Elmi işlər

Farmakoqnoziya kafedrasında yarandığı ilk illərdən başlayaraq hal hazıra qədər elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir. Son 10 ildə kafedrada 2 əczaçılıq üzrə elmlər doktoru və 4 əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaları müdafiə edilmişdir. Kafedranın əməkdaşları: professor Y.B.Kərimov, professor S.T.Süleymanov və professor C.İ.İsayev apardıqları elmi tədqiqat işlərinin yekunu olaraq “Qobustan”, qidaya bioloji əlavəsi, “Faqolin” və “Fitotussin” dərman preparatlarını hazırlamışlar. Həmin dərman vasitələri Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində dərman vasitəsi kimi qeydiyyata alınmışdır. Hal hazırda bu fitovasitələr ölkənin əczaçılıq şirkətində istehsal edilir və apteklərdə realizə olunur.

Kafedrada tərtib olunan dərsliklər və son illər yerinə yetirilən elmi işlərin yer aldığı məqalələr haqqında aşağıda məlumat verilmişdir.

1. Dəmirov İ.A., Manafov Ə.B., İslamova N.A. Farmakoqnoziya, Bakı, 1984, 263 s.

2. Dəmirov İ.A., İslamova N.A., Kərimov Y.B., Mahmudov R.M. Azərbaycanın müalicə əhəmiyyətli bitkiləri, Bakı, 1988, 176 s.

3. Kərimov Y.B., Süleymanov T.A., İsayev C.İ., Xəlilov C.S.  Farmakoqnoziya, Bakı, 2010, 741 s.

4. Süleymanov T.A., Kərimov Y.B., İsayev C.İ. Farmakoqnoziya praktikum, Bakı, 2017, 675 s.

5. İsayev C.İ. Azərbaycan florasından olan bəzi dərman bitkilərinin farmakokimyəvi tədqiqi və istifadəsi. Monoqrafiya, Bakı, 2012, 324 s.

6. Manafov Ə.B., İslamova N.A., Xəlilov C.S., Süleymanov T.A. Botanika kursu. Bakı, 1998, 383 s.

7. İsayev C.İ. Quba dağ massivinin cənub-şərq hissəsində yabanı dərman bitki ehtiyatının təyini, Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2004, № 2, s. 20-23.

8. İsayev C.İ. Lənkəran rayonu ərazisində yabanı dərman bitki ehtiyatının təyini, Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2004, № 4, s. 15-19.

9. İsayev C.İ., Samura B.A., Kərimov Y.B., Quliyev V.R., Samura B.B., Taran A.V. Bitki mənşəli “Fitotussin” şərbətinin farmakoloji fəallığının öyrənilməsi, Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2005, № 3, s. 10-13.

10. Дамиров И.А., Прилипко Л.И., Шукюров Д.З., Керимов Ю.Б. Лекарственные растения Азербайджана, Баку, 1983, 320 с.

11. Абышов А.З., Агаев Э.М., Керимов Ю.Б. Химия и фармакология природных кумаринов, Баку, 2003, 112 с.

12 Керимов Ю.Б., Исламова Н.А., Халилов Д.С., Исаев Д.И. Курс ботаники, Баку, 1999, 238 с.

13. İsayev C.İ., İsmayılova N.N.,  Məmmədova N.H. Azərbaycanda becərilən çin aktinidiyasının (Actinidia chinensis L.) meyvələrinin polisaxarid tərkibinin tədqiqi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri  jurnalı, 2013, № 2, s. 109-113.

14. İsayev C.İ., İsmayılova N.N Azərbaycanda becərilən çin aktinidiyası (Actinidia chinensis L.) bitkisinin bəzi farmakoqnostik tədqiqi Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2013, № 4, s. 98-101.

15. İsayev C.İ., Qurbanov H.M. Azərbaycan florasından olan süsən cinsinə aid bəzi bitki növlərinin farmakoqnostik tədqiqi. //Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri  jurnalı, 2014, № 2, s. 104-109.

16. İsayev C.İ., Qurbanov H.M. Iris medwedewii Fomin və I. carthaliniae Fomin bitkilərinin xammalında  flavonoidlərin spektrofotometrik üsulla miqdari təyini. //Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, 2014, № 1, s. 21-24.

17. Гурбанов Г. Особенности морфолого-анатомического строения органов Iris medwedewii Fominпроизрастающие в Азербайджане. //Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, 2014, № 2, çapdadır.

18. Kərimli E.H., Süleymanov T.A. Fraxinus exselsior L. və Fraxinuz viridis Michx. Meyvələrinin lipidlərinin tədqiqi. //Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, 2014, № 1, s. 15-18.

19. Süleymanov T.A., Şükürova A.S. Phlomis (Odotu) cinsinə aid növlərin kimyəvi tərkibi və farmakoloji təsiri. //Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, 2014, № 1, s. 34-39.

20. N. Kirimer, T.A.Süleymanov, M. Kurkcuoqlu, A.S.Shukurova. Essential oil constituents of Phlomis pungens Willd. From Azerbaijan. ISEO – İnternational symposium on essential oils. //Natural volatiles & Essential oils, special issue, 2014/175, p. 124.

21. Süleymanov T.A., Kərimov Y.B., İsayev C.İ. Farmakoqnoziya praktikumu, Bakı, 2015, 735 s.

22. Исаев Д.И., Ковалев В.Н., Гурбанов Г.М., Михайленко О.А. Количественное определение мангиферина в некоторых видах рода Iris из флоры Азербайджана  //Журнал Растительные Ресурсы АН Российской Федерации, 2015, т. 51, выпуск 3, с. 444-447.

23. Исаев Д.И., Ковалев В.Н., Гурбанов Г.М.,Михайленко О.А Фенольные соединения корневищ Iris carthaliniae /Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты, Москва, 20-25 апреля 2015 г. Материалы IX международного симпозиума, М, 2015, с. 70-74.

24. Исаев Д.И., Гурбанов Г.М. Фитохимический и микроскопический анализ некоторых видов касатиков из флоры Азербаджана. /ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans, may 2015, Bakı, 2015.

25. Гурбанов Г.М. Виды рода Iris произрас-тающих в Азербайджане как перспективные источники ксантонов. //Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı, 2015, № 2, s. 34-37.

26. Əliyeva S.E. Salvia verticiliata L. xammalının efir yağları və diterpen birləşmələrinin tədqiqi. //ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans, may 2015, Bakı, 2015.

27. Сулейманов Т.А., Алиева С.Э. Изучение полисахаридного комплекса видов рода “Salvia” из флоры Азербайджана. //Azərbaycan Təbabətinin nailiyyətləri, 2015, №1, s. 145-148.

28. Kərimli E.H. Fraxinus exselsior L. və Fraxinus Viridis Michx. xammalında flavonoidlərin spektrofotometrik üsulla miqdari təyini //Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı, 2015, № 2, s. 1-14.

29. Şükürova A.S. Tikanlı odotu (Phlomis pungens Wild.) növünün bəzi fitokimyəvi tədqiqi /ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans, may 2015, Bakı, 2015.

30. Kerimov Y.B. Pharmacognostic study of some lichen species of Azerbaijan / 3rd İnternacional Conference on Pharmaceutical Sciences, May 29-31, 2015,Tbilisi, Georgia, 2015, p. 111.

31. Kerimov Y.B., Suleymanov T.A., Shukurova A.S. The study of morphological and anatomical signs of Jerusalem sage (Phlomis pungens Willd.) raw material / 3rd İnternacional Conference on Pharmaceutical Sciences, May 29-31, 2015,Tbilisi, Georgia, 2015, p. 146.   

32. Qafqaz odotu (Phlomis caucasica Rech. fil.) və Tikanlı odotu (Phlomis pungens Willd.) otunun element tərkibi // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri  jurnalı, 2015, № 3, s. 115-119.

33. Керимов Ю.Б., Шукурова А.С. Выявление дополнительных диагностических признаков анатомического строения сырья Phlomis pungens Willd. //Вестник Фармации, 2015, № 4, с. 44-48.

34. Исаев Д.И. Самура Б.А., Кулиев В.Р., Гурбанов Г.М. Исследование антиноцицептивной и антиэксудативной активности экстрактов из касатика карталинского и касатика медведева // Актуальные проблемы сучасные медицины, 2015, том 15,  вып 3(51), часть 2, с. 255-258.

35. Kərimli E.H., Sərkərov S.V. Fraxinus excelsior meyvəsindən yeni steroid birləşmənin alınması //AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2015, cild 70, № 3, s. 19-25.  

36. Керимов Ю.Б., Сулейманов Т.А. На собственной сырьевой базе //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərlər Məcmuəsi, 2016, cild 3, № 2, s. 19-22.

37. İsayev C.İ., Vəliyeva A.K. Galega orientalis Lam.bitkisinin bəzi farmakoqnostik tədqiqi // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2016, № 1, s.67-72.

38. Исаев Д.И., Михайленко О.А., Гурбанов Г.М., Ковалев В.Н., Эфирные масла  Iris medwedewii и Iris carthalinae // Химия природных соедиений, 2016, № 4, с. 641-642.

39. Ковалев В.Н., Михайленко О.А., Исаев Д.И., Гурбанов Г.М Количественное определение мангиферина в корневищах Iris hungarica и Iris sibirica методом ВЭЖХ // Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, 2016, № 1, s. 13-17.

40. Самура Б.А., Исаев Д.И., Кулиев В.Р., Гурбанов Г.М. Исследование диуретической  активности экстрактов из касатика карталинского и касатика медведева / Материалы XXXIII Всеукраинской научно-практической конференции с участием международных специалистов, 8 апреля 2016 год, Харьков, 2016, с. 328-333.

41. Исаев Д.И., Гурбанов Г.М. Виды рода Iris произрастающих в Азербайджане как  перспективные источники ксантонов // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2016, № 2, s. 119-124.

42. Исаев Д.И., Гурбанов Г.М. Содержание ксантонов в касатике Медведева и динамика их накопления / Təbabətin aktual problemləri. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, 2016, № 3, s. 123-128.

43. İsayev C.İ., Babayeva N.T, Azərbaycan florasından olan Hedysarum cinsinə aid bitkilərin istifadə perspektivləri / Təbabətin aktual problemləri. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, 2016, № 2, s. 68-74.

44. Сулейманов Т.А., Алиева С.Э. Количественное определение флавоноидов в траве Salvia qlutinosa из флоры Азербайджана // Фармация Казахстана, 2016, № 2, с. 50-52.

45. Сулейманов Т.А., Алиева С.Э. исследвоание видов рода шалфея из флоры Азербайджана. “International Scientific Review of the Proiblems and Prospects of Modern Science and Education” Beynalxalq Elmi-praktiki konfransın materialları. ABŞ, Boston şəhəri. 08.04.2016-cı il., s. 218-219.

46. Kərimli E.H. Fraxinus excelsior L. Növünün xammal ehtiyatının təyini / Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri, Gəncə, 12-13 may 2016-cı il. Gəncə, 2016, s. 163-167.

47. Керимли Э.Г., Керимов Ю.Б., Серкеров С.С. Д-маннитол из Fraxinus excelsior //Химия растительного сырья, 2016, № 1, с. 191-194.

48. Kerimli E.H. The pharmacological properties of flavonoids which isolated Fraxinus excelsior /AMEA-nın Botanika İnstitutunun 80 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2-4 oktyabr, 2016. Bakı, 2016, s.139.

49. Исаев Д.И., Гурбанов Г.М, Способ получение мангиферина /Евразийское патент № 026105, 31.03.2017 г.

50. Isayev J.I., Mykhaeilenko O.O., Kovalyov V.N., Gurbanov G.M., Suleymanov M.Y. Gas chromatography – mass spectrometry studies of the component composition of carboxylic acids of the rhizomes of Iris medwedewii and Iris carthaliniae (Iridaceae) // Čes. slov. Farm. 2017, v. 66, p. 9-14.

51. İsayev C.İ., Babayeva N.T. Hedysarum cinsinə aid bitkilərin fitokimyəvi tədqiqi və tibbdə istifadə perspektivləri //Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2017, № 1, s. 65-73.

52. İsayev C.İ., Babayeva N.T. Azərbaycan florasından olan Hedysarum cinsinə aid bitkilərin istifadə perspektivləri / Təbabətin aktual problemləri. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, 2017, s. 134.

53. Исаев Д.И., Гурбанов Г.М. Содержание ксантонов в касатике Медведева и динамика их накопления /Təbabətin aktual problemləri. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, 2017, s. 134.

54. İsayev C.İ., Zairli T.V., İsmayılova G.A. Vicia variabilis və Onobrychis petrea bitkilərinin bəzi farmakoqnostik tədqiqi ////Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2017, № 2, s. 100-112.

55. Керимли Э.Г., Керимов Ю. Б., Серкеров С. В. Исследование флавоноидных соединений листьев Fraxinus excelsior L. / Лıkи-людинı. Сучасни проблеми фармакотерапii I призначення лıкарських засобıв, матерıали I мıжнародно  науково-практично  конференцı том 1, м. Харкiв: Наука, 2017, c.131-136.

56. Керимли Э.Г., Серкеров С. В. Flavonoids of Fraxinus excelsior L. /XII Международный симпозиум «Актуальные проблемы химии, биологии и технологии природных соединений», 2017, 708 сентября, г. Ташкент. Материалы симпозиума, 2017, с. 145-146.

57. Керимов Ю.Б., Алиева С.Ш., Насибли В.Р., Абдуллаева Н.Г. Анатомическое изучение листьев и плодов Lagonychium farctum /Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konferansın materialları, Bakı, 2017, s. 523-525.

58. Saracoglu I, Suleimanov T., Shukurova A., and Dogan Z., Iridoids and phenylethanoid glycosides from Phlomis pungens of the flora of Azerbaijan, // Chemistry of Natural Compounds, 2017, Vol. 53, No. 3, p. 576-579.

59.  Şükürova, A.S., Bədəlova A.T., Tikanlı odotunun (Phlomis pungens Willd.) ekstraktının diabet əleyhinə təsirinin öyrənilməsi., 2017, /Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, s. 480-481.

60. İsayev C.İ., Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş. və Əliyeva S.E. Farmakoqnoziya fənni üzrə tədris proqramı, Bakı. 2018.

61. Kərimov Y.B., Məmmədova N., Qocayeva F.Ə. və Məmmədova V.V. Botanika fənni üzrə tədris proqramı, Bakı, 2018.

62. İsayev C.İ., Kərimov Y.B., Məmmədova N.H., Əliyeva S.Ş., Əliyeva S.E., Şükürova A.S. və Babayeva N.T. Farmakoqnoziya 1 test tapşırıqları (azərbaycan, rus və ingilis dillərində), Bakı, 2019, 256 s.

63. İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Kərimova Z.K., Allahversiyeva R.S. Azərbaycanda becərilən sellov feyxoasının bəzi farmakoqnostik tədqiqi. Sağlamlıq jurnalı, 2018, № 5, s. 163-168.

64. Məmmədova V.V., Məmmədova Z.Ə. Məmmədova Z.Ə. Hirkan Florasında bəzi dərman əhəmiyyətli bitkilərin xammal ehtiyatının öyrənilməsi. Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat bağının elmi əsərləri, 2018, XVI cild, s. 169-172.

65. İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Kərimova Z.K. Sellov feyxoasının mikroskopik tədqiqi. Sağlamlıq jurnalı, 2019, № 1,  s. 157-162.

66. İsayev C,İ., Qədimli A.İ. Acıçiçək növlərinin farmakoqnostik tədqiqi və tibbdə istifadəsi. Sağlamlıq jurnalı, 2019, № 1,  s. 157-162. 

67. İsayev C.İ., Əliyeva S.E., Kərimova Z.K. Cillies sezalpiniyasının toxumlarında lipidlərin tədqiqi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2019, № 2, s. 144-148. 

68. İsayev C,İ., Qədimli A.İ. Gentiana gelida bitkisinin bəzi farmakoqnostik tədqiqi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2019, № 2, s. 148-153.

69. Süleymanov T.A., Şükürova A.S., Fatih Göger. Phlomis pungens otunun flavonoid tərkibinin öyrənilməsi. Ə.Əliyev adına elmi-praktiki jurnal “Tibb və Elm”, 2019, № 1(15), s. 35-39.

70. Məmmədova V.V., Məmmədova Z.Ə. Abşeronda Rosmarinus officinalis L. növünün morfoloji xüsusiyyətləri, efir yağlılığı. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, 2019, № 1, s. 113-115.

71. Qocayeva F.Ə., Məmmədova V.V., Əliyeva K.Y. Yarasağaldıcı təsirə malik bitki kompleksindən alınan maye ekstraktın bəzi keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi. Sağlamlıq jurnalı, 2019, № 2, s. 122-125.

72. Qocayeva F.Ə., Məmmədova V.V., Əliyeva K.Y. Yarasağaldıcı təsirə malik olan bəzi bitki xammalının analizi. Ə.Əliyev adına elmi-praktiki jurnal “Tibb və Elm”, 2019, № 1, s. 58-63.

73. Əliyeva S.Ş., Əliyeva K.Y. Yarasağaldıcı təsirə malik bitki komponentli çıxarışın alınması və onun bəzi keyfiyyət göstəricilərinin təyini. Azərbaycan Əczacılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2019, № 1, s. 26-29.

74. Əliyeva S.Ş., Əliyeva K.Y. Yarasağaldıcı təsirə malik bitki kompleksindən alınan maye ekstraktın bəzi keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi, Sağlamlıq jurnalı, 2019, № 2, s. 43-49.

75. Kərimova Z.K., Mehralıyeva S.C., Əmrəliyeva T.Ə. Behbudbəyli Ü.E. İltihab əleyhinə losyonların hazırlanması və keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı, 2019, № 1, s. 100-104.

76. Əliyeva K.Y., Məmmədova Y.E., Əliyeva S.Ş., Kərimov M.N. Astara-Lənkəran zonasında becərilən feyxoa bitkisinin müxtəlif hissələrində yodun miqdarının təyini. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, 2019, № 2, s. 189-192.

77. Мамедова В.В., Мамедова З.А., Мамедова Н.Г. Интродукция, размножения и использование в озеленении некоторых видов Rosmarinus L. рода в условиях Апшерона. Журнал Цветоводство: история, теория, практика РАН, 2019, с. 86-89.

78. Olennikov D.N., Kashchenko N.I., Chirikova N.K., Vasil'eva A.G., Gadimli A.I., Isaev J.I., Vennos C. Caffeoylquinic Acids and Flavonoids of Fringed Sagewort (Artemisia frigida Willd.): HPLC-DAD-ESI-QQQ-MS Profile, HPLC-DAD Quantification, in Vitro Digestion Stability, and Antioxidant Capacity. Journal Antioxidants (Basel), 2019, vol. 8, pii: E307. doi: 10.3390/antiox8080307  İmpakt faktor: 4,52.

79. Olennikov D.N., Gadimli A.I., Isaev J.I., Kashchenko N.I., Prokopyev A.S., Katayeva T.N., Chirikova N.K., Vennos C. Caucasian Gentiana: Untargeted LC-MC metabolic profiling, antioxidant and digestive enzyme inhibiting activity of six plants. Metabolites, 2019, vol 9, p. 216-246. İmpakt faktor: 3,303.

80. Керимли Э.Г., Гасымов Э.К., Серкеров С.В., Керимов Ю.Б., Рзаев Ф.Г., Мурадова С.А., Исрафилова С.А. Изучение состава эфирного масла Achillea nobilis L. и его антибактериальное влияние на изменение ультраструктуры клеток Staphylococcus aureus // Химия растительного сырья. 2021. №1. С. 93–104. DOI: 10.14258/jcprm.2021017446.

81. Керимли Э.Г., Серкеров С.В. Изучение компонентного состава и антимикробный активности эфирного масла тысячелистника благородного (Achillea nobilis L/). Вестник фармации, 2021, №1 (91), с. 36-41.

82.Сулейманов Тагир Аббасели оглы, Шукюрова Айтен Садиг кызы, Бадалова Айтач Тагир кызы, Антидиабетическое лекарственное средство,Евразийский Патент (№ 038894), 2021.

83. Suleymanov T.A., Shukurova A.S.. Antioxidant activity of metanolic extracts from the leaves of Rubus idaeus L., Juglans regia L. and the shoot of Viscum album L. Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı / Azerbaijan Pharmaceutical & Pharmacotherapy Journal . 2022, v. 22 (1), p. 42-46.

84. Kashchenko N.I., Jafarova G.S., Isayev J.I., Olennikov D.N., Chirikova N.K.  Caucasian Dragonheads: Phenolic  compounds, polysaccharides, and bioactivity of Dracocephalum austriacum and Dracocephalum botryoides Plants, 2022, № 11, p. 2126.

85. Olennikov D.N., Kashchenko N.I., Gadimli A.I., İsayev J.I. Polysaccharides from three species of Gentiana  Chemistry of Natural Compounds, 2022, vol. 58, № 5, p. 799-803. 

86. Safarova N.M., İsayev J.I., Gasimov E.K., Rzayev F.H. Histo-anatomical study of Campanula saxifraga subsp. meyeriana (Rupr.) ogan. Pharmacognosy Research, 2022, vol. 14, № 4, p. 391-394.

87. Керимли Э.Г., Алескерова А.Н., Серкеров С.В. Сесквитерпеновые лактоны надземной части Artemisia campestris (var. Marschalliana) Spreng. Химия растительного сырья, 2022, № 2, с. 129-135. 

88. Mammadova N.H., Shukurova A.S., Myriam Arielle M.F., Gocayeva F.A. The study of the diagnostic anatomical signs of the raw material of Agrimonia eupatoria L. Фармация Казахстана, Казахстан, 2022, с.262-265.

89. Зульфугарова М. Б., Ханым Айдын rызы. Антиканцерогенная активность флавоноидов растительного происхождения. Бюллетень науки и практики (Россия), 2022, № 6, с. 351-363.

90. Jafarova Shahla,Tuba Aydın, İsayev J.I.,Ruya Saglamtas, Cavit Kazaa. Inhibitory effects of ethanol extract of Onobrychis buhseana from Nakhchivan and its major component β-arbutin  on acetylcholinestrase, butyrilcholinestrase and α-glucosidase ensymes. 5th Internacional Conference on life and engineering sciences, Alanya, Turkey, ICOLES 2022, 19-22 may 2022.

91. İsayev Cavanşir İsa oğlu, Kərimov Yusif Balakərim oğlu, Məmmədova Nərgiz Həbib qızı, Əliyeva Səbinə Şahmərdan qızı, Kərimli Elvin Hacı oğlu. Farmakoqnoziya 1 test tapşırıqları (azərbaycan, rus və ingilis dillərində), Bakı, 2022, 300 s.