Assistent Şərifə Vahabova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vahabova Şərifə Bilal qızı

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

I mamalıq və ginekologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2004-2010

Mama-ginekoloq

ATU

Bakı ş. Bakıxanov küç.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-2011

Həkim-intern

AR SN Mama- Ginekologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Bakı ş.

2

2011-2013

Doktorant

ATU-nin I mamalıq və ginekologiya kafedrası

Bakı ş.

3

2014- hazıra qədər

Assistent

ATU-nin I mamalıq və ginekologiya kafedrası

Bakı ş. 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

                                        Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaqlıq boynunun çatışmazlığı olan hamilələrdə gərginliyi azaldan mamalıq pessarinin istifadəsinin klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri

Vahabova Ş.B.

2014-namizədlik dissertasiya-sını müdafiə etmişdir

2

Psixoemosional gərginliyi fonunda hamiləliyin və doğuş prosesinin fəsadlarının patogenezi, klinikası, diaqnostikası, müasir korreksiya metodları, profilaktikası

Vahabova Ş.B.

2016- ildə doktorluq disser-tasiyasını yekünlaşma üzə edir

3

Особенности становле- ния гипоталамо-гипо- физарно-яичниковой системы девочек с задержкой интеллекту- ального развития.

Исмайлова А.Д.,

Алиева Э.М.,

Абдуллаева С.А.,

Асадова Ш.Ш.

Тбилиси, Журнал – Экспериментальная и клиническая медицина, 2009, №7, стр. 27-30.

4

Особенности эхографи- ческих показателей при истмико-цервикальной  недостаточности.

Асадова Ш.Ш.,

Алиева Э.М.,

Ахундова Н.Н.

Украiньский журнал клiнiчной та лабора- торной медицини, том 8, №2, 2014, с. 132-135.

5

Postmenopauzal osteo- porozun müalicəsinin bir sıra aspektləri.

Səfərəliyeva A.,

Abbasova F.,

Əsədova Ş.

T.e.d.,prof. A.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olun- muş elmi-praktik kon- fransın materialları, Bakı, 2015, c. 53.