Assistent İlhamə Kərimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kərimova Ilhamə Alay qızı

2

İxtisas

Həkim-kibernetik

3

Vəzifə

assitent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1996

Həkim-kibernetik

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-cu ildən indiyədək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

1996-2010

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Hepatit C ilə ağırlaşmış süd vəzisi xər-çəngi olan xəstələrdə endokrin-metabolik pozulmalar

Kərimova S.T. Əfəndiyev A.M.

ATU - nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Tə­ba­bətin aktual prob-lemləri” mövzu­sun­da elmi konfransın materialları. Bakı, 2014, c. 78-79

2

Sağlam və postmenopauzal osteoporozlu qadınlarda parathormon və kalsitoninin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

Əkbərova Z.E.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr edilmiş ATUREK 2-nin materialları. Bakı, 2014, s. 69

3

Posmenopauzal, senil və qlükokortikoid osteoporozları zamanı qanın biokimyəvi göstəricilərinin mü­qayisəli tədqiqi

 

Xəlilova V.Z.

Bayramova N.Ş.

"Təbabətin aktual problemləri" möv-zusunda elmi konfran­sın materialları. Bakı, 2014, s. 243-244

4

Oxi­dant/antioxidant status in pre and postoperative breast cancer patients

 

El-Hefny M.A.

Afandiyev А.М.

Quliyev M.R.
Karimova S.T.

The 2nd  International con­ference on biolo­gi­cal & Enviromental scien­ces; Egypt, 2010. p.44-47

5

Osteogen və Yuing sarkoması olan xəs-tələrdə sümük metabolizminin bəzi gös-təricilərinin tədqiqi

Əhmədova G.Ə.

Prof. İ.M.Məmmovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010, s. 104-105

6

Исследование некоторых показателей минерального обмена у больных вто­рич­ным остеопорозом

 

Эфендиев А.М.

Кулиев М.Р.

Юсифова Н.А.

Азизова У.Г.

Intern. J. on Immuno­rehabi­litation, 2004, V, 8, N. 1, p.80

7

Роль кальцийрегулирующих гормонов в патогенезе постмено­пау­зального ост-еопороза.

 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2006, №2, s.84-46

8

Исследование кальций-фосфор­но­го об­мена и калцийрегули­рующих гор­монов при сенильном остеопо­розе у мужчин с переломом бедра

 

Кулиев М.Р.

Меликова А.Д.

Prof. K.Y.Balakişiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2006, s.209-213.

9

Изучение остеокальцина как маркера костного формирования при инволю-ционном  и глюкокортикоидном остео-порозах

 

Международная  научно-практичес-кая конференция "Остеопороз: эпи-демиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение". Евпа-тория, 5-8 сентября 2006, Проб-лемы остеологии. 2006, т.9, с. 53-54

10

Нарушения костного метаболизма у женщин с постменопау­зальным остео-порозом

Исламзаде Ф.Г.

Эфендиев А.М.

Гасанова Ш.И.

Талышинская Л.Р

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2007, № 1, s.75-77