Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

1. İddiaçılıq yolu“Микотические поражения системы органов дыхания в Азербайджане” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiyası yerinə yetirilir:

İcraçı:                                                    dos. Nərimanov Vidadi Əvəz oğlu

Elmi məsləhətçi:                                     ə.e.x., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             2006, Protokol №

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              mikotik patologiyalı xəstələrin müayinəsi

                                                          və tədqiqatın yekunlaşdırılması

2.İddiaçılıq yolu “Polimikrob mənşəli infeksiyaların etiopatogenetik xüsusiyyətləri” mövzusunda biologiya üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                   b.e.n. Muradova  Sevda Ağarəhim qızı              

Elmi məsləhətçi:                                  ə.e.x., prof. Z.Ö.Qarayev         

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:         2007 -ci il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:            Dissertasiya formalaşdırılır

3. İddiaçılıq yolu “Nozokomial infeksiya törədicilərinin molekulyar-genetik xarakteristikası və müalicə-profilaktika prinsipləri” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                   t.ü.f.d., dos. Bayramlı Ramin Baba oğlu

Elmi məsləhətçi:                                  t.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:          2011

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:           Ştammlar üzərində tədqiqatlar davam

etdirilmişdir

4. İddiaçılıq yolu “Azərbaycanda Hepatit B virusunun genotipik xüsusiyyətləri” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiyası yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                   dos., t.ü.f.d. Cavadov Samir Sabir oğlu

Elmi məsləhətçi:                                  ə.e.x., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:          25.04.2014, Protokol№8

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:           Hepatit B virusunun genotiplərinin təyini  

5.İddiaçılıq yolu“Естественный иммунитет при хронической обструктивной болезни легких в ассоциации C.albicans” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                   baş müəl. Bayramova Ramilə Sədrəddin qızı

Elmi rəhbər:                                         t.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             2011 – ci il 

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:             dissertasiya formalaşdırılır

6.İddiaçılıq yolu ilə “Bakı şəhəri əhalisi arasında bağırsaq disbakteriozunun laborator diaqnostikası və epidemioloji xüsusiyyətləri” mövzusundat.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir (Epidemiologiya kafedrasının dissertantı).

İcraçı:                                                      iddiaçı Məmmədova Sevinc Fazil qızı

Elmi rəhbər:                                            b.e.d., prof. E.M.Ağayeva

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:  26 may 2014

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:  eksperimental hissə yerinə yetirilir

7.İddiaçılıq yolu“Urogenital infeksiyalarda mikoplazmaların rolu və onların müasir antibiotiklərə həssaslığı” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                      Qarayev Zaur Zakir oğlu

Elmi rəhbər:                                            t.e.d., prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             2015 – ci il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:               Tədqiqatlar yekunlaşmışdır 

8.İddiaçılıq  yolu ilə “Antiretrovirus terapiyasını alan İİV-infeksiyalı xəstələrdə xroniki B və C hepatitlərin klinik-laborator və immunoloji xüsusiyyətləri” t.ü.f.d. dərəcəsi üçün mövzusunda dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                     AHTİ-n dissertantı Nəcəfova Aytən

Elmi rəhbər:                                            t.e.d., prof. H.Ə.Qədirova

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı: 2015 – ci il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              Dissertasiya formalaşdırılır 

9.İddiaçılıq yolu ilə “Cərrahi klinikalarda xəstəxanadaxili infeksiyaların etioloji strukturu və profilaktik tədbirlər” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                               ATU-nun Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının

                                                        dosenti, t.e.n. Atakişizadə Sədrəddin Abdulla

Elmi məsləhətçi:                                 t.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:         3 iyul 2015 – ci il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:          klinik materialların toplanması

10.İddiaçılıq yolu“İntensiv terapiya bölmələrindən izolə edilən Acinetobacter cinsli mikroorqanizmlərin antibiotiklərə həssaslığı və karbapenemlərə davamlı izotiplərin genotipləndirilməsi” t.ü.f.d. dərəcəsi üçün mövzusunda dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                      ass. Bağırova (Yılmaz) Fidan Otello qızı

Elmi rəhbər:                                            dos. R.B.Bayramlı

                                                                Prof. Cornaglia

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:  27 noyabr 2015 – ci il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:             Tədqiqatlar yekunlaşmışdır, minimum  

                                                                imtahanlara hazırlıq

11.İddiaçılıq yolu“D vitamini çatışmazlığı zamanı bakterial vaqinoz və vaginitlərin etiopatogenetik xüsusiyyətləri” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                  baş labor. Hüseynova Nərgiz B.

Elmi məsləhətçi:                                 biol.e.d., prof. N.A.Ağayeva

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:         17.11.2015, Protokol№2

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:          Tədqiqatlar davam edir

12.İddiaçılıq yolu “Azərbaycanda hepatit C virusunun genotipik xüsusiyyətləri və xəstələr arasında IL28B gen polimorfizminin tədqiqi” mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru  dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                   ass., t.ü.f.d. Hacıyev Yavər Vidadi oğlu

Elmi məsləhətçi:                                  prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:          01.04.2016, Protokol№7

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:           Müayinə materialı toplanır 

13. İddiaçılıq yolu ilə “Микробиологические и клинико-иммунологические особенности менингитов у детей” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                     Qarayev adına xəstəxananın həkimi

                                                               Novruzova Aynurə Abdulla qızı

Elmi məsləhətçi:                                    tibb.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:            2013-ci il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:             dissertasiya formalaşdırılır. 

14. İddiaçılıq yolu ilə “Патогенетические особенности тяжелого эшерихиоза у детей, обусловленного множественнорезистентными к антибиотикам энтеротоксигенными штаммами кишечной палочки” mövzusunda t.ü.f.d. dərəcəsi üçün dissertasiya işi yerinə yetirilir.

İcraçı:                                                     Qarayev adına xəstəxananın həkimi

HüseynovaRəna Hamlet qızı

Elmi məsləhətçi:                                    tibb.e.d., prof. Z.Ö.Qarayev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:            2013-cü il

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:             müdafiə üçün sənədlər toplanır

15. İddiaçılıq yolu ilə “Helicobacter pylori ilə əlaqəli qastroduodenal patologiyalarda bağırsaq mikroflorasının xüsusiyyətləri və onun diaqnostikasının bəzi aspektləri” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                      Məryəm Çingiz qızı Qasımova

Elmi rəhbər:                                            prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             18.10.2016, Protokol№2                                          

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              xəstə materialları üzərində tədqiqat aparılır

16. Doktorantura yolu ilə “Генетические аспекты азол-резистентных штаммов A. fumigatus в Азербайджане” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                      Hüseynov Ravil Mülkədar oğlu

Elmi rəhbər:                                            t.ü.f.d., dos. S.S.Cavadov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             25.05.2017, Protokol№9

Qeydiyyat №                                           020

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              ədəbiyyatla tanışlıq 

17. Doktorantura yolu ilə “Biotəbəqə formalaşdıran şərti-patogen mikroorqanizmlərin xüsusiyyətləri” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                      Hacızadə Semra Vidadi qızı

Elmi rəhbər:                                            t.ü.e.d., prof. A.İ.Qurbanov

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             08.06.2017, Protokol№

Qeydiyyat №                                           018

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              ədəbiyyatla tanışlıq 

18. Ödənişli dissertantura yolu ilə “Şərti patogen mikroorqanizmlərlə törədilən yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarının etiopatogenezinin xüsusiyyətləri” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                      İbayeva Şahnisə Əlif qızı

Elmi rəhbər:                                            t.ü.e.d., prof. M.H.Əliyev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             23.06.2017, Protokol№10

Qeydiyyat №                                           

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              ədəbiyyatla tanışlıq 

19. Ödənişli dissertantura yolu ilə “Qadinlarda şərti potogen mənşəli sidik yolları infeksiyalarının etioloji strukturu” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                      Əliyeva Mətanət Bürcəli

Elmi rəhbər:                                            t.ü.e.d., prof. M.H.Əliyev

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             23.06.2017, Protokol№10

Qeydiyyat №                                          

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              ədəbiyyatla tanışlıq

20. Ödənişli dissertantura yolu ilə “Dərinin irinli-iltihabi xəstəliklərinin əsas törədicilərinin molekulyar-genetik xüsusiyyətləri və antibiotiklərə rezistentliyi” mövzusunda t.ü.f.d. elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya işi yerinə yetrilir.

İcraçı:                                                      Məmmədova Ruhəngiz Eldəniz qızı

Elmi rəhbər:                                            baytarlıq.e.d., prof. E.M.Ağayeva

Mövzunun təsdiq olunma vaxtı:             08.06.2017, Protokol№

Qeydiyyat №                                          

İşin yerinə yetirilmə mərhələsi:              ədəbiyyatla tanışlıq