Dosent Akif Qarayev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qarayev Akif Nurəddin oğlu

2

İxtisas

Əczaçı   

3

Vəzifə

Dosent  

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1970

əczaçı

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

2

1970-1973

aspirantura-biokimya

AMEA-nın Fiziologiya İnstitutu

Bakı, Şərifzadə küç.

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988-ci ildən indiyədək

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

2

1984-1988

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

3

1973-1984

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya  kafedrası

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

4

1993-1996

hazırlıq şöbə­si­nin dekan müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

24.03.1980

26.04.1980

İ.M.Seçenov adına I Moskva Tibb Akademiyası, biokimya ixtisası üzrə

Moskva şəhəri

2

14.11.1983

10.12.1983.

N.İ.Piroqov adına II Moskva Dövlət Tibb İnstitutu, biokimya ixtisası üzrə

Moskva şəhəri

3

05.10.1988

02.11.1988

İ.M.Seçenov adına I Moskva Tibb Akademiyası, biokimya ixtisası üzrə

Moskva şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 1

Dinamik və funksiоnal biokim­ya­dan testlər.

Eyyubova A.Ə.,

Niyazova N.K. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2015, “Təknur” MMS mətbəəsi, 207 s.

Statik biokimyadan testlər.

 

Əfəndiyev A.M.,

Niyazova N.K. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 250 s.

Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri (dərs vəsaiti).

Əfəndiyev A.M.,

İslamzadə F.Q.

Eyyubova A.Ə.

Bakı, "Təbib" nəşriyyatı, 2010,379 s.

Qidalanma və həzmin patobiokimyası (dərs vəsaiti).

Eyyubova A.Ə.,

Vahabova G.R.

Yusifova N.A.

Bakı, "Təbib" nəşriyyatı, 2010,115 s.

Şəkərli diabetin biokimyəvi və tibbi as-pektləri

Bağırova Z.H.,

Dadaşova A.R.

Tədris-metodik vəsait, 2008, 36. s.

Сравнительная характеристика изо­ферментов спектров лак­тат­дегид­роге­на­зы сыворотки крови здоровых лю­дей в ге­рон­тологическим аспекте.

Эфендиев А.М.,

Исламзаде Ф.И.

Азмеджурнал, № 3. Баку, 1978. с. 14-18.

Сравнительная характерис­ти­ка изо­фер­­ментных спект-ров ще­лочной фос­фа­тазы сыво­рот­ки крови здоровых лю­дей в раз­личные воз­раст­ные перио­ды (в геронтологическом ас­пек­те).

Мамедов К.Д.,

Рзаев Н.А.

 

Азмеджурнал, № 9. Баку, 1978. с. 48-52.

Активность лактатдегидроге­на­зы и ее изоферментов в сы­во­ротке крови дол­го­жителей.

Мамедов К.Д.,

Рзаев Н.А.

Клин. медицина. т. LVI, № 10. Москва, 1978, с.80-82.

Сравнительная характеристика спект-ров лактатдегидрогеназы сыворотки крови здоровых людей и геронтоло-гическом аспекте.

Эфендиев А.М.

Азербайджанский Медицинский Жур­нал, 1978, № 3, с. 14-18

10 

Аzərbaycan üzünömürlülərinin qan seru-munda laktatdehidroge­na­zanın və turş fosfatazanın izoferment spektrləri

Məmmədov Q.C., İslamzadə F.Q.

Əfəndiyev A.M.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, № 1, Bakı, 1981, с. 33-37.

11 

Sinir toxumasının biokimyası.

Əfəndiyev A.M., İslamzadə F.Q.

Quliyev M.R.,

Axundov M.A.

Metodik tövsiyə. Bakı, 1997, 32 s.

12 

Tibbi-bioloji tədqiqatların nəticələrinin ri-yazistatistik üsulla qiymətləndirilməsi.

Əzizova G.İ.

Metodik göstəriş. Bakı, 1999, 17 s.

 

Sümük və diş toxumasının  biokimyası.

Məmmədova L.K.

Metodik göstəriş. Bakı, 2000, 24 s.

14

Ksenobiotiklərin və bəzi dərman maddə-lərinin biotransformasiya və eli 15 mi-nasiyasının biokimyəvi mexanizmləri.

Əmirova M.F.,

Əliyev Ə.N.

Metodik göstəriş. Bakı, 2001, 28 s.

15

Qocalmanın biokimyəvi aspektləri.

Əmirova M.F.,

Axundov M.A.

Tədris - metodik göstəriş. Bakı, 2003, 38 s.

16

Müxtəlif xəstəliklərin patogenezində apop-tozun rolu.

Quliyev M.R.,

Əmirova  M.F.

Tədris - metodik göstəriş. Bakı, 2004, 38 s. 

17

Оценка состояния эритроцитарных мембран при b-талассемии.

Эюбова А.А.,

Исмайлова М.С.

Prof. Z.A. Zeynalovanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olun-muş elmi konfransın materialları, Bakı, 2008, s. 89-91

18 

Patoloji və klinik biokimya (dərslik).

Əfəndiyev A.M., Eyyubova A.Ə.

Bakı, "Müəllim" nəşriyyatı, 2007, 382 s.

19 

Qanın klinik biokimyası (dərs vəsaiti).

Əfəndiyev A.M., Eyyubova A.Ə.

Bakı, "Müəllim" nəşriyyatı, 2005, 99 s.

20 

Bioloji kimya fənni üzrə tədris proqramı (A.M.Əfəndiyevin redak-torluğu ilə).

 

Bakı, 2005, 38 s.

21 

Etanolun metabolizmi və təsirinin bio-kimyəvi xüsusiyyətləri (tədris - metodik vəsait).

Quliyev M.R.,

Əmirova M.F.

Süleymanov S.C.və b

Bakı, 2004, 20 s.

                                                                                                                  Cəmi: 75

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

"Biokimya" ixtisası üzrə  Аprobasiya şurasının üzvü