Baş müəllim Samirə Bağırova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Bağırova Samirə Arif qızı

2

İxtisas

Biokimyaçı

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1992-1997

biokimyaçı

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

2

1997-2000

aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014-cü ildən indiyədək

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2002-2014

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

2001-2002

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1996-1997

preparator

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1996-1997

preparator

Azərbaycan Tibb Universiteti, insan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ис­поль­зование уровня цистатина С при диаг­ностике диабетической неф-ропа­тии, как маркера степени пора-жения почек.

Исламзаде Ф.Г.

Мустафаева Б.Б.

Azərbaycan Allerqologiya və Klinik immunologiya jurnalı, c.3, №3, 2015.

2

Talassemiya xəstələrinin qanında bəzi endogen antimikrob peptidlərin tətbiqi.

Əfəndiyev A.M.

Dadaşova A.R.

Əzizova G.İ.

Mustafayeva B.B.

Azər­baycan Allerqologiya və Klinik immunologoya Jurnalı. 2013. Elmi-praktik jurnal, 2014,  № 1.

3

Изучение взаимосвязи между антиок-сидантным ста­тусом ор­ганизма и не-которыми им­мунологическими пара-метра­ми у больных хронической по-чечной недостаточностью.

Кулиева  Ф.Э.

Вагабова Г.Р.

Мустафаева Б.Б.

XIX Российский националь­ный конгресс "Человек и лекарство". Сборник мате­риа­лов конгресса (тезисы докладов), Москва, 2012, с. 131.

4

Влияние показателей антиок­сидант-ного статуса организма на динамику изменений не­ко­торых иммун­ных па-раметров.

Кулиева Ф.Э.

Вагабова Г.Р.

Ə.M.Əliyevin anadan olma­sının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın ma-terialları. Bakı, 2012, s. 514-515.

5

Метаболическая супрессия им­муноло-гических показа­те­лей у больных с хро-нической почечной недоста­точностью.

Алекперзаде Ш.И.

Кулиева С.Р.

Мамедгасанов Р.М.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı, № 2, 2009, s. 48-52.

6

Содержание гаптоглобина у больных хрони­чес­кой по­чеч­ной недостаточ-ностью.

 

Sağlamlıq Elmi-praktik jurnal, Bakı, 1999, № 6, с. 54.

7

Исследование содер­жания и фе­но-типов гаптоглобина у боль­­ных хро-нической по­чеч­ной недостаточностью.

Эфендиев А.М.

Кулиев М.Р.

International journal on immunore­habi­li­ta­ti­on. 2000. V.2, N.2, p. 114.

8

Haptoqlobin: strukturu və fi­zio­loji ro­lu.

Əfəndiyev A.M.

Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2000, № 10, s. 64-67.

9

Изучение обмена железа, со­­­дер­жа-ния и час­то­ты встре­­чае­мос­ти фено-типов гапто­гло­би­на в крови при хро­ни­ческой по­чеч­ной недоста­точ­ности.

Эюбова А.А.

Глущенко С.В.

Гаджизаде У.Г.

Гад­жи­мамедова Н.В

A.S.Həsənovun anadan olma­sı­nın 100 - illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın  materialları. Bakı, 2000, s. 41-43.

10

Böyrək çatışmazlığı ilə ağır­laş­mış xroniki pielo- və qlo­me­ru­lo­nefritlər zamanı zülal mü­ba­di­ləsinin  bəzi göstə­ri­ci­ləri­nin təd­­qiqi.

 

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı. Bakı, 2001, № 1-2, s. 45-46.

11

Böyrək çatışmazlığı ilə ağır­laş­­­mış xro-niki pielonefrit və qlo­me­rulonefrit zamanı qan zər­­da­bında haptoqlobinin fe­no­­tip­lə­rinin və miqdarının öy­rə­nil­məsi.

Əfəndiyev A.M.

Quliyev M.R.

Azər­baycan Biokimya­çı­lar və Mole-kulyar Bio­­loq­lar Cəmiyyətinin I kon-­­fransı (tezislər top­lu­su). Bakı, 2001. s. 65-66.

12

Xro­niki böyrək çatışmazlığı olan xəstə-lərin qanında bəzi bio­kim­yəvi göstərici-lərin təd­­qi­qi.

Əfəndiyev A.M.

Əliyeva A.E.

Məmmədzadə O.Y.

Müqayisəli fiziologiya və biokimya-nın müa­sir problemləri (akad. Ş.K. Tağıyevin anadan olma­sı­nın 80 illi-yinə həsr olun­muş elmi konfransın materialları). Bakı, 2002, s.32-37.

14

Xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstə-lərdə immunomo­dulya­tor­ların biokimyəvi və immunoloji göstəricilərə tə­sirinin öy-rənil­mə­si.

Əzizova G.I.

Niyazova N.K.

Əfəndiyev A.M.

«Azərbaycan Əczaçılıq və far­mako­terapiya Jur­nalı», 2007. s.23-26.

15

Изучение некоторых пока­за­телей им-мунной системы у больных хрони-ческой по­чеч­ной недостаточностью.

Рагимова Р.Р.

Эфендиев А.М.

Кулиев М.Р.

XIII Международный кон­гресс по реабилита­ции в ме­ди­цине и им­му­нореаби­лита­ции. Ал­лергология и имму­но­логия, Дубай ОАЭ, 26-29 апреля 2008, т.9, № 1, с. 89.

16

Влия­ние белкового голода­ния на по-казатели липид­но­го об­мена в сыво-ротке кро­ви крыс.

Исмаилова Г.Э.

Эюбова А.А.

Ниязова Н.К.

«Odlar Yurdu» Univer­si­te­ti­nin elmi və peda­qoji xəbərləri. Bakı, 2008. № 23, s.65-68.

17

Atopik dermatit zamanı ara­xidon turşusu metabolitləri və bəzi immunoloji gös-təricilər.

Dadaşova A.R.

Süleymanov S.C.

Azərbaycan Tibb jurnalı, 2008, № 4, s. 67-70.

Cəmi:  16

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

2010-cu ildən kafedra üzrə Tələbə elmi cəmiyyətini rəhbəri