Dövrü və yekun  attestasiya suallarının tərtibində istinad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı
(ixtisaslar üzrə)
Anesteziologiya-reanimatologiya
1.İ.S.İsmayılov. Reanimatologiya. Bakı – 2014
2.С.А.Сумин. Анестезиология и Реаниматология. Москва – 2010
Endokrinologiya
1.R.M.Məmmədhəsənov. Endokrinologiya. Bakı – 2006
2.R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. Bakı – 2003
Terapiya
    V.Ə.Əzizov. Daxili xəstəliklər. Bakı – 2012, 976 səh.
Ümumi cərrahiyyə
1.B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər, Bakı – 2008
2.Ç.M.Cəfərov. Ümumi cərrahlıq,Bakı –2006
3.N.Y.Bayramov. Cərrahi xəstəliklər,Bakı–2006
4.S.A. Əliyev. Cərrahi xəstəliklər , Baı –2008
Şüa diaqnostikası
1. B.Baxşiyev .Şüa diaqnostikası, Bakı –2012 ,dərslik
2. B.Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.  
3.Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.  
4. D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1988. 252 p.  
5. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под редакцией В.В. Митькова. 1 том, стр.77
6.А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
7.И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
8.«Секреты рентгенологии». Под ред. Дуглас С.Кац и др.. М.2003. 704 с.
9.  Diagnostic İmaging  Ultrasound  Azmy 2000. Amyrsys.
10.Д. Странг, Секреты компьютерной томографии, 2009. c.422
11.Diagnostic İmaging  Basics 2006.  Lippincott
12. Şüaterapiyası C.Əliyev Bədxassəli şişlərin şüamüalicəsi. 2012
Pediatriya
1.A.A.Əyyubova. Uşaqxəstəlikləri. Bakı – 2011
2.N.Ə.Tağıyev  Neonatologiya, Bakı-2007
3.Шабалов Н.П. Нeoнатология, 2004,Том I-II
4.Шабалов Н.П. Pediatriya, 2002, стр 732
5.Nelson Pediatrics
Epidemiologiya
1.Ağayev İ.Ə., Xələfli X.N., Tağıyeva F.Ş. Epidemiologiya. Dərslik. Bakı,2012, 722 səh.
2.İ.Ə.Ağayev, E.F.Vahabov, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. İmmunoprofilaktika, dərs vəsaiti, 2016, 72 səh.
Onkologiya
    Ə.T.Əmiraslanov, A.Qazıyev Onkologiya 2010, 212 səh.
Revmatologiya
1.Ревматология – Москва – 2010 Под редакцией – акад. РАМН. Е.Л.Гасановаакад. РАМН. В.А.Гасановой
2.Ревматология Под редакцией – акад. РАН. Е.Л.Гасанова 2017 ,стр. 435
3.Секреты ревматологии Стерлинг Дж. Вест 1999 ,стр. 758
4.Диагностика и лечение в ревматологииКевин Пайм, Ли Кеннеди.Перевод английского под редакцией – проф. Н.А.Шостак
5.Revmatoloji (4-cü baskı)Editörler – Mare C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, Michael E. Weinblatt, MichaelH. Weisman Cevirici editörler – Tansu Arasıl, TuncayDuruöz, KemalDınçer, HaficeUğurlu, Kazım Şenel.
Nevrologiya
1.Şirəliyeva R. “Sinir sistemi xəstəlikləri”, Bakı 2003
2. Ş.İ. Mahalov. Epilepsiya. 2015
3.ŞirəliyevaR. “Nevrologiya”, Bakı 2007.
4.Şirəliyeva R. “Kliniki nevrologiya”, Bakı 2009.
5.Mahalov. Ş, Nəbiyev T. “ Nevrologiya suallar və cavablar”, Bakı 2008.
6.Топический  диагноз  в неврологии . Петер Дуус , 2012
7.Топическая диагностика в  клинической неврологии. Пол У. Бразис, Джозеф К. Мэсдью, Хосе Биллер, 2009
Plastik cərrahiyyə
1.Vaqif Qələndərov-Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə  (dərslik) 2014
2.Vaqif Qələndərov-Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyədən test və situasion  məsələlr (dərs vəsaiti) 2015
3.Grabb and Smith’s - Plastic surgery, 2010
Allerqologiya
1.Kliniki allerqologiya və immunologiya. Dərslik . Bakı,2010
2.Секреты аллергологии и иммунологии. Гершвин М.Э,. Нагуа М. Пер.с англ. – М:Издательство БИНОМ, 2004.-320с.
3.Аллергология и иммунология: национальное руководство/ под ред.Р.М. Хаитова, Н.И.Ильиной. Ь.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.
4.Национальное руководство по аллергии и иммунологии разработано и рекомендовано Росийской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.
Travmatologiya -ortopediya
1. Travmatologiya və ortopediya  (müəllif : Trubnik A.)
2. Travmatologiya və ortopediya (müəllif : Yumaşov G.
3. Kemikler ve kırıklar  (müəllif : D.Manizadə.)
4. Praktiki travmatologiya (Avropa standartları L Ankin.)
Uşaq cərrahiyyəsi
1.С.Ф.Исаков. Национальное руководство 2009 стр.1040
2.Quliyev Ç.B. Uşaqcərrahlığı  dərslik , 2008,səh.654
Urologiya
    Оперативнaя урология Н.А.Лопаткина 2004, 3 tom. стр.430
Otorinolarinqologiya
1.В.Т.Палчун,  həmmüəllif, Ə.M. Talışinskiy “Otorinolarinqologiya” Ali məktəblər üçün  dərslik, 2016, əlyazma, 650 səh.
2.Y.Ə.Qasımov  “Burun, boğaz və qulaq xəstəlikləri”. Tibb Universiteti üçün  dərslik. Bakı, 1980, 340 səh.
3.Ə.M. Talışinskiy “Qulaq mənşəli kəllədaxili fğırlaşmalar və sepsis”. Tələbələr üçün dərs vəsaiti. Bakı-Təbib- 1998, 67 səh.
Kardiologiya
1.Kalp hastalıkları. (A textbook of cardiovascular medicine) 2008. Nobel Tip Kitapevlen Lid. Sti. İSBN 978-975-420-592.3
2.Bertram G.Katzung. Susan B. Masters. Anthony J.Trevor. Temelve Kliniki Farmakoloji 2014. Nobel Tip  Kitapevlen Lid. Sti.İSBN 978-0-07-176401-8.
Oftalmologiya
1.Jack j. Kanski brad bowling (7 baski) türkçe. Kanski klinik oftalmoloji sistematik yaklaşim
2. Gerhard k. Lang- göz hastaliklari el kitabi-atlas
3. The wills eye manual  (5 baski) türkçesi. Göz hastaliklarinin klinik və acil poliklinigində tani və tedavisi
4.Vaughan və asbury (17 baski) – genel oftalmoloji
5. Gerhard k.lang M.D. Göz hastalıkları el kitabı-atlas 2011
6. Jack.J.Kanski.Brad Boüling Clinical Ophthalmology. 7
7. P.I.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov – Göz Xəstəlikləri 2010
Qastroenterologiya
1.ДементьевА.С. идр. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи. Издательство ГЭОТАР- Медиа. 2017 г.
2.Ricard G.Long. Gastroenterolojivə karaciyər hastalıkları (Uzman Eğitimi), 2008, turkçə (ingilis dilindən tərcümə)   
Stomatologiya
1.Əliyeva R.Q., Ulitovski S.V. Stomatoloji xəstəliklərin profilaktikası. Bakı 2009, səh.368
2.Z.İ.Qarayev Ortopedik stomatologiya.Dərslik Bakı 2008, səh.360
3.R.M.Məmmədov, B.M. Həmzəyev Paradont xəstəlikləri Bakı 2012, səh 137
4.Е.В.Боровски  Терапевтическая стоматология ,2011.  С.736.
5. R.M. Məmmədov, A.Ç. Paşayev və.b Terapevtik stomatologiya dərslik 2017, 660 səh
Üz-çənə cərrahiyyəsi
1.Yusubov Y.Ə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Dərslik.Bakı 2005.347 səh.
2.Робостова Т.Г. Хирургическая стоматология  2003. 699 ст.
Travmatologiya və ortopediya
1. Dental implanologiyada sənədləşdirilmənin aparılması. // Rəhimov Ç.R, Tədris metodik vəsait., Bakı, 2003. 20 s.
2. Stomatoloji implanologiyanın cərrahi və ortopedik aspektlər.// Ə.C.Əliyev. – Bakı, “CBS Poligrafik Production”, 2005.-216c.
3. Üz-çənə cərrahiyyəsinin infeksion iltihabi və parazitar xəstəlikləri. //Rəhimov Ç.R., Hüseynov Ə.H.,Əhmədov E.T., Quliyev S.B. Tədris metodik vəsait, Bakı,2003, 85 s.
4. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya.//Yusubov Y.Ə., Bilalzadə S.Y. Bakı, “Elm və təhsil” – 2011,600 səh
5. Petersons principles of oral and maxillofacial surgery Second Edition.//Milora M., Ghali G.E.,Larsen P.E.,Üaite P.D.Hamilton, London, BC Decker İnc, 2004
Mamalıq-ginekologiya
1. H.F. Bağırova “Mamalıq”. Dərslik 2007. 367 səh
2. Williams/ “Obstetrics” - 24 Cild – 1358 pag.
3. Çabbe/ Niebyl/ Simpson/ Landon.. Ostetrics “Normal və sorunlu gəbəliklər”. 7 cild, 1295 səh
4. “Ginekologiya”. H.F.Bağırovanın redaktorluğu altında Dərslik. Bakı – 2012, 599 səh.
5. Williams. Ginecologi. 448 pag.
Nefrologiya
1)Нефрология». Практическое руководство.под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006
2) "Nefrologiya",M.M.Ağayev ,Bakı 2007
3)Нефрология-И.Е.Тареева,2000,688 с
4)Harrison`s Nephrology and acid-base disorders L.Larry Jameson,Joseph Loscalzo,2010,326 p
5)Waach`s interpretation of diagnostic tests –Mary A.Williamson,L.Michael Snyder,2015,1288p
6)Nephrology@Hypertension-Edgar V.Lerma,Jeffrey S.Berns,Allen R.Nissenson,2012,305 p.
7)Comprehensive Clinical Nephrology-Richard J.Johnson,John Feehally,Jürgen Floege,2014,1299 p.
8)Nefroloji el kitabı-Tekin Akpolat,Cengiz Utaş,Gültekin Suleymanlar,2000,551 p.
 
ÜRƏK – DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ İXTİSASI ÜZRƏ REZİDENTURA TƏHSİLİ ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
Əsas ədəbiyyat
1.  Kirklin Barrat Boyes – “ Cardiac Surgery “ , 4th edition , 2013
2.  Lawrence – “Adult Cardiac Surgery “, 2011
3.  M.Bojar “Perioperative care in cardiac surgery” ,2011
4. Rutherford's Vascular Surgery,2013
5. Haimovici`sVascular Surgery, 2012
6. Braunwalds“ HeartDisease “ , tərcüməedənprof.dr Murat Sezer ,uzm.dr. Emre Aslanger,2015
7. K.K.Musayev. «Ürəyin işemik Xəstəliyinin cərrahi müalicəsi», 2016
8. В.В.Мурашко , Г.Е. Ройтберг « Електрокардиография», 2011
9. L.Goldberger “Clinical Electrocardiography” tərcümə edən : prof.dr.Aytaç Öncül,2014
10. Feigenbaum s “Echocardiography” tərcümə edən : prof.dr.Çetin Erol,2011
 
YOLUXUCU  XƏSTƏLİKLƏR ÜZRƏ IV KURS - BURAXILIŞ  REZİDENTURASI ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
Əsas  ədəbiyyat
1. Əliyev N.N., F.Tağızadə,  “İnfektologiya”,  Bakı, 2007
2. Vəliyev Ə.H., “İnfeksion xəstəliklər”, Bakı, 2009, 2013
3. Лобзин В.И., «Руководство  по  инфекционным болезням», Санкт-  Петербург, 2004
4. Покровский В.И., «Руководство  по  инфекционным  болезням»,М.., 2004
5. Шувалова Е.П., «Инфекционные  болезни», М., 2005
6. Шувалова  Е.П., Белозеров E.C., Беляева Т.В., Змушко Е.И., «Инфекционные
болезни», Санкт – Петербург, 2015
 
Əlavə  ədəbiyyat
7. Алиев Н.Н., «Руководство  по  дифференциальной диагностикoреспираторных  вирусных  инфекций», Баку,  2004
8.  İsayev C.P., «İnfeksion  xəstəliklər»,  Bakı, 2009
9.  Süleyman  Fələk, « İnfeksion  xəstəliklər», T., 2004
10.Возионова Н.И., «Инфекционные  и  паразитарные  болезни», Киев, 2003