Baş müəllim Firəngiz Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyeva Firəngiz Eyvaz  qızı

2

İxtisas

Kimyaçı, müəllim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1992

kimyaçı, müəllim

M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti

Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

 1

2003-cü ildən indiyədək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2002-2003

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

1988-2002

laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

1983-1987

Qeydiyyatçı

2 saylı Stomatoloji poliklinika

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

II tip şəkərli diabet xəstələrinin qanında antimikrob peptidlərin səviyyəsinin təd­qiqi.

Salmanova R.Ə.

Cəfərov R.X.

Novruzov E.A. 

"Təbabətin aktual problemləri" mövzu-sunda elmi konfransın materi­alları. Bakı, 2014, s. 261-262

2

II tip şəkərli diabet xəstələrində immun vəziyyət.

 

Qarayev A.N.

Eyyubova  A.Ə.

Novruzov E.A.

Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2014, c. 20-25

3

Исследование уровня метаболитов арахидоновой кислоты и иммуногло-булинов при атопическом дерматите.

Əzizova G.İ.

Eyyubova A.Ə.

Abdullayeva E.E.

"Sağlamlıq" jurnalı, Bakı, 2014, s. 108-112

4

Изучение состояния пере­кис­­но­го окис-ления липидов и ан­тиоксидантной за-щиты при хронической почечной не-дос­таточности.

Азизова Г.И.

Эфендиев А.М.

Сuruerul medical. Stydii Clini­co-Ştiintifice, № 3 (315), 2010. p.190-192

5

Изучение некоторых им­мун­ных пара-метров и ком­понентов АОЗ системы на разных стадиях ХПН.

Эфендиев А.М.

Фармация Казахстана, 2010. с. 32-39

6

Метаболическая суп­рес­сия им­му­но-логических показа­те­лей у боль­ных хро-ни­чес­кой по­чечной недос­таточностью

Азизова Г.И.

Эфендиев А.М.

Эксперимен­тальная и кли­­ни­чес­­кая медицина, Тбилиси, 2008, № 4, с. 26-29.

7

Биохимико-имму­но­ло­ги­чес­кие ис­­сле-дования кро­ви  боль­ных хро­ни­­ческой по­чеч­ной недоста­точ­ностью.

Азизова Г.И.

Эфендиев А.М.

«Биомедицина», Баку, Изд-во отд. биомед. Меж­дунар. Экоэнерг. Ака-демии сов­ме­стно с отд. биомед. Рос. Акад. Естеств.наук. 2007,№ 2,с.19-22.

8

Свободнора­ди­каль­ные пере­кис­ные процессы и уровень церуло­плаз­мина  в плазме кро­ви при  ХПН.

Азизова Г.И.

Эфендиев А.М.

Fiziologiyanın və biokimyanın prob-lemləri. Bakı, 2007, cild 25, s.101-107.

9

Метаболическая супрес­сия про­­­тектив-ной функ­ции В-сис­­темы иммуни­тета при хро­ни­чес­кой по­чечной не­дос­та­точ­ности.

Азизова Г.И.

Эфендиев А.М.

Prof. Ə.M. Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007,  № 17, s. 195-197.

10

Xronik böyrək çatışmazlığı olan xəstə-lərdə lipoperoksidləşmə proseslərinin immunqlobulinlərn  aktivliyinə təsiri.

 

Аzərbaycan Tibb jurnal, Bakı, 2007, № 1, s. 86-88.

11

Влияние продуктов перекис­ного окис-ления ли­пидов на актив­ность иммуног-лобу­ли­нов у боль­ных ХПН.

 

H. İsazadənin anadan olmasının 95-illiyi­ə həsr olunmuş konfransın mate-rialları. Bakı, 2007, s. 300-301.

12

Biokimyəvi və immun göstəricilər ara-sındakı əlaqənin öyrənilməsi.

 

Əzizova G.İ.

H.İsazadənin anadan olmasının 95-illiyi­ə həsr olunmuş konfransın mate-rialları. Bakı, 2007, s. 131-132.

13

Изу­чение взаимосвязи между био­­хи­мическими и иммуноло­ги­­чески­ми по-ка­за­телями у боль­ных с хро­ни­чес-кой почеч­ной недос­та­точ­нос­тью.

Азизова Г.И.

Амирова М.Ф.

Сулейманов С.Дж

Elmi-praktik jurnal «Sağlamlıq». «Az-poliqraf  LTD» MMS nəşriyyat. Bakı, 2007, № 4, s. 58-60

14

Изучение взаи­мо­свя­зи между ли­по-пероксидным окисли­те­лем и раз­­ви-тием вто­рич­ного иммуно­де­фицита.

Азизова Г.И.

Джафарова Г.И.

Elmi-praktik jurnal «Sağlamlıq». «Az-poliqraf  LTD» MMS nəşriyyat. Bakı, 2007, № 6, s. 143-146.

15

Перекисное окисление ли­пи­дов и био-логические по­следст­вия это­го процес-са.

 

Elmi-praktik jurnal «Sağlamlıq». «Az-poliqraf  LTD» MMS nəşriyyat. Bakı, 2008, № 8, s. 124-127.

16

Иccледование белковых фрак­ций плазмы при раз­личных метаболичес-ких нарушениях.

Вагабова Г.Р.

Дадашова А.Р.

Багирова С.А.

Мустафаева Б.Б.

Абдуллаева Э.Э.

Азизова  Г.И.

XIV Междунар. кон­гресс по реабил. в мед. и иммунореаб. Всемир­ный фо-рум по астме. 6-9 февраля 2009, Ду­бай, «Ал­лергология и им­муно­ло­гия», т.10, № 1. с. 135.

17

Хronik böyrək çatışmazlığı olan xəstə-lərdə lipoperoksidləşmə proseslərinin immunqlobulinlərn  aktivliyinə təsirinin öyrənilməsi.

 

АТU-nun insan anatomiyası kafed-rasının 90 illik yubileyinə həsr olun-muş Beynəlxalq elmi  konfransın mate-rialları, Bakı, 2009. s.189-192

18

Влияние показателей анти­оксидант-ного статуса организма на динамику изменений некоторых им­мунных па-раметров.

Вагабова Г.Р. Багирова С.А.

Ə.M. Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş  konfransın mate-rialları. Bakı, 2012, s. 514-515

19

Изучение влияния оксида­тив­ного ст-ресса на некото­рые иммуноло­гичес-кие по­ка­затели у больных хрони­ческой почечной недостаточностью.

Азимова З.Я.

Исмаилова М.С.

XIII Междунар. конг. по реа­билит. и имму­но­реа­би­лит. Все­мир­н. фо­рум по астме. Ду­бай, ОАЭ, 26-29 апре­ля 2008, Ал­лерго­ло­гия и им­му­но­ло­гия, том 9, № 1, с.89