Baş müəllim Səbinə Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyeva Səbinə Rafiq qızı

2

İxtisas

provizor

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1994

provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007-ci ildən

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2003-2007

assitent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1999-2003

stajor-assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1995-1999

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Роль цис­татина С в диагностике ишемической  болезни сердца.

Амирова М.Ф.

Вагабова Г.Р.

Азизова У.Г.

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan ol-masının 92-ci ildönümünə həsr olun-muş "Təbabətin aktual problemləri"elmi- praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, s.211.

2

Применение  цистатина С в ла-бораторной диагностике.

Эфендиев А.М.

Дадашова А.Р.

Гаджиев А.К.

Azərbaycan Tibb Jur­nalı, 2013, № 2, s.117-119.

3

Изучение состояния глута­ти­он-ре­докс системы и пере­кис­ного окис­ления ли­пи­дов в эрит­ро­ци­тах боль­-ных боль­­шой b-та­лас­се­мией.

Дадашева Т.С.

Алиев А.О.

Кулиев М.Р.

III Республиканская биохими­ческая кон­ференция. Баку,1997, с. 99-100

4

Böyük və aralıq b-talassemiya xəs­təliyi olan uşaqların erit­ro­sitlərində lipid per­ok­sidləş­mə­sinin müqayi-səli öyrənilmə­­si.

Əzizova G.I.

Sağlamlıq jurnalı.  Bakı,1997, № 7, s. 56.

5

Состояние липидного би­слоя мем­бран эритроцитов у боль­ных талас­семией.

ЭфендиевА.М.

Эюбова А.А.

Кулиев М.Р.

International Journal on Im­mu­nore­habi­li­ta­tion. 1998. N.8. p.153.

6

Böyük və aralıq b-talasse­mi­ya­lı xəs­tə­­lə­rin eritrositlərində an­ti­oksidant sta­tu­sun öyrənilməsi.

 

I.P. Pavlovun 150-illi­yinə həsr edilmiş elmi konfr. ma­terial­ları. Ba­­kı, 1999, s. 205-211.

7

Влияние витамина Е на ан­тиок­си­дант­ную систему эрит­роци­тов при боль­шой  b-талассемии.

Эфендиев А.М.

Кулиев М.Р.

Эюбова А.А.

International Journal on Im­mu­noreha­bilita­tion. 1999. N.12. p.132.

8

Talassemiyalar zamanı müşa­hi­də edi­lən  hemolitik kriz­lə­rin törən­mə­­sin­də lipo­per­ok­sid­ləşmə  pro­se­sinin rolu.

 

Sağlamlıq jurnalı. Ba­kı. 1999. № 8, s. 23-25.

9

Talassemiyası olan xəstəlrin erit­ro­sit­lə­rində lipoperok­sid­ləş­mə  pro­sesi ilə mem­­­bran li­pidləri ara­sında əlaqənin öy­rə­nilməsi.

Əfəndiyev A.M.

Quliyev M.R.

Eyyubova A.Ə.

Azərbaycan Tibb jur­nalı, 2000, № 2, s.21-22.

10

Aralıq b-talassemiyalar za­ma­nı a-tokoferolun antiok­sidant tə’si­ri­nin  öyrənilməsi

Əfəndiyev A.M.

Quliyev M.R.

Həsənova Ş.I.

Az.Anatom.məktəbinin banisi, ə.e.x., prof., t.e.d. K.Ə.Balaki­şiye­vin 100-illiyinə həsr olunmuş Beynəl­xalq konfransın material­ları. Bakı, 2006. s.147-150

11

Talassemiyalar zamanı fəal­lığı  qlu­tationdan  asılı olan ferment­lərin öyrənilməsi

Азизова Г.И.

Азимова З.Я.

Вагабова Г.Р.

Исмаилова М.С.

Azərb.Milli Prof. Ins-nun 85 illik yubileyinə həsr edil­miş elmi kon­fransın materialları. Bakı, 2007. C.428-431.

12

Изучение влияния оксида­тив­ного стресса на некото­рые иммуноло­гические по­ка­затели у больных хрони­ческой почечной недоста-точностью.

Азизова Г.И.

Потапенко П.А.

XIII Междунар. конг. по реа­б. и имм-уно­реа­. Все­мир­н. фо­рум по астме. Дубай, ОАЭ, 26-29 апре­ля 2008. Аллергология и им­му­но­л.огия, 2008, том 9, № 1, с.89

13

Уровень восстановленного глу­татиона и некоторые иммунные показатели при ХПН.

 

Азизова Г.И.

Алекперзаде Ш.И.

Мамедгасанов Р.М.

Абду­рахманова М.А

ATU-nun insan ana­to­miyası kafedrasını 90 illik yubi­le­yinə həsr olun­muş Bey­nəlxalq kon­fransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2009, s. 72-74

14

Изучение активности неко­торых ферментов при ге­па­те В.

Алекперзаде Ш.И.

Мамедгасанов Р.М.

ATU-nun 80 illik yu­bi­le­yinə həsr olun­muş Bey­nəl­xalq elmi kon­fransın ma-terialları. Bakı, 2010, s. 433

15

Метаболическая супрессия им-мунных пара­мет­ров при различ-ных нарушениях

 

 

Azərbaycan təbabə­ti­nin müasir nailiyyət­ləri. Bakı, 2010, № 1, s. 47-52