Assistent Elşad Novruzov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Novruzov Elşad Abuzər oğlu

2

İxtisas

Müəllim

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1983

biologiya-kimyaçı

Gəncə Dövlət Universiteti

Gəncə

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-cü ildən indiyədək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

1989-2003

direktor

Ekoloji tərbiyə məktəbi

Qazax rayonu

1983-1988

müəllim

Xalatala orta məktəbi

Balakən rayonu

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

2-ci tip şəkərli diabet xəstələrinin qanın-da antimikrob peptidlərin səviyyəsinin təd­qiqi.

Salmanova R.Ə.

Cəfərov R.X.

Quliyeva F.E.

"Təbabətin aktual problemləri" möv-zusunda elmi konfransın materi­al-ları. Bakı, 2014, s. 261-262

2

2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində immun vəziyyət.

 

Qarayev A.N.

Eyyubova  A.Ə.

Quliyeva F.E.

Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2014, c. 20-25

3

İndikator bitkilər və onların istifadə olun-ması.

Bəkirov H.F.

AMEA-nın Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, 2004. XXV cild, s. 357-359.

4

Влияние мочевины, ДТНБ и О-фе-нантролина на активность двух форм карбоангидразы листьев ама­ранта.

Гулиев Н.М.

Бабаев Г.Г.

Балакишиева Г.Ш

Байрамов Ш.М.

VII Материалы Междуна­род­ного сим­позиума «Но­вые нетрадицион-ные расте­ния и перспективы их ис­поль­зования». Москва, 2007, т. II, с. 104-107.

5

Amarant yarpaqları karbohidrazasının izoenzimləri ilə kataliz olunan CO2-nin hidratasion reaksionun kinetikası.

Babayev H.Q.

Bayramov Ş.M.

Bildiricilər kitabı, 2008. s.212-217.

6

Стабилизирующее действие NaCI и ДТТ на активность карбоангидразы и субклеточное распределение этого фермента в листьях амаранта.

Бабаев Г.Г.

Байрамов Ш.М.

Балакишиева Г.Ш

Гулиев Н.М.

Труды Института Ботаники Нацио-нальной Академии Наук Азербайд-жана, 2008. c.213-217.

7

Изменение активности ФЕП-карбок-силазы и НАДФ малатдегидрогеназы листьев пшеницы под действием засухи и солевого стресса.

Бабаев Г.Г.

Мехбалыева У.А.

Актуальные проблемы ботаники и экологии. Г. Кременец, 2009. c.194-195

8

НАД-малатдегидрогеназа, очищенная из митохондрий листьев пшеницы, в условиях почвенной засухи.

 

Институт Ботаники НАНА, 2009. s. 560-567

9

Амарант- модельное растение для ис-следования влияния стрессов внешней среды на растения. Биологические особенности и полезные свойства.

Бабаев Г.Г.

Бабаева З.Б.

Мехбалыева У.А.

Труды Азербайджанского Нацио-нального Комитета "Человек и био-сфера". МаВ Юнеско, 2010, c. 239-251.

10

Влияние почвенной засухи на актив-ность и изоформ НАДФ-зависимой малатдегидрогеназы листьев аma-ranthus cruentus L.

Мехбалыева У.А.

Бабаев Г.Г.

Гулиев Н.М.

Shechenkivska vesna 2012, Life Sci-ences,2012, c. 216-217.

11

Starik biokimyadan testlər.

Qarayev A.N.

Əzizova G.İ.

Eyyubova A.Ə.

Ələkbərzadə Ş.İ.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2012 “Təknur” MMS mətbəəsi, 275 s.

12

Влияние почвенной засухи на актив-ность и изоформ НАДФ-зависимой малик энзима листьев аmaranthus cruentus L.

Мехбалыева У.А.

Бабаев Г.Г.

Гулиев Н.М.

Материалы Х Международного симпозума, Пущино, 2013, c. 221-224.