Baş müəllim Arzu Dadaşova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Dadaşova Arzu Ramiz qızı

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1992

bioloq, biologiya və kimya müəllimi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

  

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2011-dən hal-hazıra qədər

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

1999-2011

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

3

1997-1999

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

4

1994-1997

müəllim

203 saylı məktəb

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2013

"Mobilik qrantı" Qrant № 13/07/3 cər. İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa Tibb fakültəsinin Fikret Biyal Klinik-biokimyəvi laboratoriyasında elmi təcrübə.

Türkiyə, İstanbul

2

2012

"Egitim Beçeləri kurs proqramı" - Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

3

2015

"General Ebglish" ingilis dili kursu

Bakı şəhəri, GRBS.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ürəyin işemik xəs­təliyi zamanı qan plazmasında apoptoz markerlərinin tə-yini

 

Məmmədova F.İ.

Bengü Ü.

Qafqaz Universiteti. Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfran­sı­nın ma­terialları 17-18 aprel 2015. Bakı, s. 305-306

2

Значение факторов неспецифичес-кого иммунитета при ХПН.

Эфендиев А.М.

Гидаятова З.Г.

Гаджиев А.Г.

Трудный пациент, 2015, № 10, c. 3-6

 

Уровень секреции некоторых эндо-генных антимикробных пеп­тидов и отдельных цито­кинов при сахарном диабете 2-го типа.

Ниязова Н.К.

Азизова У.Г.

Казанский Медицинский Журнал, 2014. т. 95 № 5, с. 646-649.

3

Müasir diaqnostikada zülalların elek-troforezi üsulunun əhəmiyyəti.

Salmanova R.Ə.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2014, № 2, s. 107-111

4

Биомаркеры оксидативного стресса и состояние антиокси-дантной сис-темы при СД типа 2.

Азизова Г.И.

Амирова М.Ф.

Universum Медицина и Фармакология, 2014, № 6,

5

Talassemiya zamanı endogen anti-mikrob peptidlərin təyini.

Ələkbərzadə Ş.İ.

Eyyubova A.Ə.

"Təbabətin aktual problemləri" mövzu-sunda elmi konfransın materialları. Bakı, 2014, s. 204-205

6

Эндогенные антимикробные пеп-тиды как маркеры инфек-ционного процесса при талассемии.

Азизова Г.И. Джафаров Р.Х.

Вагабова Г.Р.

Международный  Медицинский Жур-нал, т. 20, № 2 (78), 2014, с.100-103

8

Применение цистатина С в лабо-раторной диагностике.

Эфендиев А.М.

Азизова Г.И.

Гаджиев А.К.

Кулиева С.Р.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2013, № 2, s. 117-119

9

Biochemical laboratory classes (Tu­to­rial).

Vahabova G. R. Amirova M. F.

“Tebib” publishing house, 2010, 264 p.

10

Şəkərli diabetin biokimyəvi və tibbi aspektləri

Qarayev A.Н.

Bağırova Z.H.

Tədris-metodik vəsait, 2008, 36. s.

11

Метаболиты арахидоновой кислоты и некоторые иммуноло-гические пока-затели при атопическом дерматите

Азизова Г. И.

Багирова З. Г.

Сулейманов С.Дж

Azərbaycan Tibb Jurnalı 2008/4. s. 67-69

12

Липидный состав сыворотки крови у больных гомозиготной b-талассемии.

Эфендиев А.М.

Багирова С.А.

Журнал "Педиатрия" им. Г.Н. Спе-ранского 2008. т. 87.  № 4, стр. 4