Dosent Aqil Orucov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Orucov Aqil Həsən oğlu

2

İxtisas

Tibbi-biologiya, Biokimyaçı

3

Vəzifə

Böyük elmi işçi, dosent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası, Biokimya kafedrası üzrə Elmi-Tədqiqat laboratoriyası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1996

Tibbi-biologiya

Bakı Dövlət Universiteti

Baki şəhəri, Z.Xəlilov küç. 23

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007 - ci ildən indiyədək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2004 - cü ildən indiyədək

böyük elmi işçi

Azərbaycan Tibb Universiteti, Biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası

Bakı şəhəri

3

1997 - 2004

elmi-işçi

Azərbaycan Tibb Universiteti, Biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Endogen antimikrob pep­tidlər: əsas nümayən­də­lə­ri və onların tibbi prak­tikada istifadəsinin pers­pek­tivləri.

Orucova İ.N.

Məmmədoba Ü.F.

Azərbayca Tibb Jurnalı, 2014, № 4, s. 106-112

2

Qaraciyərin xoş- və bəd­xassəli şişləri zamanı bə­zi onkomarkerlərin öy­rə­nil-məsi.

Əsədov  Ə.S.

Quliyev M.R.

Azərbaycan Metabolizm Jur­nalı, Bakı, c.12, Yanvar-Mart 2014, № 1, s. 22-26

3

Elevated levels of serum slCAM-1 inasphyxiated low birth weiqht new­borns. 

 

Huseynova S.

Panakhova N.

Orucova P.

Hasanov S.

Quliyev M.R.

Scientific reports. 31 october 2014, p. 1-4

 

 

4

Qaraciyərin metastatik şiş­ləri zamanı bəzi onko­markerlərin səviyyəsi.

Əsədov Ə.S.

Rzayeva Ə.V.

Azərbaycan Xalqının Ümum­milli lideri H.Əiyevin anadan olmasının 91-cui il dönümünə həsr olunan ATU rezident­ləri­nin 2-ci elmi-təcrübi kon­fran­sı. Bakı, 23 may 2014, s. 71

5

Şəkərli diabet  zamanı li­pid mübadilə-sinin və an­ti­oksidant sisteminin bəzi göstəricilə­rinə dərman mad­­dələrinin təsiri.

İslamzadə F.Q.

Məlikova A.D.

Abdullayev O.S.

Quliyev M.R.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiy-yətləri. 2012,№ 4, s. 190-193

6

Dayaq-hərəkət aparatının xə­sa­rətləri və xəstəliklərin müali­cəsi.

Əhmədova G.A.

Nərimanova G.V.

"Dayaq-hərəkət aparatının xə­sa­rətləri və xəstəliklərin müali­əsi. Travmatolo-giya və ortope­diyada müasir texnologi-yalar. Ağırlaşmaların müalicə və pro­filaktikası" mövzusunda 7-ci beynəlxalq elmi-praktik kon­frans materialları. Bakı, 2012, s. 179-180.

7

Изучение механизмов пеpсистенции вируса ге­патита С.

Талышинская Л.Р.

Исламзаде Ф.Г.

ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olun-muş beynəlxalq elmi konfransın ma-terialları. Bakı, 2010, s.481-482.

8

C hepatiti olan xəstələrin qan zərdabın-da bəzi bio­kimyəvi və immunioloji göstəricilərin tədqiqi.

Talışinskaya L.R.

İslamzadə F.Q.

Azərbaycan Metabolizm Jur­na­lı, Bakı, c.10, İyul-Sentyabr 2009, № 3, s. 15-18

9

Возможные воздей­ст­вия антитром-бо­цитар­ных антител на функ­цио-нальное состояние тромбо­цитов.

Абдуллаева Э.Э.

Мамедова Л.С.

Эфендиев А.М.

Prof. Ə.S.Səmədovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş kon­fransın materialları. Bakı, 2006, s.106-108.

10

b-Talassemiyalı xəstələr­də trombosit-lərin istinad-təqəllüs zülalları.

 

Abdullayeva E.E.

Məmmədova L.S.

Əfəndiyev A.M.

Azərbaycanda anatomiya mək­təbinin banisi ə.e.x., prof. K.Ə. Balakişiyevin anadan olması­nın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfran­sın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2006, s. 328-332

11

b-Talassemiyalı xəstə­lər­də hemosta-zın  bəzi gös­tə­ricilərinin müqayi­səli təd-qiqi.

 

Hüseynova E.E.

Məmmədova L.S.

Süleymanov S.C.

Akad. V.Axundovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Res-publika elmi konfransının məcmuəsi. Bakı, 2006, s. 212-214.

 

Cəmi: 18

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında “Bilik Fondu”

2

Azərbaycan Respublikası “Biokimyaçılar” cəmiyyəti