Elmi işlər

2021-2025-ci illər üçün kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işi –

"Tələbə və idmançı gənclərin qidalanma statusu və sağlamlığının tətqiqi və gigiyenik qiymətləndirilməsi"

 

Çap olunmuş işlərin siyahısı:

 1. Valibeyova A.B., Ahmadov I.R., Hajiyeva G.M., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F. Assessment of relationships between young people’s actual nutrition and some health indicators. Scientific article on the specialty «Medical Sciences». “Annali d’İtalia”, scientific journal of Italy, №40, 2023, pp. 29-34
 2. Hajiyeva G.M., Ahmadov I.R., Ganiyeva G.S., Islamzade I.F., Valibayova A.B. Study of actual nutrition and some health indicators of teachers of Azerbaijan Medical University. Proceeding of the 1st International Scientific and Practical Conference "Society and Science: Interconnection", №134. Porto, Portugal, 2022, pp. 298-300
 3. Гаджиева Г.М., Ахмедов И.Р., Исламзаде И.Ф., Велибекова А.Б.  Основы истории азербайджанской национальной кухни. Текст научной статьи по специальности «История и археология». Международный научный журнал «Вестник Науки и Творчества», №.7, Казань, 2022, с. 40-42
 4. Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С., Исламзаде И.Ф.  Особенности национальной кухни и организационные аспекты питания в Азербайджане. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. Приложение, 2022. Минск, с. 99
 5. Səmədov Ş.X., Fətullayeva S.F., Baxışlı F.Q. Neft rezervuarları parkı az intensivlikli radiasiya mənbəyi kimi. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin II Beynəlxalq konfransının materialları, 2022. s. 38-41
 6. Самедов Ш.Х., Бахышлы  Ф.Г., Фатуллаева С.Ф.  Состояние радиационного фона в почвах, загрязненных нефтяными отходами в зависимости от сезонов года. Медицина Труда 21 Века: Вопросы охраны здоровья работающего населения. Научно-практическая конференции с международным участием. Караганда, 2022. с. 145-146
 7. Самедов Ш.Х., АбдуллаеваА. А., Али Ф.М., Алиева Н.В., Казимова В.М. «Гигиеническая оценка естественного радиационного фона при ядерном каротаже нефтяных скважин». Медицина Труда 21 Века: Вопросы охраны здоровья работающего населения. Научно-практическая конференции с международным участием. Караганда, 2022. с. 143-145
 8. Фатуллаева С.Ф, Бахышлы Ф.Г., Самедов Ш.Х. Исследование состояния здоровья студентов в условиях дистанционного формата обучения. Караганда, 2022. с.161-162
 9. Фатуллаева С.Ф., Бахышлы Ф.Г., Самедов Ш.Х. Условия труда и профессиональная заболеваемость как основа управления рисками для здоровья работников Бакинского завода порошковой металлургии. Azərbaycan Təbabətinin  müasir nəaliyyətləri. 2022, № 1, c 166-169
 10. Səmədov Ş.X., Göyüşova  N.C. Abdullayeva A.A. Neft mədənləri rayonları riskli ərazilər kimi. Azərbaycan Respublikasında Şuşa ilinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri, 2022” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2022. s. 318-319
 11. Абдуллаева А.А., Самедов Ш.Х. Гигиеническая оценка условий труда каротажников при эталировании технологического оборудования, предназначенного для ядерно-геофизических исследований. Караганда 2022, с. 332-333
 12. Kazımov M.A., Kazımova V.M. Gigiyenik diaqnostika. Dərslik. Bakı, 2022, 220 s.
 13. Kazimov M., Agasieva A., Kazimova V. To the method of assessing physical development children and adolescents. Norwegian Journal of development of the International Science, 2022, № 80, с. 15-22
 14. Kazımov M.A., Ağasiyeva A.Y., Kazımova V.M. Sağlamlığın qiymətləndirilməsində orqanizmin bəzi struktur elementlərinin əhəmiyyəti. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2022, № 1, s. 169-173
 15. Kazımova V.M. Gənclərin fiziki sağlamlığının formalaşmasının sosial-ekoloji problemləri. “Təbabətin aktual problemləri 2022” №1 elmi-praktik konfransın materialları, s.169-173
 16. Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Искендерова Т.А., Велибекова А.Б., Норматова Ш.А. Обсуждения по введению прикорма у здоровых детей на грудном вскармливании. Материалы республиканской научно-практической онлайн конференции с участием международных партнерских вузов, посвященной «году развития науки, просвещения и цифрой экономики» «Роль инноваций в повышении качества медицины и образования» г. Фергана, 2021, стр. 99-100
 17. İslamzadə İ.F. Aşağı fiziki aktivliyin əhalinin sağlamlığına, əmək qabiliyyətinə və həyat keyfiyyətinə ağırlaşdırıcı təsirinin öyrənilməsi və onun aradan qaldırılması yolları. Avtoreferat. 2021
 18. Kazımova V.M. Tibb Universiteti tələbələrinin qidalanma statusu və sağlamlığı arasındakı əlaqələrin gigiyenik qiymətləndirilməsi. Avtoreferat. 2021
 19. Казимов М.А., Бахышлы Ф.Г. Значение накопления тяжелых металлов в растениях на урбанизированных территориях. Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90, Azərbaycanda Ali əczaçılıq təhsilinin 80 illik yubileylərinə həsr edilmiş «Əczaçılığın müasir ptoblemləri» mövzusunda V Beynəlxalq elmi konqresin materiallrı. Bakı, 2021, s. 83-87
 20. Абдуллаева A.A., Алиева Г.Р. Загрязнение почвы радиоактивными веществами и тяжелыми металлами при бурении нефтяных скважин. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi 2020” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. Bakı, Təbib, 2021, s. 9-13
 21. Фатуллаева С.Ф., Геюшева Н.Дж. Условия труда и пофессиональная заболеваемость как основа управления рисками для здоровья работников Бакинского завода порошковой металлургии. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi 2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. Bakı 2021, s. 29-32
 22. Kazımova V.M. Tələbələrin sağlamlığının poliklinikaya müraciətlərə əsasən qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi 2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. Bakı 2021, s. 41-42
 23. Казымов М.А., Бахышлы Ф.Г. О гигиенической обстановке при нефтедобыче на суше Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi-2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu, Bakı, 2021, s.43-45
 24. Kazımov M.A., Əliyeva N.V. Şəhər mühıtində ağır metallar və əhali sağlamlığı üçün riskin dərəcəsi. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi-2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu, Bakı, 2021, s. 46-56
 25. Aslanov F.Ə., Əliyev V.H., Səmədov Ş.X. Texnogen neft tullantıları radiasiya mənbəyi kimi. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi 2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. Bakı 2021, s. 78-80
 26. Səmədov Ş.X. Bəzi texnogen çirklənmələrin radioekoloji aspektləri. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Sağlam əmək və həyat təhlükəsizliyi 2021” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallarının toplusu. Bakı 2021, s. 81-82
 27. Фатуллаева С.Ф., Бахышлы Ф.Г. Санитарно-бактериологическое исследование кожи рук студентов. Qara Deniz zirvəsi. 6-ci Uluşlar arası təlimatlı Elm Konqresi. Ankara,Türkiya, 2021, s. 7-11
 28. Bakhishli F.Q., Fatullayeva S.F. Some aspects of toxicant content in plants at a certain anthropogenic load. Qara Deniz zirvəsi. 6-ci Uluşlar arası təlimatlı Elm Konqresi. Ankara,Türkiya, 2021, s. 11
 29. Baxışlı F.Q., Fətullayeva S.F. Pandemiya şəraitində tələbələrin enerji sərfinin xüsusiyyətləri barədə. Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oglu Əliyevin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2021, s. 283
 30. Kazımov M.A. Təbii və texnogen biogeokimyəvi  ərazılərin əhalisi arasında ekoloji səbəb əlaqəli patologiyalar probleminə dair. Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz  oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri - 2021" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konqresinin materialları, 6-8 oktyabr 2021, Bakı, Azərbaycan. Bakı, 2021, 304-305
 31. Səmədov Ş.X., Göyüşova N.C. Neft quyularının yeraltı təmiri və istimarı işçilərinin əmək şəraitinə dair. Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oglu Əliyevin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2021, s. 333-334
 32. Səmədov Ş.X., Əli F.M. Neft tullantıları az intensivli radiasiya mənbəyi kimi. Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oglu Əliyevin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2021, s. 334-335
 33. Абдуллаева A.A. Физиологические показатели оценки состояния здоровья и характера труда членов каротажного отряда. Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oglu Əliyevin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2021, s. 344-345
 34. Bakhishli F.Q., Fatullayeva S.F. About some aspects of hand hygiene. 7-ci Tibb və Sağlamlıq Elmləri Araşdırmaları Beynəlxalq Konqresi (UTSAK). Ankara,Türkiya, 2021, s. 6
 35. Baxışlı F.Q., Fətullayeva S.F. Hygienic Aspects of the Impact of the Pandemic on the Physical Activity of Students. 17-ci Milli biokimya və molekulyar biologiya komitəsinin Beynəlxalq Konqresi. Covid-19: Növbəti pandemiyaya hazırlıq – Misir. 2021, s. 65
 36. Bakhishli F.G., Fatullayeva S.F., Samedov Sh.Kh. Peculiarities of physical activity of students during pandemic period. Сборник научных трудов научно-пракической конференции «Актуальные проблемы биомедицинских наук – 2021», посвящённой Всемирному дню анатомии.  Харьков, 2021, с. 21
 37. Samedov Sh.Kh., Fatullayeva S.F., Bakhishli F.G.  On radioactivity of water supply of oil fields. Сборник научных трудов научно-пракической конференции «Актуальные проблемы биомедицинских наук – 2021», посвящённой Всемирному дню анатомии.  Харьков, 2021, с.116
 38. Əhmədov İ.R., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F. Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin sadə və asan profilaktikası. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2020” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2020, s. 146-147
 39. Normatova Sh.A., Botirov M.T., Akhmedov I.R., Ganieva G.S., Azimova M.K., Yusupova M.Sh. Implementation of the program for universal salt iodization and evaluation of the efficiency of prevention of iodine deficiency diseases in Uzbekistan and Azerbaijan. 7, ISSUE 12, 2020 2361-2364. Journal of critical reviews. ISSN-2394-5125 VOL .
 40. Ахмедов И.Р., Норматова Ш.А., Ганиева Г.С., Ботиров М.Т., Гаджиева Г.М., Хошимова А.Ё. Оценка результативности внедрения программ по всеобщему йодированию соли в Узбекистане и Азербайджане. Sağlamlıq 2020, №3, s. 112-118.
 41. Ганиева Г., Ахмедов И., Гаджиева Г., Искендерова Т., Велибекова А. Изучение распространенности непереносимости глютена без  целиакии (НГБЦ) среди студентов Медицинского Университета. Материалы республиканской научно-практической онлайн конференции «Роль инноваций в повышении качества образования и медицины», посвященной «Году развития науки, просвещения и цифровой экономики». Узбекистан, Фергана, 2020, с.131-132
 42. Əhmədov İ.R., Vəlibəyova A.B., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., İsgəndərova T.Ə. Hərəkətin mübadilə proseslərinə, üzv və  sistemlərə təsiri, gənclərin həyat tərzinin və fiziki fəallıqlarının qiymətləndirilməsi. “Sağlamlıq”, elmi-praktik jurnal, №1, 2020, s. 108-112
 43. Kazımova V.M. Orqanizmin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsinin bəzi meyarları barədə. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2020” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2020, s. 293-294
 44. Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., İsgəndərova T.Ə., Qəniyeva Q.S., Vəlibəyova A.B. Gənclərin həyat tərzinin monitorinqi. Təbabətin Aktual Problemləri. 2019. səh. 216
 45.  Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Мамедова С.А., Искендерова Т.А., Рамазанова И.Ф., Велибекова А.Б., Мамедова А.Т. Подходы к формированию меню для оптимизации питания школьников. Sağlamlıq, 2019. №2. səh. 174-181.
 46. Hacıyeva Q.M., Əhmədov İ.R., Qəniyeva Q.S., Vəlibəyova A.B., Bağırova Z.S., Nəzərova Ü.N. Azərbaycan tibb universitetinin müəllimlərinin bir qisiminin qida məhsulları istehlakı və qidalanma vərdişlərinin təhlili. T.e.d. T.Ə. Ağayevin anadan olmasının 75 illiyinə həsr edilmiş Elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. VI cild. Bakı 2019, səh 126-129
 47. Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С., Рамазанова И.Ф. Оценка эффективности профилактики йододефицитных заболеваний в Азербайджане. Сборник «Инициатива в науке как новая стратегия развития системы знаний». Материалы Международных научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества (г. Казань), 2019. С. 245-248
 48. M.Qasımov, İ.Abdullayev, İ.Əhmədov, İ.Həsənov. Süd və süd məhsulları. (dərs vəsaiti). 2018. 224 c.
 49. M.S.Qasımov, Soltanova H., Ağasiyev Ə. “Azərbaycanın kurort təsərrüfatı”  (dərs vəsaiti). 2018. 184 s.
 50.  Ганиева Г.С. Питание детей от 1 года до 2лет: продолжение грудного вскармливания и формирование здоровых пищевых привычек. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2018, səh. 257-258
 51. Иманова И.З., Ганиева Г.С. Питание и методы интегральной медицины в лечении ожирения с сопутствующими заболеваниями. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2018, səh. 262.
 52. M.S.Qasımov, K.A.Qurbanov,  A.A.Namazova, K.H.Qasımova, İ.F.Ramazanova. ”Azərbaycanın milli mətbəxində pəhriz və əhalinin səmərəli qidalanmasının bəzi məsələləri” (dərs vəsaiti). Bakı, "Nurlar" nəşriyyatı-poliqrafiya mərkəzi, 2017, 776 səhifə .
 53. M.S.Qasımov, Soltanova H., Ağasiyev Ə. “Azərbaycanın kurort təsərrüfatı”  (dərs vəsaiti). 2017-ci il. 215 səhifə.
 54. Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., İsgəndərova T.Ə., Məmmədova S.Ə., Qəniyeva Q.S. Zehni əməklə məşğul olan qadınların qidalanmaları ilə sağlamlıq vəziyyəti arasında asılılığın qiymətləndirilməsi. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr,Bakı 2017, s.405-406.
 55. Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., İsgəndərova T.Ə., Məmmədova S.Ə. Qadınların (ATU və tikiş fabriki əməkdaşları) sağlamlıq vəziyyətinin bəzi göstəriciləri arasında asılılığın müqayisəli qiymətləndirilməsi. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr, Bakı 2017, s.406-408
 56. Ахмедов И.Р., Ганиева Г.С., Гаджиева Г.М., Искендерова Т.А., Рамазанова И.Ф. Изучение состояния питания студентов медицинского университета с использованием частотной анкеты. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr, Bakı 2017, s.499-501. 
 57. Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Касимов М.С. Подходы к разработке национальных норм физиологической потребности в пищевых веществах и энергии. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. Bakı 2017, səh 509-510.
 58. Əhmədov İ.R., Qəniyeva Q.S., Qasımov M.S., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F. Buğda ununun fortifikasiyası dəmir defisitli anemiyanın profilaktikası vasitəsidir (Beynəlxalq təcrübə və ölkə sınağı). Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş «Təbabətin Aktual Problemləri» elmi-praktik konfransın materialları, Bakı 2017, s.125.
 59. Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Гаджиева Г.М., Рамазанова И.Ф. Достижения и проблемы на пути устранения йоддефицитных  нарушений в Азербайджане (страновой опыт). Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş «Təbabətin Aktual Problemləri» elmi-praktik konfransın materialları, Bakı 2017, s.174.
 60. M.S.Qasımov, K.A.Qurbanov, A.A.Namazova, K.H.Qasımova, İ.F.Ramazanova. ”Azərbaycanın milli mətbəxində pəhriz və əhalinin səmərəli qidalanmasının bəzi məsələləri” (dərs vəsaiti). Bakı, "Nurlar" nəşriyyatı-poliqrafiya mərkəzi, 2017, 776 səhifə
 61. M.S.Qasımov, Soltanova H., Ağasiyev Ə. “Azərbaycanın kurort təsərrüfatı”  (dərs vəsaiti). 2017-ci il. 215 səhifə.
 62. Ç.Əsədov, İ.Əhmədov, Ş.Balayeva, S.Babazadə, Ş.İsmayılova, R.Hüseynov. Unun zənginləşdirilməsinin dəmir defisitli anemiya (DDA) ilə mübarizədə əhəmiyyətli rolu (məlumat paketi). B.: “TimePrint” MMC, 2016. 40 s.
 63.  

 

Çapa hazırlanmış və təqdim olunmuş işlərin siyahısı:

 1. Əhmədov İ.R., Vəlibəyova A.B. Nutrisiologiya. Dərslik. 2022
 2. Məmmədova S.Ə. Atmosfer havası və torpaq gigiyenası. Dərs vəsaiti.
 3. Казимов М.А., Агасиева А.Я., Казимова В.М. Гигиеническая характеристика питания подростков организованного образовательного учреждения (J.Biomedisina, 12.10.2022)
 4. Казимов М.А., Агасиева А.Я. Состояние пищевой и энергетической ценности регламентированного питания контингента организованного образовательного учреждения. ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (редакция Журнала «Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО»)
 5. Samedov Sh.Kh., Fatullayeva S.F., Abdullayeva A.A., Aliyeva N.V., Kazımova V.M. Hygienic characterization of  K-40 isotope in some foods
 6. Abdullayeva A.A., Samedov Sh.Kh., Aliyeva N.V., Ali F.M. About nutrition of schoolchildren in Rural areas.
 7. Aliyeva N.V., Fatullayeva S.F., Samedov Sh.Kh., Abdullayeva A.A. The dancer of the presence of heavy metals in food for Public Health
 8. Ali F.M., Fatullayeva S.F., Aliyeva N.V., Samedov Sh.Kh., Abdullayeva A.A., Kazimova V.M. Nutritional culture is an indicator of public health. International Anglo-American cultural and literary studies symposium
 9. Fatullayeva S.F., Bakhishli F.Q. Peculiarities of nutrition of medical university students in the context of distance learning
 10. Aliyeva N.V., Fatullayeva S.F., Samedov Sh.Kh., Abdullayeva A.A. The danger of the presence of heavy metals in food for public health.
 11.