Professor Mirzə Kazımov

Qısa məlumat

1.

Ad, soyad, ata adı

Mirzə Ağababa oğlu Kazımov

2.

İxtisas

Sanitariya həkimi

3.

Vəzifə

Məsləhətçi professor

4.

Kafedra

Qidalanma və tibbi ekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1.

1982-1986

doktorant

SSRİ Səhiyyə Nazirliyinnin Mər-kəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu

Moskva şəh., Barrikada küç, 1

2.

1974-1977

aspirant

SSRİ Səhiyyə Nazirliyinnin Mər-kəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu

Moskva şəh., Barrikada küç, 1

3.

1968-1974

tələbə

ATU - sanitariya gigiyena fakultəsi

Bakı şəh., Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-hazırki dövrə qədər

kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və eko-logiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

2

1994-1996

Elm İdarəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Bakı ş., Kiçik dəniz k., 4

3

1994-1996

kafedra müdiri

(əvəzçiliklə)

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və eko-logiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

4

1992-1994

kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və eko-logiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

5

1990-1992

professor

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və eko-logiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

6

1988-1990

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və eko-logiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

7

1984-1988

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əmək gigiyenası və peşə xəstəlikləri kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

8

1979-1984

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əmək gigiyenası və peşə xəstəlikləri kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

9

1978-1979

 

baş həkim

Puşkin rayonu Sanitariya-Epidemioloji Stansiyası

Azərbaycan.Respublikası, Biləsuvar rayonu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Постановка экспериментальных исс-ледований по изучению характера ком-бинированного действия химических веществ с целью разработки профилак-тических мероприятий. Методические рекомендации. Утв. Зам. Главного Государствен-ного Санитарного врача СССР от 06.12.1985 г. № 4050-85.

Санoцкий И.В., Мельникова Н.Н., Кaценельсон Б.А.

Pощин А.В.,

Казимов М.А.

М., 1987,  с. 48.

2

Толковый словарь терминов гигиены, токсикологии и экологии.

Казимов М.А.

Самедов И.Г.

Ахмедов С.Г. 

Баку, 1995,  264 с.

3

Gigiyenada metallar problemi (mono-qrafiya)

Kazımov M.A.

Bakı, Təbib, 1997,  176 s.

4

Gigiyena. Dərslik

Kazımov M.A., Məmmədov A.M.,  Qurbanov Ə.S v.b.

Bakı, 2005, 690 s.

5

Ümumi gigiyena. Тəcrübə məşğələlərinə aid dərslik

Kazımov M.A., Məmmədov A.M.,  Qurbanov Ə.S. v.b.

Bakı, «Müəllim», 2007, 480 s.

6

Radiasiya gigiyenası. Dərslik

Kazımov M.A., Məmmədov A.M.,  Səmədov Ş.X.və b.

Bakı, Təbib, 2009. 275 с.

7

Azərbaycan respublikası. “Azərbaycanın ekoloji-tibbi atlası” 

Məmmədov Q.Ş.,

Xəlilov M.Y. ,

Kazımov M.A. v.b.

Bakı, 2009, 156 с.

8

Hygiene. Practical course.

Kazimov M.A., Fatullayeva S.,

Ganiyeva G.

Baku,  2009, 207 p.

9

Gigiyena profilli laboratoriya işinin əsas-ları

Kazımov M.A., Qurbanov Ə.S.,

Məmmədov A.M. və b.

Bakı,  Təbib, 2014, 380 s.

10

Сравнительная гигиеническая оценка технологических процессов произ-водства ванадия и его соединений

Казимов М.А.

Медико-биологические аспекты патологии че-ловека. Труды ЦОЛИУВ. Т.СХVI. М., 1976. с.88-89.

Cəmi: 266

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

06-25 may 1991

 

tibb ali məktəb müəllimlərinin ixtisasar-tırma fakultəsi

Leninqrad Sanitariya-Gigiyena Tibb institutu

2

23-30 oktyabr 1996

ÜST Avropa Regional Bürosunun Ətraf mühit və sağlamlığın mühafizəsi üzrə  iclas-seminar

Xorvatiya –Dubrovnik

3

14-16 mart  2001

ÜST Avropa Regional Bürosu, Avstriya Dövləti Federal Nazirlikləri və UN/ECE – nintəşkil etdiyi “Ekoloji həssas zonalar - Ətraf mühit və nəq-liyyatın prioritet problemləri” mövzusunda Bey-nəlxalq Seminar-Konfrans

Avstriya, Vena-Eyzenştadt

4

09-11 aprel 2003.

ÜST Avropa Regional Bürosunun Ətraf mühit və sağlamlığın mühafizəsi üzrə “Nəqliyyat, ətraf mühit və sağlamlıq” proqramı mövzusunda I Beynəlxalq sessiya

İsveçrə, Cenevrə

5

13-14  oktyabr 2003

Şərqi Avropa,Qafqaz və Orta Asiyada havanın keyfiyyəti və sağlamlıq” mövzu-sunda Beynəlxalq Seminar

Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq,

6

30-31 mart  2004

ÜST Avropa Regional Bürosunun Ətraf mühit və sağlamlığın mühafizəsi üzrə “Nəqliyyat, ətraf mühit və sağlamlıq” proqramı mövzusunda II Beynəlxalq sessiyada iştirak.

İsveçrə, Cenevrə  

7

27-28 noyabr 2006

ÜST Avropa Regional Bürosunun Ətraf mühit və sağlamlığın mühafizəsi üzrə Avropa Komitəsinin «Gələcək bizim uşaqlar üçün» mövzusunda 22-ci Beynəlxalq Seminar.

Маcarstan, Budapeşt-Sentendre

8

28 fevral – 01 mart 2007.

ÜST Ətraf mühit və sağlamlığın qorunması üzrə Avropa Komitəsinin «Avropa Uşaqların və ətraf mühitin qorunması üzrə fəaliyyət Planı»na həsr edilmiş 5-ci iclası

Belçika, Brussel

10

10-12 mart 2008

ÜST Avropa Regional Bürosunun Ətraf mühit və sağlamlığın mühafizəsi üzrə 25-ci  iclas-seminar

İtaliya, Milan,

11

10-12 noyabr 2008

ÜST Avropa Regional Bürosunun təşkil etdiyi “İctimai səhiyyədə islahatlar və sanitariya-epidemioloji xidmətin rolu barədə Yeni Müstəqil Dövlətlərin Siyasi Dialoqu.  Iclas-seminar

Qırğızstan, Bişkek

12

28-29 yanvar 2009

ÜST Avropa Regional Bürosunun təşkil etdiyi “Ətraf mühit və sağlamlığa aid tematik seminar”

Lüksemburq

13

27-29 aprel 2009

ÜST Avropa Regional Bürosu tərəfindən keçirilən “Ətraf mühit və sağlamlığın qorunması” tematikası üzrə “Dəyişən ətraf mühitdə uşaqların sağlam-ləğının mühafizəsi”.  Iclas-seminar

Almaniya, Bonn

14

19-20 iyun 2012

Təbii (asbest) vəsüni mineral liflərin işçilərə və əhaliyə  təsir riskinin idarə edilməsi. Havada  lifli tozlara nəzarətin müasir üsulları. Seminar

Rusiya Federasiyası, Moskva

15

22-23 oktyabr 2013

Asbest tərkibli tozların təsirilə əlaqədar xəstə-liklərin eliminasiyasına dair regional proqramın işlənib hazırlanması. Asbest tərkibli tozların işçi-lərə və əhaliyə mümkün təsir mənbələrinin iden-tifikasiyası və xəritələşdiriləsi” Seminar.

Rusiya Federasiyası, Moskva

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ekoloji təhsil və maarifləndirmə” üzrə sahələrarası komissiyanınüzvü (komissiya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22.09.2003-cü il tarixli 120 saylı qərarına əsasən yaradılmışdır)

2

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilmə Şurasının (RETTƏŞ) Ekologiya Elmləri Üzrə Problem Şurasının üzvü (RETTƏŞ-nın 22 dekabr 2009-cu il tarixli 6/4nömrəli qərarı)

3

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Ətraf mühitin əhali sağlamlığına təsirinin öyrənilməsi” üzrə koordinasiya şurasinin Sədri (Nazirliyin 13.07.2006-cı il tarixli kollegiya iclasının qərarı)

4

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Gigiyena” ixtisası üzrə həkimlərin sertifikasiya komissiyasının sədr müavini (2013-cü ildən)

5

FD 03.014 Dissertasiya Şurası nəzdində 3240.01”Gigiyena”, 3202.01-“Epidemiologiya”, 3221.01 –“Yoluxucu xəstəliklər” və 2414.01-“Mikrobiologiya” ixtisasları üzrə dissertasiya Şurasının üzvü

6

FD 03.014 Dissertasiya Şurası nəzdində 3240.01”Gigiyena”, 3202.01-“Epidemiologiya”, 3221.01 –“Yoluxucu xəstəliklər” və 2414.01-“Mikrobiologiya” ixtisasları üzrə elmi seminar keçirən aprobasiya komissiyasının sədri (ATU rektorunun 03 noyabr 2009-cu il tarixli 298 saylı əmri)

7

Azərbaycan Tibb Universitetinin Böyük Elmi Şurasının üzvü (1992-ci ildən)

8

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Profilaktika giya fakultəsinin Elmi Şurasının üzvü (1990-cı ildən)

9

Infeksiya və immunitet” jurnalinin redaksiya şurasının üzvü (2008-ci ildən)