мамедов Г.М., Гулиева А.А., Ахмедова И.H. Сpавнительная оценка тpех методов идентификации в кpови естественных киллеpных клеток. Биомедицина (Баку). 2020;18(1):19-21. DOI: 10.24411/1815-3917-2020-11803  
  N.Xəlilov, R.İsmayılova, S.Baxşiyeva, M.Məmmədov, H.Qədirova, A.Dadaşova. İnsanlar arasında koronavirusların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinə dair. Müvəqqəti metodiki göstərişlər, Bakı, 2020, 22 səh  
 

H.Ə.Qədirova, İ.M.Axundova, N.Səlimova. “TB-TEST” sisteminin vərəm mikrobakteriyası ştammlarının molekulyar-genetik spesifikliyinin tədqiqində rolu. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakiı, 2019, s. 110-113

 
 

H.Ə.Qədirova, İ.M.Axundova, R.M.Abuzərov, M.N.Seyfəddinova, N.N.Səttarova. Ağciyərlərdən kənar orqanlarının vərəmi olan xəstələrdən alınmış mikrobakteriyasının sekvenasiya nəticələri. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakiı, 2019, s. 108-109

 
  Qədirova H.Ə., Axundova İ.M.,      Abuzərov R.M., Seyfəddinova M.N., İsazadə G.F. Vərəmin diaqnostikasında sürətli mikrobioloji üsulların rolu (GeneXpert MTB/RİF və GeneXсpert MTB/RİF Ultra). “Əzəm Təyyar oğlu Ağayev 75 -İctimai Sağlamlıq və Səhiyyə VI cild”. 2019, s. 211-215  
  Кадырова А. А., Ахундова И. М. Влияние противотуберкулезного лечения на функцию печени больных с широкой лекарственной устойчивостью с сопутствующими вирусными гепатитами (В и С).  5-ый Национальный Конгресс по Фтизиопульмонологии с Международным участием, посвященный 60-летнему юбилею Института Фтизиопульмонологии "Кирилл Драгонюк" Республики Молдова  
  Кадырова А. А., Ахундова И. М., Тагиева С. Г. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Азербайджанской Республике.5-ый Национальный Конгресс по Фтизиопульмонологии с Международным участием, посвященный 60-летнему юбилею Института Фтизиопульмонологии "Кирилл Драгонюк" Республики Молдова  
 

Мамедов М.К., Дадашева А.Э., Кадыpова А.А.  О  совpеменных показателях pаспpостpаненности виpусных гепатитов  в Азеpбайджане. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2018, N.4, c.122-128

 
 

Кадырова А. А.,  Ахундова И.М., Абузаров Р. М., Сейфаддинова М.Н. Лабораторная сеть  национальной туберкулезной службы Азербaйджана.  “Vərəmin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 6-7 noyabr 2018 il,  s. 22-23

 
 

Qədirova H.Ə., Axundova İ.M., Abuzərov R.M., Səlimova N.A,  Seyfəddinova M.N.  Vərəm əleyhinə dərmanlara davamlılıgını təyin edən fenotipik və genotipik  müayinə üsullarının  mügayisəli təhlili.  “Vərəmin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 6-7 noyabr 2018 il,  s. 25-27

 
 

Кадырова А.А., Ахундова И.М., Абузаров Р. М. Салимова Н.А. Сейфаддинова М.Н. Генотипический анализ микобактерии туберкулеза, изолированной от пациента с легочным ТБ.  “Vərəmin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 6-7 noyabr 2018 il,  s. 25-27

 
 

Qasimov V.K., Qədirəva H.Ə., Axundova İ.M.,  Tagıyeva S.H.  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Vərəm Proqramı: nailiyyətlər, problemlər, görüləcək işlər.  “Vərəmin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 6-7 noyabr 2018 il,  s. 25-27

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова. Пенициллин, как лекарственный препарат, положивший начало новой эре развития медицины. Биомедицина, 2018, №2, стр.31-36

 
 

Kadirova A.A.,  Akhundova I.M.,   Akhundov F.А.,  Ismaylova Sh.R. Azerbaijan. Multidisciplinary approach to treatment for tuberculosis. Good Practices on implementation of the Tuberculosis Action Plan for the WHO European Region, 2016– 2020 (World Health Orqanization)

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311065

 

Kadirova A.A.,  Akhundova I.M.,   Мusayev А.U., Маkhmudоvа N.М. Treatment of extensively drug-resistant tuberculosis in Azerbaijan. Good Practices on implementation of the Tuberculosis Action Plan for the WHO European Region, 2016– 2020 (World Health Orqanization)

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311065

 

Kadirova A.A., Akhundova I.M., Abuzarov R.M., Seyfeddinova M.N. TB laboratory network in Azerbaijan. Good Practices on implementation of the Tuberculosis Action Plan for the WHO European Region, 2016– 2020 (World Health Orqanization). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311065

 

М.К.Мамедов,  А.А.Кадырова А.Э.Дадашева. Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека. Баку, изд. «Сада».,2018 г, 300 стр.

 
 

Кадырова А.А.,   Ахундова И.М., Гаджиалиева А.Э. Влияние  источников  инфекции из  эпидемических  очагов  на заболеваемость  туберкулезом  у детей и подростков. «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков» VI Всероссийская научно-практическая конференция, 29-31 марта 2018, Сочи, Россия, tezis №47

http://www.humanhealth.ru/images/conference/29-31_03_2018_Sochi/Tezisy.pdf

 

Kadirova A.A., Akhundova I.M., Abuzarov R.M.,  Salimova N.A., Aliyeva G.R., Seyfeddinova M.N. Study of molecular-genetic mutations of tuberculosis mycobacteria in patients with pulmonary TB in Azerbaijan.  ERS International Congress Paris  (15-19 September 2018). Abstract № 10652

 http://erscongress.org/programme-2018/abstract-submission.html
  Qədirova H.Ə. Axundova İ.M., Abuzərov R.M. Bayramov R.İ.,  Səlimova N., Seyfəddinova M. Azərbaycan Respublikasında ağciyər vərəmi olan xəstələrdə vərəm mikobakteriyası ştamlarının molekulyar - genetik mutasiyalarının öyrənilməsi. “TİBB və ELM” jurnalı (ADHTİ), 2018, №1(11), s.63-70  
  Qədirova H.Ə., Axundova İ.M., Abuzərov R.M., Bayramov R.İ.,  Səlimova N., Seyfəddinova M. Ağciyər vərəmi olan xəstələrin bakterioloji diaqnostikasında mikroskopiyanın əhəmiyyəti. “Hərbi təbabətin aktual problemləri mövzusunda keçiriləcək elmi praktik konfrans”, ATU 03-04 may 2018 il., s 99-103  
 

Qədirova H. Ə.,  Axundova  İ. M., Əliyeva G. R., Mustafayev İ. A. CORE Tədqiqatının nəticələri: Qeyri-İnfeksion Xəstəliklərin Yükü və Mübarizə Strategiyaları. Qeyri-İnfeksion xəstəlikləri üzrə I Milli Konfransın materialları, Bakı, 8 dekabr 2017, s

 
 

А.А.Кадыpова, М.К.Мамедов. Интерфероны: на переднем крае развития терапевтической медицин. Биомедицина, 2017, №4, стр. 48-50

 
 

Гадирова Х., Ахундова И., Абузаров Р., Салимова Н., Сейфеддинова М. Эффективность ПЦР анализа в дифференциальной диагностике воспалительного процесса неуточненной этиологии. Allerqologiya və immunologiya jurnalı, 2017, №3, c.32-34

 
  М.К.Мамедов, Ю.А.Ахмедов, Р.К.Таги-заде,  А.А.Кадырова. Антитела к лимфотропным ретровирусам человека среди онкологических больных и здоровых жителей Азербайджана. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, № 3, s. 33-36  
 

Qədirova H., Axundova İ., Abuzərov R., Bayramov R., Səlimova N., Seyfəddinova M. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif administrativ – ekonomik rayonlarında və şəhərlərində Çoxsaylı Dərmanlara Davamlı Vərəmin yayilması. Azərbaycan Respublikası Milli Onkologiya Mərkəzinin Gənc Alimlər Konfransının materialları, 2017, s.37

 
 

Rosenthal A., Gabrielian A., Engle E.,  Hurt DE., Alexandru S.,CruduV., Sergueev E., Kirichenko V., Lapitskii V., Snezhko E.,KovalevV., Astrovko A., SkrahinaA., Taaffe J., Harris M., Long A.,WollenbergK., Akhundova I., IsmayilovaS.,SkrahinA. Mammadbayov E., Gadirova H., AbuzarovR., Seyfaddinova M., Avaliani Z., Strambu I., Zaharia D.,Muntean A., Ghita E., Bogdan M., Mindru R., Spinu V., Sora A., Ene C., Vashakidze S. ShubladzeN.,NanavaU., Tuzikov A., TartakovskyM. The TB Portals: An open-access, web-based platform for global drug-resistant tuberculosis data sharing and analysis. Journal of Clinical Mikrobiology

doi:10.1128/JCM.01013-17
 

H.Ə.Qədirova, N.A.Səlimova, İ.A.Mustafayev. Mukovissidozun molekulyar-genetik tədqiqi. V. Axundov ad.  Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransının materialları, Bakı, 2017, 10 cild, s.204-205

 
 

H.Qədirova, İ.Axundova, R.Abuzərov, M.Seyfəddinova. Azərbaycan Respublikasında rifampisinə davamlılığı olan xəstələrdən alınmış ştamlarda molekulyar-genetik metodun köməyi ilə rpoB genində mutasiyaların öyrənilməsi. V. Axundov ad.  Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransının materialları, Bakı,  2017, 10 cild, s.201-203 

 
 

Qədirova H., Bayramov R., Qədimova Z., Axundova İ., Musayev Ə., Blondal K., Əliyeva N. Ağciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə metodik tövsiyələr. 

 
 

Qədirova H., Axundova İ., Bayramov R., Qədimova Z., Blondal K., Əliyeva N. Vərəm əleyhinə yeni dərman vasitələrinin (Bedaquilin və Delamanid) istifadəsinə dair Milli Tədbiq Planı. Bakı, 2017

 
 

А.Э.Дадашева А.А.Кадыpова. К 30-летию создания службы борьбы со СПИД в Азербайджане. Биомедицина, 2017, №1, стр. 100-104

 
 

А.А.Кадыpова, М.К.Мамедов, Ю.А.Ахмедов, А.Ю.Магамедли. Серопозитивность взрослых жителей г.Баку в отношении вируса гепатита Е. V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitututnun elmi əsərləri, İX cild, Bakı, 2016, s.198-203 

 
 

А.А.Кадырова, М.К.Мамедов,  А.Э.Дадашева, М.И.Михайлов.  Иммунокомпрометация, как важнейший патогенетический компонент преморбидного состояния у лиц из групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусами гепатитов В и С. Материалы V Национального Конгресса Азербайджана по аллергологии, иммунологии и иммунореабилитации,  Баку, 21 октября 2016г, с.72-75

 
 

М.К.Мамедов,  А.Э.Дадашева, А.А.Кадырова. Важнейшие достижения и перспективные пути развития современной инфекционной гепатологии. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2016, № 2, s.3-11 

 
  М.К.Мамедов, Ю.А.Ахмедов, Л.П.Халафова, Р.К.Таги-заде, А.А.Кадырова. О серопозитивности онкологических больных разного возраста в отношении вирусов энтеральных гепатитов. Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2016, №1, s.128-129  
 

А.А.Кадырова, А.Р.Гусейнова, М.К.Мамедов. Значение оценки эпидемиологической ситуации в отношении энтеральных вирусных гепатитов в Азербайджане. “İctimai sağlamlıq və səhiyyə”, IV cild, İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi məcmuə, Bakı, 2016, s.177-182

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова, А.А.Гидаятов, А.Э.Дадашева, Н.М.Нагиева. Лекарственные препараты рекомбинантного альфа-интерферона в лечении больных хроническим вирусным гепатитом С

 
 

М.К.Мамедов,  Т.Г.Эйвазов, А.Р.Гусейнова, А.А.Кадырова. Параметры распространения инфекции, вызванной вирусом гепатита А в Азербайджане, как показатели региональной эпидемиологической ситуации в стране. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2015, №4, s.108-113

 
  Ю.А.Ахмедов, М.К.Мамедов, А.А.Кадырова, А.Р.Гусейнова, А.Ю.Магамедли. Серопозитивность больных солидными злокачественными опухолями и лимфомами в отношении вируса гепатитаЕ. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2015, № 3, s.57-59   
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова. О механизмах реализации терапевтического действия лекарственных препаратов для этиотропного лечения больных хроническим вирусным гепатитом С. Биомедицина, 2015, № 2, с. 3-8

 
 

А.А.Кадырова, А.Э.Дадашева, C.М.Сафарова, М.К.Мамедов, Н.М.Нагиева. О возможности применения препаратов рекомбинантного α-интерферона в лечении хронического гепатита В и С. 2-ci dünya müharibəsində qələbənin 70-illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, 2015,s.42-44

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова, А.Р.Гусейнова. О перспективах дальнейшего изучения инфекции, вызванной вирусом гепатита Е,  в Азербайджане. Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın məcmuəsi, Bakı, 2015, s.449-454.

 
 

А.А.Кадырова, М.К.Мамедо. Вспоминая В.М..Жданова. Биомедицина, 2014, № 4, с. 21-23

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова, А.Э.Дадашева. Персонификация стратегии антивирусной терапии, как перспективный путь повышения эффективности лечения больных гепатитом С. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2014, № 4, s.3-6 

 
 

С.Р.Гиясбейли, Т.Н.Мамедова, М.К.Мамедов, А.А.Кадырова. О предпосылках и перспективах применения пегасиса в консервативном лечении онкологических больных. Azərbaycan Onkologiya jurnalı, 2014, № 2, s. 61-65

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадыров. Медленные инфекции – успехи, достигнутые за 60 лет изучения. Биомедицина, 2014, № 2, с. 23-29

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадырова, Р.К.Таги-заде, А.Э.Дадашева. О двух важнейших направлениях реалии-зации национальной программы борьбы с трансфузионными вирусными гепатитами и ее особенности в Азербайджане. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2014, № 2, s.30-33  

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадыров. Холера и ее возбудители – успехи в изучении за полтора столети. Биомедицина, 2014, № 1, с. 23-27

 
 

М.К.Мамедов, А.Э.Дадашева, А.А.Кадырова. О проблеме глобальной эрадикации антропо-нозных вирусных инфекций и обозримые перспективы ее решения в отношении полиомиелита. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2014, № 1, s.3-8  

 
 

М.К.Мамедов, А.А.Кадыров. К 150-ти летию со дня рождения Александра Йерсина. Биомедицина, 2013, № 3, с. 17-19

 
 

Кадырова А.А., Хасиев Ш.А.Инъекционная нарко-мания как основной артифициальный путь передачи ВИЧ-инфекции в Азербайджане. İmmunitet və İnfeksiya jurnalı, 2013, cild 2, №.1, s.72-73

 
 

H.Qədirova, M.Bazıqov. İİV/QİÇS-ə dair qanunvericilik aktları toplusu.UNAİDS, Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi,2012                                                                                                                                                                                         

 
 

H.Ə.Qədirova, Ə.M.Rzayeva, N.O.Qüdrətov. Müalicə-profilaktika müəssisələrində tibb işçilərin təşəbbüsü ilə İİV-ə müayinə və məsləhət üzrə rəhbər vəsait. WHO,Qlobal Fond, Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, Bakı, 2012                                                                                                                                                                                            

 
 

H.Ə.Qədirova, E.C.Muradov. İİV-lə bağlı könüllü müayinə və məsləhətləşmə (KMM) üzrə Təlimat. Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, Bakı, 2012                                                                                                                                                     

 
 

Мамедов М.К., Дадашева А.Э., Кадыpова А.А., Таги-заде Р.К., Михайлов М.И. Сеpологические маpке-pы инфекций, вызван-ных виpусами гепати-тов В и С у жителей в Азеpбайджане из гpупп с высоким pиском паpентеpального инфициpования. Эпидемиология и вакцинопpо-филактика, 2012, N.2, c.58-61

 
 

А.А.Кадырова, А.Э.Дадашева, М.К.Мамедов. Эпидемиологическая характеристика и пато-генетические особенно-сти инфекций, вызван-ных вирусами гепати-тов В  и С у ВИЧ-инфи-цированных лиц, живу-щих в Азербaйджане. Журнал «ВИЧ-инфекция и иммуносупрес-сия», Санкт-Петербург, 2012, Vol.4, №2, с.116-119

 
 

Н.М.Миришли, А.А.Кадырова, Т.Эйвазов, Э.Алмамедова, А.М.Наджафова, Ф.Г.Алекперов. Неврологические расстройства у лиц с ВИЧ-инфекцией в Азербайджанской Республике. Ə.Əliyev ad. ADHTİ-nun elmi əsərlər  toplusu, Ә.M.ӘliyevinZ 115 illik yubile-yinə həsr olun-muş elmi konfr.  məcmuəsi, 2012,  с.509-513

 
 

А.А.Кадырова, Ш.   Хасиев, А.Э.Дадашева, Т. Эйвазов. ВИЧ-инфекция в Азербaйджане. Журнал «ВИЧ-ин-фекция и иммуносупрес-сия», Санкт-Петербург, 2012, Vol.4, №1, с.101-103

 
  Дадашева А.Э.,  Кадыpова А.А., Гулиева А.А., Мамедов М.К. Изменение  показате-лей вpожденного имунитета у лиц с субклинической  ВИЧ-инфекцией, инфициpо-ванных виpусами гепатитов В и С. Журнал теоpетической и клинической медицины (Ташкент), 2011,N.6,c.101-104.  
  Мамедов М.К., Дадашева А.Э., Кадыpова А.А. Эпидемиологические и патогенетические осо-бенности инфекций, вызванных виpусами гепатитов В и С  у пот-pебителей инъекции-онных наpкотиков, жителей Азеpбайджан-ской Республики. Вопpосы  наpкологии, 2011, N.5, c.39-45  
     
     
     
     
     

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

07.02.1983-16.04.1983

“Mikrobiologiya” üzrə peşə artırma kursu (vəsiqə № 65-4-82/83, 15.04.1983)

Leninqrad Pediatriya İnstitutunun mikrobiologiya kafedrası

2

 

Fevral  1990

“QİÇS. Etiologiya, epidemiologiya, klinika, laborator diaqnostika və profilaktika” üzrə peşə artırma kursu (P 121101 №-li diploma şəhadətnamə)

Moskva Mərkəzi Hə-kimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun virusologiya kafedrası

3

24.07-25.07.2006

“ARV-tarepiyanın təşkili ” mövzu-sunda təlim

Bakı şəh.

4

02.10-04.10.2006

“HİV/AİDS zamanı məsləhətləş-mənin tibbi və psixoloji aspektləri” mövzu-sunda təlim

Bakı şəh.

5

12.02-16.02.2007

“HİV-li pasiyentlər üçün ARV-terapiyasının aparılması və moni-torinqi” üzrə təlim

Kiyev şəh., Ukraina

6

25.02 – 03.03. 2007

“Yoluxmaya həssas olan insanların ARV-terapiyası” mövzusunda seminar

Zalsburq şəh., Avstriya

7

18.06-22.06.2007

“İİV-ə epidemioloji nəzarət zamanı strateji informativ məlumatların analizi və istifadəsi” mövzusunda ÜST treninqi

Dubrovnik şəh., Xorvatiya

8

27.06-29.07.2007

“HİV/AİDS epidemiyalarının və onların demoqrafik fəsadlarının qiymət-ləndirmə və proqnozlaş-dırma üsulları” mövzusunda ÜNAİDS treninqi

Moskva şəh., Rusiya Federasiyası

9

15.02.2008-31.03.2008

“Yoluxucu xəstəliklərin aktual məsələləri” kursu üzrə peşə artırma (P 121101 №-li diploma şəhadətnamə)

Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutunun infeksion xəstəlikləri kafedrası

10

21.07-22.07.2008

“HİV-infeksiyasına epidemioloji nəzarət” mövzusunda ÜST treninqi

Bakı şəh.

11

13.09-17.09.2010

Milli və yerli proqram menejləri üçün antiretrovirus terapiya proqramlarının menejmenti üzrə  Beynəlxalq treninq

Banqkok, Tailand