Böyük elmi işçi Vəfa Yaqubova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Yaqubova Vəfa İlyas aqızı

2

İxtisas

Biolog, kimya və biologiya müəllimi

3

Vəzifə

Böyük elmi işçi

4

Kafedra

Biokimya kafedrası üzrə  Elmi- Tədqiqat laboratoriyası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1992-1997

biolog

Bakı Dövlət Universi­te­ti­

Bakı, Z.Xəlilov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

  1.  

2013-ildən indiyədək

 baş  elmi işçisi

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat labora­tori­yası

Bakı şəhəri

  1.  

2004-2013

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat labora­tori­yası

Bakı şəhəri

  1.  

1998-2004

laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat labora­tori­yası

Bakı şəhəri

  1.  

1997-1998

kiçik elmi işçi

AMEA-nın Mоle­kul­yar biоlоgiya və biоteхnоlоgiya Institu­tu və A.I.Qarayev adına Fiziоlоgiya Institutu

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Изучение влияния оксидатив­ного стресса на некоторые им­мунологические  показатели и больных хронической почечной недостаточностью.

Азимова З.Я.

Кулиева Ф.Э.

Исмаилова М.С.

XIII Междунар. конг. по реаб. и иммунореа­б. Все­мир­­ный  форум  по астме. Дубай. ОАЭ, 26-29 апреля  2008., Аллерго­ло­гия и имму­но­логия.  том 9, № 1, s.89

Новый подход к диагностике больных детей с ревматизмом.

 

Азизова Х.Н.

Мамедова Б.М.

ATU-nun 80 illik yubi­le­yinə hədr olunmuş  elmi konfransın  materialları. Bakı, 2010, c. 436-437.

Şəkərli diabet  zamanı lipid mü­ba­diləsi göstəricilərinin öyrə­nilməsi.

Abdullayev О.S.

Məlikоva A.D.

Əfəndiyev A.M.

Azərbaycan təbabətinin müa­sir nailiyyətləri. Bakı, 2011, № 3, s. 69-73

Şəkərli diabet  zamanı lipid mü­ba­diləsi göstəricilərinin öyrə­nil­məsi.

İslamzadə F.Q.

Məlikоva A.D.

Abdullayev О.S.

Azərbaycan təbabətinin müa­sir nailiyyətləri. Bakı, 2012, № 4, s. 103-107

Şəkərli diabet zamanı kalsium-fosfor mübadiləsinin tənzimləyici hormon­larının öyrənilməsi.

 

İslamzadə F.Q.,

Məlikova A.D.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, İSSN 2073-2651, Bakı, 2012, № 4, s.103-107.