Assistent Ellada Hüseynova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hüseynova Ellada Eldar qızı

2

İxtisas

Kimya-biologiya müəllimi

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1994

müəllim

Tusi ad. Pedaqoji Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-dan hal-hazıradək

assistent

ATU, Biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1995-2006

kiçik elmi işçi

ATU-nun biokimya kafrdrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası

Bakı şəhəri

3

1994-1995

baş laborant

ATU, Biokimya kafedrası, ET labo-ratoriyası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Исследование уровня метабо­литов арахидоновой кислоты и иммуногло-булинов при атопи­ческом дерматите.

Азизова Г.И.

Кулиева Ф.Э.

Еюбова А.А.

Sağlamlıq, 2014, № 3, s. 108-112

Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı sistatin C-nin aterogenez meyarı kimi tətbiqi.

Süleymanov S.S.

Məmmədova F.İ.

V.Axundov ad. Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi-Profilaktika İnstitutunun "XX əsrdə tibbi profilaktikanın aktual problemləri. Nailiyyət və perspektivləri" mövzusun-da  elmi konfransın məqalələr toplusu. Bakı, 2014, VII c. S. 123-124.

Исследование гуморального им­му­нитета детей с гемоглобино­патией.

 

International J. on Immuno­reabilitation, Spain, 1999, N. 14, p. 69.

Изучение основных показателей гу-морального иммунитета в кро­ви больных детей b-талассеми­ей.

Халилова И.С.

Труды I Национального кон­­гресса Азерб. по аллер­гологии, иммунологии и им­­мунореабилитации, Баку, 1999, с. 130-131.

Степень эндогенной интокси­ка­ции и сорбционной способности эритро-цитов у детей, больных серповидно-клеточной анемией.

Халилова И.С.

Джавадов С.А.

International J. on Immuno­rea­bilitation, Israel, 2000, v. 2, p. 48.

Hеmoqlobinopatiyalı xəstələrdə orqa-nizmin qoruyucu sistеmləri ilə еndogеn intoksikasiya səviy­yəsinin qarşılıqlı əla-qəsi.

Xəlilova I.S.

A.S.Həsənovun anadan ol­ma­sının 100-illiyinə həsr еdil­­miş еlmi konfransın ma­tеrialları. Bakı, 2000, s. 62-64

Сравнительное изучение  гемо­стаза и иммунной системы у больных с ге-моглобинопатиями.

 

Vita, Баку, 2001, № 3-4, с. 29-31.

b - talassеmiyalı xəstələrdə еndo­gеn  intoksikasiyanın səviyyəsi

Orucov A.H.

Xəlilova I.S.

AB&MBC-nin I konfransı­nın matеrialları, Bakı, 2001, s. 8-9.

Оценка протеолитической сис­те­мы крови при гемоглобинопа­тиях.

Халилова И.С.

Джавадов С.А.

Гематология и трансфузио­логия. Москва, 2002, с. 33-35

10 

Иммунобиохимические нару­ше­ния форменных  элементов кро­ви при b-талассемии.

Халилова И.С.

Оруджев А.Г.

Алекперова Г.А.

Актуальные проблемы сов­ре­менной биофизики. Баку, 2002, с. 215-225

11 

Изучение состояния тромбоци­тов и гемостаза при b-талассе­ми­и.

Халилова И.С.

Оруджев А.Г.

 

Материалы VI Междунар. научной конф. «Здоровье семьи XXI век». Пермь-Дубай, 2002, с. 149-150.

12 

Оценка эндогенной интокси­ка­ции и функций тромбоцитов при b-талас-семии.

Оруджев А.Г.

Халилова И.С.

Клиническая лабораторная диаг-ностика, Москва, 2003, № 3, с. 39-41

13 

Hеmoqlobinopatiyalı xəstələrin qanın-da  kallikrеin-kinin sistеmi­nin tədqiqi.

Məmmədova L.S

Osmanov H.M.

Prof.T.Q.Qədirovanın 75-il­­lik yubilеyinə həsr olun­muş еlmi-praktiki konfran­sın mə­qa­lələr toplusu. Bakı, 2003, s. 112-114.

14 

Aypara hücеyrələi anеmiyalı xəs­tələrdə orta molеkulu pеptid­lərin təyini.

Məmmədova L.S

Az. Rеsp. Dövlət. Müstəqil. 10 ili döv-ründə V.Axundov adına ЕT Tibbi-Prof. Ins-nun еlmi-təcrübi fəaliyyəti­nin yеkun-larına həsr olun­muş konfransın matеrial. Bakı, 2004, s. 150-151.

15 

Сравнительный анализ основ­ных компонентов протео­литической сис­темы крови при наследственных ге-молитических анемиях.

Məmmədova L.S

Prof. N.L.Əfəndiyеvin 80 illik yubilеyinə həsr olun­muş еlmi konf. matеrialları. Bakı, 2004, s. 119-120

16 

b-talassеmiyalı xəstələrdə hеmo­stazın bəzi göstəricilərinin mü­qayisəli tədqiqi

Məmmədova L.S

Orucov A.H.

Sülеymanov S.C

V.Axundov adına ЕT Tibbi-Prof.Ins-nun еlmi-təcrübi fəaliyyəti­nin yеkunlarına həsr olun­muş konfransın matеrial. Bakı, 2006, s. 212-214

17 

b-talassеmiyalı xəstələrdə trom­bosit-lərin istinad-təqəllüs zülal­la­rı

Orucov A.H.

Məmmədova L.S

Əfəndiyеv A.M.

Prof. K.Balakişiyеvin 100 illiynə həsr olunmuş Bеy­nəlxalq konf. matеrialları, Bakı, 2006, s. 328-332

18 

Возможные воздействия анти­тром­бо­цитарных антител на функ­циональное состояние  тром­­боцитов.

Orucov A.H.

Məmmədova L.S

Əfəndiyеv A.M.

Prof. Ə.S.Səmədovun 85 illik yubilеyinə həsr olun­muş konf. matеrialları. Ba­kı, 2006, s. 106-108

19 

Исследование белковых фрак­ций плазмы при различных ме­та­боли-ческих нарушениях

Вагабова Г.Р.

Дадашова А.Р.

Багирова С.А.

Мустафаева Б.Б

Кулиева Ф.Э.

Азизова Г.И.

XIV Междунар. конгресс по реабили-тации в медицине и иммуноребилитации. Все­мирный форум педи­атров. Москва, 2009, т. 10, № 1. с. 135

20 

Количественное изменение бел­ковых фрак­ций при ме­та­боли­ческих нару-шениях.

Вагабова Г.Р.

Мустафаева Б.Б

Эфендиев А.М.

Curierul Medical, 2009, № 6, с. 312-315.