Elmi işlər

2022 –ci ildə DƏRC EDİLMİŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

Müəlliflər

 

1

Молеулярно-генетический анализ гена rpob в штаммах Mycobacterium Tuberculosis.

Məqalə

4th Health Sciences and Innovation Congress July 5-6, 2021, Baku/Azerbaijan, p.306-310

5

Гадирова А., Исазаде Г., Сейфеддинова М., Абузаров Р.

2

Возможность использования масел лимона, фенхеля и сосны в качестве микробицидных веществ

Tezis

Əməkdar elm xadimi, prof. T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri-2021" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik Konqresin materialları, Bakı, 2021, s.355

1

Кадырова А. А., Сеидова Г. М., Азизова А. Н., Сулейманова Т. Х.

3

COVID-19: PCR test results and radiological findings.

Tezis

8th International Conference on COPD and Lung diseases, October 07-08, 2021 J Pulm Med, Vol 5, p. 29

1

Aliyeva G.,

Kadyrova A., Hajiyeva R., Mursalova G.

4

Respiratory diseases among the  comorbidities of patients with COVID-19.

Tezis

Respiratory diseases among the  comorbidities of patients with COVID-19. TTD 24. Yıllık Ulusal Kongresi, 17-21 Kasım 2021, Antalya Türkiye, p.

1

Aliyeva G. R., Kadyrova A.A., Hajiyeva R. S., Aliyeva G. F.

5

Молеулярно-генетический анализ гена rpob в штаммах Mycobacterium Tuberculosis.

Məqalə

4th Health Sciences and Innovation Congress July 5-6, 2021,Baku/Azerbaijan, p.306-310

5

Гадирова А., Исазаде Г., Сейфеддинова М.

Абузаров Р

6

Живая вакцина, как важнейшее средство борьбы с туберкулезом

Məqalə

Биомедицина, - 2021, 19 (2), c. 24-28.

5

Кадыpова А. А., Мамедов М. К.

7

HeLa: опухолевые клетки, pазмножение котоpых 70 лет

служит науке

 

Məqalə

Биомедицина, - 2021, 19 (3), c. 34-37.

4

М.К.Мамедов, А.А.Кадыpова

8

Keçibuynuzu (Gleditsia Triacanthos L.) toxumlarından alınmış ekstraktın bioloji aktivliyi və antimikrob fəallılığının öyrənilməsi

Məqalə

Sağlamlıq, 2021, 3;, s.125-130

6

Axundov R.A.

Xəlilov V.H.

Qədirova H.Ə.

Zeynalova S.Q.

Qasımov Ş.H.

Şadlinski E.A.

9

COVİD-19 xəstələrində Aspergillus göbələklərinin rast gəlinməsi problemləri-2022" mövzusunda

Tezis

Azərbaycan Respublikasında "Şuşa ili"nə həsr olunmuş "Təbabətin aktual  problemləri-2022" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik Konfrans materialları Bakı, 24-25 may 2022, s.142-143

2

Əsgərova Ş. M., Əliyeva G. R., Qədirova H. Ə.

10

Azərbaycan florasının bəzi bitkilərindən alınan efir yağlarının antimikrob aktivliyi

Tezis

Azərbaycan Respublikasında "Şuşa ili"nə həsr olunmuş "Təbabətin aktual  problemləri-2022" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik Konfrans materialları Bakı, 24-25 may 2022,, s.291-292

1

Qədirova H.Ə.

Seyidova G.M.,

Əzizova Ə.N.

11

COVID-19/ TB co-infection: what are we facing?

 

Tezis

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 2022, Antalya Türkiye, EP173

1

Aliyeva G., Kadyrova A., Mustafayeva S., Osmanova R., Isazadeh G.

12

Патогенетическое значение и особенности обеспечения гомеостаза и

реактивности в защите организма от инфекционных и онкологических

заболеваний

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri №1/2022, s.5-16

12

М.К.Мамедов, А.А.Кадыpова

13

О возможности пpименения тpансплантационного  теста для оценки изменений вpожденного иммунитета in vivo.

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2022, N.3, s.

4

Гудpатов H.О., Мамедов М.К., Кадыpова А.А., Ахмедова И.H., Гулиева А.А.,  Мамедов Г.М.

14

Influence of COVID-19 pandemic on the main epidemiological data of TB in Azerbaijan

 

Poster

ERS International Congress, 4-6 sentyabr 2022, Barselona, PA426 1

1

Gulzar Aliyeva  Agigat Gadirova

15

Антибактериальное терапия у детей раннего возраста при острых кишечных инфекциях различной этиологии

Tezis

I Международная научная конференция «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней», Фаргана, Узбекистан, 12 апреля, 2022, стр.78-79

2

З.М.Кулиева Л.И.Рустамова

М.Г.Алиев

и др.

16

Исследование Razkarol в комплексном лечении острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей раннего возраста

Tezis

I Международная научная конференция «Life after COVİD19», 22-23 апрель, 2022, Казахыстан, стр.34-35

2

Л.И.Рустамова

М.Г.Алиев

З.М.Кулиева и др

17

Mikrob ekzeması zamanı dərinin mikroflorasının vəziyyəti

Məqalə

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedoqoji Xəbərləri Jurnalı, 2022, № -2, səh.41-48

8

P.O. Manafov M.H.Əliyev

L.İ.Rustəmova

M.M.Muxtarov

18

Bakı şəhərində əhali arasında bəzi dəri xəstəliklrinin yayılması vəziyyəti

Məqalə

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2022, №3, səh.84-91

7

P.O. Manafov M.H.Əliyev

L.İ.Rustəmova

M.M.Muxtarov

19

Этиология и микробиологическая диагностика внутрибольничных инфекции

Məqalə

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedoqoji Xəbərləri Jurnalı,, 2022, № 60, səh.63-69

7

T.H.Süleymanova,

M.H.Əliyev

20

Гендерные особенности заболеваемости с Covid-19 в Aзербайджане

 

Tezis

The impact of COVID-19 Pandemic on development of modern world: threats and opportunities: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, September 9-10, 2021 – Dnipro, Ukraine, 2021, p.165-166

2

Qurbanov A.İ.

Караева Я.Ф.

Рустамова Л.И.

Гейдарова Ф.А.

Фараджева С.М.

Гаджиева Т.И.

 

21

The main peculiarities of epidemic process of Covid-19 among peoples in Azerbaijan

Tezis

5th international conference on Covid-19 studies,

September 24-25, 2021, Ankara, Turkey

 

1

Farida H.Heydarova,

Maya N. Farzaliyeva,

Sabina S.Ismayılova,

Yaqut F.Qarayeva

Akif İ.Qurbanov

22

Seasonality in morbidity associated with Covid-19 among the population in Baku

Tezis

KARABAKH

II. International congress of applied sciences Azerbaijan National Academy of sciences 8-10 November 2021/Azerbaijan

1

L.I.Rustamova,

K.S.Alazova

F.H.Heydarova,

S.M.Farajova,

A.İ.Qurbanov

 

 

23

Epidemiological analysis of the disease among children with Covid-19 in Baku city

Tezis

3.International Baku scientific research congress, October 16-18, 2021, Baku

 

F.H.Heydarova

J.M.Alieva

A.İ.Qurbanov

J.S.Mammadova

Kh.B Pashayeva

Lala I.Rustamova

24

2020-ci ildə Bakı şəhərində Covid-19 ilə xəstələnmənin yaş və cins xüsusiyyətləri

Tezis

 

Əməkdar elm xadimi, professor T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı 2021, s. 316-317

2

Y.F.Qarayeva

M.N.Fərzəliyeva, S.S.İsmayılova

A.İ.Qurbanov

 

 

25

Bakı şəhərində 2020-ci ildə Covid-19 ilə xəstələnmənin retrospektiv epidemioloji təhlilinin nəticələri

Məqalə

Аzərb. Тibb jurnalı, 2022, №1, s.171-176

 

6

Y.F.Qarayeva

F.H.Heydərova

S.M.Fərəcova

A.İ.Qurbanov

26

The influence of the structure of salicylic acid derivatives to their biological activity

Məqalə

Gənc tədqiqatçı, Elmi-praktiki jurnal,  2018, IV cild, №2, səh.44-47

4

L.Sh. Abbasova,

N.Sh.Rasulzadeh

B.A.Mammadov,

C.Q. Zeynalova , N.Sh. Rasulov

27

Dependence of mycotoxin contamination of agricultural products from environmental factors in Azerbaijan

Tezis

3rd International Scientific and Practical Internet Conference “Integration of Education, Science and Business in Modern  Environment: Winter Debates", Dnipro (Ukraine), 2022, ISBN 978-617-95218-3-6, p.141

 

Seyidova G.M.

28

Комплекс профилактических мер по предотвращению микотоксикозов пищевых продуктов в Азербайджане

Tezis

Akademik Məmməd Salmanovun anadan olmasının 90 illiyinə və AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş “Yeni tendensiyalar və innovasiyalar: Azərbaycanda mikrobiologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda respublika elmi praktik konfransının materialları (29.-30.03.2022), Bakı, 2022, səh. 89-90

2

Сеидова Г.М., Агаева Э.М.,

Гурбанова С.Ф.

29

Антимикробное и антифунгальное

особенности масел лимона, фенхеля, сосны, полученных из представителей флоры Азербайджана

Məqalə

Azərbaycan Təbabətin Nailiyyətləri №1, 2022, səh. 138-141

 

Сеидова Г.М., Сулейманова Т.Х., Азизова А.Н.

30

Pastinaca dentata (dişli xımı) bitkisindən alınan ekstraktın və efir yağının antimikrob təsiri.

Məqalə

Azərbaycan Əşzaçılıq və Farmakoterapiya  jurnalı, 2021, №1, səh.22-25

4

Məmmədova H.Q.

Agayeva E.M.

NərimanovV.Ə.

 

31

Molecular genetic analysis of rabies virus, allocated in Azerbaijan

abstract

ESMID, Basel, 5th  Auqust , 2021, Abstract № 4028

 

Agayeva Emma,

Shalala Zeynalova

Vidadi Narimanov,

32

Испытание растительного иммуностимулятора İmuneo  в вакцинопрофилактики короновирусной инфекции птиц

Məqalə

Azərbaycan Təbabətin Nailiyyətləri №1, 2022, səh. 159-161

4

Агаева Е.М.

Касумов Р.Н.

Сулейманова Т.Х.

33

Yeni sintez olunmuş qlisinat və asetat  törəmələrinin antimikrob və antifunqal təsirinin  müqayisəli tədqiqi.

Məqalə

Azərbaycan Əczaşılıq jurnalı, №1, 2022, İMPAKT, səh. 61-66

6

T. H.Süleymanova

34

Комплекс профилактических мер по предотвращению микотоксикозов пищевых продуктов в Азербайджане

Tezis

Akademik Məmməd Salmanovun anadan olmasının 90 illiyinə və AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş “Yeni tendensiyalar və innovasiyalar: 35Azərbaycanda mikrobiologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda respublika elmi praktik konfransının materialları (29.-30.03.2022), Bakı, 2022, səh. 89-90

2

Сеидова Г.М., Агаева Э.М.,

Гурбанова С.Ф.,

35

Malein anhidridi və Maleimid törəmələri əsasında  alınmış antibakterial  oliqomerlər və kompozisiya materiallarının antimikrob və antifunqal təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

 

Tezis

Akademik Məmməd Salmanovun anadan olmasının 90 illiyinə və AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş “Yeni tendensiyalar və innovasiyalar: Azərbaycanda mikrobiologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda respublika elmi praktik konfransının materialları (29.-30.03.2022), Bakı, 2022, səh. 106-107

2

T.H.Süleymanova, E.M.Ağayeva

36

Микробиология и иммунология

dərslik

“MSV - NƏŞR”, Bakı, 2022,434 səh.

434

Агаева Э.М.,

Гурбанов А.И. Нариманов В.А

37

İmmunostimulatory Propertius of plant extrakts in the immunoprophylaxis of Avian İnfectious Bronchitis

Məqalə

İnternational Journal of Current Microbiology  and Applied Sciences, 2022, 11 (05), p.

İNDEX

 

Agayeva Emma

Ibadullayeva Sayyara,

Narimanov Vidadi

Qasımov R.N.

Movsumova N.V.

38

Evaluation of Antimicrobial Activities of Extract From Johrenıa Paucijuga (D.C.) Bornm

Məqalə

Journal of Immunology and Clinical Microbiology, Scope med, Volume 7, İssue: 1, 2022, p.1-4

 

4

Məmmədova H.Q.

Ağayeva E.M.

Mansurova H.T.

Baxışova Y.A.

Narimanov V.A

39

Azərbaycanda irinli-iltihabi dəri xəstəliklərinin əsas törədicilərinin mikrobioloji xüsusiyyətləri və antibiotikə davamlı ştamların yayılması

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.246

1

E.M.Ağayeva,

T.H.Süleymanova, R.E.Məmməmova,Y.A. Baxışova

40

Детекция возбудителей диарейных болезней вирусно-бактериальной этиологии у служебных собак в Азербайджане

Tezis

IV International Conference of food, Agriculture  and Veterinary Sciences, May 27-28, 2022, Van, Turkiye, p.428-429

2

İlkin Qənbərli

Emma Ağayev

41

The Burden of Serious Fungal Infections in Azerbaijan

Tezis

Therapeutic Advances in Infectious Disease (online)

 

S.S.Javadov

R.M.Huseynov

A.Osmanov

S.Khasiyev

S.R.Valiyeva

E.A.Almammadova

D.Denning

42

 

E-test performance in determination of Aspergillus fumigatus susceptibility to azoles

Tezis

10th Trends in Medical Mycology, Aberdeen

 

R.M.Huseynov

A.Osmanov

D.Denning

S.S.Javadov

43

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahi Klinikasına müraciət edən uşaqlarda virus hepatitlərinin rastgəlməsi

Məqalə

Azərbaycan Təbabəbətinin müasir nəaliyyətləri, 2021, N2, S. 97-100

 

Hacısoy Y.V.

Cavadov S.S.

Qurbanov A.İ.

Hüseynov R.M.

44

STUDY OF HELICOBACTERIOSIS IN PATIENTS WITH COVID-19

Məqalə

The coronavirus pandemic: DIAGNOSIS, TEATMENT AND CONSEQUENCES

June 2-3, 2021. Baku, səh.130-131

2

Hayat Aliyeva

Yagut Hajiyeva

Nigar Agayeva

Nigar Mutalibova

45

Роль H.pylori

при диарее

неизвестной  этиологии

Tezis

Материалы Международной научно-практической конференции «Наука в интерпретации современного образовательного процесса», апрель, 2022, Россия, г. Казань, стр. 24-25

2

M.Ç.Qasımova

C.X.Talıbova, M.S.Novruzova

R.S.Bayramova

Hayat Aliyeva

 

46

Tənəffüs yollarından İzolə edilimiş Şərti-patogen bakteriyaların COVİD 19 İnfeksiyasında rolu

Tezis

Akademik Məmməd Salmanovun anadan olmasının 90 illiyinə və AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş “Yeni tendensiyalar və innovasiyalar: Azərbaycanda mikrobiologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda respublika elmi praktik konfransının materialları (29.-30.03.2022), Bakı, 2022, səh. 130-131

2

Zöhrabova K.İ.

Qədirova H.Ə

Ağayeva N.A.

İskender Karalı

Hacıyeva S.V.

Əliyeva S.A.

Əliyeva H.M.

Tağıyev B.T.

47

COVİD-19 pozitiv diaqnozlu xəstələrdə Helikobakterozun tətbiqi

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq  Elmi-praktik konqresin materialları. Bakı, 2021, 6-8 oktyabr, səh.294-295

2

Ağayeva N.A.

Əliyeva H.M.

48

Обнаружение Sars-cov-2 при расстройствах

желудочно-кишечного тракта

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.335-336

 

Х.М.Алиева, С.В.Гаджиева, Р.С.Байрамова, Н.А.Агаева

 

49

Проблема антибиотикорезистентности возбудителей бактериальных инфекций нижних дыхательных путей

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.348-349

 

Зохрабова К.И,

Байрамова Р. С,

Агаева Н.А,

Aлиева Х. М

 

50

Определение антибиотико-резистентных штаммов H.pylori, являющимся основной причиной язвенной болезни.

Tezis

Medical sciences

3rd International Scientific and Practical Internet Conference.   р276-278

2

Гаджиева С.В.

Алиева Х.М.

Алиева H

Зейналов Б.М.

Гасанлы Ф.К.

51

Влияние ЭТКП с множественной антибиотикорезистентностью на функцию нейтрофилов

Məqalə

“Sağlamlıq”, Bakı, 2021, Cild 27, №3, səh.122-125

4

Hüseynova R.H.

Qurbanova S.F.

 

52

Covid - li xəstələrin qan nümunələrindən izolə edilmiş mikroorqanizmlərin antibiotiklərə qarşı həssaslığının öyrənilməsi.

Tezis

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXV Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu, Bakı, 2022, səh.7

1

Aslanlı Yusif

Qurbanova Sara

53

Встречаемость helicobacterpylori при портальных гипертензивных гастропатиях

 

Tezis

Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 10-июня 2021 года

“Достижения современной медицины в изучении эпидемиологии инфекционных болезней», Фергана, Узбекистан. 2021,стр. 110-114

5

Гаджиева С.В., Хыдырлы Н.М., Мурадова С.А., Гурбанова С.Ф.

 

54

Этиологическая структура желудочно-кишечных инфекций и мониторинг антибиотикорезистентных возбудителей

Məqalə

Sumqayıt dövlət universiteti, Konfrans materialları, № 2, 2022, səh.18-19

 

Агаева Э.М.,

Сеидова Г.М.,

Гурбанова С.Ф., Нариманов В.А., Гаджиева С.В.

55

Микробиологическая диагностика образцов крови коронавирусных пациентов при подозрении на сепсис

Məqalə

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 24-26 July 2022, p.28-32

5

Мурадова C.A. Гурбанова С.Ф. Сеидова Г.М.

Шыхалиев Ф. М.

Гаджисой Я. В.

56

Ureaplazmoz və mikoplazmoz: müasir diaqnostika və müalicə üsulları.

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin  müasir nailiyyətləri, №2, 2022, Bakı, səh.137-141

5

Şıxəliyev F.M.

Agayeva E.M.

Narimanov V.Ə.

Novruzova M.S.

Talıbova C.X.

Qurbanova S.F.

57

Результаты анализа крови больных с тяжелым и критическим течением коронавирусной инфекции с подозрением на сепсис

Məqalə

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS Proceedings of XIII International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 18-20 September 2022, p.30-36

5

Гурбанова С.Ф. Мурадова C.A. Талыбова Д.Х.

Новрузова М.С.

Гаджисой Я. В

58

Antimicrobial activity and phytocoenotic features of some rare and endemic plant species of Azerbaijan flora

Məqalə

Plant & Fungal Research (2022) 5(1): 32-40

The Institute of Botany, ANAS, Baku, AZ1004, Azerbaijan https://doi.org/10.30546/2664-5297.2022.1.32.

9

N.P. Mehdiyeva,

E.G. Jivishov

S.A. Muradova

Kh.H. Gasimova E.K. Husiyev

N.I. Israfilova

59

Biosensorlar və onların tətbiq sahələri

 

Məqalə

Sağlamlıq Bakı, 2021, səh.185-189

5

Baxışova Y.A., Mansurova H.T.

 

60

Ənlik bitkisi ekstraktının antimikrob təsirinin öyrənilməsi

 

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq  Elmi-praktik konqresin materialları. Bakı, 2021, 6-8 oktyabr, səh.283-284

1

Baxışova Y.A., Mansurova H.T.

61

COVID-19: SARS-CoV-2 virus infeksiyasının mikrobioloji diaqnostikasının bəzi aspektləri

 

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq  Elmi-praktik konqresin materialları. Bakı, 2021, 6-8 oktyabr, səh.317

1

Mansurova H.T.

Baxışova Y.A., Hacıyeva S.V.

62

COVID-19: SARS - CoV-2virus infeksiyasının mikrobioloji diaqnostikası

 

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri Bakı, 2021, №4, səh.80-86

7

Mansurova H.T.,  Baxışova Y.A.

 

63

Helicobacter pylori ilə əlaqəli mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarında parazitar invaziyaların rastgəlmə tezliyi

Tezis

Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi - 2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. Bakı, 2021, səh.54-55

2

Qasımova M.Ç.

64

Роль Helicobacter pylori

в ее неизвестной этиологии.

Tezis

Материалы Международной научно-практической конференции «Наука в интерпретации современного образовательного процесса», апрель, 2022, Россия, г. Казань, УДК 616.34-008.314.4,

стр. 24-25

2

M.Ç.Qasımova

C.X.Talıbova, M.S.Novruzova

R.S.Bayramova

 

65

Возможность использования масел лимона, фенхеля и сосны в качестве микробицидных веществ

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr 2021, səh.355.

1

Qədirova H.Ə.

Seyidova G.M.

Əzizova A.H.

Süleymanova T.H.

 

66

Medicago palacata  xammalının spirtli ekstraktı, xammaldan alınmış SaponinFlavanoid məcnusu əsasında hazırlanmış ekstratların təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr 2021, səh.340-341

1

T.H.Süleymanova,

67

Ağrıkəsici və iltihabəleyhinə məlhəm üçün bitki ekstraktının bir sıra mikroorqanizmlərə təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

 

 

 

 

 

 

 

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr 2021, səh.339

1

T.H.Süleymanova,

68

Yeni sintez olunmuş qlisinat və asetat  törəmələrinin antimikrob təsirinin  öyrənilməsi

 

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh 321

 

T. H.Süleymanova

69

Azərbaycanda irinli-iltihabi dəri xəstəliklərinin əsas törədicilərinin mikrobioloji xüsusiyyətləri və antibiotikə davamlı ştamların yayılması

 

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.246

1

E.M.Ağayeva,

T.H.Süleymanova, R.E.Məmməmova,Y.A. Baxışova

70

Malein anhidridi və Maleimid törəmələri əsasında  alınmış antibakterial  oliqomerlər və kompozisiya materiallarının antimikrob və antifunqal təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

 

Tezis

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və Tibb Bölməsi Mikrobiologiya institutu. Akademik Məmməd Salmanovun anadan olmasının 90 illiyinə və AMEA Mikrobiologiya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş”Yeni tendensiyalar və innovasiyalar:azərbaycanda mikrobiologiyanin inkişaf perspektivləri”mövzusunda elmi-praktik konfrans materialları-(29.-30.03.2022), Bakı, 2022, səh. 106-107

2

T.H.Süleymanova, E.M.Ağayeva

71

COVID-19 virusunun müxtəlif yaş qrupları arasında müqayisəli təhlili

 

 

Tezis

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXV Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu, Bakı, 2022, səh.13

1

Rəşad Alpaşayev Süleymanova T. H.

72

Development of novel antibacterial gel using clove and calendula extracts with colloidal silver nanoparticles

Məqalə

Eurasian Chemical Communications, May, 2022, İF 6,85 p.170-179

9

Sevil Mehraliyevaa |Mahbuba Valiyevaa,* |Nijat Abbaslia |Tarana Suleymanovaa | Sevinj Musayevaa |Soodabeh Davaranb |Rovshan Khalilovc,d |Aziz Eftekharie,d,*

73

Müasir dövrdə brüselyozun epidemioloji təhlükəsi

Məqalə

Azərbaycan Təbabətin Müasir Nailiyyətləri, №3, 2021, səh.17-21

4

R.İ.İsmayılova

N.X.Xəlilov

M.Q.Məmmədov

S.V.Hacıyeva

A.E.Dadaşova

S.M.Baxışova

K.R.Əmirova

Y.Ə.Sultanova

Z.İ.Rəsulzadə

74

Treatment of chronic nazofaringitis by bacteriophage

 

Tezis

Ways of Science Development in Modern Crisis Conditions Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, June 2-3, Dnipro, Ukraine, 2022, p. 117

1

C.X.Talıbova,

M.S.Novruzova

R.S.Bayramova

M.Ç.Qasımova

75

Диагностика отомикозов

 

Tezis

Материалы Международной научно-практической конференции «Наука в интерпретации современного образовательного процесса»,  июнь, 2022, Россия, г. Казань, стр. 203-205

3

C.X.Talıbova,  M.S.Novruzova

R.S.Bayramova M.Ç.Qasımova

76

Оценка уровня SİgA в слюне как биомаркера мукозального иммунитета у детей при острых респираторных инфекциях

Məqalə

Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya jurnalı, cild 8, №1, 2022, Bakı, səh.49-54

6

C.X.Talıbova,  M.S.Novruzova

R.S.Bayramova M.Ç.Qasımova

H.T.Mansurova

77

The subjective condition of patients after tonsillectomy

Tezis

Impact of COVID-19 Pandemic on Development of Modern World: Threats and Opportunities: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, September 21-22, 2022. Dnipro, Ukraine, p.52-53

2

C.X.Talıbova,  M.S.Novruzova

R.S.Bayramova M.Ç.Qasımova

K.X.Rəhmanova

78

Stool antigen test in the H.pylori-associated gastroduodenal pathologies: diagnostic opportunities to determine of the character and localization of the pathological processes

Məqalə

Annali d’Italia jurnalı, №35, 2022, İtaliya, səh. 34-37

Cosmos İmpact factor – 3.445

SJIF – 5.109

Google Scholar h-index - 5

4

A.İ.Qurbanov

M.Ç.Qasımova

 

79

Обнаружение Sars-CoV-2 при расстройствах

желудочно-кишечного тракта

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.335-336

 

Х.М.Алиева, С.В.Гаджиева, Р.С.Байрамова, Н.А.Агаева

 

80

Проблема антибиотикорезистентности возбудителей бактериальных инфекций нижних дыхательных путей

Tezis

Azərbaycan Respublikasının “Şuşa ili” nə həsr olunmuş  Təbabətin aktual problemləri, 2022”  mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları, 24-25 May, 2022, Bakı, səh.348-349

 

Зохрабова К.И, Байрамова Р. С, Агаева Н.А, Aлиева Х. М

 

81

Онколитические вирусы-революция в  мире онкологии

Tezis

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXV Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu, Bakı, 2022, səh.14

1

F.B.Əliyeva, Ş.Q.Abdullazadə

R.S.Bayramova

82

Роль микоплазм в развитии раковых заболеваний

Tezis

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXV Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu, Bakı, 2022, səh.16

1

N.Ş.Əhmədov

R.S.Bayramova

83

Роль микологического

исследования

в диагностики

отомикозов

Tezis

ə.e.x., professor T.Ə.Əliyevin

anadan olmasının

100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin  aktual problemləri-2021”mövzusunda elmi-praktik konfrans səh.362-363

2

Novruzova M.S

Talıbova C.X

 

84

Применение макролидов

при лечении хронического

гнойного риносинусита

 

Məqalə

Əziz Əliyev adına elmi – praktik jurnal, “ Tibb və Elm”, №3 (25),2021, səh.75- 78

4

Novruzova M.S

Talıbova C.X

 

85

Использование

стафилококкового

бактериофага

при лечении

риносинуситов

у болных детским

церебральным параличом

Məqalə

Milli Nevrologiya Jurnalı (Elmi-praktik jurnal), 2021, Səh.41-45

5

Novruzova M.S

Talıbova C.X

 

86

Antibiotiklərə davamlılıq-millətlərin təhlükəsizlik problemidir

 

Tezis

 

Tamerlan Əliyevin  100 illiyinə həsr olunmuş  “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı praktik konfrans materialı.

6-8.10.2021. Bakı,

səh 341-342

2

F.M.Şıxəliyev,

S.F.Şıxəliyeva

 

87

Ağız boşluğu kandidozunun mikrobioloji və immunoloji aspektləri

Tezis

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXV Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu, Bakı, 2022, səh.6

1

Allahverdiyeva Dilşad

Ağayeva Nigar

88

Bakteriyel vaginozis və Vaginit Patogenezində D vitamini eskikliginin rolu

Tezis

İnternational Evroasia Congress on ScientiFic researches and Resent Trends - IX held on Feburary 18-20.2022, Antalya, Türkiye, p.

 

N.B.Nüseynova

N.A.Ağayeva

H.Bağırova

89

Antimicrobial activity of Datura İnnoxia extracts

Tezis

PLANTA+ .

Наука, практика и образование, Материалы Ьуждународной научно-практической конференции, 19 февраля, 2021, г.Киев, стр.271-273

3

Valiyeva A.K.

Garayev E.A.

Ağayeva N.A.

 

90

Antimicrobial activity of Datura İnnoxia extracts and seed oil

Tezis

Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, “Biologiyada elmi nailiyyətlər və çağırışlar” mövzusunda X Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, 6-7 may, Bakı, 2021, səh.132-134

3

Valiyeva A.K.

Garayev E.A.

Ağayeva N.A.

 

91

Актуальность биобезопасности и профилактики микотоксикозов зерновых культур в Азербайджане

Tezis

Журнал «Успехи Медицинской микологии», Том 23,  2022, ISSN: 2310-9467, Москва, стр. 284-286

3

Сеидова Г.М.

Гурбанова С.Ф.

Мурадова C.A.

 

92

Lactuca serriola L.

növünün quru

ekstraktlarının

antibakterial və

antifunqal

aktivliyi

Məqalə

 

Azərbaycan təbabətinin müasir

nailiyyətləri № 2, 2022,səh.51-

54.

 

4

 

E.N. Şükürlü,

S.A.Muradova

 

93

Onurğa əyriliklərinin reabilitasiyası

Məqalə

Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya jurnalı (elmi-praktik jurnal) cild 8, №1, Bakı 2022

2

Talıbova C.X. İsgəndərova L.M.

Mahmudova T.S.

Hüseynova T.M.

94

İYNƏYARPAQLI BİTKİ XAMMALINDAN ALINAN XLOROFİL-KAROTİN

PASTASININ LEYŞMANİYALARA QARŞI ANTİPARAZİTAR TƏSİRİ

Məqalə

Azərbaycan Tibb Jurnalı, АТJ, 2022, №3, 83-87

5

Kərimbəyova G.N.,

Allahverdiyev A.М.,

Əliyeva H.M

Novruzova M.S.,

Məmmədov E.A., Bayramova G.Ş.,   Talıbova C.X.

BayramovaR.S.

Tağıyeva S.A

95

NEW APPROACH TO THE ANTIPARASITIC TREATMENT OF LEISHMANIA WITH CONIFEROUS CHLOROPHYLL-CAROTENE PASTE

Tezis

VI-İnternational European Conference on İnterdiscirlinary Scientific Research

Avqust 26-27.,2022\Bucharest, Romania.,p146-147

2

Kərimbəyova G.N.

Əliyeva H.M NovruzovaM.S.

Talıbova C.X.., Tağıyeva S.A

96

Müxtəlif bitki ekstraklarının mikroorqanizmlərə təsir xüsusiyyətlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsı.

 

Tezis

Azad olunmuş ərazilərdə biomüxtəlifliyin bərpası yolları. Respuplika elmi konfransı 14-15 aprel, 2022, №2, səh.29-31

3

T.H.Süleymanova

97

Medicago falacata xammalının spirtli ekstraktı, xammaldan alınmış soponin məcmusu, saponin və flavonoid məcmusu əsasında hazırlanmış maddələrin   təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

Tezis

Azad olunmuş ərazilərdə biomüxtəlifliyin bərpası yolları. Respuplika elmi konfransı 14-15 aprel, 2022, №2, səh. 21-2

3

T.H.Süleymanova, T.A.Süleymanov

98

Mikrob ekzeması zamanı dərinin mikroflorasının vəziyyəti

Məqalə

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedoqoji Xəbərləri Jurnalı,, 2022, № 60, səh.113-117

5

M.H.Əliyev

M.M.Muxtarov

B.Ə.Vəliyev

99

Значение микробиомы ротовой полости в патогенезе парадонтита

Tezis

İctimai Sıhiyyə Fakültəsinin XXXXV Tələbə Elmi Konfransının materiallarının toplusu, Bakı, 2022, səh. 5-6

2

Agayeva Emma

Pənahova Fatimə

İsrafilova Aynur

 

 

Meyarlar

2022-ci  il üçün say

1

Dərslik

1

2

Metodik tövsiyə

-

3

Poster

1

4

Abstract

1

5

Dərc edilmiş elmi tədqiqat işlərinin ümumi sayı

96

6

Yerli elmi məcmuələrdə nəşrlər

Məqalə

Tezis

69

31

38

7

Xarici elmi məcmuələrdə nəşrlər

Məqalə

Tezis

27

7

20

8

Ümumi Məqalə sayı

38

9

Ümumi Tezis sayı

58

10

İmpakt faktor

5

 

 

MÜƏLLIFLƏRIN ƏSƏRLƏRINƏ OLAN ISTINAD INDEKSLƏRI

 

S/

ASA

h-İndex

Web of Science

Scopus

Scolar

1

Qədirova Həqiqət

2

2

6

2

Ağayeva Emma

 

3

6

 

Ağayeva Nigar

 

 

2

3

Qurbanov Akif

3

 

 

4

Bayramlı Ramin

 

1

 

5

Əliyeva Həyat

3

2

2

6

Qurbanova Sara

 

 

1

7

Vidadi Nərimanov

 

 

3

8

Novruzova Mətanət

 

2

3

9

Baxışova Yeganə

 

 

1

10

Bayramova Ramilə

 

1

 

11

Muradova Sevda

 

2

3

12

Süleymanova Təranə

 

 

1

13

Talıbova Cəmilə

 

 

3

14

Qasımova Məryəm

 

 

1

15

Hüseynov Ravil

1

1

1

 

 

Plandan kənar elmi- tədqiqat işləri.

 

Mövzu: Müxtəlif bitki mənşəli və kimyəvi maddələrin antimikrob xüsusiyyətinin öyrənilməsi”

Mövzu: «Kliniki əhəmiyyətli mikroorqanizimlər»

Mövzu: «Ureaplazma və mikoplazmoz: müasir diaqnostika və müalicə üsulları»

Mövzu: « Dərinin irinli iltihabi xəstəlikləri»

Mövzu: «Covid-19 ilə xəstələnmənin retrospektiv epidemioloji təhlili»

Mövzu: «Helikobakterin mikrokultivasiya üsulu və ona təsir edən efir yağları»