Baş müəllim Şəfiqə Ələkbərzadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ələkbərzadə Şəfiqə Isgəndər qızı

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1970

biolog, kimya-biologiya müəllimi

s.m. kirov ad. bakı dövlət universiteti

bakı şəhəri

2

1979-1986

dissertant

s.m. kirov ad. bakı dövlət universiteti

bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2005-ci ildən bu günə qədər

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1988-2005

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1973-1988

baş laborant

"Kaspar" xəstəxanasının terapiya şöbəsində

Bakı şəhəri

4

1970-1973

həkim-laborant

Respublika Sanitar - Epidemiologiya stansiyası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Влияние оксидативного стресса на иммунные параметры при хрони-ческой недостаточности

Азизова Г.И., Гасанова Ш.И.

Азимова З.Я.

Ниязова Н.К.

Sağlamlıq jurnalı, 2014,  № 2, s. 53-56

2

Talassemiya zamanı endogen anti-mikrob peptidlərin təyini.

Dadaşova A.R.

Eyyubova A.Ə.

"Təbabətin aktual problemləri" möv-zusunda elmi konfransın material-ları. Bakı, 2014, s. 204-205

3

Метаболическая супрессия им­мун­­ных параметров при различ­ных нару­шениях.

Азизова Г.И.

Мамедгасанов Р.М

Кулиева С.Р.

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı,  № 1, 2010, s. 29-35

4

Sistatin C - böyrək patologiyalarının biomarkeri kimi.

Əfəndiyev A.M.

Cəfərov R.X.

Əmirova M.F.

Azərbaycan - Türkiyə cərrahiyyə və qastroenterologiya günləri, Bakı, 6-7 iyun, 2014, s. 138

5

Эффекторные функции им­му­но­гло­булинов

Азизова Г.И.

Гасанова Ш.И.

Азимова З.Я.

Sağlamlıq jurnalı, № 1, 2007, s. 187-189

6

Metabolik dəyişikliklərin immunqlobu-linlərin aktivliyinə təsiri.

Əzizova G.İ.

Əzimova Z.Y.

Mustafayeva B.B.

Az.Səhiyyə Nazirliyinin V. Axundov ad. Мilli Elmi-Tədqiqat  Tibbi-Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri. I c. Bakı, 2007, s. 447-448

7

Xarici amillərin zədələyici təsirinin bio-kimyəvi mexanizmləri.

Əfəndiyev A.М.

Vahabova G.R.

Tədris-metodik vəsait, «Тəbib» nəş-riyyatı, Bakı, 2005, 21 с.

8

Bədxassəli şişlərin molekulyar aspekti, biokimyəvi əsası, diaq­nosti­kası və pro-filaktikası.

Behbudova Z.Ə.

Əfəndiyev A.М.

Tədris-metodik vəsait, «Тəbib» nəş-riyyatı, Bakı, 2004, 40 s.

9

Модификация метода изби­ра­тель­но­го выделения трипто­фан­содержа­щих пеп­тидов из гидролизата  бел­ков.

Азизова Г.И.

Бехбудова З.А.

Азимова З.Я.

Абдуллаева З.И.

A.S. Həsənovn anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. 2000, s.31-33.

10

Методы исследования кис­лот­нос­ти, кон­центрации водород­ных ионов, об-щего бел­ка и про­тео­ли­тической ак-тивности в желу­доч­ном соке (в воз-раст­ном аспекте).

 

«Здоровье» 1998, № 6, Баку. с. 51-52.

11

Sağlam şəxslərdə mədə şirəsinin pro-teolitik fəallığının dinamikası.

 

АMЕА Bəhmənyar аd. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. «Еkologiya, fəlsəfə, mədəniyyət məqalələr» məcmuəsu. 18-ci buraxılış. Bakı, «Еlm», 1998, 18-21 s.

12

Sağlam şəxslərdə mədə şirəsində turşuluğun, zülal tərkibinin və proteo-litik fəallığının yaşdan asılılığı.

 

А.Qarayev ad. Az. Elmi - Tədqiqat İnstitutunun yekun konfransının ma-terialları. 1998. Bakı, s. 7.

13

Возрастные изменения концен­тра-ции водородных ионов и распреде-ление протеолити­чес­кой активности у здо­ровых лиц.

 

«Здоровье», 1998, № 9, Баку. с. 38-41.

14

Tərkibində triptofan olan peptidlərin hidrolizatdan selektiv ayrılması me-todu.

Əzizova G.İ.

 

АMЕА Bəhmənyar аd. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. «Еkologiya, fəlsəfə, mədəniyyət məqalələr» məcmuəsu. 18-ci buraxılış. Bakı, «Еlm», 1998, s. 55-56.

15

Белковый спектр слизистой обо­лочки желудка и желудоч­но­го сока в воз­растном ас­пек­те.

Гасанова Г.А.

Мат. научно-практ. конф. «Ак­туаль. Вопр. физиол. и пато­ло­гии чел.» посвящ. 150-лет. со дня рожд. И.П. Павлова, Баку, 1999. с. 186-189.

16

Изменение кислотообразую­щей функ­ции желудка и в свя­зи с этим изоферментого спек­тра протеаз в возрастном ас­пек­те.

Гасанова Г.А.

Мат. научно-практ. конф. «Ак­туаль. Вопр. физиол. и патоло­гии чел.» посвящ. 150-лет. со дня рожд. И.П. Павлова, Баку, 1999.с.35-37.

17

Qidalanmanın və həzmin biokimyası.

Quliyev M.R.

Tədris-metodik vəsait, Bakı, «Тəbib» nəşriyyatı, 1999. 31 s.

18

Mutasiya prosesləri və onların biokim-yəvi əsasları.

Əzizova G.İ.

Tədris-metodik vəsait, Bakı, «Тəbib» nəşriyyatı, 2000. 44 s.

19

Избирательное выделение трип­то­фан и цистеинсо­дер­жа­щих пеп­ти­дов ме­тодом кова­лентной хромато­гра-фии.

Азизова Г.И.

Материалы итоговой науч. конф. АМУ им. Н.Нарима­нова за 1997, Баку, 1998. с. 166.

20

Биохимико-физиологи­чес­кое иссле­дова­ние желудоч­ного со­ка у детей школьного воз­рас­та.

Азизова Г.И.

Инс-т Философии и Права им. Бахманяра Аз. АН. Сб.науч.трудов «Эко­ло­гия, философия, культура» вып.17, Баку. «Элм»,1998. 94-98 с.

21

Микроаппарат для быстрой сушки же­лу­дочного сока.

 

«Здоровье» 1998, № 5, Баку. с. 40-41.