Dosent Mehman Quliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyev Mehman Rüstəm oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1983

həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

1987-1990

aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-cı Ildən indiyədək

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

1994-1995

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

3

1991-1994

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

4

1086-1987

həkim-laborant

1 saylı xəstəxana

Gəncə şəhəri

5

1985-1986

həkim-laborant

Mərkəzi xəstəxana

Xanlar  rayonu

6

1983-1985

həkim-laborant

Vərəm əleyhinə dispanser

Quba rayonu,

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Altered enthelial nitric oxide synthesid in preterm and small for gestational age infants

 

Huseynova S.A.

Panakhova N.F.

Orujova P.A.

Hasanov S.Sh.

Yaqubova V.İ.

Official Journal of the Japan Pediatrics İnternational, 2015, N. 57, p. 269-275

2

Qaraciyərin xoş və bədxas­səli şişləri zamanı bəzi onkomar­ker­lərin öyrənil-məsi

Əsədov Ə.S.

Orucov A.H.

Azərbaycan Meta­bolizm Jurnalı 2014, № 1, s. 22-26

3

Antioksidant sistemi fermentlərinin və lipid peroksidləşməsinin xroniki böyrək çatışmazlığının proqressivləşməsində rolu.

 

Göyüşova R.R.

AMEA, Xəbərlər, biologiya və tibb elmləri, Bakı – Elm-2013, s. 95- 99

4

Epilepsiyalı qadınlarda tutmaların tez-liyinin rep­roduktiv hormonların səviy-yəsi ilə əlaqəsi.

 

Mehdiyeva Ş.N.

Mahalov Ş.İ.

Quluzadə N.Ə.

Məmmədhəsənov R.M

Quluzadə N.Ə.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012, № 3, s. 89-93

5

Компоненты системы «протеиназы-анти­про­теиназы» в индуцированной мокроте больных хронической обст-рук­тивной болезнью легких.

 

Абдуллаев А.Ю.

«Пульмонология» Москва, 2012, № 5, с.33-36

6

"In vitro" изучение антиоксидантной и антирадикальной активности лечебно-косметаологического крема на основе глицирризиновой кислоты.

Велиева М.Н.

Мамедова  А.Э.

Научные ведомости. Серия Меди-цина. Фармация. 2012. № 10(129), вып. 18/4. с. 144-147

7

Epilepsiyalı qadın­larda qonadotrop və steroid hormonların öyrənilməsi.

 

Mehdiyeva Ş.N.

Mahalov Ş.İ.

Quluzadə N.Ə.

Azərbaycan Əc­za­çılıq və Farmakote-rapiya Jurnalı, 2011, № 1, s. 34-38

8

Коррекция антиоксидантами на­ру­ше­ний пе­рекисного окис­ления липидов в поч­ках  жи­вот­ных при отравлении ук­сус­­­ной кисло­ты.

Эфендиев А.М.

Алиев А.Н.

Журнал "Здоровье" Баку. 1996, № 1, с. 58-59.

9

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dov­şan­­ların qaraciyərində anti­oksidant ferment sistemi pozul­malarının kor­reksiyası.

 

"Sağlamlıq", 1996, № 6. s. 53.

10

Изучение состояния глута­ти­он-ре­докс системы и пере­кис­ного окис­ления ли­пи­дов в эрит­ро­ци­тах боль­ных боль­­шой b-та­лас­се­мией.

Дадашева Т.С.

Алиев А.О.

Кулиевa C.Р.

III Республиканская  биохими­ческая кон­ференция. Баку,1997, с. 99-100

11

Böyük və aralıq b-talassemiya xəs­təliyi olan uşaqların erit­ro­sitlərində lipid per­ok­sidləş­mə­sinin müqayisəli öyrənilmə­­si.

Əzizova G.I.

Sağlamlıq jurnalı. Bakı,1997, №7, s. 56.

12

Состояние липидного би­слоя мем­бран эритроцитов у боль­ных талас­семией.

ЭфендиевА.М.

Эюбова А.А.

 

International Journal on Im­mu­nore­habi­li­ta­tion. 1998. N.8. p.153.

13

Böyük və aralıq b-talasse­mi­ya­lı xəs­tə­­lə­rin eritrositlərində an­ti­oksidant sta­tu­sun öyrənilməsi.

 

I.P.Pavlovun 150-illi­yinə həsr edilmiş elmi konfr. ma­terial­ları. Ba­­kı, 1999, s.205-211.

14

Влияние витамина Е на ан­тиок­си­дант­ную систему эрит­роци­тов при боль­шой  b-талассемии.

Эфендиев А.М.

Кулиевa C.Р.

Эюбова А.А.

International Journal on Im­mu­noreha­bilita­tion. 1999. N.12. p.132.

15

Talassemiyalar zamanı müşa­hi­də edi­lən  hemolitik kriz­lə­rin törən­mə­­sin­də lipo­per­ok­sid­ləşmə  pro­se­sinin rolu.

 

Sağlamlıq jurnalı. Ba­kı. 1999. № 8, s. 23-25.

16

Talassemiyası olan xəstəlrin erit­ro­sit­lə­rində lipoperok­sid­ləş­mə pro­sesi ilə mem­­­bran li­pidləri ara­sında əlaqənin öy­rə­nilməsi.

Əfəndiyev A.M.

Eyyubova A.Ə.

Azərbaycan Tibb jur­nalı, 2000, № 2, s.21-22.

17

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmə za­manı mü­şahi­də edilən tok­sik hepatopa­tiya­ların patoge­ne­zin­də lipoperoksidləşmə prose­sinin ro­lu.

Əliyev Ə.N.

Ibrahimova Z.H.

Bəkirov H.F.

Mustafayev A.H.

A.S. Həsənovun 100-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın ma­te­rialları, Bakı, 2000. s. 60.

18

Aralıq b-talassemiyalar za­ma­nı a-tokoferolun antiok­sidant tə’si­ri­nin öy-rənilməsi

Əfəndiyev A.M.

Həsənova Ş.I.

Az.Anatom.məktəbinin banisi, ə.e.x., prof., t.e.d. K.Ə. Balaki­şiye­vin 100-illiyinə həsr olunmuş Beynəl­xalq konfransın material­ları. Bakı, 2006. s.147-150

19

Talassemiyalar zamanı fəal­lığı qlu­ta-tiondan asılı olan ferment­lərin öyrənil-məsi

Азизова Г.И.

Азимова З.Я.

Вагабова Г.Р.

Исмаилова М.С.

Azərb. Milli Prof. Ins-nun 85 illik yubileyinə həsr edil­miş elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2007. C.428-431.

20

Изучение влияния оксида­тив­ного стресса на некото­рые иммуноло­ги-ческие по­ка­затели у больных хрони­ческой почечной недостаточностью.

Азизова Г.И.

Потапенко П.А.

XIII Междунар. конг. по реа­б. и иммуно­реа­. Все­мир­н. фо­рум по астме. Дубай, ОАЭ, 26-29 апре­ля 2008. Аллергология и им­му­но­л.огия, 2008, том 9, № 1, с. 89

21

Уровень восстановленного глу­татиона и некоторые иммунные показатели при ХПН.

 

Азизова Г.И.

Алекперзаде Ш.И.

Мамедгасанов Р.М Абду­рахманова М.А.

ATU-nun insan ana­to­miyası kafed-rasını 90 illik yubi­le­yinə həsr olun­muş Bey­nəlxalq kon­fransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2009, s. 72-74

22

Изучение активности неко­торых фер-ментов при ге­па­те В.

Алекперзаде Ш.И.

Мамедгасанов Р.М.

ATU-nun 80 illik yu­bi­le­yinə həsr olun­muş Bey­nəl­xalq elmi kon­fransın mate-rialları. Bakı, 2010, s. 433

23

Метаболическая супрессия иммунных пара­мет­ров при различных наруше-ниях

 

Azərbaycan təbabə­ti­nin müasir nailiyyət­ləri. Bakı, 2010, № 1, s. 47-52

24

Изучение уровня церулоплазмина в сыворотке крови у больных ра­ком молочной железы до- и после ле-чения

 

Эль-Хефни М.А.

Кулиевa C.Р.

Абилова Р.Г.

Мамедова Б.М.

Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2010, № 1, cild 11, s. 26-32

25

Böyrəklərin xronik xəstəliyinin terminal mərhələsində olan diabetik nefropatiyalı xəstələrin proqramm hemodializi ilə müalicəsi

Аğayev M.Mp.

Bəxtiyarlı Ü.A.

Əhədov R.F.

Аzərbaycan Tibb Jurnalı, № 3, 2010, s. 26-31

26

Study of serum ceruloplasmin in breast cancer patients before and after therapy

 

Afandiev А.М.

Abilova R.G.

Mamedova B.M.

Azərbaycan Metab­о­izm jurnalı, 2010, cild 11, № 1, s. 26-32.

27

Oxi­dant/antioxidant status in pre and postoperative  breast cancer patients

 

Afandiyev А.М.

Karimova S.T.

Karimova I.A.

The 2nd  International con­ference on biolo­gi­cal & enviromental scien­ces; Egypt, 2010.

28

Нейроэн­докринные расстройства при эпилепсии у женщин.

 

Мехтиева Ш.Н.

Магалов Ш.И.

Гулузаде Н.А.

Украинский журнал клинической лабора­торной медицины, 2012, т.7. № 1, с. 158-161