Assistent Ülviyyə Əzizova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əzizova Ülviyyə Hacıbala qızı

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-1999

Biokimya-bakalavr

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

2

1999-2001

Biokimya-magistr

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

3

2002-2005

biokimya-aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-cı ildən bu günə qədər

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Роль цистатина С в диагностике ише-мической болезни сердца.

Вагабова Г.Р.

Амирова М.Ф.

Кулиева С.Р.   

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olma­sının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Tə­ba­bətin aktual problemləri" elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, s.211.

2

Уровень секреции некоторых эндо-генных антимикробных пеп­тидов и от-дельных цито­кинов при сахарном диа-бете 2-го типа.

Ниязова Н.К.

Дадашова А.Р.

Казанский Медицинский Журнал, 2014. т. 95 № 5, с.646-649.

3

Исследование секреции эндо­генных антимикробных пепти­дов при различ-ных формах b-талассемии.

Азизова Г.И.

Дадашова А.Р.

Караев А.Н.

Cб. матер. XVII Конгресса Педиатров России с между­нар. участ. "Актуальныe проб­лемы педиатрии". Мос­ква, 14-16 февраля 2014, с. 4.

4

Bədxassəli sümük şişləri olan xəstə-lərin qan serumunda qələvi fosfatazanın aktivliyinin və oksiprolinin qatılığının tədqiqi.

Əhmədova G.İ.

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiy­yət­ləri. Bakı, 2010, № 6. s.

5

Остеопороз: биохимические методы диагностики и профилактика.

Эфендиев А.М.

Керимова И.А.

Юсифова Н.А.

Sağlamlıq jurnalı, 2003, № 3, s. 73-79.

6

Исследования некоторых показате-лей минераль­но­го обмена у больных вто­рич­ным остеопоро­зом.

Afandiyev A.M.

Quliyev M.R.

Kerimova İ.А.

Yusifova N.A.

International journal on immunoreha­bili­tation, 2004, т. 6, № 1, p. 80.

7

Osteoporozla ağırlaşmış xronik böyrək çatışmazlığı zamanı mineral mübadilə­inin tədqiqi.

Əfəndiyev A.M.

Quliyev М.R.

prof.N.A.Rzayevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materi­al­ları. Bakı, 2004, s. 122.

8

Фосфорно-кальцевый об­мен у боль-ных хрони­чес­кой почечной недоста-­точ­ностью, осложненной ос­теопо-розом и его гормо­наль­ная регуляция.

Эфендиев А.М.

Азизова Г.И.

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı. V cild, 2005, № 1, s. 45-49.

9

Изучение показателей гор­мональной регуляции фосфорно - кальцие­ого об-мена у больных хрони­ческой почеч-ной недос­та­точностью, ослож­нен­ной остеопорозом.

 

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Х Respublika elmi konfransının material-ları. Bakı, 2005, s 44.

10

Osteoporozla müşayiət olunan xronik böyrək çatışmazlığında qanın bəzi hor-monlarının tədqiqi.

Əfəndiyev А.М.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2005, № 4, s. 17-20.

11

Роль белков остеопонти­на и остео-кальцина в регуля­ции содержания кальция, фосфора и магния в крови боль­ных хронической по­чеч­ной недостаточностью.

 

Sağlamlıq, 2006, № 2, s. 56-59.