Dosent Şəymən Həsənova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həsənova Şəymən İbrahim qızı

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1982

kimya-biologiya

A.S.Puşkin adına Tbilisi Dövlət Institutuna

Gürcüstan Res., Tbilisi şəh.

2

1984-1987

aspirantura-biokimya

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

  

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2000-ci ildən hal-hazıra qədər

dosent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1996-2000

baş müəllim

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1989-1996

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1987-1989

baş laborant

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1982-1984

laborant

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dinamik  və funksiоnal biokim­ya­dan testlər.

 

Qarayev A.N.

Eyyubova A.Ə.

Niyazova N.K. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2015, “Təknur” MMS mətbəəsi, 207 s.

2

Statik biokimyadan testlər.

 

Əfəndiyev A.M.

Qarayev A.N.

Niyazova N.K. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 250 s.

3

Тесты по динамической и функ­циональной биохимии.

Эюбова А.А.

Вагабова Г.R.

Ниязова Н.К.

Aзимова З.Я.

Aмирова М.Ф.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 275 s.

4

Изучение  секреции эндоген­ных антимикробных пепти­дов при гиперурикемии.

Вагабова Г.Р. Mустафаева Б.Б.

Ниязова Н.К.

"Təbabətin aktual prob­lem­ləri" mövzusunda elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2014, s. 297-299

5

Уровень секреции некоторых эндогенных антимикробных пеп­тидов и отдельных цито­кинов при сахарном диабете 2-го типа.

Азизова Г.И.

Ниязова Н.К.

Дадашова А.Р.

Азизова У.Г.

Казанский Медицинский Журнал, 2014. т. 95 № 5, с.646-649.

6

Влияние оксидативного стресса на иммунные параметры при хронической недостаточности.

Азизова Г.И.

Азимова З.Я.

 Ниязова Н.К. Алекперзаде Ш.И.

Sağlamlıq, 2014,  № 2, s. 53-56

7

Изучение  секреции эндоген­ных антимикробных пепти­дов при гиперурикемии.

 

Вагабова Г.Р.

Мустафаева Б.Б.

"Təbabətin aktual prob­lem­ləri" mövzusunda elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2014, s. 297-299

8

Влияние нейромедиаторных ами­­­­но­кислот на активность Na, K-АТФ-азы в синаптических струк­­ту­рах зрительного анали­за­тора в развивающемся мозге со­бак.

Агаев Т.М.

Изв. АН, Аз. ССР. Се­рия би­ол. наук, 2000,

№ 4-6, с.96-104.

9

Биохимия и патобиохимия клет­ки.

Эфендиев А.М.

Ниязова Н.К.

tədris-metоdik vəsait Учебно-методическое по­со­бие. Баку. 2003. 33 c.

10

Патофизиологические и морфо­ло­гические аспекты ремоде­ли­ро­­ва­ния миокарда у больных мио­кар­дитом.

Азизов В.А.

Кулиев О.А.

Эфендиева С.В.

"Sağlamlıq" jurnalı.  № 5, 2004. s. 95-97.

11

Böyük və aralıq  b-talasse­mi­­ya­lar zamanı dəmir mü­badiləsi gös­təricisinin təyininin əhəmiyyəti.

Əfəndiyev A.M.

Abbasоva M.T.

Abbasоv A.Z.

"Sağlamlıq" jurnalı.  № 1, 2005. s.69-71.

12

Şəkərli diabeti оlan хəstə­lərdə  me­­ta­bо­lik dəyişiklik­lərin immu­ni­­tetə təsiri.

Aхundоv M.A.

Eyyubоva A.Ə.

T. Əliyevin 85-illiynə həsr оlunmuş kоnf. materialları. Bakı, 2006. s. 32-33

13

Пространственная струк­тура и функ­циональная ак­тив­ность им­муно­гло­булинов. 

Əzizova G.İ.

Azərbaycan Metabоlizm Jurnalı, № 2, 2006, s. 3-10.

14

Bəzi irsi kollagenopatiyaların bio­­kimyəvi xüsusiyyətləri.

Əzizova G.İ.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2006, № 3, с. 70-72.

15

Роль метаболических изме­не­ний в патогенезе вто­рич­ных им­му­­но­де­фицитных сос­­­­тояний.

Quliyev  B.Q.

Həsənova G.T.

Ə.T.Əliyevin  ana­dan ol­ma­sı­nın 85 illiyinə həsr olun­muş elmi kon­fran­sın materi­alları. Bakı, 2006, с. 209-210.

16

Qalxanabənzər vəzinin funksional pozul­maları və qaraciyər  pa­tolo­giyaları  arasında qarşılıqlı əlaqə za­manı baş verən boikim­yəvi və kliniki dəyişikliklər.

Азизова Г.И.

Гаджиев А.Г.

Azərbaycan Metabolizm Jur­nalı, 2011, № 3, s. 3-9.

17

Генетическое исследование  фе­нилкетонурии в Хачмазском ра­йоне Азербайджанской Респуб­лики.

Аскерова Т.А.

Ягубова В.И.

Велиева Г.А.

Curirul Medical, 2012, № 6,  c. 13-16

18

Dinamik biokimyadan testlər.

 

Qarayev A.N.

Niyazova N.K.

Tədris-metodik vəsait Bakı, 2012, “Təknur” MMS mətbəəsi, 315 s.

19

Клинические и гене­тические формы, диагностика и лечение фенилкетонурии.

 

Гусейнли Я.С.

Аскерова Т.А.

Azər­bay­can  Tibb jurnalı, 2012, № 2, c. 167-170.

20

Антифосфо­липид­ный синдром при наследственных и вторич­ных коллагенопатиях.

Аскерова Т.А.

Азизова Х.H.

Ягубова В.И.

Azər­baycan Metabolizm Jurnalı,  aprel-iyun 2014, c. 12,  № 2, s. 11-15.

Cəmi: 47

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

1984-cü ildən Azərbaycan Biоkimyaçılar Cəmiyyətinin üzvüdür.

2

Tələbə qəbulu üzrə Dövlət  Komisiyyasının biokimya üzrə rezidentura şöbəsinin ekspertidir