Assistent Rəna Rəhimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rəhimova Rəna Rüfət qızı

2

İxtisas

provizor

3

Vəzifə

assistent

4

Kafedra

ATU, biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1996

provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014-dən hal-hazıradək

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2007-2014

kiçik elmi işçi

ATU, biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası

Bakı şəhəri

3

2006-2007

laborant

Dəri-zöhrəvi dispanseri

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Xronik böyrək çatışmazlığının proqressivləşməsində immun pozulmaların rolu haqqında müasir təsəvvürlər.

Quliyev M.R.

Əfəndiyev A.M.

Yusifova N.A.

Аzərbaycan Tibb Jurnalı, 2009, № 2, s. 170-173

2

Xronik böyrək çatışmazlığının proqressivləşməsində immun pozulmaların rolu haqqında bəzi göstəricilərin tədqiqi

Məmmədova L.S.

Yusifova N.A.

Quliyev M.R.

АМЕА-nın Az. Fizioloqlar cəmiyyətinin akad. A.İ.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş IV qurultayın materialları. Bakı, 2010, s. 87-88

3

Биохимико-иммуноло­гичес­кие аспекты хронической

по­чечной недостаточности.

Эфендиев А.М.

Азизова Г.И.

Аzərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, № 1, s. 109-114

4

Оценка состояния  иммун­ного статуса у пациентов с хронической почечной не­дос­та­точностью

 

ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2010. s. 77-78

5

Состояние электролитного обмена у больных  с  хрони­ческой почечной недоста­точ­ностью.

 

“АМЕА-nın xəbərləri” (biologiya elmləri) cild 65, № 3-4, 2010, s. 110-113