kafedra müdiri, b.e.d., prof. Gülnarə Əzizova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əzizova Gülnarə Ibrahim qızı

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

Professor

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1967-1977

 

Müşviq adına 18 nömrəli məktəb, qızıl medalla

Bakı şəh.

2

1977-1982

biokimya

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi

Moskva şəhəri

3

1981-1988

aspirantura-biokimya

M.M.Şemyakin adına Bioüzvi kimya İnstitutu

Moskva şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-ci ildən indiyədək

dosent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1995-1998

baş müəllim

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1988-1995

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2012

Azərbaycan Reapublikası Prezidenti yanında "Elmin inkişafı" Fondu. Qrant № EIE-2010, (1) 40/29-3

Bakı şəhəri

2

2010

İnternational Workshop on Bioinformatics. June 23-28, 2008

Baku, sertification

3

2008

Teachler Training Proqramme. 13-18 september, 2012

Baku, sertification

4

16.12.2016

20.12.2016

XIII Ümumdünya Kimya Konfransı

Karaci Universiteti, Pakistan

5

2 4.10.2016

11.10.2016

Biokimyaçılar qurultayı

Soçi, Russiya

6

3 06.06.2017

10.06.2017

Sinir Sistemi Biokimyası Konqresi

Sankt-Peterburq, Russiya

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 1

Ис­поль­зование уровня цистатина С при диаг­нос­тике диабетической нефропа­тии, как маркера сте­пени поражения почек.

Исламзаде Ф.Г., Багирова С.А.

Мустафаева Б.Б.

Azərbaycan Allerqologiya və Klinik immunologiya  jurnalı, № 3, 2015. c.3,

Роль иммунного статуса и эндогенных антимик­робных пептидов в патогенезе хронического гепа­титa С.

Эфендиев А.М., Хидаятова З.Г.

Казанский Медицинский журнал "Теоретическая и клиническая медицина", 2015, т. 96, № 2, с. 186-191

Ürəyin işemik xəs­təliyi zamanı qan plazmasında apoptoz markerlərinin təyini

Məmmədova F.İ., Dadaşova A.R.

Bengü Ü.

Qafqaz Universiteti. Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfran­sı­nın ma­terialları 17-18 aprel 2015. Bakı, s. 305-306

Эндогенные антимикробные пептиды как маркеры инфекционного процесса при талассемии.

Дадашова А.Р., Вагабова Г.Р.

Джафаров Р.Х.

Международный Медицинский журнал, Украина, Харьков, 2014, т. 20, № 2 (78), с. 100-103

Биомаркеры оксидативного стрессса и состояние анти­ок­сидантной системы при са­харном диабете типа 2

Дадашова А.Р., Амирова М.Ф

Электронный Науч­ный журнал Univer­sum: Ме­дицина и фар­макология (7 univer­sum com). 2014, № 6

Statik biokimyadan testlər.

 

Əfəndiyev A.M., Qarayev A.N.

Niyazova N.K. və b.

Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 250 s. tədris-meto­dik vəsait.

Тесты по динамической и функ­циональной био­химии.

Эюбова А.А., Вагабова Г.R.

Ниязова Н.К., Aзимова З.Я.

Aмирова М.Ф.

Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 275 s. tədris-meto­dik vəsait.

Влияние оксидативного стресса на иммунные пара-метры при хронической недостаточности

Гасанова Ш.И. Азимова З.Я

Ниязова Н.К. Алекперзаде Ш.И

Sağlamlıq jurnalı, 2014,  № 2, s. 53-56

Изучение секреции эндоген­ных антимикробных пепти­дов при гиперурикемии.

Вагабова Г.Р. Mустафаева Б.Б. Ниязова Н.К.

"Təbabətin aktual prob­lem­ləri" mövzusunda elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2014, s. 297-299

10 

Уровень секреции некоторых эндогенных анти­мик­робных пеп­тидов и отдельных цито­кинов при са­хар­ном диабете 2-го типа.

Ниязова Н.К., Дадашова А.Р.

Азизова У.Г.

Казанский Медицинский Журнал, 2014. т. 95 № 5, с.646-649.

11 

Talassemiya xəstələrinin qanında bəzi endogen anti­mikrob peptidlərin tətbiqi.

Əfəndiyev A.M., Dadaşova A.R.

Bağırova S.A., Mustafayeva B.B.

Azər­baycan Allerqologiya və Klinik immunologoya Jurnalı. 2013.

12 

Effect of oxidative stress on immunological para­me­ters in type 2 diabetes mellitus in the Azerbaijan Republic

Yaveri A.

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Re­search & Reviews. 2012, Vol 6, Issue 4, p. 181-228.

13 

Изучение уровня секреции антимикробных пеп­тидов и некоторых биохимических показателей при хроничес­ком вирус­ном гепатите С.

Гидаятова З.Г., Азимова З.Я.

Ниязова Н.К., Салманова Р.А.

Караев А.Н., Алекперзаде  Ш.И.

XVIII Между­нар. конг. по реа­б. в мед. и иммуно­реa­б. VI Всемир­ный форум по астме и респ. ал­лерг. Лон­дон, Ве­ли­кобрита­ния, Аллер­ол­огия и иммунология, т.13, № 4, 2012, с. 322

14 

Antibody avidity in patients with different stages of type 2 diabetes mellitus in Azerbaijan Republic.

Huseynova G.R. Efendiyev A.M. Memmedhesenov R.M.

International Journal of Diabetes  in Pubmed. India. Developing Co­un­tries. 2010, vol. 30, N. 3, p. 160-165

15 

Изучение взаимосвязи меж­ду био­хи­мическими по­каза­телями и авидностью анти­тел у больных СА­хар­ным  диабетом типа 2

Гусейнова Г.Р. Далимова Д.Ф. Мухаммедов Р.С.

Ин­фек­ция, иммуни­тет и фармакология, Таш­кент, 2010,  № 3-4,с. 98-101.

16 

Изучение состояния пере­кис­ного окисления липи­дов и ан­тиоксидантной защиты при хронической почечной недостаточности

Кулиева Ф.Э., Эфендиев А.М.

Медицинский курьер, Ки­шинев, № 3 (315), 2010, с. 190-192

17 

Биохимико-иммуноло­гичес­кие аспекты хрони­чес­кой  по­­чечной недостаточности

Рагимова Р.Р., Эфендиев А.М.

Azərbaycan Tibb Jur­nalı, 2010, № 1, с. 109-114

18 

Метаболическая супрессия им­мунных параметров при различных нарушениях

Алекперзаде Ш.И., Кулиева С.Р.

Мамедгасанов Р.М.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Ba­kı, 2010, № 1, s. 47-52

19 

Изучение взаимосвязи меж­ду процессами ПОЛ, сос­тоянием АОЗ и основными иммунологи­чес­кими пока­за­телями при хрони­ческой по­чечной недос­та­точности.

Эфендиев А.М.

 

Биомедицинская хи­мия, Москва, том. 55, № 6, 2009, с. 779-783.

20 

Change of antibody avidity depending on hyper­gly­ce­­mia level in type 2 diabetic patients in Azerbaijan Re­pub­lic.

Huseynova G.R., Efendiyev A.M.

Diabetes and Meta­bolic Syndrome: clini­cal research and revi­ews (Official Journal of Diabetes India), Elsevier Ltd., 2009, v. 3, p. 76-78

Cəmi: 110-dаn artıq

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Tibb Universiteti, Böyük Elmi Şuranın üzvüdür

2

Azərbaycan Tibb Universiteti, İctimai Səhiyyə Fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür

3

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Təbiət elmləri şöbəsində ekspert şura üzvüdür

4

Biokimyaçılar Cəmiyyətinin üzvüdür

5

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət  Komisiyyasının biokimya üzrə rezidentura şöbəsinin ekspertidir