Elmi işlər

 1. Qarayev Z.Ö., Qurbanov A.İ. “Tibbi mikrobiologiya və immunologiya” (Dərslik), Bakı 2010, 860 səh
 2. Qarayev Z.Ö., Bayramlı R.B. “Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya” (Dərslik), Bakı 2011, 756 səh
 3. Axundova E.Ə., Zeynaloва S.Q., İbrahimov R.İ. “Синтез и противомикробная активность этиловых эфиров 6-метил (фенил) -4-хлорметил никотиновых кислот” T.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2011-ci il, səh.350 – 352
 4.  M.C.Novruzova, Z.Ö.Qarayev, C.X.Talıbова, Z.A.İsmayılova. “Об эффективности путей” Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, cild 9, N1, 2011, səh.93 – 95
 5. C. Х. Talıbova. “Bakterifaqların müasir təbabətdə tətbiqi” Консиллиум, 2, 64, 2011 səh.4648
 6. C.X.Talıbоvа,Z.A.İsmayılova,M.C.Novruzova.”Эффективность применения современных интерферогенов в профилактика ОРВИ у больных хроническим тонзиллитом T.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı 2011-ci il, səh.405-406”
 7. A.A.Məmmədova,S.Q.Zeynalova,R.A.Hacılı.”Синтез и противомикробная активность 2-алкил-1-(2-этилпирролин-1) боратов T.N.Şaxtaxtinskinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2011-ci il, səh.87-88“
 8. H.T.Mansurova,Z.Ö.Qarayev.” Qan nümunələrindən izolə edilmiş nəzi nozokomial infeksiya törədicilərinin tiqesiklinə həssaslığının öyrənilməsi T.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2011-ci il, səh.383-385”
 9. G.М.Seyidova.”Токсигенная активность и некоторые морфологические признаки гриба F.maniliforme, выделенного из кукурузы, вырашиваемой на территории Азербайджана Международная конфереренция: экология и пути интеграции, Баку 2011, стр.225-227”
 10. H.M.Əliyeva,N.A.Ağayeva,S.V.Hacıyeva.”Роль секреторного иммуноглобулина (SİgA) и специфического İgG в хеликобактериозах T.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2011-ci il, səh.403-404
 11. N.A.Ağayeva.”Aktinomisetlərin antoqanist xüsusiyyətinin tədqiqi AMEA-nın Botanika İnstitutunun elmi əsərləri məcmuası, 2011, N4, səh.72-73”
 12. А.Q.Bayramov, N.А.Sədiyeva, S.S.Cavadov. ”Bağırsaq patologiyalarında Blastocystis hominis parazitlərinin rolu” Саьламлыг 2010 № 6, səh.84 – 87
 13. S.S.Cavadov”Sistem xarakterli kandidozlu xəstələrin ilkin diaqnostika, müalicə və profilaktikasının səmərəli aparılmasına dair metodik tövsiyə Bakı, 2010 Təbib nəşriyyatı”
 14. Y.A.Baxışova,E.M.Ağayeva.Оптимизация условий культивирования ксилотрофных базидиальных грибов рода «Trametes T.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2011-ci il, səh.396-397
 15. E.M.Ağayeva,V.V.Sərdarlı.”Иммунофан для стимуляйии иммунологической реактивности макроорганизма при стрептококкозе Научно практический журнал Гигиена, Эпидемиология и иммунология, Алма-аты, 2011, 1(47), стр.112-115”
 16. E.M.Ağayeva,Ş.N.Zeynalova. “Диагностика Ньюкаслеилой болезни птиц Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, 2011, cild 9, №1, səh.4-7”
 17. E.M.Ağayeva.“Болезнь Ньюкасла в Азербайджане (эпизоотология) Azərbaycan Aqrar elmi əsərləri, 2011, №2, səh.116”
 18. S.V.Hacıyeva,S.A.Muradova,A.İ.Qurbanov.”Характер ассоциации микроорганизмов выделенных от Helicobacter pylori – позитивных и Helicobacter pylori – негативных больных при разных гастродуоденальных патологиях Научно практический журнал Гигиена, Эпидемиология и иммунология, Алма-аты, 2011, 1(47), стр.108-112”
 19. S.A.Muradova,S.V.Hacıyeva,A.İ.Qurbanov.”Mədə xorası zamanı mikrob assosiasiyalarının xarakteri T.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2011-ci il, səh.398”
 20. E.H.Məmmədbəyli,İ.A.Cəfərov,O.B.Hacıyeva.”4-benzil sulfanil butan-1-ol aminometoksi törəmələrinin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi T.N.Şaxtaxtinskinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları,Bakı 2011-ci il,səh.85”
 21. R.B.Bayramlı.“Literature Review in Infectious Diseases in the last year The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases. Bosnia and Herzegovina, 01-05 June 2011, p.45-48 “
 22. J.Suleumanova,H.Gadirova,S.Khasiyev.”Seroepidemiological research of HİV, hepatites B, C, syphilis and behavioural risk factors among most-at-risk groups in Azerbaijan İn the Programme “AİDS 2010 XVIII İnternational AİDS Conference, July 2010, Vienna, Austria, p.25”
 23. S.Khasiyev,H.Gadirova,E.Almammadova,J.Suleumanova,F.Alakbrov.”Bio-behavioural survey among the street children in Azerbaijan İn the Programme “AİDS 2010 XVIII İnternational AİDS Conference, poster, July 2010, Vienna, Austria, p.25”
 24. Ш.Г.Ибрагимова,А.А.Кадырова,Г.М.Насруллаева.”Изменение цитокинового статуса у больных ВИЧ- инфекцией в сочетании с оппортунистическим заболеваниям Биомедицина, 2010, №2, стр.12-14”
 25. М.К.Мамедов,А.Э.Дадашева,М.И.Михайлов,Н.О.Гудратов,А.А.Кадырова. “Активность аденозиндезаминазы в лимфоцитах у лиц из некоторых групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусами гепатитов В и С Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2010, №4, cild 11, cəh.30-34”
 26. S.Khasiyev,H.Gadirova,A.Nazarlı.”Development trends of HİV-infection epidemic in Azerbaijan Abstract CD-ROM of 6th İAS Conference on HİV Pathogenesis, treatment and prevention, July 2011, Rome, İtaly”
 27. E.Almammadova,H.Gadirova,F.Alakbarov,S.Veliyeva.”Some results of PMTCT implementation in Azerbaijan Abstract CD-ROM of 6th İAS Conference on HİV Pathogenesis, treatment and prevention, July 2011, Rome, İtaly”
 28. H.Gadirova,E.Almammadova,F.Alakbarov,R.Mekhtiyev.”Antiretroviral therapy in penitentiary system of Azerbaijan Abstract CD-ROM of 6th İAS Conference on HİV Pathogenesis, treatment and prevention, July 2011, Rome, İtaly”
 29. A.Kadirova,A.Dadashova,M.Mamedov.”Innate immunity’s parameters at persons with subclinic HIV – infection and reproductive infection caused with hepatitis C virus Abstract CD-ROM of 6th İAS Conference on HİV Pathogenesis, treatment and prevention, July 2011, Rome, İtaly”
 30. А.А.Кадырова,Ш.A.Хасиев,А.Э.Дадашева.”ВИЧ-инфекция в Азербайджане Сб.тезисов Северо-Западной Научно-практической конференции «ВИЧ- инфекция и иммуносупрессия- приверженность больных к лечению и фармакорезистентность ВИЧ», октябр 2011, Саткт-Петербург”
 31. А.А.Кадырова,E.P.Aлиева,Ш.A.Хасиев.”Распространенность туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в Азербайджане“Vərəm və ağciyər xəstəlikləri üzrə V beynəlxalq elmi-praktiki konfrans”ın tezislər toplusu, Bakı, 2011, səh.65”
 32. И.М.Ахундова,Э.Н.Мамедбеков,А.Э.Дадашева,А.А.Кадырова. Сравнительная оценка распространенности субклинических инфекции, вызванных вирусами гепатита В и С, среди лиц из разных групп с высоким риском парентерального инфицирования этими випусами“Vərəm və ağciyər xəstəlikləri üzrə V beynəlxalq elmi-praktiki konfrans”ın tezislər toplusu, Bakı, 2011, səh.85
 33. А.А.Гулиева,А.А.Кадырова,М.Л.Мамедов.”Влияние клинически манифестных и субклинически протекающих инфекций на показатели врожденного иммунитета” Vərəm və ağciyər xəstəlikləri üzrə V beynəlxalq elmi-praktiki konfrans”ın tezislər toplusu, Bakı, 2011, səh.86
 34. Z.Ö.Qarayev, E.M.Ağayeva, S.A.Muradova, V.Ə.Nərimanov “Azərbaycan, rus və ingilis dillərində mikrobiologiya, immunologiya, biotexnologiya və gen mühəndisliyi üzrə terminlər lüğəti” Bakı, 2012,  “Təbib” nəşriyyatı, 270 səh.
 35. А.А.Кадырова, А.Э.Дадашева, М.К.Мамедов “Эпидемиологическая характеристика и патогенетические особенности инфекции, вызванных вирусами В и С у ВИЧ – инфицированных лиц, живущих в Азербайджане” Журнал «ВИЧ-инфекция и иммуносупресия», Санкт-Петербург, 2012, Вол.4, №2, стр.116 – 119
 36. S.S.Cavadov “Hepatit B markerlərinin xəstəliyin klinik formalarının differensasiyasında rolu” Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 иллийиня щяср edilmiш конфрансын материаллары, Bakı 2012-жi ил, сящ.376 – 378
 37. Y.V.Hacıyev, S.S.Cavadov, İ.Nuri, R.B.Bayramlı “ATU-nun TTK-da virus hepatiti aşkar olunmuş şəxslərdə qaraciyər funksiyalarının biokimyəvi markerlərinin tədqiqi” Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 иллийиня щяср edilmiш конфрансын материаллары, Bakı 2012-жi ил, сящ.406 – 407
 38. М.К.Мамедов, А.Э.Дадашева, А.А.Кадырова “Эпидемиологические и патогенетические особенности инфекции, вызванных вирусами В и С у потрибителей инъекционных наркотиков, жителей в Азербайджанской Республике” Вопросы наркологии, 2011, №5, стр.39 – 45
 39. Z.Ö.Qarayev, E.M.Ağayeva, S.A.Muradova, V.Ə.Nərimanov “Azərbaycan, rus və ingilis dillərində mikrobiologiya, immunologiya, biotexnologiya və gen mühəndisliyi üzrə terminlər lüğəti” Bakı, 2012,  “Təbib” nəşriyyatı, 270 səh.
 40. А.А.Кадырова, А.Э.Дадашева, М.К.Мамедов “Эпидемиологическая характеристика и патогенетические особенности инфекции, вызванных вирусами В и С у ВИЧ – инфицированных лиц, живущих в Азербайджане” Журнал «ВИЧ-инфекция и иммуносупресия», Санкт-Петербург, 2012, Вол.4, №2, стр.116 – 119
 41. M.К.Мамедов, А.Э.Дадашева, А.А.Кадырова М, Р.К.Таги-заде, М.И.Михайлов “Серологические маркеры инфекций, вызванных вирусами гепатитов В и С у жителей в Азербайджане из групп с высоким риском парентерального инфийирования” Эпидемиология и вакйинопрофилактика, 2012, №2, стр.58-61
 42. А.А.Кадырова, Ш.A.Хасиев, А.Э.Дадашева, Т.Эйвазов” ВИЧ – инфекция в Азербайджане” Журнал «ВИЧ-инфекция и иммуносупресия», Санкт-Петербург, 2012, Вол.4, №2, стр.101 – 103
 43. S.S.Cavadov “Hepatit B markerlərinin xəstəliyin klinik formalarının differensasiyasında rolu” Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı 2012-ci il, səh.376 – 378
 44. Y.V.Hacıyev, S.S.Cavadov, İ.Nuri, R.B.Bayramlı” ATU-nun TTK-da virus hepatiti aşkar olunmuş şəxslərdə qaraciyər funksiyalarının biokimyəvi markerlərinin tədqiqi” Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 иллийиня щяср edilmiш конфрансын материаллары, Bakı 2012-жi ил, сящ.406 – 407
 45. М.К.Мамедов, А.Э.Дадашева, А.А.Кадырова” Эпидемиологические и патогенетические особенности инфекции, вызванных вирусами В и С у потрибителей инъекционных наркотиков, жителей в Азербайджанской Республике” Вопросы наркологии, 2011, №5, стр.39 – 45
 46. М.К.Мамедов, А.Э.Дадашева, А.А.Кадырова” Эпидемиологические и патогенетические особенности инфекции, вызванных вирусами В и С у потрибителей инъекционных наркотиков, жителей в Азербайджанской Республике” Вопросы наркологии, 2011, №5, стр.39 – 45
 47. Şxəliyev S.M. “İrinli –iltihabi xəstəliklərin mikrobioloji diaqnostikası” Dərs vəsaiti, Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2017, 176s
 48. Qurbanova S.F. “Zoonoz infeksiyaların mikrobiologiyası” Dərs vəsaiti, Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2016, 77s.
 49. Süleymanova T.H. “Анализы и диагностика мочеполовых инфекций” Nevrologiya, 2017, səh.188-190
 50. Qarayev Z.Ö., Ağayeva E.M., Nərimanov V.Ə., Baxışova Y.A. “Biotexnologiya və gen mühəndisliyi fənni üzrə proqram” Bakı, 2017, 17 səh.
 51. Muradova S.A., Ağayeva E.M. “GROSS–Domain Microbial İnteractions in Bacteria Evolution  [Междоменные микробные  взаимодействия, как основа эволюции бактерий]” Milteilungen Klosterneuburg Journal (İSSN: 0007-5922; İSİ İndexed, İmpact Factor: 0.106): Austria,  Volume 67 (5), 2017, p.2-9
 52. Талыбова Дж.Х., Новрузова М.С. “Принцип  деконтаминации бактерий и спор” AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2017, cild 15, №1, 107-110
 53. Караев З.О., Талыбова Дж.Х, Новрузова М.С. “Бактерицидный, бактериостатический  эффект  препаратов  озона в  лечение  больных  острыми  и хроническими  гнойными  заболеваниями среднего  уха” Sağlamlıq jurnalı, 2017, N3, səh.154-159
 54. Талыбова Дж.Х, Новрузова М.С. “Значение микробиологического исследования в диагностике поражения гортани при вторичном сифилисе” Prof. Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları, 2017, səh.190-191
 55. Süleymanova T.H., Mansurova H.T., Baxışova Y.A. “Cinsi yolla yoluxan xəstəliklərin mikrobioloji diaqnostika prinsipləri” Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi praktik  konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 444-445
 56. Süleymanova T.H., Mansurova H.T., Baxışova Y.A. “Современные возможности диагностики ИППП и инфекций мочеполовых органов” Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, Bakı, səh.188-189
 57. Qarayev Z.Ö., Süleymanova T.H., Mansurova H.T., Baxışova Y.A. “İmmun çatişmazliqlar zamani bəzi infeksion və fizioloji  vəziyyətlərin təhlili” Saglamliq, Bakı-2017, səh.145-150
 58. Süleymanova T.H., Mansurova H.T. “Candida infeksiyaları zamanı orqanizmin müdafiə amilləri” Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi praktik  konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 475-477
 59. Süleymanova T.H., Mansurova H.T., Baxışova Y.A., Bayramova R.B. “Nozokomial infeksiyalar haqqında bəzi vacib məqamlar” İctimai saglamlıq və səhiyyə, V cild, 2017, səh.118-120
 60. Mansurova H.T., Bayramova R.B. “Определение активности нейтральной эластазы при обострении ХОБЛ” İctimai sağlamlıq və səhiyyə, Bakı 2017, səh.175-177
 61. Mansurova H.T., Baxışova Y.A., Süleymanova T.H. “Şiş nekrozu amilləri və onların  müxtəlif  infeksion proseslərin gedişinə təsiri” Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, Bakı, N 2, səh.199-203
 62. Süleymanova T.H., Mansurova H.T., Baxışova Y.A. “Современные возможности диагностики ИППП и инфекций мочеполовых органов” Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, Bakı, səh.188-189
 63. Ağayeva E.M, Nərimanov V.Ə., Qəmbərli İ.D. “Этиологическая структура инфекций верхних дыхательных путей” Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi praktik  konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 489-490
 64. Ağayeva E.M., Nərimanov V.Ə., Ələsgərov Z.A. “Ускоренная диагностика сальмонеллеза в реакции коагглютинации” Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, səh.182-184
 65. Ağayeva E.M., Baxışova Y.A. “Амилолитические ферменты катализирующие деградацию крахмала” Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, Bakı, səh.184-186
 66. Ağayeva E.M., Qənbərli İ.C. “Этиологическая  структура диарейных болезней собак” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, 2017,cild 15, N1, сящ.141-145
 67. Ağayeva E.M., Nərimanov V.Ə., Ələsgərov Z.A. “Ускоренная диагностика сальмонеллеза в реакции коагглютинации” S.H.Axundovanın anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, Bakı, səh.182
 68. Ağayeva N.A. “Микробиологическая характеристика патогенных форм актиномицетов в условиях Азербайджана” Успехи медицинской микологии, Том XVI, Москва, 2017, стр.4-5
 69. Ağayeva N.A., Qarayev Z.Ö. “Актиномицеты, как возбудители менингоэнцефалитов” Материалы  XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Теория и практика клинической лабораторной диагностики», Москва, 2017, ст.3-4.
 70. Ağayeva N.A. “Bəzi aktinomikotik zədələnmələrin mikrobiologiyası” Təbabətin aktual problemləri, 2017, Elmi praktik konfransının materialları, Bakı-2017, səh.109-110
 71. Qarayev Z.Ö., Bağırova H.F., Hüseynova N.B., Ağayeva N.A. “Uşaqlıq yolunun bəzi xəstəliklərinin mikrobioloji xarakteristikası” Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi praktik  konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 437
 72. Muradova S.A., Hacıyeva S.V., Əliyev M.H. “Eksperimental dizbioz zamani candida albicans-in staphylococcus aureus-la qarşılıqlı münasibətlərinin qiymətləndirilməsi”  İctimai sağlamlıq və səhiyyə. V cild,2017, s.142-149
 73. Мурадова С.А., Hacıyeva S.V. “Mikroorqanizmlər arası qarşılıqlı münasibətlərin in vivo və in vitro öyrənilməsi” Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialla rı, 2017, s.452-453.
 74. Muradova S.A., Qarayev Z.Ö., Hacıyeva S.V., Əliyev M.H. “Candida albicans və staphylococcus aureus assosiasiyasinin eksperimental heyvan modelində öyrənilməsi” Sağlamlıq,2017, №3, s.150-154
 75. Qarayev Z.Ö., Muradova S.A. Hacıyeva S.V. “Qastritlər zamanı Candida cinsli göbələklərlə H.pylori və Escherichia coli assosiasiyası” S.H.Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2017, s.44-45
 76. Джалилова С.Г., Караев З.О., Мурадова С.А., Гурбанова С.Ф. Гаджиева С.В. “Электронно микроскопическое изучение влияния эфирных масел полученных из CUMINIUM.L на грибы  CANDIDA” Материалы ХV1 научной конференции молодых ученых и специалистов с международным участием. Владикавказ 26 май 2017, с.71-75.
 77. Cəlilova S.Q., Qarayev Z.Ö., Zeynalova S.Q., Muradova S.A. “Yeni alınmış bir sıra efir yağlarının qram mənfi bakteriya nümayəndələrinə təsiri” AM EA-nın Gəncə bölməsi “xəbərlər məcmuəsi”. 2017, №1 (67).s.32-36.
 78. Qasımova M.Ç., Qurbanov A.İ. “Qan zərdabında H.pylori-yə qarşı anticisimlər aşkar edilmiş şəxslərdə ekspress antigen testinin nəticələri” Sağlamlıq, №2, səh. 106-110, 2016
 79. Qasımova M.Ç., Qurbanov A.İ. “H.pylori-yə qarşı anticisimlər aşkar edilmiş şəxslərdə ekspress antigen testinin nəticələri” Allerqologiya, immunologiya və immunreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqressinin materialları, səh. 63-64, 2016
 80. Qasımova M.Ç. “Helicobacter pylori ilə törədilən xəstəliklərin diaqnostika problemləri” Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, səh. 440-441, 2017
 81. Qasımova M.Ç., Qurbanov A.İ. “Helicobacter pylori və bağırsaq mikroflorasının xüsusiyyətləri” Təbabətin aktual problemləri, səh.142, 2017
 82. Atakişizadə S.A., Hacıyev Y.V., Qarayev Z.Ö. “Cərrahi klinikalarda sidik yollarının xəstəxanadaxili infeksiyaları” Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2016, №3, səh.122-126
 83. Atakişizadə S.A., Rəhimli L.N., Hacıyev Y.V. “Cərrahi klinikada xəstəxanadaxili pnevmoniyaların etiologiyası” Cərrahiyyə Jurnalı, Bakı, 2017, N7, səh.57-61
 84. Atakişizadə S.A., Qarayev Z.Ö., Hacıyev Y.V. “Xəstəxanadaxili infeksiya törədicisi olan Escherichia coli ştammlarında genişsperktrli beta-laktamaza sintezinin xüsusiyyətləri” Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2017, N1, səh.72-75
 85. Hacısoy Y.V., Qurbanov A.İ. “Qan zərdabında ALT səviyyəsi, HCV RNT və anti-HCV arasında əlaqə” Azərbaycan Təbabəbətinin müasir nəaliyyətləri jurnalı, Bakı 2017, N1, səh.169-173
 86. Abdullayeva Ç., Hacısoy Y., Cümşüdov C. “Tropik malyariya mənşəli serebral komalı bir xəstə” ATUREK-5, Bakı 2017, səh. 45-46
 87. Hacısoy Y., Mammadova U., Akbarova Z. “Assesment of Mean Platelet Value (MPV) in hepatitis C” Klinik Biokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre Lab &Expo 2017 Kongresi, Antalya/Türkiye, Sentyabr 2017, səh. 226
 88. Atakişizadə S.A., Rəhimli L.N., Hacısoy Y.V. “Cərrahi müdaxilə nahiyyəsi infeksiyalarının etiologiyası” Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2017, N4, səh.44-49
 89. Bayramova R.S., Əsgərova Ş.M. “Роль миелопероксидазы в патогенезе ХОБЛ” Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı-2017 səh.503-504
 90. Bayramova R.S. “Определение активности нейтрофилов эластазы при обострении хронической болезни легких кандидобактериальной  этиологии” Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, №1, Bakı-2017, səh.226-228
 91. Bayramova R.S., Əliyeva H.M. “Изучение экспрессии TLR –рецепторов альвеолярнымимакрофагами при обострении хронических кандидобактериальных инфекциях” Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, Bakı, səh.188-189
 92. Əliyev M.H., Adilova S.Ə., Qurbanova S.F. “Aşıq-baldır oynağının açıq sınıqlarının ümumi xarakteristikası” Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı, 2017, N2,səh. 23
 93. Rəsulzadə N.Ş., Əzizov A.H., İbadov E.Ə., Zeynalova S.Q., Rəsulov N.Ş. “Metilmetakrilat və metakriloilsalisilat sopolimerlərinin antibakterial xassələrinin tədqiqi” Azərbaycan Kimya jurnalı, N3, səh.14-18
 94. Süleymanova T.H. “Иммунитет при кандидозе” Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı-2017. cild 15, N1, səh.202-209
 95. Qarayev Z.Ö., Süleymanova T.H. “Mədə-bağırsaq sistemi invaziv-allergik xəstəliklərinin etiopatogenezində Candida cinsli göbələklərin rolu” Professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, Bakı, səh.42-44
 96. Ağayeva E.M., Nərimanov V.Ə., Cavadov S.S., Bayramov A.Q., Baxışova Y.A. “Динамика частоты распространения резистентности микроорганизмов к антибиотикам при урогенитальных инфекциях” Sağlamlıq jurnalı, 2016, №6, səh.92 – 96
 97. Cəlilova S.Q., CavadovS.S., Qarayev Z.Ö., Muradova S.A. “Xırda zirə (Anis) bitkisi və ondan alınmış yağın antimikrob təsiri” Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri elmi praktik konfransının materialları, Gəncə 2016, səh.131-134
 98. Cavadov S.S. “Hepatit B virusunun genotiplərinin klinik əhəmiyyəti” Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı 2017, səh.399 – 401
 99. Səmədov F.M., Cavadov S.S., Yeşildağ O. “Koronar arteriyaların xroniki total okklüziyası olan xəstələrdə kollateralların inkişafına sidik turşusu, qamma-qlutamil transferaza və bilirubin səviyyələrinin təsiri” Sağlamlıq jurnalı, 2016, №4, səh.42 – 50
 100. Şxəliyev S.M. “Zəncirvari polimeraza reaksiyası (ZPR) və onun cinsi yolla yayılan xəstəliklərin (CYYX) diaqnostikasında tətbiqi” Bakı, 2016, N4, səh.91-97
 101. Şxəliyev S.M. “Busse-Buske blastomikozu və ya kriptokokkoz” Professor S.H.Axundovun 120 illik yubileyinin materialları, Bakı, 2017, səh.135-137
 102. Şxəliyev S.M. “Urogenital xlamidioz: onun fəsadları, diaqnostika və müalicə prinsipləri” Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı, 2017, N2, səh 251-256
 103. İbayeva Ş.Ə. “Respirator infeksion xəstəliklərin diaqnozu və müalicə aspektləri” Sağlamlıq jurnalı, 2016, №5, səh.43-46
 104. Seyidova G.M. “Профилактика  микотоксикозов в сфере задач органов здравоохранения Азербайджана” Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi praktik  konfransın materialları, Bakı, 2017, səh. 536-537
 105. Seyidova G.M. “О пораженности зерна пщеница плесневыми грибами и другими микроорганизмами в Азербайджане” Prof. Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2017, səh.191-192
 106. Seyidova G.M. “Регулирование факторами среды роста Aspergillus flavus” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, 2017,cild 15, N1, сящ.198-201
 107. Seyidova G.M. “О некоторых биологических свойствах плесновых грибов образующих афлотоксины” Биомедицина, № 2, 2017, стр.62-65
 108. Əliyeva G.Z. “Candida və bakterial mənşəli infeksiyalarin kəskin B virus hepatitinin inkişafina təsiri” Azərbaycan Respublikası Allerqologiya İmmunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqresi, 2016, 21 oktyabr materialları, səh 41-42
 109. Əliyeva G.Z. “Candida/bakterial mənşəli infeksiyalar fonunda inkişaf edən kəskin b virus hepatitli xəstələrin periferik qaninda monositlərin funksional aktivliyi” Vəli Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitunun elmi əsərləri Bakı, 2016, 9 cu cild. səh 145-146
 110. Əliyeva G.Z. “Прогностическая значимость фоновой персистирующей инфекции, обусловленной бактериальной микробиотой и грибами рода сandida, на тяжести течения и исход острого вирусного гепатита В» Sağlamlıq, 2016, №5, səh.106-110
 111. Əliyeva G.Z. “Candida və bakterial mənşəli infeksiyalarin kəskin B virus hepatiti xəstəliyinin xronikləşməsinə təsiri” Təbabətin aktual problemləri, 2017, səh.119
 112. Dadaşova А.E., Qədirova H.Ə. “К 30-летию создания службы борьбы со СПИД в Азербайджане” Биомедицина, 2017, №1, стр. 100-104
 113. Rosenthal A.,Gabrielian A., Engle E., Hurt DE., Alexandru S., CruduV., Sergueev E., Wollenberg K., Akhundova I., Ismayilova S., SkrahinA. Mammadbayov E., Gadirova H., Abuzarov R., Seyfaddinova M., Tuzikov A., Tartakovsky M. “The TB Portals: An open-access, web-based platform for global drug-resistant tuberculosis data sharing and analysis” Journal of Clinical Mikrobiology,  doi:10.1128/JCM.01013-17
 114. Qədirova H.Ə., Axundova İ. Bayramov R., Qədimova Z., Blondal K., Əliyeva N.”Vərəm əleyhinə yeni dərman vasitələrinin (Bedaquilin və Delamanid) istifadəsinə dair Milli Tədbiq Planı” Bakı, 2017, 49 səh
 115. Qədirova H.Ə., Səlimova N.A., Mustafayev İ.A.”Mukovissidozun molekulyar-genetik tədqiqi” V. Axundov ad.  Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransının materialları, Bakı, 2017,
 116. Qədirova H.Ə., Axundova İ., Abuzərov R., Seyfəddinova M. “Azərbaycan Respublikasında rifampisinə davamlılığı olan xəstələrdən alınmış ştamlarda molekulyar-genetik metodun köməyi ilə rpoB genində mutasiyaların öyrənilməsi” V. Axundov ad.  Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransının materialları, Bakı,  2017