Dosent Akif Hacıyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hacıyev Akif Hüseyn oğlu

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra

Biokimya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1986

biokimya

M.V.Lomonosov adına Mockva Dövlət Universiteti

Moskva şəhəri

2

1989-1992

aspirantura

M.V.Lomonosov adına MDU genetika və seleksiya kafedrası

Moskva şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

 1

2009-cu ildən hal-hazıra qədər

baş müəllim

Biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2005-2009

assistent

Biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

1992-2005

laboratoriya müdiri

“Yosuntex” MMC

Bakı şəhəri

1988-1989

tədqiqatçı-stajor

M.V.Lomonosov ad. MDU genetika və seleksiya kafedrası

Moskva şəhəri

1986-1988

baş laborant

Azərbaycan EA-nın fiziki-kimya biologiya sektoru

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“УФ-активируемая фиксация  информосом из зародышей вьюна”.

А.С.Спирин

А.С.Воронина

Биохимия, май 1988 г.

2

“Molecular-genetic analysis of genes,encoding the proteins of photosystem II in the cyanobacterium Synechocystis sp.cc 6803”,

Elanskaya I.V.

Ermakova S.

Stanbekova G.

Brown M.

Karbusheva E.A.et al.

Abstr.of İnt.Symp.on Photosynthesis and Photobiotechnology, Pushino,1991,  p.81

3

“Cloning and nucleotide seguence of gene controlling photoau-totrophy in the cyanobacterium Synechocystis sp.pcc 6803”

Shestakov S.

Stanbekova G.

Elamskaya İ.V.

Molecular-Microbiology,june 1993

4

Studying of Serum VEGF, CEA and CA 15-3 in Pre and Pos­toperative Breast Cancer Patients.

 

El-Hefny M.A.

Karimova S. T.

Afan­diyev A.M.

Медицинский журнал (Грузия), 2010,Vol. 2, № 1, s. 61-64

5

Investigation of serum ferritin in breast cancer patients Before and after therapy.

Afandiyev А.М

Karimova С.Т.

Еl-Hefny M.A.

Azər­baycan Əczaçılıq və Farmakologiya Jurnalı,, 2009, № 2, s. 17-23.

6

Исследование белковых фрак­ций плазмы крови при различных формах сахарно­го диабета электрофорети­ческим методом.

Гусейнова Г.Р

 

Аzərbaycan Metabolizm Jurnalı, cild 9 iyul-sentyabr 2008, № 3, с. 36-41.

7

Изучение уровня васку­лярно­го эндотели­аль­ного фактора роста, СА 15-3 и СЕА у боль­ных ра­ком молочной железы до- и пос­ле  опухоли.

Керимова С.Т.

Эль-Хефни М.А. Эфендиев А.М.

Научн. и информ.-аналит. журнал для врачей, провизово и фарацевтов. "Фармация Казах­ста­на", 2012 апрель, с. 33-36

8

Применение  цистаина С в лабораторной диагностике.

Эфендиев А.М.

Азизова Г.И.

Дадашова А.Р.

Кулиева С.Р.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2013, № 2, səh. 117-119