Baş müəllim Naidə Niyazova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Niyazova Naidə Kərim qızı

2

İxtisas

Kimyacı

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

kimyaçı

S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-cı ildən hal-hazıra qədər

baş müəllim

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1987-1996

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1973-1987

baş laborant

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1970-1973

laborant

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1966-1970

preparator

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dinamik və funksiоnal biokim­ya­dan testl-ər.

 

Qarayev A.N.

Eyyubova A.Ə. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2015, “Təknur” MMS mətbəəsi, 207 s.

2

Statik biokimyadan testlər.

 

Əfəndiyev A.M.

Qarayev A.N. və b.

Tədris-metodik vəsait.Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 250 s.

3

Тесты по динамической и функ­цио-нальной биохимии.

Эюбова А.А.

Вагабова Г.R.

Aзимова З.Я.

Aмирова М.Ф.

Tədris-metodik vəsait.Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 275 s.

4

Изучение секреции эндоген­ных анти-микробных пепти­дов при гиперурике-мии.

Вагабова Г.Р. Mустафаева Б.Б.

"Təbabətin aktual prob­lem­ləri" möv-zusunda elmi kon­fransın material-ları. Bakı, 2014, s. 297-299

5

Уровень секреции некоторых эндо-генных антимикробных пеп­тидов и отдель-ных цито­кинов при сахарном диабете 2-го типа.

Азизова Г.И.

Дадашова А.Р.

Азизова У.Г.

Казанский Медицинский Журнал, 2014. т. 95 № 5, с.646-649.

6

Statik biokimyadan testlər.

 

Əfəndiyev A.M.

Qarayev A.N.

Eyyubova A.Ə.və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2014, “Təknur” MMS mətbəəsi, 315 s.

7

Влияние оксидативного стресса на иммунные параметры при хроничес-кой недостаточности.

Азизова Г.И.

Азимова З.Я.

Алекперзаде Ш.И.

Sağlamlıq, 2014, № 2, s. 53-56

8

Dinamik biokimyadan testlər.

 

Qarayev A.N.

Həsənova Ş.İ.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2012, “Təknur” MMS mətbəəsi, 315 s.

9

Statik biokimyadan testlər.

 

Əfəndiyev A.M.

Qarayev A.N. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2013, “Təknur” MMS mətbəəsi,287 s.

10

Алкил- и селенпроизводные 6-мети-лурацила и их анти­микроб­ная актив-ность.

Мамедов Э.Ш.

Велиева Д.С.

Кулибекова Т.Н.

Сафаралиева З.С.

AMEA-nın məruzələri. Bakı, 2010, № 1, LXVI c, s. 63-71

11

Синтез и исследование анти­мик­роб-ных свойств несоп-ряженных енино-вых и дии­новых эфиро­спир­тов и полу­ченных на их основе соеди­нений.

Велиев М.Г.

Шатирова М.И.

Гаджиева О.Б.

Ибрагимова А.И.

Аzərbaycan Əczaçılıq və farmako-teraiya jurnalı, Bakı, 2010, № 2, s. 19-23.

12

Funksionaləvəzli enin və diin bir­ləş-mələrinin sintezi və onla­rın an­timikrob xassələrinin öy­rə­nil­məsi.

Велиев М.Г.

Шатирова М.И.

Зейналова С.Г.

Ахундова  Э.А.

Azərbaycan kimya jur­nalı, Бакы, 2010, № 2,s. 86-90

13

İmmunmodulyatorların xronk böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə biokimyəvi və immunoloji göstəricilərə təsirinin öyrənilməsi.

Bağırova S.А.

Əfəndiyev А.М.

Аzərbaycan Əczaçılıq və farmako-teraiya jurnalı, Bakı, № 2, 2007,s. 23-26

14

Пути использования кис­ло­ро­да ор­га­низмом и биохи­ми­чес­кие меха­низмы его ток­сич­­нос­ти.

Эфендиев А.М.

Tədris-metodik vəsait. Баку, 2001. «Табиб». s. 32

15

Влияние амфотерицина В на ин­тенсивность перекисного окис­ле­ния липидов и анти­окисли­тель­ную сис­тему фер­ментов в кор­ко­вом слое по­чек молодых и ста­рых крыс.

Эфендиев А.М.

Кулиев К.А.

Гасанова Ш.И.

Вагабова Г.Р.

Асланова Р.А.

Материалы научной конф. посв.100-летию со дня рож­дения А.С.Гасанова. Баку, «Табиб», 2000. с.11-13.

16

Состояние перекисного окис­ле­ния ли­пидов и антиокси­дант­ной систе­мы крови у больных эхино­кокко­зом пе­чени и легких.

Гаджиев Н.Дж.

Prof. N.L.Əfəndiyevin 80-illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2004, s.100-101.