Assistent Samirə Həsənova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Samirə Həsənova Selyadar

2

İxtisas

Mama-ginekoloq

3

Vəzifə

Assistent, t.ü.f.d.

4

Şöbə

 Mama-ginekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2001

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-2003

Klinik ordinator

I Mamalıq-ginekologiya kafedrası

ATU

2

2005-2019

Baş laborant

I Mamalıq-ginekologiya kafedrası

ATU

3

2019

Assistent

I Mamalıq-ginekologiya kafedrası

ATU-TCK

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11-12.05.2019

ATU Neyrocərrahiyyə kafedrasının yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Neyrocərrahlığın müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans

Bakı şəhəri

2

26-27.11.2019

“Uşaqlıq boynu patologiyalarının müalicəsinə müasir yanaşma” adlı Beynəlxalq Onkoginekologiya konfrans

Bakı şəhəri

3

30-31.03.2019

ATU Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr edilmiş “Tibbin görən gözü” adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans

Bakı şəhəri

4

30.04.2019

“MİLLƏTİN SAĞLAMLIĞI-XXI ƏSR” XXIII Beynəlxalq elmi konfrans,

“ONKOLOGİYA-XXI ƏSR” IX İtaliya-Rusiya elmi konfrans

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Yüksək risk qrupu olan qadınlarda erkən zahılıq dövrünün hipotonik qanaxmalarının müasir üsulla profilaktikası

Həsənova S.S.

2017 ci ildə ”tibb üzrə fəlsəfə doktoru”  elmi də-rəcəsini almaq üçün dis-sertasiya  işini  müdafiə etmişdir

2

Особенности течения беремен-ности у родильниц с гипотоничес-кими кровотечениями в ранний послеродовой период

Həsənova S.S.

Əliyeva E.M.

Əliyeva N.Ş.

Здоровье женщины научно-практический журнал 2014,№ 6,

səh.77-79.

3

Особенности профилактики гипо-тонических кровотечений в раннем послеродовом периоде в группе высокого риска

Həsənova S.S.

Əliyeva E.M.

Əliyeva N.Ş.

Abbasova F.Y.

Vəzirova R.Ş.

Современные тен-денции развития меди-цины, ветеринарии и фармакологии 2014,21-22 ноябрь Səh.10-14

4

Erkən zahılıq dövründə hipotonik qanax-malara görə yüksək risk qru-puna aid olan qadınlarda hamiləliyin gedişatı xüsusiyyətləri

Həsənova S.S.

Əliyeva E.M.

Əliyeva N.Ş.

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri jurnalı, 2014, № 4, səh. 72-75

5

Erkən zahılıq dövründə  hipotonik qanaxmalara görə yüksək risk qrupuna aid olan hamilələrdə ciftin exoqrafik göstəricilərinin nəticələri

Həsənova S.S.

Əliyeva E.M.

Səfərova S.S.

ATU İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının yaradılma-sının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans materiallarının  toplusu. 2019, s.48-49

6

Erkən zahılıq dövründə hipotonik qanaxmaları olan qadınlarda aparılan tədbirlərin, mamalıq və cərrahiyyə əməliyyatların tezliyi və effektliyi

Həsənova S.S.

Əliyeva E.M.

Əliyeva N.Ş.

Sağlamlıq jurnalı, 2015, №3, səh.52-56