Dosent Qalina Qəniyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qalina Qəniyeva Sədirovna

2

İxtisas

bioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə, kafedra

Qidalanma və tibbi ekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

bioloq, biologiya və kimya müəllimi

Azərbaijan Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.09.1976-08.06.1977

dezinfektor

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mər-kəzi (GEM), parazitologiya şəbəsi

Bakı şəh.

2

14.10.1977- 14.12.1993

preparator

V.Y.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Pro-filaktika institutu qidalanma gigiyena labora-toriyası

Bakı şəh.

 

06.10.1983

laborant

qidalanma gigiyena laboratoriyası

 

 

12.09.1985

кiçik elmi işçi

qidalanma gigiyena laboratoriyası

 

3.

13.12.1993 bu günə qədər

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, qidalanma və kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç 23

 

19.12.1996

assistent

           

 

 

27.01.2005

baş müəllim

 

 

 

19.12.2008

dosent

 

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin  adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

27 -31, Mart, 1996

Qidalanma və Sağlamlıq Müayinə trening CDC (Atlanta, USA)

Bakı şəh

2

03-05, Avqust, 1996

Epidemioloji müayinə uçün EPI-info 6 komputer proqramı üzrə treningi,  CDC (Atlanta, USA)

Bakı şəh.

3

05 İyun, 2001

Yod çatışmazlığının kontrol və qarşısını almaq üzrə treningi (UNICEF), Baku, June, 2001

Bakı şəh

4

Sentyabr, 2001

Duzun situasiya analizi üzrə treningi, UNİCEF

Almatı şəh. Qazaxstan

5

13-18,  May, 2002

Biomonitoring üzrə Laborator treningi UNİCEF

Sofia, Bolqaria

6

13-17,  Sentyabr, 2004

"Mikronutrient çatışmazlığının eliminasiya üçün  ölkə strategiyaların gücləndirilməsi", UNİCEF

Ankara, Türkiyə

7.

6-10, Dekabr, 2004

 YÇX-nin  monitoring üzrə treningi, UNİCEF

Qudauri, Gürcüstan

8.

17-2, Noyabr, 2008

Ətin Nəzərəti üzrə texnika seminarı, Avropa komissiyası

Brüssel, Belçika

9.

29-30, Sentyabr, 2010

GMO analizlərinin Network sistemini yaratmaq üzrə seminar, Avropa komissiyası,TAIEX

Zaqreb, Xorvatiya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Hygiene  (eng)

Kazimov M.A.,  Fatullayeva S, Ganiyeva G.S.

“Gigiyena” Dərs vəsaiti ingilis dilli qruplar üçün 207 s, Bakı 2009

2

Evaluation of the potential effectiveness of wheat flour and salt fortification programs in five Central Asian countries and Mongolia 2002-2007.

Tazhibayev S., Dolmatova O., Ganiyeva G.S., Khairov K., Ospanova F., Oyunchimeg D, Suleimanova D., Scrimshaw N.

FOOD AND NUTRITION BULLETIN, volume 29, number 4, December 2008, p 255-265

 

3

Sentinel study on evaluation of effectiveness of wheat flour fortification program in Azer-baijan(2003-2005).

Ganiyeva G.S.

«Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiy-yətləri» Jurnalı Bakı, 2, 2009, p.162-166

4

Yodlaşdırılmış duzun keyfiyyətinə və istifa-dəsinə laborator nəzarəti üzrə (rəhbərlik)

Qəniyeva Q.S

SN və UNİCEF Vəsait (Trening paketi), 2003

5

Zənginləşdirilmiş məhsulların keyfiyyəti üzə-rində nəzarət (ğömrük işçiləri üçün).

Bağırova B.A, Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.R.

SN və AİB Vəsait, Bakı, 2003, 65 s

 

 

Dəmir defisitli anemiyanın profilaktikası

 

Əhmədov İ.R., Qəniyeva Q.S., İsgəndərova T.Ə., Ramazanova İ.F. Əhmədova S.Ə

SN və UNİCEF, Vəsait, Bakı, 2004. 48 s.

6

Mikronutrientlər nədir və ya ağıllı və sağlam böyümək üçün nə etmək lazımdır

 

Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.

UNİCEF və Qidalanma və sağlamlıq İB, Ibtidai sinif müəllimləri üçün rəhbərlik, Bakı,  2006, 36 s.

7

Yod və dəmir çatişmazlığının təhlükələri ilə mübarizə istigamətində respublika əhalisinin sosial mobilizasiyasının vacibliyi (ictimaiyyət üçün treninq paketi).

Bağırova B.A, Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S Ramazanova İ.R

SN və AİB Vəsait, Bakı, 2004, 23 s.

 

8

Yodlaşdırılmış duz və dəmirlə zənginləşdiril-miş unun kеyfiyyətinə nəzarət və laborator qiymətləndirmə (GЕM və sanitariya-karantin müfəttişliyi işçiləri üçün trеninq pakеti).

Bağırova B.A, Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S, Ramazanova İ.R.

SN və AİB, Vəsait, Bakı, 2004, 38 s

 

9

Dəmirlə zənginləşdirilmiş unun kеyfiyyətinə nəzarət və laborator qiymətləndirmə. (un is-tеhsalçıları üçün trеninq pakеti)

Bağırova B.A, Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S. Ramazanova İ.R.

SN və AİB, Vəsait, Bakı, 2004, 15 s

10

Zənginləşdirilmiş məhsullar yod çatışmazlığı хəstəlikləri və alimеntar anеmiyanın əsas profilaktika yoludur. (təhsil sistеmi işçiləri üçün trеninq pakеti).

Bağırova B.A, Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S , Ramazanova İ.R.

SN və AİB, Vəsait, Bakı, 2004, 25 s.

 

11

Оценка фактического питания детей дош-кольных организованных коллективов на примере Шемахинского района и г.Баку.

Махмудова Г.И., Уланова З.Н., Атюцкая С.Г., Ганиева Г.С.

Труды НИИ ВМиГ им.Мусабекова Г.М., 1987

12

Kənd yerlərindəki məktəbəqədər müəssisə-lərdə uşaqların qidalanması xüsusiyyətləri.

Mahmudova G.İ., Ulanova Z.N., Atyutskaya S.Q., Qəniyeva Q.S.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1987, 10, s. 44-46

13

Выявление остаточных количеств нитратов в фактическом питании детей дошкольных учреждений сельских населенных мест Азербайджанской  ССР. 

Махмудова Г.И., Сарина Т.Н.,Уланова З.Н.,Ганиева Г.С.

Материалы У съезда гигиенистов, сан. врачей, микробиологов Узбекистана. Те-зисы доклада. Т.1, с. 399, Ташкент, 1987

14

Влияние минеральных удобрений на пи-щевую ценность некоторых овощных куль-тур, выращенных на опытных станциях.

Махмудова Г.И., Сарина Т.Н.,Уланова З.Н., Ганиева Г.С.

Труды НИИ ЭГиПЗ, 1990, с.20

15

Качество овощных культур под воздейст-вием минеральных удобрений.

Махмудова Г.И., Уланова З.Н., Ганиева Г.С.  

Материалы науч.- практ. Конференции «Экологические проблемы Азербайд-жана», Баку, 1992

16

Respublikada neftayırma zavodlarında fəh-kələrin qidalanmasının təşkilinin aktual prob-lemləri.

Əbdüləzimova S.İ., Qəniyeva Q.S.

Материалы научно - практической кон-ференции «Рационализация питания городского и сельского населения, де-тей дошкольного и школьного возраста и подростков в Азерб.ССР, Баку, ЭЛМ, 1991, с.7-8   

17

Комплексное изучение показателей бел-кового, витаминного и минерального обме-нов в повышении защитных сил организма работающих в нефтеперерабатывающего завода.

Абдулазимова С.И., Ганиева Г.С.

Təbabətdə ekologiya problemləri tələbə və gənc alimlərin respublikalar monote-matik elmi konfransı (tezislər toplusu), Bakı 1991, s. 20-21.  

18

Neftayırma müəssisələri işçilərinin orqaniz-minin mühafizə güvvələrinin yüksəldilməsin-də zülal, vitamin və mineral maddələr müba-diləsinin alimentar yolla korreksiyasının əha-miyyəti.

Qəniyeva Q.S., Əbdüləzimova S.İ.

Материалы научно - практической кон-ференции «Рационализация питания городского и сельского населения, де-тей дошкольного и школьного возраста и подростков в Азерб. ССР, Баку, ЭЛМ, 1991, с. 34-35

19

Обоснование лечебно-профилактического питания рабочих нефтеперерабатываю-щей промышленности.

Абдулазимова С.И., Ганиева Г.С., Керимова М.Г

Материалы республиканской науч. Кон-ференции «Эколого - гигиенические проблемы питания населения», Киев, 1992, с.130

20

Разработка профилактического питания для рабочих нефтеперерабатывающего завода, подвергавшихся неблагоприятным факторам производственной среды.

Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И.

Материалы конференции «Экологичес-кие проблемы Азербайджана», Баку, 1992, с.116-118

21

Состояние фактического питания рабочих нефтеперерабатывающего завода.

 

Ганиева Г.С., Сеидов И.М.

Материалы конференции «Экологичес-кие проблемы Азербайджана», Баку, 1993, с.86-88

22

Correlation between actual alimentation and health condition of workers of industrial en-terprises of Baku.

 

Akhmedov I.R. Gadziyeva G.M. Abdulazimova S.I. Ganiyeva G.S.

Second Baku International Symposium “Energy, ecology, economy”, Baku, 1993, s. 106

23

Организация рационального питания в ус-ловиях нефтеперерабатывающего произ-водства.

Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И.

Информационное письмо, Баку, 1993, 15 с

24

Роль полноценного питания в сохранении здоровья рабочих нефтеперерабатываю-щего завода.

Абдулазимова С.И., Ганиева Г.С.

памятка, Баку, 1993,  3 с.

25

Сдвиги в иммунном и биохимическом ста-тусе, состоянии кислотно-щелочного рав-новесия и сердечно-сосудистой системы у рабочих нефтеперерабатывающего и ма-шиностроительного заводов г. Баку под влиянием приема нового препарата «По-ливит».

Ахмедов И.Р., Абдулазимова С.И., Ганиева Г.С., Гаджиева Г.М., Мамедов А.М, Керимова М.Г.

Международный научный конгресс «Традиционная медицина: теоретичес-кие и практические аспекты», Москва, 1994, с.228-229

26

Оценка эффективности витаминизации рабочих нефтеперерабатывающего заво-да новым препаратом «Поливит».

Керимова М.Г., Абдулазимова С.И., Ганиева Г.С

Azərbaycan Tibb Universitetinin 1993-cü ilin yekunu konfransının tezisləri, Təbib nəşriyyatı 1994, s. 306

27

Влияние производственных факторов и фактического питания на показатьели здо-ровья рабочих нефтеперарабатывающего завода.

Абдулазимова С.И., Ганиева Г.С.,

Azərbaycan Tibb Universitetinin 1993-cü ilin yekunu konfransının tezisləri, Təbib nəşriyyatı 1994, s. 309

28

Изучение суточных энерготрат у рабочих нефтеперерабатывающего завода.

 

Ганиева Г.С., Сеидов И.М.., Махмудова Г.И..

Материалы конференции «Экологичес-кие проблемы Азербайджана», Баку, 1994, с.43-44 

29

Некоторые показатели минерального об-мена у рабочих нефтеперерабатываю-щего завода

Ганиева Г.С.,

Материалы конференции «Экологичес-кие проблемы Азербайджана», Баку, 1994, с.45-46

30

Working conditions at the oil refining plant and their effect on hemodynamics indices, acid - base balance and blood electrolyte analysis of the workers, their alimentation being disbalanced.

Ganiyeva G.S.

Third Baku International congress “Ener-gy, ecology, economy”, Baku, 1995, Sept. 19-22, p.315  

31

Новый лечебно-профилактический рацион для работающих в условиях нефтепере-рабатывающего завода

Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И.

Материалы итоговой научной конфе-ренции АМУ за 1995, Баку, 1996, с 73

32

Оценка эффективности скоррегированно-го питания и дополнительной витамини-зации по показателям электролитного об-мена у рабочих нефтеперерабатываю-щего завода.

Ганиева Г.С.

1994-1995-ci illərdə aparılmış elmi təd-qiqatların nəticələrinə həsr edilmiş yekun  elmi-praktik konfransın materiallar, Baku, 1996, s. 48-49

33

Сдвиги показателей гемодинамики у ра-бочих нефтеперерабатывающего завода после коррекции питания в сочетании с дополнительной витаминизацией

Ганиева Г.С.

"Sağlamlıq” , 1996, 7, s 40

34

Гигиеническое обоснование лечебно-про-филактического питания для рабочих неф-теперерабатывающего завода

Ганиева Г.С.

“Sağlamlıq”,  1997, 7, s. 32-40

35

ИМТ и его зависимость от особенностей питания у лиц 1 группы интенсивности тру-да

Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С. Искендерова Т.А., Керимова М.Г.

“Sağlamlıq”,  1999, 6,  s. 33-35

36

Azərbayçan respublikasının neft sənayesi üçün sanitariya qaydaları.

 

Əmirov Z.R., Kazımov M.A., və s.

Metodik tövsiyaları. Neft sənayesi müə-ssisələrində ətraf mühitin mühafizəsi və əmək gigiyenası sahəsində sənədlərin məcmüəsi. 1999, 180 s

37

Bakkondisioner zavodu fəhlələrin qidalan-ması və sağlamlığı

İsgəndərova T.Ə, Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M.

Материалы научно - практической кон-ференции «Актуальные вопросы фи-зиологии и патологии человека”, пос вященной 150 летию И.П.Павлова 38 Баку,1999, с 264-265

38

Nutritional status of school children from the Khyzy region of Azerbaijan

Kerimova M.G., Akhmedov I.R.et al.

 

Fif3th regional congress of pediatric so-cieties of Turkish speaking countries with international participation. Abstract book, Bishkek, 1999, p.126

39

Role of nutrition in integrated treatment of childhood diseases

Kerimova M.G., Ganiyeva G.S. et al.

Fifth regional congress of pediatric so-cieties of turkish speaking countries with international participation. Abstract book, Bishkek, 1999, p.119

40

Значение ассортимента и количества про-дуктов питания в рационах лиц I группы интенсивности труда для состояния их сердечно-сосудистой системы.

 

Алескерова И.Р., Ахмедов И.Р., Багирова Б.А., Ганиева Г.С., Керимова М.Г.

 

Материалы научно-практической кон-ференции «Актуальные вопросы фи-зиологии и патологии человека» посвя-щенной 150 летию со дня рождения И.П.Павлова. Баку 1999, стр. 38-39

41

Интегрированное ведение болезней детс-кого возраста и нарушений питания

 

Керимова М.Г., Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Абдулазимова С.А., Салаев А.А.

Professor İ.M.Məmmədovun 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran-sın materialları. Bakı 1999, səh.146-148

42

Оценка эффективности рекомендаций по грудному вскармливанию и питанию детей от 10 дней до 5 лет.

 

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Абдулазимова С.А., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С., Искендерова Т.А., Керимова М.Г., Наджафова А.Г., Салаев А.А.

Professor İ.M.Məmmədovun 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran-sın materialları. Bakı 1999, səh. 148-151

43

Железодефицитная анемия у детей и бо-рьба с ней.

Керимова М.Г., Багирова Б.А, Ганиева Г.С. Рамазанова И.Р

“Sağlamlıq”, 1999, 8, s. 20-23

44

Влияние посуды «ZEPTER» на органолеп-тику и витаминный состав пищи.

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.А

«Sağlamlıq», Bakı 2000 . №1 səh. 41-43.

45

Изучение медико-демографической, со-циально-экономической и продовольст-венной ситуации в Хызынском Районе Республики.

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Багирова Б.А., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.А

«Sağlamlıq» Баку 2000, №2 стр.41-45.

46

Изучение пищевого статуса населения Азербайджанской республики.

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.А., Ахмедова С.А., Рамазанова И.Ф.

 «Sağlamlıq» Bakı, 2000 №3 str.19-23

 

47

Особенности питания здоровых и стра-дающих анемией студенток медицинского университета.

Ганиева Г.С., Рамазанова И.Ф.

“Sağlamlıq”,  2000, 7, s. 49-50

48

Проблемы питания и эндемический зоб (литературный обзор)

Ахмедов И.Р., Наджафова А.Г., Ганиева Г.С.

“Sağlamlıq”,  2000, 8, s. 56-61

49

Проблемы питания и эндемический зоб (изучение особенностей фактического пи-тания здоровых и больных школьников). 

Керимова М.Г.Ахмедов И.Р., Наджафова А.Г., Ганиева Г.С.

“Sağlamlıq”,  2001, 2, s. 26-29 

50

Masallı rayonunda yaşayış 6 aylıqdan 5 ya-şadək uşaqların qidalanma vəziyyəti və A vi-tamini çatışmazlığı  mikrosimptomları arasın-da əlaqənin öyrənilməsi

Əhmədov İ.R., Qasımov M.S., Hacıyeva Q.M., Ələsgərova İ.R., Ramazanova İ.F., Əhmədova S.Ə.,  Nəcəfova A.Q, İsgəndərova T.Z., Əbdülazimova S.İ.,

Ümumi gigiyena və  ekologiya kafedrası-nın  80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi məcmuə, Bakı, Təbib, 2002, s.34-41

51

Yod çatışmazlığı və onun törətdiyi xəstəlik-lərin profilaktikası 

Əhmədov İ.R.,Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M.,Nəcəfova A.Q., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.

(Treninq paketi, 2 versiyası) SN və UNİCEF. Bakı 2002. 81 s.

52

Особенности традиционного питания де-тей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р. и др.

 

Əməkdar elm xadimi professor T.Ə. Ta-ğızadənin 80- illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, 100-102

53

Содержание витамина А в рационах пита-ния детей, проживающих в сельских райо-нах республики

 

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р. и др.

 

Əməkdar elm xadimi professor T.Ə. Ta-ğızadənin 80- illik yubileyinə həsr olun-muş elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, 102-103

54

Изучение А-витаминной обеспеченности организма детей дошкольного возроста, проживающих в Хызынском районе. 

Əhmədov İ.R., Qasımov M.S., İsgəndərova T.Ə., Əbdüləzimova S.İ., Əhmədova S.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müs-təqilliyinin 10 ili dövrün V.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi- təcrübi fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş konfransının məcmuəsi. Bakı 2004. səh.57-59, 3 

55

Qazaх rayonu əhalisinin yod çatışmazlığı haqda məlumatlılığı və yodlaşdırılmış duz-dan istifadə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

Əhmədov I.R., Qəniyеva Q.S., Ramazanova İ.F. Quliyеva T.I

Rеspublika Dövlət mükafatı laurеatı, ə.е.х., prof. Tamеrlan Əziz oğlu Əliyеvin anadan olmasının 85-illiyinə həsr еdilmiş еlmi konfransın matеrialları Bakı 2006, s.46-48

56

Azərbaycan rеspublikasının bəzi ərazilə-rində 6 aylıqdan 5 yaşadək uşaqların qida-lanma ilə əlaqədar vitamin statusunun qiy-mətləndirilməsi

Əhmədov I.R., Qasımov M.S., və s.

 

Azərbaycan Tibb Jurnalı , Bakı, 2007, s.59-60

57

Azerbaijan closes in on elimination of IDD.

Akhmedov I.R., Ganiyeva G.S., Ramazanova I.F., Hajiyeva G.M., Gerasimov G.A.

IDD NEWSLETTER, February, 2008, p.9-11.

 

58

Successful elimination of Iodine Deficiency Disorders (IDD) in Azerbaijan is challenged by low quality of locally produced iodized salt

Akhmedov İ.R., Ganiyeva G.S., Ramazanova İ.R., Hajiyeva G et.al

The 2-nd International meeting of the Mic-ronutrient Forum, Beijin, 12-15 May, 2009, p.58, TU 21.

59

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu əhalisinin yodlaşdırılmış duz istehlakı səviy-yəsinin öyrənilməsi.

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Məmmədova S.Ə., İskəndərova T.Ə.

T.e.d. Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin ana-dan olmasının 65 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materiellerı. İctimai sağlamlıq və səhiyyə, II cild, Bakı 2009, səh 97-100.

60

Устранение йоддефицита в питании на-селения Азербайджана путем обязатель-ного йодирования соли

Ахмедов И., Ганиева Г., Рамазанова И., Хаджиева Г., Аббас Д., Умаров Н.,Герасимов Г., Ван дер Хаар Ф.

Всероссийский конгресс «Современ-ные технологии в эндокринологии (ти-реоидология, нейроэндокринология, эндокринная хирургия)», Сборник те-зисов, Москва 23-26 ноября 2009, с.7

61

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu məktəblilərinin orqanizminin yod statusunun qiymətləndirilməsi

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F.,, Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Əbdüləzimova S.İ.,. İsgəndərova T.Ə., Məmədoma S.Ə.

Azərb. Tibb Universitetinin insan anato-miyası kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplumsu. Bakı 2009, səh 124-126

62

Respublikanın ticarət şəbəkəsində yodlaş-dırılmış duzun keyfiyyətinin monitorinqi

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Əbdüləzimova S.İ., Məmmədova S.Ə.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans mat-rı, Bakı 2010, s.493-494

63

Yodlaşdırılmış duzdan istifadə edilməsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan sentinel müayinələrin nəticələri

Əhmədov İ.R., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F Hacıyeva Q.M.

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin ana-dan olmasının 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı 2012., səh 382-383

64

Опыт использования обогащенной желе-зом пшеничной муки для снижения рас-пространенности анемии

Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Рамазанова И.Ф.

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin ana-dan olmasının 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı 2012., səh 496-497

65

Respublika məktəbliləri orqanizminin yod statusunun qiymətləndirilməsi

Əhmədov İ.R, Ramazanova İ.F. Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Qasımov M.S., Məmmədova S.Ə., İsgəndərova T.Ə., Əbdüləzimova S.İ.

Ümumi gigiyena kafedrasının 80 illik yu-bileyinə həsr olunmuş konfrans material-ları. Bakı 2013, səh 17-22

66

BTE-də çalışan bir qrup qadınların faktiki qidalanmalarının və mikronutrient statusu-nun qiymətləndirilməsi.

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F., Məmmədova S.Ə., İsgəndərova T.Ə., Qəniyeva Q.S. 

V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika institutunun “XXI əsrdə ekoloji və tibbi təhlükəsizlik” mövzusunda yekun elmi konfransının məqalələr toplusu. Bakı 2013.s.49-53

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1