Assistent Aybəniz Qocayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aybəniz Qocayeva Əli

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

I Mamalıq-ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1996

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakixanov 23

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999-2012

Baş laborant

III Mamalıq-Ginekologiya kaf

ETMGİ

2

2012-2017

assistent

I Mamalıq-Ginekologiya kaf

TCK

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

9 Aprel, 2013

İntrnational sympozium
aktual problems of modern perinatalogy

Bakı, Azərbaycan

2

29-30 sentyabr 2017

The Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society (MIPS)

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Клинико-диагностические осо-бенности течения урогениталь-ных расстройств у женщин с длитель-ным постменопаузальным периодом»

Qocayeva  A.Ə.

2014-ildə namizədlik disser-tasiyasını müdafiə etmişdir

2

Характеристика атрофических процессов влагалища у женщин с урогенитальными расстройст-вами в постменопаузальном периоде

Алиева Э.М.

Годжаева А.А 

Керимова С.Н.

Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M. Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.50-52

3

Некоторые показатели репро-дуктивной функции у девушек и женщин с β-талассемией

Гасанова Н.,

Джаббарова О.

Аббасова Ф.Ю.,

Годжаева А.А.

ATUREK 5, 2017.

 

4

Hamilə qadınlarda bronxial ast-manın klinik gediş xüsusiyyətləri və müalicə prinsiplər

Məmmədova L.C.,

Qocayeva A.Ə.,

Zeynalova X.P.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2017, №1, s.181-184