Baş müəllim Mahirə Əmirova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əmirova Mahirə Firudin qızı

2

İxtisas

Provizor

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1988

provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq fakültəsi

Bakı şəhəri

2

 1988-1993

aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007-ci ildən indiyədək

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1993-2007

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Биомаркеры оксидативного стресса и состояние антиоксидантной системы при сахарном диабете II типа

Азизова Г.И.

Дадашова А.Р.

Univercum. Медицина и фарма-кология, 2014, № 6 (7) с. 23-34.

2

Sistatin C-böyrək patologiyalarının bio-markeri kimi.

Əfəndiyev A.M.

Cəfərov R.X.

Ələkbərzadə Ş.İ.

Azərbaycan - Türkiyə cərrahiyyə və qastroenterologiya günləri, Bakı, 6-7 iyun, 2014, s. 138

3

Роль цис­татина С в диагностике ише-мической  болезни сердца.

 

Вагабова Г.Р.

Кулиева С.Р.

Азизова У.Г.

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problem-ləri" elmi-praktik konfransın material-ları, Bakı, 2015,  s.211.

4

Dinamik və funksional biokimyadan test-lər.

Qarayev А.N.

Həsənova Ş.İ.

Niyazova N.K.

«Тəknur», ММS mətbəəsi, Bakı, 2012, 315 s.

5

Questions and free topics of statical biochemistry.

Azizova G.I.

Vahabova G.R.

 

6

Biochemical laboratory classes (Tu­to­rial).

Vahabova G.R.

Dadashova А.R.

Baku, “Tebib” publishing house, 2010, 260 с.

7

Изучение некоторых показа­те­­лей ли-пидного обмена у боль­ных са­харным диабетом, ослож­нен­­ным нефропатией.

Глушшенко С.В.

Исламзаде Ф.Г.

Ахундов М.А.

N.Nərimanov adına АТU-nun 1997-ci ilin yekun elmi konfransının material-ları. Bakı, 1998. s. 63-64.

8

Hüceyrə biokimyasının və patobiokim-yasının bəzi məsələləri.

Həsənova Ş.İ.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2001. 44 s.

9

Биохимические аспекты кли­­ни­чес­кой витамино­ло­гии.

Исламзаде Ф.Г.

Методическое пособие. Баку, 2001. с.1-44.

10

Ksenobiotiklərin və bəzi dərman mad-dələrinin biotransformasiya və elimina-siyasının biokimyəvi mexanizmləri.

Qarayev А.N.

Əliyev Ə.N.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2001. 28 s.

11

Qocalmanın biokimyəvi aspektləriи.

Qarayev А.N.

Аxundov М.А.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2003, 41 s.

12

Мüxtəlif xəstəliklərin patogenezində apo-ptozun rolu.

Qarayev А.N.

Quliyev M.R.

Tədris-metodik vəsait Bakı, 2004, 28 s.

13

Etanolun metabolizmi və təsirinin bio-kimyəvi xüsusiyyətləri.

Süleymanov S.C.

Cəfərov R.X.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2006, 25 s.

14

Изучение взаимосвязи между био-химическими и иммуно­ло­­ги­ческими показателями у боль­­ных с хронической почеч­ной недостаточностью

Азизова Г.И.

Кулиева Ф.Э.

Сулейманов С.Дж

Sağlamlıq  jurnalı, № 1, 2007, s. 92-98.

15

Изучение взаимосвязи меж­ду био­хи­ми­ческими и им­му­ноло­ги­чески­ми по­­каза­теля­ми у боль­ных с хро­ни­чес­кой по­чеч­ной недоста­точ­ностью.

Азизова Г.И.

Кулиева Ф.Э.

Сулейманов С.Дж

XIII Междунар. кон­гресс по реабил. и им­му­но­реа­бил. Все­мир­ный форум по астме. Дубай, ОАЭ, 26-29 апреля 2008. Ал­лергология и им­му­но­ло­гия, том 9, № 1, с.89